תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

שגיאת "חסימת נייר" מוצגת בסדרת המדפסות HP Deskjet Ink Advantage 6520 e-All-in-One ו-HP Photosmart 6520 e-All-in-One Series

הבעיה

במהלך ההדפסה, המדפסת מפסיקה להזין דפים, והודעת השגיאה 'חסימת נייר. שחרר את החסימה ולאחר מכל לחץ על 'אישור' מופיעה בלוח הבקרה של המדפסת. ייתכן גם שנורית ההפעלה () מהבהבת במהירות.
הערה:
חסימות נייר עשויות להיות אמיתיות או כוזבות. המדפסת עשויה לדווח על חסימת נייר גם כאשר אין כל נייר תקוע. השלבים הבאים מתייחסים לחסימות נייר אמיתיות וכוזבות כאחד.
חשוב: כדי לפתור את הבעיה, עליך לנסות את הפתרונות האלה לפי סדר הופעתם.
כאשר אחד מהפתרונות הבאים יפתור את הבעיה, תוכל להפסיק את תהליך פתרון הבעיות.

סרטון המדגים שחרור חסימת נייר

הסרטון הבא מדגים כיצד לשחרר חסימת נייר.
הערה:
בסרטון הבא מוצגת המדפסת HP Photosmart 6520 e-All-in-One, אך השלבים נכונים גם לגבי המדפסת שלך.
אם אתה מתקשה לצפות בסרטון או אם ברצונך לצפות בו בגודל שונה, לחץ כאן כדי לצפות בסרטון ב-YouTube.

פתרון ראשון: איפוס המדפסת

לעתים שגיאת חסימת נייר ממשיכה להופיע גם אם אין חסימת נייר (חסימת נייר כוזבת). בצע את השלבים הבאים כדי לאפס את המדפסת של HP, ולמחוק הודעה כוזבת על חסימת נייר.

שלב ראשון: איפוס המדפסת

 1. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעיל את המוצר.
 2. כאשר המוצר פועל, נתק את כבל המתח מגב המוצר.
 3. נתק את כבל המתח משקע החשמל שבקיר.
 4. המתן לפחות 15 שניות.
 5. חבר את כבל המתח בחזרה לשקע החשמל שבקיר.
 6. חבר מחדש את כבל המתח לגב המוצר.
 7. אם המוצר אינו מופעל באופן אוטומטי, לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעילו.

שלב שני: הדפס דוח סטטוס של המדפסת

הדפס דף בדיקה כדי לוודא שפעולת החומרה תקינה.
 1. טען נייר לבן רגיל בגודל U.S. Letter או A4 במגש, אם הוא טרם נטען.
 2. בלוח הבקרה של המדפסת, גע בסמל ההגדרות ().
 3. גע ב-כלים, ולאחר מכן גע ב-דוח מצב מדפסת. המדפסת תדפיס את הדף.
 • אם השלבים הללו פתרו את הבעיה, ודף הבדיקה הודפס, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.
 • אם דף הבדיקה לא הודפס, המשך לפתרון הבא.

פתרון שני: שחרור החסימה במדפסת

בצע את השלבים הבאים לשחרור חסימת נייר.

שלב ראשון: שחרר נייר תקוע מאזור מגשי ההזנה והפלט

אם יש גישה לנייר תקוע מאזור מגשי הההזנה והפלט, בצע את השלבים הבאים כדי להוציא את הנייר.
 1. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי לכבות את המדפסת.
 2. נתק את כבל המתח מגב המדפסת.
    אזהרה:
  עליך לנתק את כבל המתח לפני ביצוע פעולות בתוך המדפסת כדי למנוע את הסיכון לפציעה או להתחשמלות.
 3. נתק את כבל ה-USB מגב המדפסת, אם חיברת אותה למחשב בחיבור USB.
 4. הסר את מגש הפלט.
 5. הוצא גיליונות נייר חופשיים ממגש ההזנה.
 6. הוצא בעדינות נייר תקוע ופיסות נייר קרועות מאזור מגשי ההזנה והפלט בתוך המדפסת. כדי למנוע קריעה של גיליונות נייר שלמים, משוך את הנייר בשתי הידיים.
  הערה:
  השתמש בפנס כדי לחפש ביסודיות פיסות נייר קרועות שייתכן שנשארו בתוך המדפסת. אם יישארו במדפסת קרעי-נייר, סביר שייווצרו עוד חסימות.
 7. המשך לשלב הבא כדי לבדוק אם יש עוד נייר תקוע.

שלב שני: הוצא נייר תקוע מאזור הגישה למחסניות

בצע את השלבים הבאים להוצאת נייר תקוע מאזור הגישה למחסניות.
 1. פתח את דלת הגישה למחסניות.
  איור : פתח את דלת הגישה למחסניות
  תמונה: פתח את דלת הגישה למחסניות.
 2. אתר את אזור הגישה למחסניות.
  איור : אזור הגישה למחסניות
  תמונה: אזור הגישה למחסניות
 3. הוצא בעדינות כל נייר תקוע ופיסות נייר קרועות מהמגש. כדי למנוע קריעה של גיליונות נייר שלמים, משוך את הנייר בשתי הידיים.
  הערה:
  השתמש בפנס כדי לחפש ביסודיות פיסות נייר קרועות שיתכן שנשארו בתוך המדפסת. פיסות נייר קרועות שיישארו בתוך המדפסת עלולות לגרום לחסימות נוספות.

שלב שלישי: הוצא נייר תקוע מיחידת ההדפסה הדו-צדדית

בצע את השלבים הבאים כדי לסלק נייר תקוע מיחידת ההדפסה הדו-צדדית.
 1. ודא שאספקת המתח למוצר מנותקת וכן שכבל המתח מנותק מגב המדפסת.
 2. בעוד דלת הגישה למחסניות פתוחה, אתר את דלת הפינוי. הדלת ממוקמת מאחורי אזור הגישה למחסניות.
  איור : אתר את דלת הפינוי
  תמונה: דלת הפינוי.
 3. משוך את דלת הפינוי כלפי מעלה והחוצה כדי להסירה מהמדפסת.
   איור : הסר את דלת הפינוי מהמדפסת
   תמונה: הסר את דלת הפינוי מהמדפסת.
  1. הרם את דלת הפינוי כלפי מעלה
  2. משוך החוצה את דלת הפינוי
 4. הוצא בעדינות כל נייר חוסם ופיסות נייר קרועות. כדי למנוע קריעה של גיליונות נייר שלמים, משוך את הנייר בשתי הידיים.
  הערה:
  השתמש בפנס כדי לחפש ביסודיות פיסות נייר קרועות שייתכן שנשארו באזור הפינוי. אם יישארו במדפסת קרעי-נייר, סביר שייווצרו עוד חסימות.
  איור : הוצא נייר תקוע מאזור הפינוי
  תמונה: הוצא נייר תקוע מאזור הפינוי.
 5. לחץ באצבעך על החור שבמכסה יחידת ההדפסה הדו-צדדית, ולאחר מכן השתמש באגודלך כדי להרים את החלק הקדמי של מכסה יחידת ההדפסה הדו-צדדית.
  איור : הרם את מכסה יחידת ההדפסה הדו-צדדית
  תמונה: הרם את מכסה יחידת ההדפסה הדו-צדדית.
 6. החזק את מכסה יחידת ההדפסה הדו-צדדית ביד אחת, ולאחר מכן סלק בעדינות בידך השנייה נייר תקוע או פיסות נייר קרועות.
  הערה:
  השתמש בפנס כדי לחפש ביסודיות פיסות נייר קרועות שייתכן שנשארו באזור יחידת ההדפסה הדו-צדדית. אם יישארו במדפסת קרעי-נייר, סביר שייווצרו עוד חסימות.
   איור : החזק כלפי מעלה את מכסה יחידת ההדפסה הדו-צדדית בזמן שאתה מוציא נייר תקוע
   תמונה: החזק כלפי מעלה את מכסה יחידת ההדפסה הדו-צדדית והוצא נייר תקוע.
  1. החזק כלפי מעלה את מכסה יחידת ההדפסה הדו-צדדית
  2. הסר נייר תקוע
 7. אפשר למכסה יחידת ההדפסה הדו-צדדית לחזור למקומו, ולאחר מכן הכנס מחדש את דלת הפינוי. דחף בעדינות את הדלת לתוך אזור הפינוי עד ששני התפסים יינעלו במקומם בנקישה.
 8. סגור את דלת הגישה למחסניות.
  איור : סגור את דלת הגישה למחסניות
  תמונה: סגור את דלת הגישה למחסניות.
 9. חבר מחדש את כבל המתח לגב המדפסת.
 10. לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המדפסת.

שלב רביעי: הדפס דוח סטטוס של המדפסת

הדפס דף בדיקה כדי לוודא שפעולת החומרה תקינה.
 • אם השלבים הללו פתרו את הבעיה, ודף הניסיון הודפס, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות. חבר את כבל ה-USB מחדש ולאחר מכן נסה להדפיס שוב.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.
 • אם דף הבדיקה לא הודפס, המשך לפתרון הבא.

שלב חמישי: בדוק אם דלת הפינוי לא ישרה

בדוק אם דלת הפינוי מעוקמת כלפי פנים על-ידי מיקום חפץ כלשהו בעל קצה ישר, כגון סרגל, לרוחב הקצה הקדמי של דלת הפינוי.
איור : דוגמה לדלת פינוי מעוקמת
תמונה: דוגמה לדלת פינוי מעוקמת
איור : דוגמה לדלת פינוי במצב תקין
תמונה: דוגמה לדלת פינוי במצב תקין
 • אם דלת הפינוי אינה עקומה והבעיה עדיין נמשכת, עבור אל הפתרון המאפשר לך לוודא כי הגררה יכולה לנוע בחופשיות.
 • אם דלת הפינוי מעוקמת, המשך לשלב הבא כדי להחליף את דלת הפינוי.

שלב שישי: החלף את דלת הפינוי

אם דלת הפינוי מעוקמת, פנה אל HP כדי להחליפה.
לחץ על קישור צור קשר עם התמיכה בדף זה לקבלת מידע על אפשרויות תמיכה נוספות.

פתרון שלישי: ודא שהגררה יכולה לנוע בחופשיות

בצע את השלבים הבאים כדי לוודא שהגררה נעה בחופשיות לכל רוחב המדפסת.

שלב ראשון: בדוק אם יש חסימות בנתיב הגררה

 1. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעיל את המדפסת, אם היא עדיין לא מופעלת.
 2. פתח את דלת הגישה למחסניות.
  הערה:
  גררת ההדפסה עשויה לנסות לנוע לתוך אזור הגישה. במקרה כזה, אפשר לה להגיע למיקום זה.
  איור : פתח את דלת הגישה למחסניות
  תמונה: פתח את דלת הגישה למחסניות.
 3. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל המתח מגב המדפסת.
 4. נתק את כבל המתח ממקור המתח או משקע החשמל.
    אזהרה:
  כדי לא להסתכן בהתחשמלות, עליך לנתק את כבל המתח לפני שתזיז את הגררה ידנית ותאפס את מנגנון הזנת הנייר.
 5. חפש כל נייר חופשי או עצם שעלול להגביל את תנועת הגררה.
  הערה:
  השתמש בפנס כדי לחפש ביסודיות פיסות נייר קרועות שייתכן שנשארו בתוך המדפסת. אם יישארו במדפסת קרעי-נייר, סביר שייווצרו עוד חסימות.
 6. הכנס ידך לתוך אזור הגישה למחסניות, והזז את הגררה ידנית.
  • אם הגררה תקועה בצד ימין של המדפסת, הזז את הגררה לצד שמאל של המדפסת.
  • אם הגררה תקועה בצד שמאל של המדפסת, הזז את הגררה לצד ימין של המדפסת.
  • אם הגררה תקועה באמצע המדפסת, הזז את הגררה לצד ימין של המדפסת.
 7. הוצא כל נייר חופשי או עצם שתמצא.
 8. ודא שהגררה נעה בחופשיות לרוחב המדפסת על-ידי דחיפה קלה של הגררה שמאלה, ולאחר מכן ימינה.
 9. סגור את דלת הגישה למחסניות.
  איור : סגור את דלת הגישה למחסניות
  תמונה: סגור את דלת הגישה למחסניות.
 10. חבר מחדש את כבל המתח לגב המדפסת.
 11. חבר מחדש את כבל המתח למקור המתח או לשקע החשמל.
 12. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעיל את המדפסת.

שלב שני: הדפס דוח סטטוס של המדפסת

הדפס דף בדיקה כדי לוודא שפעולת החומרה תקינה.
 • אם השלבים הללו פתרו את הבעיה, ודף הבדיקה הודפס, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.
 • אם דף הבדיקה לא הודפס, המשך לפתרון הבא.

פתרון רביעי: ניקוי גלילי הנייר בתוך אזור הגישה למחסניות

אבק, סיבי נייר ופסולת אחרת עלולים להצטבר על גלגלות הזנת הנייר ולגרום לחסימות נייר ובעיות בהזנת הנייר.

שלב ראשון: ניקוי גלילי הזנת הנייר

בצע את השלבים הבאים כדי לנקות את גלילי הזנת הנייר.
 1. אסוף את החומרים הבאים:
  • מקלון צמר גפן נקי ונטול-מוך שלא יתפרק ולא ישאיר סיבים
  • מים מזוקקים, מסוננים, או מינרליים (מי ברז עלולים להזיק למדפסת)
 2. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי לכבות את המדפסת.
 3. נתק את כבל המתח מגב המדפסת.
 4. פתח את דלת הגישה למחסניות.
  איור : פתח את דלת הגישה למחסניות
  תמונה: פתיחת דלת הגישה למחסניות
 5. משוך את דלת הפינוי כלפי מעלה והחוצה כדי להסירה מהמדפסת.
   איור : הסר את דלת הפינוי מהמדפסת
   תמונה: הסרת דלת הפינוי מהמדפסת
  1. הרם את דלת הפינוי כלפי מעלה
  2. משוך החוצה את דלת הפינוי
 6. הרטב קלות במים את מקלון צמר הגפן, ולאחר מכן סחט ממנו את הנוזלים העודפים.
 7. לחץ את מקלון צמר הגפן כנגד הגלילים בתוך המדפסת, ולאחר מכן סובב את הגלילים מעלה באצבעותיך. הפעל לחץ מתון להרחקת כל הצטברות של אבק או לכלוך.
  איור : ניקוי הגלילים בתוך המדפסת
  תמונה: ניקוי הגלילים בתוך המדפסת
 8. הנח לגלילים להתייבש במשך 10 עד 15 דקות.
 9. בדוק את הגלילים בדלת הפינוי. ודא שלא חסרות גלגלות, שהן מסתובבות בקלות, ושהן קפיציות כשאתה לוחץ עליהן. אם הגלגלות פגומות, החלף את הדלת.
  איור : בדוק את הגלילים בדלת הפינוי
  תמונה: בדוק את הגלילים בדלת הפינוי
 10. הכנס מחדש את דלת הפינוי. דחף בעדינות את הדלת לתוך אזור הפינוי עד ששני התפסים יינעלו במקומם בנקישה.
 11. סגור את דלת הגישה למחסניות.
  איור : סגור את דלת הגישה למחסניות
  תמונה: סגור את דלת הגישה למחסניות.
 12. חבר מחדש את כבל המתח לגב המדפסת.
 13. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעיל את המדפסת.

שלב שני: הדפס דוח סטטוס של המדפסת

הדפס דף בדיקה כדי לוודא שפעולת החומרה תקינה.
 • אם השלבים הללו פתרו את הבעיה, ודף הניסיון הודפס, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם דף הניסיון הודפס בהצלחה, אך אתה ממשיך להיתקל בבעיה במדפסת, הבעיה אינה נעוצה בחומרה.
 • אם המדפסת לא מדפיסה דף ניסיון, הרי שקיימת בעיה בחומרת המדפסת. המשך לפתרון הבא.

פתרון חמישי: מסור את המדפסת לתיקון

תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם השלמת את כל השלבים הקודמים.
כדי לבדוק אם עדיין יש אחריות על המוצר שלך, עבור לאתר האינטרנט המשמש לבדיקת אחריות http://www.support.hp.com/checkwarranty. צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, צור קשר עם התמיכה של HP כדי למצוא מרכז שירות מקומי באזור שלך.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏