ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

סדרת מדפסות HP Officejet 4610 All-in-One, ‏Officejet 4620, ‏Deskjet Ink Advantage 4610 ו-Deskjet Ink Advantage 4620 e-All-in-One - הגדרת HP All-in-One לשליחה וקבלה של פקסים

הקדמה
מסמך זה מסביר כיצד לחבר את החלקים הפיזיים של המדפסת. בצע שלבים אלה לפני שתתקין את תוכנת המדפס.
מסמך זה כולל את השלבים הבאים להתקנת המדפסת:
 • פתח את האריזה של התקן המדפסת All-in-One
 • התקן את מגש הפלט.
 • חבר את כבל המתח
 • הפעל את מוצר ה-All-in-One
 • הגדרת השפה והמדינה/אזור
 • התקן את המחסניות
 • טען נייר במוצר
 • הגדר את התאריך והשעה של לוח הבקרה
לחץ על סימן הפלוס () לקבלת מידע נוסף.
אם עדיין לא התקנת את החומרה, בצע תחילה את השלבים במסמך זה כדי להתקין אותה. אך אם כבר התקנת את החומרה ואתה רק מחפש מנהל התקן להורדה, לחץ על הקישור הורדות תוכנה ומנהלי התקן של HP.
בצע את השלבים הבאים, לפי סדר הופעתם. כשתסיים להתקין את המדפסת, תוכל ללחוץ על הקישור המתאים בסוף מסמך זה, אם אתה זקוק להוראות בנוגע להתקנת תוכנת המדפסת.
  הערה:
אל תחבר כבל USB‏ כעת. אם בכוונתך להשתמש בכבל USB כדי לחבר את הסורק למחשב, תתבקש לחבר אותו במועד המתאים, במהלך התקנת התוכנה.
שלב ראשון: פתח את האריזה של התקן המדפסת All-in-One
בצע את השלבים הבאים להוצאת המוצר מאריזתו.
 1. הסר את כל סרטי ההדבקה וחומרי האריזה מגב המוצר.
    הערה:
  מגש הפלט מודבק לחלקו העליון של מגש מזין המסמכים האוטומטי (ADF). הנח אותו בצד עד שתהיה מוכן להתקינו.
  איור : הוצא את חומרי האריזה מגב המוצר
  תמונה: הוצא את חומרי האריזה מגב המוצר
 2. סובב את המוצר כדי לגשת לחלקו האחורי.
 3. הסר את כל סרטי ההדבקה וחומרי האריזה מגב המוצר.
  איור : הוצא את חומרי האריזה מגב המוצר
  תמונה: הוצא את חומרי האריזה מגב המוצר
 4. סובב את המוצר בחזרה כדי לגשת לחלקו הקדמי שוב.
 5. אתר את שני החריצים בצד ימין ושמאל של המוצר.
  איור : אתר את שני החריצים בצדי המוצר.
  תמונה: אתר את שני החריצים בצדי המוצר.
 6. החלק את אצבעותיך לתוך שני החריצים ולאחר מכן הרם כדי לפתוח את דלת הגישה למחסנית.
  איור : פתח את דלת הגישה למחסניות
  תמונה: פתח את דלת הגישה למחסניות
 7. הסר את כל הסרטים וחומרי האריזה מהחלק הפנימי של המוצר.
 8. סגור את דלת הגישה למחסניות.
  איור : סגור את דלת הגישה למחסניות
  תמונה: סגור את דלת הגישה למחסניות
 9. מחזר את חומרי האריזה.
  איור : מחזר את חומרי האריזה
  תמונה: מחזר את חומרי האריזה
שלב שני: התקן את מגש הפלט.
 1. מצא את מגש הפלט שהנחת בצד בשלב הראשון.
 2. הסט את הפינים העגולים במגש הפלט לתוך המוצר ישירות מעל למגש הקלט.
 3. דחף את יחידת ההדפסה הדו-צדדית לתוך המוצר עד שתינעל במקומה בנקישה.
  איור : נעילת מסגרת מזין המסמכים האוטומטי במקומה
  תמונה: נעילת מסגרת מזין המסמכים האוטומטי במקומה
 4. משוך החוצה את מאריך המגש ולאחר מכן הרם את תפסן הנייר.
  איור : משוך החוצה את מאריך מגש הפלט
  תמונה: משוך את מאריך המגש החוצה
שלב שלישי: חבר את כבל המתח
 1. סובב את המוצר כדי לגשת לחלקו האחורי.
 2. חבר את כבל המתח לגב המוצר.
 3. חבר את הקצה השני של כבל המתח לשקע חשמל.
  איור : חבר את כבל המתח
  תמונה: חבר את כבל המתח
שלב רביעי: הפעל את מוצר ה-All-in-One
 1. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעיל את המוצר.
  איור : לחץ על לחצן ההפעלה
  תמונה: לחץ על לחצן ההפעלה
 2. עקוב אחר ההנחיות המופיעות על גבי תצוגת לוח הבקרה של המוצר.
שלב חמישי: הגדרת השפה והמדינה/אזור
בצע את הפעולות שלהלן כדי לאתחל את השפה ואת המדינה/האזור במדפסת.
 1. כאשר תתבקש על-ידי לוח הבקרה, לחץ על הלחצן () שלצד החץ מטה () עד שהשפה הרצויה תופיע לצד אישור, ולאחר מכן הקש על אישור.
 2. לחץ על הלחצן לצד כן כדי לאשר את הבחירה שלך.
  איור : הגדרת השפה
  תמונה: הגדרת השפה
 3. לחץ על הלחצן לצד החץ מטה () עד שה-ארץ/אזור הרצויים יוצגו לצד אישור ולאחר מכן לחץ על הלחצן לצד אישור.
 4. לחץ על הלחצן לצד כן כדי לאשר את הבחירה שלך.
 5. לחץ על הלחצן לצד אישור כדי להתחיל להגדיר את המוצר.
שלב שישי: התקן את המחסניות
בצע את השלבים הבאים להתקנת המחסניות שהגיעו עם המוצר שלך.
איור : מחסניות שנשלחו באריזה
תמונה: איור של המחסניות שנשלחו באריזה.
 1. אתר את שני החריצים בצד ימין ושמאל של המוצר.
  איור : אתר את שני החריצים בצדי המוצר.
  תמונה: אתר את שני החריצים בצדי המוצר.
 2. החלק את אצבעותיך לתוך שני החריצים ולאחר מכן הרם כדי לפתוח את דלת הגישה למחסנית. הגררה נעה לאזור הגישה למחסניות.
  איור : פתח את דלת הגישה למחסניות
  תמונה: פתח את דלת הגישה למחסניות
 3. באחת מהמחסניות, משוך הישר לאחור את לשונית המשיכה הכתומה כדי להסיר את עטיפת הפלסטיק.
  איור : הסר את הכיסוי הפלסטי
  תמונה: הסר את עטיפת הפלסטיק ממחסנית
 4. סובב את המכסה הכתום נגד כיוון השעון כדי לנתק אותו מהמחסנית.
  איור : הסר את המכסה הכתום
  תמונה: הסר את המכסה הכתום מהמחסנית החדשה
 5. הסט את המחסנית לתוך התושבת המתאימה, כפי שמוצג. על הסמלים הצבעוניים שעל המחסנית ובראש ההדפסה להתאים.
  איור : הכנס את המחסנית
  תמונה: הכנס את המחסנית לתוך התושבת שלה
 6. לחץ על המחסנית בחוזקה עד שתינעל למקומה בנקישה.
  איור : לחץ על המחסנית כדי להכניסה למקומה
  תמונה: דחף את המחסנית לתוך החריץ שלה
 7. חזור על שלבים אלה עבור כל מחסנית.
 8. סגור את דלת הגישה למחסניות.
  איור : סגור את דלת הגישה למחסניות
  תמונה: סגור את דלת הגישה למחסניות
שלב שביעי: טען נייר במגש ההזנה
 1. משוך החוצה את מגש הקלט ככל שניתן.
  איור : משוך החוצה את מגש ההזנה
  תמונה: משוך החוצה את מגש הקלט ככל שניתן
 2. החלק את מכוון רוחב הנייר החוצה ככל האפשר.
 3. בדוק את הנייר כדי לוודא שאינו קרוע, מקומט או פגום.
 4. טפח קלות עם קצוות ערימת הנייר על גבי משטח ישר כדי ליישר את כל הקצוות.
 5. הכנס את הנייר למגש הקלט עם הצד להדפסה כלפי מטה והצד הקצר קדימה. ודא שערימת הנייר ממוקמת היטב במגש ואינה חורגת בגובהה מעל מכווני הנייר.
  איור : טען נייר במגש ההזנה
  תמונה: טען נייר במגש ההזנה
 6. הזז את מכוון רוחב הנייר כלפי פנים עד שייצמד לקצה הנייר מבלי לכופף אותו.
 7. לחץ על הלחצן () לצד אישור כדי לאשר שהנייר נטען.
 8. המתן עד שהמוצר יישר את ראשי ההדפסה, והדפס דף יישור.
 9. הרם את מכסה הסורק.
  איור : הרם את מכסה הסורק
  תמונה: הרם את מכסה הסורק
 10. טען את דף היישור כשהצד המודפס פונה כלפי מטה, בפינה הימנית הקדמית של משטח הזכוכית.
  איור : הנח את דף היישור על משטח הזכוכית של הסורק
  תמונה: הנח את דף היישור על משטח הזכוכית של הסורק
 11. סגור את כיסוי הסורק.
 12. לחץ על הלחצן () שלצד אישור, כדי לסרוק את דף היישור.
שלב שמיני: הגדר את התאריך והשעה
 1. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על הלחצן הגדרה‏ ().
 2. לחץ על הלחצן () לצד החץ מטה () עד שהאפשרות העדפות תוצג לצד אישור ולאחר מכן לחץ על הלחצן לצד אישור.
 3. לחץ על הלחצן לצד אישור כדי לבחור תאריך ושעה.
 4. לחץ על המספרים על מקשי לוח הבקרה כדי להגדיר את התאריך.
 5. לחץ על המספרים על מקשי לוח הבקרה כדי להגדיר את השעה הנכונה ולאחר מכן לחץ על הכפתור לצד אישור.
 6. לחץ על לחצן הבית () כדי לחזור לתפריט הראשי.
חיבור רשת אלחוטית (דגמים אלחוטיים של HP Officejet 4260A בלבד)

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏