ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP OfficeJet - פתרון השגיאה 'בעיה עם מערכת הדיו'

מסמך מיועד למדפסות הבאות.
מדפסת מסדרת HP OfficeJet 8600 Pro Series
מדפסת HP OfficeJet Pro 8640 e-All-in-One
מדפסת HP OfficeJet Pro 251dw Printer
מדפסת HP OfficeJet Pro 8660 e-All-in-One
מדפסת HP OfficeJet Pro 276dw Multifunction Printer
מדפסת HP OfficeJet 8702 All-in-One‏
מדפסת HP OfficeJet Pro 8210
מדפסת HP OfficeJet Pro 8710 All-in-One
מדפסת HP OfficeJet Pro 8216
מדפסת HP OfficeJet Pro 8715 All-in-One
מדפסת HP OfficeJet Pro 8218
מדפסת HP OfficeJet Pro 8718 All-in-One
מדפסת HP OfficeJet Pro 8600 e-All-in-One (N911a)
מדפסת HP OfficeJet Pro 8719 All-in-One
מדפסת HP OfficeJet Pro 8600 Plus e-All-in-One (N911g)
מדפסת HP OfficeJet Pro 8720 All-in-One
‏‎HP OfficeJet Pro 8600 Premium e-All-in-One (N911n)‎
מדפסת HP OfficeJet Pro 8725 All-in-One
מדפסת HP OfficeJet Pro 8610 e-All-in-One
מדפסת HP OfficeJet Pro 8728 All-in-One
מדפסת HP OfficeJet Pro 8615 e-All-in-One
מדפסת HP OfficeJet Pro 8730 All-in-One
מדפסת HP OfficeJet Pro 8616 e-All-in-One
מדפסת HP OfficeJet Pro 8732M All-in-One
מדפסת HP OfficeJet Pro 8620 e-All-in-One
מדפסת HP OfficeJet Pro 8740 All-in-One
מדפסת HP OfficeJet Pro 8625 e-All-in-One
מדפסת HP OfficeJet Pro 8745 All-in-One
מדפסת HP OfficeJet Pro 8630 e-All-in-One
ההודעה 'בעיה עם מערכת הדיו' מופיעה בלוח הבקרה או במחשב ומציינת שיתכן שיש כשל במערכת הדיו והמדפסת לא מדפיסה.
דוגמה להודעת שגיאה בלוח הבקרה של המדפסת
דוגמה להודעת שגיאה במחשב
Problem with Ink System (בעיה עם מערכת הדיו)
Problem with Ink System (בעיה עם מערכת הדיו)
Remove cartridges and inspect for leaks. (הסר את המחסניות ובדוק אם קיימות נזילות.) Do not use leaky cartridges. (אין להשתמש במחסניות נוזלות.) Re-install cartridges if okay (אם המחסניות תקינות, התקן אותן שוב).
הסר את המחסניות ובדוק אם קיימים סימנים לנזילות. אם מחסנית כלשהי נוזלת, צור קשר עם HP. אין להשתמש במחסניות נוזלות. אם המחסניות תקינות, התקן אותן שוב וסגור את מכסה במדפסת. כבה את המדפסת‏ ולאחר מכן הפעל אותה מחדש. אם ההודעה מופיעה שוב, צור קשר עם HP.
  הערה:
ההוראות במסך זה חלות רק על מחסניות דיו שחור עבור מדפסת HP OfficeJet 8732M.
כדי לפתור את הבעיה, נסה את הפתרונות הבאים לפי סדר הופעתם. אם אחד הפתרונות האלה פותר את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
פתרון ראשון: בדוק אם המחסניות נוזלות.
חשוב: כדי להימנע מכשלים באתחול בעת ההתקנה הראשונית של המדפסת או בעת החלפת ראש ההדפסה, השתמש במחסניות SETUP שסופקו עם המדפסת או בראש הדפסה חלופי.
אם יש לך מחסנית או ראש הדפסה פגומים, ייתכן שהם במסגרת האחריות. כדי לבדוק את האחריות על חומרי הדיו או הטונר המתכלים, גש אל hp.com/go/learnaboutsupplies, ועיין במידע על אחריות מוגבלת עבור החומרים המתכלים שלך.
 1. הפעל את המדפסת.
 2. פתח את דלת הגישה למחסניות הדיו.
   איור : ‏‎OfficeJet Pro 8710
   תמונה: פתח את דלת הגישה למחסניות הדיו
  1. מיקום של חריץ דלת הגישה למחסניות דיו
  איור : ‏‎OfficeJet Pro 8210
  תמונה: הרם את מכסה מחסנית הדיו
 3. לחץ על הלשונית שבחלקה הקדמי של מחסנית הדיו כדי לשחרר אותה, ולאחר מכן הסר אותה מהחריץ שלה.
  איור : לחץ מטה על המחסנית
  תמונה: לחץ כדי לשחרר את המחסנית.
 4. בדוק אם המחסניות נוזלות. היזהר מהתזת דיו על הידיים או הבגדים במהלך הניקוי.
  • אם המחסנית נוזלת, החלף את המחסנית.
  • אם המחסנית אינה נוזלת, המשך לצעד הבא.
    הערה:
  אם אתה מבחין בכמות קטנה של דיו על הטבעת שממנה הדיו יוצא מהמחסנית, המחסנית אינה נוזלת.
 5. החלק את המחסנית לתוך החריץ שלה, ולאחר מכן דחף אותה קדימה בעדינות עד שהיא תיכנס למקומה בנקישה.
  איור : הכנס את המחסנית לתושבת בעלת קוד הצבע המתאים
  תמונה: הכנס את המחסנית לתושבת בעלת קוד הצבע המתאים.
 6. חזור על שלבים אלו כדי לבדוק נזילה בשאר מחסניות הדיו.
 7. סגור את דלת הגישה למחסניות.
פתרון שני: איפוס המדפסת
בצע את השלבים הבאים לאיפוס מנגנון ההדפסה.
 1. הפעל את המדפסת, אם היא לא פועלת כבר.
 2. המתן עד שהמדפסת תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
 3. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל המתח מגב המדפסת.
 4. נתק את כבל המתח משקע החשמל שבקיר.
 5. המתן 60 שניות לפחות.
 6. חבר את כבל המתח בחזרה לשקע החשמל שבקיר.
    הערה:
  ‏HP ממליצה לחבר את כבל המתח של המדפסת ישירות לשקע החשמל שבקיר.
 7. חבר מחדש את כבל המתח לגב המדפסת.
 8. הפעל את המדפסת, אם היא לא מופעלת אוטומטית.
  ייתכן שהמדפסת תעבור תהליך של התחממות. נוריות המדפסת עשויות להבהב והגררה עשויה לנוע.
 9. המתן עד לסיום תהליך ההתחממות ועד אשר המדפסת תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
פתרון שלישי: הוצא והכנס מחדש את ראש ההדפסה
השגיאה 'Problem with Ink System ' (בעיה עם מערכת הדיו) מתרחשת לעתים עקב מגע חשמלי רופף בין ראש ההדפסה למדפסת. הסרת ראש ההדפסה והכנסתו מחדש עשויה לעזור. בצע את השלבים הבאים כדי להסיר ולאחר מכן להכניס מחדש את ראש ההדפסה.
שלב 1: הוצא את ראש ההדפסה
 1. הפעל את המדפסת.
 2. המתן עד לסיום תהליך ההתחממות ועד אשר המדפסת תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
 3. פתח את דלת הגישה למחסניות הדיו.
   איור : ‏‎OfficeJet Pro 8710
   תמונה: פתח את דלת הגישה למחסניות הדיו
  1. מיקום של חריץ דלת הגישה למחסניות דיו
  איור : ‏‎OfficeJet Pro 8210
  תמונה: הרם את מכסה מחסנית הדיו
 4. נתק את כבל המתח מגב המדפסת. ניתוק המדפסת מונע את תזוזת הגררה.
    אזהרה:
  עליך לנתק את כבל המתח לפני ביצוע פעולות בתוך המדפסת כדי למנוע את הסיכון לפציעה או להתחשמלות.
 5. הרם את תפס הגררה.
  איור : הרם את תפס הגררה
  תמונה: הרם את תפס הגררה.
 6. אחוז בצדדי ראש ההדפסה, הרם אותו בעדינות והסר אותו מהגררה.
    הערה:
  אל תוציא את המחסניות מראש ההדפסה. אתה יכול להוציא בביטחה את ראש ההדפסה כשכל המחסניות נמצאות בו.
  איור : הוצא את ראש ההדפסה
  תמונה: הוצא את ראש ההדפסה.
    שים לב:
  אזור החרירים בחלק התחתון של ראש ההדפסה עדין ביותר! ודא שהחלק התחתון של ראש ההדפסה לא מתנגש או מתחכך במדפסת. אל תיגע בחרירים או במגעים החשמליים. מגע באזורים אלה עלול לגרום לכשלים חשמליים או לבעיות באיכות ההדפסה.
   איור : חרירים ומגעים חשמליים
   תמונה: חרירים ומגעים חשמליים
  1. חרירים
  2. מגעים חשמליים
 7. הנח את מכלול ראש ההדפסה (כשהמחסניות עדיין מותקנות בו) כשצידו העליון מופנה כלפי מטה על גבי גיליון נייר נקי.
    שים לב:
  אל תשאיר את מכלול ראש ההדפסה מחוץ למדפסת למשך זמן רב. הדבר עלול לגרום נזק לראש ההדפסה או למדפסת.
  איור : ראש ההדפסה מונח על גיליון נייר נקי כאשר חלקו העליון מופנה כלפי מטה
  תמונה: ראש ההדפסה מונח על גיליון נייר נקי כאשר חלקו העליון מופנה כלפי מטה.
חפש גורמים מפריעים בתוך המדפסת והסר אותם מתא ראש ההדפסה. אם יש צורך בכך, השתמש בפנס כדי לחפש ביסודיות אחר גורמים מפריעים.
איור : בדוק אם יש נייר התקוע בנתיב הגררה
תמונה: בדוק אם יש נייר התקוע בנתיב הגררה
 1. אחוז בצדדי ראש ההדפסה וסובב אותו כך שצידו הימני מופנה כלפי מעלה, החרירים מופנים כלפי מטה והמגעים החשמליים מופנים החוצה והרחק ממך.
 2. בחלק הקדמי של המדפסת, הכנס את ראש ההדפסה לתוך הגררה; ודא שהמגעים החשמליים מופנים כלפי החלק הפנימי של המדפסת. בעת הנחיית ראש ההדפסה לתוך הגררה, ראש ההדפסה יורד לתוך הגררה כאשר הוא מתיישב בתוכה.
    שים לב:
  אזור החרירים בחלק התחתון של ראש ההדפסה עדין ביותר! ודא שהחלק התחתון של ראש ההדפסה לא מתנגש או מתחכך במדפסת. אל תיגע בחרירים או במגעים החשמליים. מגע באזורים אלה עלול לגרום לכשלים חשמליים או לבעיות באיכות ההדפסה.
  איור : הכנס את ראש ההדפסה
  תמונה: הכנס את ראש ההדפסה.
 3. טלטל את ראש ההדפסה ימינה ושמאלה כדי לוודא שראש ההדפסה יושב כראוי בתוך הגררה.
 4. הנמך את תפס הגררה בזהירות לצורך אחיזת ראש ההדפסה.
  איור : הורד את תפס הגררה
  תמונה: הורד את תפס הגררה.
 5. ודא שתפס הגררה נמצא למטה .
   איור : מיקומים של תפס הגררה
   תמונה: מיקומים של תפס הגררה.
  1. תפס הגררה נמצא למעלה
  2. תפס הגררה נמצא למטה
 6. סגור את דלת הגישה למחסניות.
 7. חבר מחדש את כבל המתח לגב המדפסת.
 8. אם המדפסת אינה מופעלת באופן אוטומטי, לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעילה.
    הערה:
  ייתכן שהמדפסת תעבור תהליך של התחממות. נוריות המדפסת עשויות להבהב והגררה עשויה לנוע.
 9. המתן עד לסיום תהליך ההתחממות ועד אשר המדפסת תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
 • אם שלבים אלו פתרו את הבעיה, המשך לשלב הבא כדי לנקות את ראש ההדפסה.
 • אם הבעיה נמשכת, ראה את השלב הבא.
שלב 4: החזר את ראש ההדפסה למקומו במשך שלוש פעמים מקסימום
לעתים הודעות שגיאה ממשיכות להופיע לאחר הכנסת ראש ההדפסה. למחיקת כל הודעת שגיאה שהיא, החזר את ראש ההדפסה למקומו במשך שלוש פעמים מקסימום.
דוגמאות להודעות שגיאה על גבי לוח הבקרה של המדפסת
Problem with Ink System (בעיה עם מערכת הדיו)
Missing or failed printhead (ראש הדפסה חסר או כושל)
כשל במערכת הדיו
Printer Failure (תקלה במדפסת)
Carriage Jam (חסימה של גררת ההדפסה)
 • אם שלבים אלה פתרו את הודעת השגיאה, המשך לשלב הבא.
 • אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, המשך לפתרון הבא.
 1. טען נייר לבן, רגיל ולא משומש במגש ההזנה.
 2. בלוח הבקרה של המדפסת, גע בחץ ימינה () כדי להציג אפשרויות נוספות.
 3. גע ב- Setup (התקנה) (), גע ב- Tools (כלים), ולאחר מכן גע ב- Clean Printhead (נקה ראש הדפסה).
 4. המתן עד לסיום רצף פעולות הניקוי של ראש ההדפסה ולהדפסת הדוח.
פתרון רביעי: החלפת ראש ההדפסה
אם השלמת את כל שלבי פתרון הבעיות ועדיין יש כשל במערכת הדיו, החלף את ראש ההדפסה.
  שים לב:
המתן עד שיהיה ברשותך ראש הדפסה חדש לפני שתסיר את המחסניות. ‏HP לא ממליצה לך להשאיר מחסניות מחוץ למדפסת למשך יותר מ-‏30 דקות. דבר זה עלול לגרום נזק למדפסת ולמחסניות.
אם יש לך מחסנית או ראש הדפסה פגומים, ייתכן שהם במסגרת האחריות. כדי לבדוק את האחריות על חומרי הדיו או הטונר המתכלים, גש אל hp.com/go/learnaboutsupplies, ועיין במידע על אחריות מוגבלת עבור החומרים המתכלים שלך.
אם HP מחליפה את מכלול ראש ההדפסה שבמסגרת האחריות, תקבל ערכה עם מכלול ראש הדפסה חדש, הוראות וסט מלא של מחסניות דיו. עליך להתקין את מחסניות SETUP שהגיעו עם ראש ההדפסה החדש, אחרת תתרחש שגיאת מחסנית.
אם מכלול ראש ההדפסה שלך כבר אינו מכוסה במסגרת האחריות, תוכל לרכוש מכלול חדש באופן מקוון.
 1. אם אינך בארה"ב, בקר באתר האינטרנט של HP 'כיצד לרכוש' ולאחר מכן לחץ על השפה הרלוונטית.
 2. כעת יוצג הדף רכוש מוצרי HP. חפש את 'חנות החלקים של HP' בדף זה. מיקום הקישור לחנות החלקים של HP משתנה בהתאם לאזור. לחץ על חנות החלקים של HP.
 3. תחת מצא את החלקים, הקלד CR324A (אירופה והמזרח התיכון) או CR326A (יפן ואסיה-האוקיינוס השקט) בתיבת הטקסט חפש לפי מספר חלק. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך להזמנת מכלול ראש ההדפסה.
אם אתה נמצא בארה"ב, עבור לאתר האינטרנט 'חנות החלפים של HP' (באנגלית) כדי לרכוש ציוד.
תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם השלמת את כל השלבים הקודמים.
כדי לבדוק אם עדיין יש אחריות על המוצר שלך, עבור לאתר האינטרנט המשמש לבדיקת אחריות http://www.support.hp.com/checkwarranty. צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, צור קשר עם התמיכה של HP כדי למצוא מרכז שירות מקומי באזור שלך.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏