תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP Deskjet‏, Photosmart 6520 - מוצגת שגיאת 'חסימת נייר'

מסמך זה מיועד למדפסות HP Deskjet Ink Advantage 6525 ו-HP Photosmart 6520, 6521, 6525 e-All-in-One.
במהלך עבודת הדפסה, המדפסת מפסיקה להזין דפים ומופיעה הודעה על חסימת נייר. מופיעה הודעת השגיאה שחרר את החסימה ולאחר מכן לחץ על אישור בלוח הבקרה של המדפסת.
הערה:
חסימות נייר עשויות להיות אמיתיות או כוזבות. המדפסת עשויה לדווח על חסימת נייר גם כאשר אין כל נייר תקוע. השלבים הבאים מתייחסים לחסימות נייר אמיתיות וכוזבות כאחד.

שלב 1: איפוס המדפסת

אפס את המדפסת כדי לנקות כל מצב שגיאה בקשר למנגנון ההדפסה או לקושחה.
 1. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל המתח מגב המדפסת.
 2. נתק את כבל המתח משקע החשמל שבקיר.
 3. המתן 15 שניות לפחות.
 4. חבר את כבל המתח בחזרה לשקע החשמל שבקיר.
 5. חבר מחדש את כבל המתח למדפסת.
 6. הפעל את המדפסת.
נסה להדפיס. אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.

שלב 2: שחרר כל חסימת נייר מאזור מגש הנייר

חפש כל נייר תקוע באזור מגשי ההזנה והפלט והסר אותו.
 1. כבה את המדפסת.
 2. נתק את כבל המתח מגב המדפסת.
    אזהרה:
  כדי למנוע סיכון פציעה או התחשמלות, נתק את כבל המתח לפני שתיגע בחלק הפנימי של המדפסת.
 3. אם כבל USB מחובר למדפסת, נתק אותו.
 4. הסר את מגש הפלט.
 5. הוצא גיליונות נייר חופשיים ממגש ההזנה.
 6. הוצא בעדינות גיליונות נייר שלמים בשתי הידיים, ולאחר מכן חפש ביסודיות פיסות נייר קרועות. אם נשארו פיסות נייר בתוך המדפסת, סביר להניח שתהיינה חסימות נייר נוספות.
 7. התקן מחדש את מגש הפלט, ולאחר מכן טען במגש נייר לבן רגיל.

שלב 3: הוצא נייר תקוע מאזור הגישה למחסניות

חפש כל נייר תקוע באזור הגישה למחסניות והסר אותו.
 1. פתח את דלת הגישה למחסניות.
  פתח את דלת הגישה למחסניות
 2. באזור הגישה למחסניות, הוצא בעדינות גיליונות נייר שלמים בשתי הידיים, ולאחר מכן חפש ביסודיות פיסות נייר קרועות. אם נשארו פיסות נייר בתוך המדפסת, סביר להניח שתהיינה חסימות נייר נוספות.
  אזור הגישה למחסניות

שלב 4: הוצא נייר תקוע מיחידת ההדפסה הדו-צדדית

חפש כל נייר תקוע באזור הפינוי ובאזור יחידת ההדפסה הדו-צדדית שבתוך המדפסת והסר אותו.
 1. משוך את דלת הפינוי כלפי מעלה והחוצה כדי להסירה מהמדפסת.
   הסר את דלת הפינוי מהמדפסת
  1. הרם את דלת הפינוי כלפי מעלה
  2. משוך החוצה את דלת הפינוי
 2. הוצא בעדינות גיליונות נייר שלמים בשתי הידיים, ולאחר מכן חפש ביסודיות פיסות נייר קרועות. אם נשארו פיסות נייר בתוך המדפסת, סביר להניח שתהיינה חסימות נייר נוספות.
  הוצא נייר תקוע מאזור הפינוי
 3. לחץ באצבעך על החור שבמכסה יחידת ההדפסה הדו-צדדית, ולאחר מכן השתמש באגודלך כדי להרים את המכסה.
   הרם את מכסה יחידת ההדפסה הדו-צדדית
 4. תוך כדי החזקת מכסה יחידת ההדפסה הדו-צדדית כשהוא פתוח, הוצא בעדינות גיליונות נייר שלמים, ולאחר מכן חפש ביסודיות פיסות נייר קרועות. אם נשארו פיסות נייר בתוך המדפסת, סביר להניח שתהיינה חסימות נייר נוספות.
   החזק את מכסה יחידת ההדפסה הדו-צדדית כשהוא פתוח, והוצא כל נייר תקוע.
  1. החזק כלפי מעלה את מכסה היחידה להדפסה דו-צדדית
  2. הסר נייר תקוע
 5. סגור את מכסה יחידת ההדפסה הדו-צדדית, ולאחר מכן התקן מחדש את דלת הפינוי עד ששני התפסים יינעלו במקומם בנקישה.
 6. סגור את דלת הגישה למחסניות.
 7. חבר את כבל המתח, ולאחר מכן הפעל את המדפסת.
נסה להדפיס. אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.

שלב 5: בדיקה כדי לוודא שדלת הפינוי אינה מעוקמת

חסימות נייר עלולות להתרחש אם דלת הפינוי בתוך המדפסת אינה ישרה.
 1. כבה את המדפסת.
 2. נתק את כבל המתח מגב המדפסת.
 3. פתח את דלת הגישה למחסניות.
 4. משוך את דלת הפינוי כלפי מעלה והחוצה כדי להסירה מהמדפסת.
   הסר את דלת הפינוי מהמדפסת
  1. הרם את דלת הפינוי כלפי מעלה
  2. משוך החוצה את דלת הפינוי
 5. בדוק אם דלת הפינוי מעוקמת כלפי פנים על-ידי מיקום חפץ כלשהו בעל קצה ישר, כגון סרגל, לרוחב הקצה הקדמי של דלת הפינוי.
  אם הדלת מעוקמת, החלף אותה. לחץ על פנה לתמיכה בדף זה כדי להזמין חלק חלופי.
  איור : דוגמה לדלת פינוי מעוקמת
   דוגמה לדלת פינוי מעוקמת
  איור : דוגמה לדלת פינוי תקינה
  דוגמה לדלת פינוי תקינה
 6. סגור את דלת הגישה למחסניות.
 7. חבר את כבל המתח, ולאחר מכן הפעל את המדפסת.
נסה להדפיס. אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.

שלב 6: בדוק אם יש חסימות בנתיב הגררה

חפש כל נייר או פסולת סביב גררת מחסנית הדיו בתוך המדפסת והסר אותו.
 1. הפעל את המדפסת.
 2. פתח את דלת הגישה למחסניות.
  הערה:
  גררת ההדפסה עשויה לנסות לנוע לתוך אזור הגישה. במקרה כזה, אפשר לה להגיע למיקום זה.
  תמונה: פתח את דלת הגישה למחסניות.
 3. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל המתח מגב המדפסת.
    אזהרה:
  כדי למנוע סיכון פציעה או התחשמלות, נתק את כבל המתח לפני שתיגע בחלק הפנימי של המדפסת.
 4. חפש כל נייר חופשי או עצם שעלול להגביל את תנועת הגררה.
 5. נסה להזיז את הגררה באופן ידני.
  • אם הגררה תקועה בצד ימין של המדפסת, הזז את הגררה לצד שמאל של המדפסת.
  • אם הגררה תקועה בצד שמאל של המדפסת, הזז את הגררה לצד ימין של המדפסת.
  • אם הגררה תקועה באמצע המדפסת, הזז את הגררה לצד ימין של המדפסת.
 6. חפש כל נייר או חפץ שעלול להגביל את תנועת הגררה והסר אותו.
 7. ודא שהגררה נעה בחופשיות לרוחב המדפסת על-ידי דחיפה קלה של הגררה שמאלה, ולאחר מכן ימינה.
 8. סגור את דלת הגישה למחסניות.
 9. חבר את כבל המתח, ולאחר מכן הפעל את המדפסת.
נסה להדפיס. אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.

שלב 7: ניקוי גלילי ההזנה והאיסוף של הנייר

אבק, סיבי נייר ופסולת אחרת עלולים להצטבר על גלילי הזנת הנייר ולגרום לבעיות בהזנת הנייר.
 1. כבה את ה‏המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל המתח.
 2. הוצא את הנייר ממגש ההזנה. השאר את מגש הנייר כשהוא פתוח.
 3. הסר את מגש הפלט.
 4. הרם בזהירות את המדפסת כך שתנוח על צדה כדי לגשת לגלילי איסוף הנייר שמתחת למדפסת.
  גלילים מתחת למדפסת
 5. הרטב קלות מטלית נטולת מוך או מקלון צמר גפן במים מזוקקים, סחוט את הנוזלים העודפים, ולאחר מכן נגב את הגלילים כדי להסיר כל הצטברות של אבק או לכלוך.
 6. אפשר לגלילים להתייבש לחלוטין.
 7. הנח את המדפסת בחזרה במקומה, ופתח את דלת הגישה למחסניות הדיו.
   פתיחת דלת הגישה למחסניות
 8. משוך את דלת הפינוי כלפי מעלה והחוצה כדי להסירה מהמדפסת.
    הסר את דלת הפינוי מהמדפסת
  1. הרם את דלת הפינוי כלפי מעלה
  2. משוך החוצה את דלת הפינוי
 9. הרטב קלות מקלון צמר גפן או מטלית נוספים, ולאחר מכן נגב את הגלילים באזור הפינוי כדי להסיר כל הצטברות של אבק או לכלוך.
   ניקוי הגלילים בתוך המדפסת
 10. אפשר לגלילים להתייבש לחלוטין.
 11. בדוק את גלילי דלת הפינוי. ודא שהם מסתובבים בקלות ושהם קפיציים בעת לחיצה. אם הגלילים פגומים או חסרים, החלף את הדלת.
  בדוק את הגלילים בדלת הפינוי
 12. התקן מחדש את דלת הפינוי עד ששני התפסים יינעלו במקומם בנקישה.
 13. סגור את דלת הגישה למחסניות.
 14. טען מחדש נייר רגיל במגש הקלט, ולאחר מכן התקן מחדש את מגש הפלט.
 15. חבר את כבל המתח, ולאחר מכן הפעל את המדפסת.
נסה להדפיס. אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.

שלב 8: מסור את המדפסת לתיקון

תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם הבעיה נמשכת לאחר השלמת כל השלבים הקודמים.
עבור אל צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, יפנו אותך אל מרכז שירות מקומי באזור שלך.
כדי לאשר את מצב האחריות שלך, עבור אל בדיקת אחריות עבור מוצר HP. ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏