תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
  • מידע
    למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

    ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

  • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP OFFICEJET PRO X476 AND X576 MFP SERIES - הודעות שגיאה בפקס‬

הודעות שגיאה בפקס‬

הודעות התרעה והודעות אזהרה מופיעות באופן זמני ועשויות לחייב אותך לאשר את ההודעה על-ידי נגיעה בלחצן אישור כדי לחדש פעולה או על-ידי נגיעה בלחצן בטל כדי לבטל את העבודה. באזהרות מסוגים מסוימים, ייתכן שביצוע העבודה לא יושלם, או שתהיה השפעה כלשהי על איכות ההדפסה. כאשר התרעה או אזהרה קשורות להדפסה ומאפיין ההמשך האוטומטי מופעל, המוצר ינסה לחדש את ביצוע עבודת ההדפסה לאחר שהאזהרה תוצג במשך 10 שניות ללא אישור.

אחסון הפקס מלא מבטל את קבלת הפקס.

תיאור
אין מספיק זיכרון פנוי לשמירת פקסים עבור שמירת פקס נכנס.
פעולה מומלצת
אם אתה משתמש במאפיין קבלה פרטית, הדפס את כל הפקסים שהתקבלו על מנת לפנות שטח בזיכרון.
אם אתה זקוק לזיכרון נוסף, נקה פקסים מהזיכרון. פתח את תפריט 'שירות'. בתפריט שירות פקס, בחר באפשרות ניקוי יומן הפקס.

אחסון הפקס מלא מבטל את שיגור הפקס.

תיאור
(זיכרון הפקס מלא השליחה בוטלה) במהלך עבודת הפקס התמלא הזיכרון. כדי שעבודת פקס תתבצע כיאות, על כל עמודי הפקס להישמר בזיכרון. רק העמודים שנשמרו בזיכרון יישלחו.
פעולה מומלצת
בטל את העבודה הנוכחית. כבה את המוצר ולאחר מכן הפעל אותו שנית. נסה לשלוח את העבודה מחדש.
אם השגיאה חוזרת, בטל את העבודה ולאחר מכן כבה את המוצר והפעל אותו שוב. הזיכרון במוצר עשוי להיות קטן מדי עבור עבודות מסוימות.

אין צליל חיוג.

תיאור
(אין צליל חיוג) המוצר לא זיהה צליל חיוג.
פעולה מומלצת
ודא שיש צליל חיוג בקו הטלפון על-ידי נגיעה בלחצן התחל פקס.
נתק את כבל הטלפון מהמוצר ומהשקע בקיר, ואחר כך חבר את הכבל מחדש.
ודא שאתה משתמש בכבל הטלפון שהיה כלול באריזת המוצר.
נתק את כבל הטלפון של המוצר מהשקע בקיר, חבר אליו מכשיר טלפון ונסה לבצע שיחה קולית.
ודא שחוט הטלפון משקע הטלפון שבקיר מחובר ליציאה של כניסת שמע.
חבר את כבל הטלפון של המוצר ליציאה של קו טלפון אחר.
בדוק את קו הטלפון בעזרת האפשרות הפעל בדיקת פקס שבתפריט 'שירות' בלוח הבקרה.
אם הבעיה נמשכת, פנה ל-HP. ראה www.hp.com/support או עיין בעלון התמיכה הכלול באריזת המוצר.
הערה:
המוצר אינו מיועד לחיבור למערכת דיגיטלית PBX או VOIP. השבת את המאפיין 'זיהוי צליל חיוג' ונסה שוב.

אין תשובה בפקס. השליחה בוטלה.

תיאור
ניסיונות החיוג החוזר למספר פקס נכשלו, או שהאפשרות חיוג חוזר באין מענה אינה מופעלת.
פעולה מומלצת
טלפן אל הנמען כדי לוודא שמכשיר הפקס מופעל ומוכן.
ודא שחייגת את המספר הנכון.
ודא שאפשרות החיוג החוזר אם תפוס מופעלת.
נתק את כבל הטלפון מהמוצר ומשקע הקיר, ואחר כך חבר את הכבל מחדש.
נתק את כבל הטלפון של המוצר מהשקע בקיר, חבר אליו מכשיר טלפון ונסה לבצע שיחה קולית.
ודא שחוט הטלפון משקע הטלפון שבקיר מחובר ליציאה של כניסת שמע.
חבר את כבל הטלפון של המוצר לשקע של קו טלפון אחר.
אם הבעיה נמשכת, פנה ל-HP. ראה www.hp.com/support או עיין בעלון התמיכה הכלול באריזת המוצר.

אין תשובה בפקס. ממתין לחיוג חוזר.

תיאור
(אין תשובה בקו הפקס ממתין לחיוג חוזר) לא התקבלה תשובה בקו הפקס המקבל. המוצר ינסה לבצע חיוג חוזר לאחר מספר דקות.
פעולה מומלצת
אפשר למוצר לנסות לשלוח את הפקס מחדש.
טלפן אל הנמען כדי לוודא שמכשיר הפקס מופעל ומוכן.
ודא שחייגת את המספר הנכון.
אם המוצר ממשיך בניסיונות חיוג חוזר, נתק את כבל הטלפון של המוצר משקע הקיר, חבר לשקע מכשיר טלפון ונסה לבצע שיחה קולית.
ודא שחוט הטלפון משקע הטלפון שבקיר מחובר ליציאה של כניסת שמע.
חבר את כבל הטלפון של המוצר לשקע של קו טלפון אחר.
נסה להשתמש בכבל טלפון אחר.
אם הבעיה נמשכת, פנה ל-HP. ראה www.hp.com/support או עיין בעלון התמיכה הכלול באריזת המוצר.

דלת מזין המסמכים פתוחה. הפקס בוטל.

תיאור
המכסה שבחלק העליון של מזין המסמכים פתוח ואין באפשרותו של המוצר לשלוח את הפקס.
פעולה מומלצת
סגור את המכסה ושלח שוב את הפקס.

הפקס תפוס. השליחה בוטלה.

תיאור
(הפקס תפוס‬ השליחה בוטלה) קו הפקס של הנמען תפוס. המוצר ביטל את שליחת הפקס.
פעולה מומלצת
טלפן אל הנמען כדי לוודא שמכשיר הפקס מופעל ומוכן.
ודא שחייגת את המספר הנכון.
ודא שהאפשרות חיוג חוזר למספר תפוס מופעלת.
פתח את התפריט 'שירות' וגע בלחצן שירות פקס. גע בלחצן הפעל בדיקת פקס. בדיקה זו מוודאת שחוט הטלפון מחובר ליציאה הנכונה ושקיים אות בקו הטלפון. המוצר ידפיס דוח של התוצאות.
אם הבעיה נמשכת, פנה ל-HP. ראה www.hp.com/support או עיין בעלון התמיכה הכלול באריזת המוצר.

הפקס תפוס. ממתין לחיוג חוזר.

תיאור
(הפקס תפוס‬ ‫ממתין לחיוג חוזר) קו הפקס של הנמען תפוס. המוצר יבצע אוטומטית חיוג חוזר למספר התפוס.
פעולה מומלצת
אפשר למוצר לנסות לשלוח את הפקס מחדש.
טלפן אל הנמען כדי לוודא שמכשיר הפקס מופעל ומוכן.
ודא שחייגת את המספר הנכון.
פתח את התפריט 'שירות' וגע בלחצן שירות פקס. גע בלחצן הפעל בדיקת פקס. בדיקה זו מוודאת שחוט הטלפון מחובר ליציאה הנכונה ושקיים אות בקו הטלפון. המוצר ידפיס דוח של התוצאות.
אם הבעיה נמשכת, פנה ל-HP. ראה www.hp.com/support או עיין בעלון התמיכה הכלול באריזת המוצר.

לא זוהה פקס.

תיאור
(לא זוהה פקס) המוצר ענה לשיחה נכנסת אך לא זיהה שיחה המגיעה ממכשיר פקס.
פעולה מומלצת
אפשר למוצר לנסות לקבל את הפקס מחדש.
נסה להשתמש בכבל טלפון אחר.
חבר את כבל הטלפון של המוצר לשקע של קו טלפון אחר.
אם הבעיה נמשכת, פנה ל-HP. ראה www.hp.com/support או עיין בעלון התמיכה הכלול באריזת המוצר.

שגיאה בשיגור פקס.

תיאור
(שגיאה בשליחת הפקס) אירעה שגיאה‬ בעת ניסיון לשלוח ‫פקס.
פעולה מומלצת
נסה לשלוח את הפקס מחדש.
נסה לשלוח פקס למספר פקס אחר.
ודא שיש צליל חיוג בקו הטלפון על-ידי נגיעה בלחצן התחל פקס.
ודא שכבל הטלפון מחובר היטב על ידי ניתוקו וחיבורו מחדש.
ודא שאתה משתמש בכבל הטלפון שהיה כלול באריזת המוצר.
ודא שקו הטלפון פועל על ידי ניתוק המוצר, חיבור מכשיר טלפון לקו הטלפון וביצוע שיחה קולית.
חבר את המוצר לקו טלפון אחר.
הגדר את רזולוציית הפקס ל-סטנדרטית במקום ערך ברירת המחדל טובה.
אם הבעיה נמשכת, פנה ל-HP. ראה www.hp.com/support או עיין בעלון התמיכה הכלול באריזת המוצר.

שגיאת קבלת פקס.

תיאור
(שגיאה בקבלת הפקס) אירעה שגיאה‬ בעת ניסיון לקבל ‫פקס.
פעולה מומלצת
בקש מהשולח לשלוח את הפקס מחדש.
נסה לשלוח פקס בחזרה לשולח או למכשיר פקס אחר.
ודא שיש צליל חיוג בקו הטלפון על-ידי נגיעה בלחצן התחל פקס.
ודא שכבל הטלפון מחובר היטב על ידי ניתוקו וחיבורו מחדש.
ודא שאתה משתמש בכבל הטלפון שהיה כלול באריזת המוצר.
פתח את התפריט 'שירות' וגע בלחצן שירות פקס. גע בלחצן הפעל בדיקת פקס. בדיקה זו מוודאת שחוט הטלפון מחובר ליציאה הנכונה ושקיים אות בקו הטלפון. המוצר ידפיס דוח של התוצאות.
הקטן את מהירות הפקס. בקש מהשולח לשלוח את הפקס מחדש.
השבת את מצב 'תיקון שגיאות'. בקש מהשולח לשלוח את הפקס מחדש.
הערה:
השבתת מצב תיקון שגיאות עלולה לפגוע באיכות של תמונת הפקס.
חבר את המוצר לקו טלפון אחר.
אם הבעיה נמשכת, פנה ל-HP. ראה www.hp.com/support או עיין בעלון התמיכה הכלול באריזת המוצר.

שגיאת תקשורת.

תיאור
(שגיאת תקשורת) אירעה שגיאת תקשורת בין המוצר לבין השולח או הנמען.
פעולה מומלצת
אפשר למוצר לנסות לשלוח את הפקס מחדש. נתק את כבל הטלפון של המוצר מהשקע בקיר, חבר אליו מכשיר טלפון ונסה לבצע שיחה. חבר את כבל הטלפון של המוצר לשקע של קו טלפון אחר.
נסה להשתמש בכבל טלפון אחר.
הגדר את האפשרות מהירות פקס לערך איטית (9,600‎ bps) או הגדר את מהירות הפקס לערך נמוך יותר.
השבת את המאפיין מצב תיקון שגיאות כדי למנוע תיקון שגיאות אוטומטי.
הערה:
השבתת המאפיין מצב תיקון שגיאות עלולה לפגוע באיכות התמונה.
הדפס את הדוח יומן פעילות פקס מלוח הבקרה כדי לברר אם השגיאה מתרחשת עם מספר פקס ספציפי.
אם הבעיה נמשכת, פנה ל-HP. ראה www.hp.com/support או עיין בעלון התמיכה הכלול באריזת המוצר.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏