ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבים שולחניים של HP - לא ניתן להפעיל את המחשב (Windows ‏10‏,8)

מסמך זה מיועד לכל המחשבים השולחניים ומחשבי All-in-One של HP ו-Compaq ולמחשבי HP TouchSmart שהגיעו עם Windows 10 ו-Windows 8.
מסמך זה מספק פתרונות אפשריים לבעיות שכיחות רבות בהפעלת מחשב. בצע את השלבים במסמך זה, שלב אחר שלב; הדבר יסייע לך לבודד את הבעיה ולאתר את העזרה המתאימה ביותר.
הוראות ותמונות מסוימות במסמך זה ובמסמכים אחרים המקושרים אליו יכולים להשתנות מעט, תלוי בגרסת Windows שברשותך.
שלב 1: הוצא תקליטורים והתקנים לפני פתרון בעיות אתחול
כבה את המחשב, הוצא את התקליטורים, כל התקני ה-USB, וכן הוצא כרטיסי זיכרון מהחריץ של קורא הכרטיסים. נתק את כל ההתקנים שאינם חיוניים, כגון, מדפסות, סורקים, כוננים קשיחים חיצוניים והתקנים דומים אחרים. הסר או נתק את כל הדיסקים וההתקנים מהמחשב, מלבד העכבר, המקלדת והמסך.
לאחר הוצאת כל התקליטורים וההתקנים, הפעל את המחשב. מה קורה?
 • אם המחשב מתחיל לפעול, חבר מחדש התקנים, אחד בכל פעם, והפעל מחדש את המחשב, כדי לגלות איזה תקליטור או התקן גורם לבעיה. סיימת.
 • אם המחשב עדיין לא מתחיל לפעול ומציג את אותה בעיה, לחץ לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה כדי לכבות את המחשב, אל תחבר דבר והמשך בפתרון הבעיות. אל תחבר שום דבר והמשך בתהליך פתרון הבעיות.
שלב 2: בצע איפוס קשיח
ניתן לפתור שגיאות אתחול רבות ובעיות אחרות על-ידי הפחתת כמות המתח הטעון ברכיבי החומרה. הפחתת כמות החשמל האגורה מכונה לעתים "איפוס קשיח". בצע את השלבים הבאים כדי לבצע איפוס קשה במחשב:
 1. כבה את המחשב לחלוטין; נתק את כבל המתח מגב המחשב.
 2. בעוד כבל המתח מנותק, לחץ על לחצן ההפעלה במחשב במשך חמש שניות. נורית החווי על המתח החשמלי הממוקמת ליד לחצן ההפעלה או עליו או עשויה להידלק לזמן קצר, אך היא נכבית לאחר מכן.
 3. חבר את כבל המתח והפעל את המחשב.
  • אם המחשב מתחיל לפעול, סיימת.
  • אם המחשב עדיין אינו מתחיל לפעול ומופיעה בו אותה בעיה, המשך בפתרון הבעיות.
שלב 3: פתור בעיות אתחול במחשב
קרא מתוך הרשימה הבאה של מאפייני בעיות. אם מצאת תסמין התואם למצב המחשב, פעל בהתאם להוראות אלה. קישור עשוי להעביר אותך אל מסמך תמיכה אחר המכיל שלבים מפורטים לפתרון הבעיה. אם אינך מוצא תסמין התואם לתסמין של המחשב שלך, המשך לשלב 4: הפעל את בדיקות אבחון חומרה.
שלב 4: הפעל את בדיקות אבחון חומרה
בחר את סוג המחשב מבין האפשרויות הבאות, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות עבור המחשב מסוג זה.
שלב 5: בדוק ב-BIOS אם הדיסק הקשיח זוהה
אם הדיסק הקשיח לא זוהה ב-BIOS, המחשב אינו נדלק. בצע את השלבים הבאים כדי לקבוע אם הכונן הקשיח מזוהה ב-BIOS:
 1. הסר או נתק את כל הדיסקים וההתקנים מהמחשב, מלבד העכבר, המקלדת והמסך.
 2. הפעל את המחשב ולחץ מיד על המקש F10 שוב ושוב, בערך פעם בשנייה, עד שכלי ה-BIOS ייפתח.
 3. השתמש במקשי החצים שמאלה וימינה כדי לבחור באפשרות אחסון.
  השתמש במקשי החצים למעלה או למטה כדי לבחור באפשרות הגדרת התקן, ולאחר מכן הקש על Enter.
 4. ודא כי כונן קשיח רשום תחת 'דיסק קשיח'.
  איור : דוגמה לדיסק קשיח הרשום ב-BIOS
  מסך BIOS עם כונן קשיח לדוגמה המופיע ברשימה ומסומן
שלב 6: רענן או אפס את המחשב שלך
אם המחשב אינו נפתח למסך 'בחר אפשרות' כחול, ראה שלב 7: הפעל את 'שחזור מערכת' של Microsoft מתקליטורי השחזור.
השתמש במאפיין 'רענן את המחשב' של Microsoft כדי להתקין מחדש את Windows מבלי להשפיע על הקבצים האישיים שלך, היישומים והגדרות רבות.
 1. בחלון בחר אפשרות, לחץ על פתרון בעיות.
  איור : מסך 'בחירת אפשרות'
  מסך 'בחירת אפשרות' כאשר האפשרות 'פתרון בעיות' נבחרה
 2. לחץ על רענן את המחשב.
  איור : מסך 'פתרון בעיות'
  מסך 'פתרון בעיות' כאשר האפשרות 'רענן את המחשב' נבחרה
 3. לחץ על הבא.
  איור : מסך 'רענן את המחשב'
   ‏'רענן את המחשב' כשהאפשרות 'הבא' נבחרה
 4. המתן עד ש-Windows ישלים את הפעולה. קרא את המסכים שנפתחים והגב בהתאם.
  • אם המחשב מתחיל לפעול ופותח את Windows, סיימת.
  • אם המחשב לא מתחיל לפעול ונפתח למסך 'בחירת אפשרות', ה‏משך בפתרון הבעיה.
 5. במסך בחירת אפשרות, לחץ על פתרון בעיות.
 6. לחץ על איפוס המחשב.
  איור : מסך 'פתרון בעיות'
   מסך 'פתרון בעיות' שבו האפשרות 'איפוס המחשב' נבחרה
 7. לחץ על הבא.
  איור : מסך 'איפוס המחשב'
   ‏'איפוס המחשב' כאשר האפשרות 'הבא' נבחרה
 8. בחר באפשרות המהירה להסרת הקבצים האישיים.
    שים לב:
  הקבצים האישיים וההגדרות שלך יושמדו בעקבות ביצוע שלב זה. הקפד לגבות את כל הקבצים החשובים לפני שתמשיך. אל תמשיך אם קיימים קבצים חשובים בכונן הקשיח שטרם גיבית אותם. מומלץ להיעזר בשירות שחזור נתונים מקצועי כדי לשחזר את הקבצים.
 9. המתן עד ש-Windows ישלים את הפעולה. קרא את המסכים שנפתחים והגב בהתאם.
  • אם המחשב מתחיל לפעול ופותח את Windows, סיימת.
  • אם המחשב לא מתחיל לפעול ונפתח למסך בחירת יופיע מסך אפשרות, המשך לשלב הבא כדי להפעיל את שחזור המערכת של Microsoft.
שלב 7: הפעל את 'שחזור מערכת' של Microsoft מתקליטורי השחזור
אם יש ברשותך תקליטורי שחזור, בין אם יצרת או קיבלת אותם משירות התמיכה של HP, באפשרותך להשתמש בכלי 'שחזור מערכת' כדי להשיב את המחשב לנקודת זמן שבה הוא פעל. בצע את השלבים הבאים כדי להפעיל את הכלי 'שחזור מערכת' של Microsoft מתקליטורי השחזור:
 1. הפעל את המחשב והכנס את תקליטור השחזור הראשון לכונן.
 2. לחץ לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה עד לכיבוי מלא של המחשב.
 3. נתק את כל ההתקנים והכבלים המחוברים, כגון כונני מדיה אישית, כונני USB, מדפסות ומכשירי פקס. הוצא מדיה מכוננים פנימיים וכל חומרה פנימית שנוספה לאחרונה. אל תנתק את הצג, המקלדת, העכבר, או כבל המתח.
 4. הפעל את המחשב.
 5. הקש מיד על F9 שוב ושוב, אחת לשנייה בערך, עד לפתיחת התפריט אפשרויות התקן אתחול.
 6. השתמש במקש החץ מעלה או מטה כדי לבחור באפשרות כונן תקליטורים/DVD. לאחר מכן הקש על Enter.
    הערה:
  ייתכן שיהיו זמינות לבחירה מספר אפשרויות של כונן תקליטורים/DVD מרשימת ההתקנים הניתנים לאתחול. במקרה זה, בחר באחת מאפשרויות כונן התקליטורים/DVD מתוך הרשימה כדי לבדוק אם HP Recovery מתחיל לפעול. אם השחזור לא מתחיל לפעול או אם מוצגת הודעה על שגיאת דיסק שאינו דיסק מערכת, הפעל מחדש את המחשב על-ידי לחיצה על לחצן ההפעלה, ולאחר מכן חזור על שלבים אלה כדי לבחור בכונן תקליטורים/DVD אחר. כאשר השחזור מתחיל לפעול, המשך בביצוע השלבים להשלמת השחזור.
 7. חלון עשוי להופיע ולשאול אם ברצונך להפעיל את Recovery Manager מהכונן הקשיח או מהתקליטור שהוכנס. אם הופיע חלון כזה, בחר הרץ תוכנית מתקליטורולאחר מכן לחץ על הבא.
 8. בחר באפשרות בהתאם לסוג תקליטורי השחזור שברשותך:
  • תקליטורי שחזור שיצרת:
   לחץ על שחזור מערכת של Microsoft תחת אני זקוק לעזרה מיד. אם במסך הבא תתבקש לאשר את הבחירה, בחר באפשרות כן ולאחר מכן לחץ על הבא. אם לא מופיע מסך אישור, המשך לשלב הבא.
  • תקליטורי שחזור שהתקבלו מהתמיכה של HP:
   בחר באפשרות שחזר את המחשב למצב קודם, ולאחר מכן לחץ על הבא.
 9. פעל בהתאם להוראות שמופיעות במסך כדי לשחזר את המחשב למועד שבו ידוע כי השגיאות לא התרחשו.
 10. המתן עד שעבודת ההדפסה תושלם.
  אם המחשב מתחיל לפעול ב-Windows, סיימת.
  אם המחשב אינו מופעל, המשך בשלבים הבאים כדי לבצע שחזור מערכת.
שלב 8: בצע שחזור מערכת של HP
אם השלבים במסמך זה לא פתרו את בעיית ההפעלה, בצע שחזור מערכת כדי לאפס את המחשב למצב המקורי שבו נשלח מהיצרן. למידע נוסף אודות שחזור מערכת, ראה פתרון מודרך של HP: ביצוע שחזור מערכת של HP.
  הערה:
‏HP ממליצה להשלים את כל שלבי פתרון הבעיות האפשריים לפני ביצוע שחזור מערכת.
לקבלת מידע נוסף על אופן הפתרון של בעיות הפעלה או אתחול, עיין במסמכי התמיכה הבאים של HP:
יצירת קשר עם מוקד תמיכה של HP
אם אינך מוצא פתרון, צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבל סיוע נוסף או כדי למסור את המחשב לתיקון.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏