תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP OFFICEJET PRO X476 AND X576 MFP SERIES - שימוש בשרת האינטרנט המשובץ של HP

המוצר מצויד בשרת אינטרנט מובנה (EWS), המעניק גישה לפרטים על פעילויות המוצר והרשת. שרת אינטרנט מספק סביבה שבה עשויים לפעול יישומי אינטרנט, באופן שדומה מאוד לדרך שבה מערכת הפעלה, כגון Windows, מספקת סביבת פעולה לתוכניות במחשב. ניתן להציג פלט של תוכניות אלה בדפדפן אינטרנט.
שרת אינטרנט 'מובנה' שוכן בהתקן חומרה (כגון מדפסת HP) או בקושחה, במקום כתוכנה שנטענה בשרת רשת.
היתרון של שרת האינטרנט המשובץ הוא בממשק שהוא מעניק למוצר, ממשק שבו יכול להשתמש כל מי שברשותו מוצר מחובר לרשת ומחשב. אין שום תוכנה מיוחדת להתקין או להגדיר, אולם במחשב יש צורך בדפדפן אינטרנט נתמך. כדי לקבל גישה לשרת האינטרנט המשובץ, הקלד את כתובת ה-IP של המוצר בשורת הכתובת בדפדפן.
הערה:
עבור מערכות הפעלה Macintosh, ניתן להשתמש בשרת האינטרנט המשובץ של HP באמצעות חיבור USB‏ לאחר התקנת תוכנת Macintosh הכלולה במוצר.

אודות קובצי Cookie

שרת האינטרנט המשובץ של HP ממקם קובצי טקסט קטנים מאוד (קובצי Cookie‏) בכונן הקשיח בזמן הגלישה באינטרנט. קבצים אלה מאפשרים לשרת האינטרנט המשובץ של HP לזהות את המחשב שלך בפעם הבאה שתבקר באתר. לדוגמה, אם הגדרת את שפת שרת האינטרנט המשובץ של HP, קובץ Cookie יעזור למערכת לזכור את השפה שנבחרה כך שבפעם הבאה שתיגש לשרת האינטרנט המשובץ של HP, הדפים יוצגו באותה שפה. למרות שקובצי Cookie מסוימים נמחקים בסוף כל הפעלה (כגון קובץ ה-Cookie שמאחסן את השפה שנבחרה), קבצים אחרים (כגון קובץ ה-Cookie שמאחסן את ההעדפות הספציפיות ללקוח) מאוחסנים במחשב עד שתמחק אותם באופן ידני.
הערה:
קובצי ה-Cookie, המאוחסנים במחשב על-ידי שרת האינטרנט המשובץ של HP, משמשים רק לשמירת ההגדרות במחשב או לשיתוף מידע בין המדפסת למחשב. קובצי Cookie אלה אינם נשלחים לאתרי האינטרנט של HP.
באפשרותך להגדיר את תצורת הדפדפן לקבל את כל קובצי ה-Cookie או להתריע בכל פעם שקובץ Cookie מוצע למחשב, הגדרה המאפשרת לך להחליט אם לקבל או לדחות את קובץ ה-Cookie‏. ניתן גם להשתמש בדפדפן להסרת קובצי Cookie בלתי רצויים.
בהתאם למדפסת שברשותך, אם תשבית קובצי Cookie, תשבית גם אחד או יותר מהמאפיינים הבאים:
 • פתיחת היישום במקום שממנו יצאת (שימושי במיוחד בעת השימוש באשפי הגדרה).
 • שמירה בזיכרון של הגדרת שפת הדפדפן של שרת האינטרנט המשובץ של HP‏.
 • התאמה אישית של דף הבית של שרת האינטרנט המשובץ של HP‏.
לקבלת מידע אודות שינוי הגדרות פרטיות וקובצי Cookie ואודות הצגה או מחיקה של קובצי Cookie, עיין בתיעוד הזמין בדפדפן האינטרנט.

פתיחת שרת האינטרנט המשובץ

לפתיחת שרת האינטרנט המשובץ של HP, הקלד את כתובת ה-IP או את שם המארח של המוצר בשדה הכתובת של דפדפן אינטרנט נתמך. לאיתור כתובת ה-IP, הדפס את 'דוח מצב של המדפסת' או את 'דף תצורת רשת', או מצא את כתובת ה-IP בלוח הבקרה של המוצר.
כמו כן, באפשרותך לפתוח את שרת האינטרנט המשובץ של HP ממנהל התקן המדפסת של Windows. פתח את הכרטיסייה Services (שירותים) ולאחר מכן לחץ על הסמל מצב ההתקן והחומרים המתכלים.
במחשבי Mac, ניתן לפתוח את שרת האינטרנט המשובץ של HP באמצעות תוכנית השירות HP Utility או מתוך System Preferences‏ (העדפות מערכת) -> Print & Scan‏ (הדפסה וסריקה) -> [שם המוצר] -> Options & Supplies‏ (אפשרויות וחומרים מתכלים) -> General‏ (כללי) -> Show Printer Webpage‏ (הצג את דף האינטרנט של המדפסת).
הערה:
אם אירעה שגיאה בעת פתיחת שרת האינטרנט המשובץ של HP, ודא שהגדרות ה-proxy עבור הרשת נכונות.
הערה:
לאחר הפתיחה של כתובת ה⁠-⁠URL‏, שמור את הכתובת כסימנייה כדי שתוכל לשוב אליה במהירות בעתיד‏.

מאפיינים

הערה:
שינוי הגדרות רשת בשרת האינטרנט המשובץ של HP עלול להשבית חלק ממאפייני המוצר או תוכנת המוצר.

כרטיסייה 'דף הבית'

השתמש בכרטיסיית דף הבית כדי להתאים אישית תצוגות ומשימות שונות הקשורות להתקן שברשותך. כרטיסיית דף הבית כוללת את הפריטים הבאים:
הערה:
חלק מהפריטים הבאים לעיל מוסתרים כברירת מחדל. השתמש בלחצן התאם אישית דף זה להצגה או להסתרה של הפריטים לפי בחירתך.
 • מיקומים שביקרת בהם לאחרונה: להצגת חמשת הקישורים של שרת האינטרנט המשובץ של HP שביקרת בהם לאחרונה
 • מצב המדפסת: להצגת המצב הנוכחי של המדפסת.
 • אבחון: מספק קישורים למשימות אבחון.
 • ePrint: להצגת מצב החיבור של ePrint.
 • מצב הפקס: להצגת חמש הרשומות האחרונות ביומן הפקס.
 • מצב מפלס הדיו: להצגת מצב מפלס הדיו.
 • ניהול: מספק קישורים שימושיים לניהול שרת האינטרנט המשובץ של HP.
 • מצב רשת קווית: להצגת מצב של רשת קווית (802.3) או רשת אלחוטית (802.11) (בדגמים אלחוטיים).
 • הגדרות: להצגת אפשרויות ההגדרות.
 • קיצור דרך מותאם אישית: להתאמה אישית של קישורים מהירים המיועדים להוספה כקיצור דרך.
 • תמיכה: מספק קישור לאתר התמיכה של Hewlett-Packard.
 • סריקה למחשב: לביצוע סריקה למחשב.
הערה:
הגדרות הדף נשמרות באופן אוטומטי בקובצי ה-Cookie של דפדפן האינטרנט. אם קובצי ה-Cookie שבדפדפן האינטרנט נמחקים, הגדרות אלה לא נשמרות.

כרטיסייה 'סריקה'

השתמש בכרטיסיית סריקה להגדרת התצורה של מאפייני הסריקה במוצר. כרטיסיית סריקה כוללת את הפריטים הבאים:
 • סריקה למחשב: השתמש ב'סריקת אינטרנט'‏.
  הערה:
  מטעמי אבטחה, 'סריקת אינטרנט' מושבתת כברירת מחדל. להפעלת 'סריקת אינטרנט', פתח את כרטיסיית הגדרות, לחץ על הגדרות מנהל מערכת, לחץ על תיבת הסימון הפעלה שליד 'סריקת אינטרנט', ולאחר מכן לחץ על הלחצן החל.
  כאשר המאפיין 'סריקת אינטרנט' מופעל, כל אדם הניגש למדפסת יוכל לסרוק את אשר נמצא על משטח הזכוכית של הסורק.
 • סריקה לדוא"ל
  • הגדרת סריקה לדוא"ל: השתמש במאפיין זה להגדרת הפונקציה 'סריקה לדוא"ל'.
  • פרופילי דוא"ל יוצא: להגדרת השולח של המסמכים הסרוקים.
  • פנקס כתובות של דוא"ל: להגדרת רשימת האנשים שאליהם באפשרותך לשלוח את המסמכים הסרוקים.
  • אפשרויות דוא"ל: להגדרה של שורת 'נושא' וגוף טקסט שישמשו כברירת מחדל ולקביעת הגדרות ברירת המחדל של הסריקה.
 • סריקה לתיקיית רשת
  • הגדרת תיקיית רשת: להגדרת תיקיית רשת לשמירה של תמונות או מסמכים שנסרקו מהמדפסת.

כרטיסייה 'פקס'

השתמש בכרטיסיית פקס להגדרת התצורה של מאפייני הפקס במוצר. כרטיסיית פקס כוללת את הפריטים הבאים:
 • אשף הגדרת הפקס: להגדרת מאפיין הפקס של המדפסת.
 • הגדרות פקס בסיסיות: לשינוי כותרת/מספר פקס ולקביעת הגדרות פקס בסיסיות אחרות.
 • הגדרות פקס מתקדמות: להגדרת פרטי פקס כגון 'דיווח שגיאות', 'אישור' וכו'.
 • חיוג מהיר של הפקס: להזנה ולאחסון של מספרי חיוג מהיר.
 • העברת פקסים: לניתוב מחדש באופן אוטומטי של פקסים נכנסים למספר פקס אחר.
 • חוסם פקס זבל: לחסימת פקסים מאנשים או מעסקים ספציפיים.
אזור מידע:
 • יומן פקס: מכיל את רשימת הפקסים שנשלחו ממוצר זה, ושהתקבלו אליו.
אזור פקס דיגיטלי של HP:
 • פרופיל פקס דיגיטלי: שמור פקסים נכנסים בשחור-לבן לתיקייה ייעודית ברשת או העבר אותם כהודעות דואר אלקטרוני.

כרטיסייה 'שירותי אינטרנט'

השתמש בכרטיסיית שירותי האינטרנט של HP כדי להגדיר ולהפעיל את שירותי האיטנרנט של HP עבור מוצר זה. עליך להפעיל את שירותי האינטרנט של HP כדי להשתמש במאפיין HP ePrint.

כרטיסייה 'רשת'

השתמש בכרטיסיית רשת להגדרה ולאבטחה של הגדרות הרשת עבור המוצר כאשר הוא מחובר לרשת מבוססת IP. כרטיסייה זו אינה מציינת אם המוצר מחובר לסוגי רשתות אחרים.

כרטיסייה 'כלים'

מידע אודות המוצר
 • מידע אודות המדפסת: מצא מידע בסיסי על ההתקן כגון מספר סידורי, שם וגרסת קושחה.
 • מד דיו: ראה את מפלסי הדיו המשוערים, את המק"טים של מחסניות הדיו, ואת מספרם המשוער של הדפים הניתנים להדפסה שנותרו עבור כל מחסנית.
 • הגדרות דיו: לשינוי הסף שבו המדפסת שולחת הודעה "מפלס דיו נמוך".
דוחות
 • דוח שימוש: להצגת מספר הדפים שעובדו להדפסה, לסריקה, להעתקה וכן לשליחה ולקבלה של פקסים.
 • דוחות מדפסת: להדפסת דוחות שונים.
 • יומן אירועים: להצגת אירועים רשומים כגון שגיאות קושחה.
תוכניות שירות
 • יצירת סימניה: ליצירת סימניות עבור דפים בשרת האינטרנט המשובץ של HP.
 • ארגז הכלים של איכות ההדפסה: להפעלת כלי תחזוקה לשיפור איכות ההדפסים.
 • מעקב אחר נכסים: להקצאת מיקום/מספר נכס להתקן זה.
גיבוי ושחזור
 • גיבוי: ליצירת קובץ שמוצפן באמצעות סיסמה לשמירת הגדרות המדפסת.
 • שחזור: לשחזור הגדרות המדפסת באמצעות קובץ גיבוי שנוצר על-ידי שרת האינטרנט המשובץ של HP.
ניהול עבודות
 • מנטר עבודות: לניטור או לביטול של עבודות שפעילות או שממתינות כעת במדפסת.
הפעלת המדפסת מחדש
 • מחזור הפעלה: מאפשר לך לכבות ולהפעיל מחדש את המדפסת.

כרטיסייה 'הגדרות'

להגדרת אפשרויות שונות הקיימות במוצר ולשמירתן, לרבות הגדרות של ניהול צריכת החשמל, תאריך ושעה, אבטחה, הדפסה ונייר, התראות שנשלחות בדואר אלקטרוני, הגדרות העתקה שנקבעו כברירת מחדל, שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן והגדרות של חומת אש.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏