תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 - שימוש בפנקס הכתובות לשליחת דוא"ל

באפשרותך לשלוח דואר אלקטרוני לרשימת נמענים באמצעות פנקס הכתובות. בהתאם לאופן שבו המוצר מוגדר, ייתכן שיהיו ברשותך אחת או יותר מהאפשרויות הבאות של הצגת פנקס הכתובות.
 • All Contacts (כל אנשי הקשר): מציג את כל אנשי הקשר הזמינים עבורך.
 • Personal Contacts‏ (אנשי קשר אישיים): מציג את כל אנשי הקשר המשוייכים לשם המשתמש שלך. אנשים אחרים המשתמשים במוצר אינם יכולים לראות את אנשי הקשר האלה.
  הערה:
  עליך להיכנס למוצר כדי לראות את הרשימה Personal Contacts‏ (אנשי קשר אישיים).
 • Local Contacts‏ (אנשי קשר מקומיים): מציג את כל אנשי הקשר השמורים בזיכרון המוצר. כל האנשים המשתמשים במוצר יכולים לראות את אנשי הקשר האלה.

הוספת אנשי קשר לספר הכתובות מלוח הבקרה של המוצר

אם אתה נכנס למוצר, אנשים אחרים שמשתמשים במוצר לא יוכלו לראות את אנשי הקשר שתוסיף לספר הכתובות.
אם אתה לא נכנס למוצר, כל האנשים שמשתמשים במוצר יוכלו לראות את אנשי הקשר שתוסיף לספר הכתובות.
הערה:
ניתן גם להשתמש בשרת האינטרנט המשובץ של HP‏ (EWS) ליצירה ולניהול של ספר הכתובות.
 1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן E-mail (דואר אלקטרוני).
  הערה:
  אם תתבקש, הקלד את שם המשתמש ואת הסיסמה שלך.
  איור : לחצן E-mail (דואר אלקטרוני)
 2. גע בלחצן Address Book (פנקס כתובות) שליד השדה To:‎‏ (אל:) כדי לפתוח את המסך Address Book (פנקס כתובות).
  איור : לחצן Address book (ספר כתובות)
 3. גע בלחצן Add (הוסף) שבפינה הימנית התחתונה במסך.
  איור : לחצן Add address (הוספת כתובת)
 4. בשדה שם, הזן את שם איש הקשר.
  איור : מסך Address (כתובת)
 5. מרשימת התפריט, בחר באפשרות E-mail Address‏ (כתובת דואר אלקטרוני) ולאחר מכן הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני של איש הקשר.
  גע בלחצן OK (אישור) כדי להוסיף איש קשר לרשימה.
  איור : מסך Address (כתובת)

שליחת מסמך לדואר אלקטרוני בעזרת פנקס הכתובות

 1. הנח את המסמך כשהצד המודפס כלפי מטה על גבי משטח הזכוכית של הסורק, או הנח אותו כשהצד מודפס כלפי מעלה במזין המסמכים, וכוון את מכווני הנייר בהתאם לגודל הנייר.
  איור : התאם את מכווני המסמך
 2. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן E-mail (דואר אלקטרוני).
  הערה:
  אם תתבקש, הקלד את שם המשתמש ואת הסיסמה שלך.
  איור : לחצן E-mail (דואר אלקטרוני)
 3. גע בלחצן Address Book (פנקס כתובות) שליד השדה To:‎‏ (אל:) כדי לפתוח את המסך Address Book (פנקס כתובות).
  איור : לחצן Address book (ספר כתובות)
 4. מהרשימה הנפתחת, בחר בהצגת ספר הכתובות שבה ברצונך להשתמש.
  איור : מסך Address (כתובת)
 5. בחר שם מרשימת אנשי הקשר ולאחר מכן גע בלחצן החץ ימינה Address Book (פנקס כתובות) כדי להוסיף את השם לרשימת הנמענים.
  חזור על פעולה זו עבור כל נמען ולאחר מכן גע בלחצן OK (אישור).
  איור : מסך Address (כתובת)
 6. גע בלחצן התחל להתחלת השליחה.
  הערה:
  ניתן להציג תצוגה מקדימה של התמונה בכל עת על ידי נגיעה בלחצן Preview (תצוגה מקדימה) בפינה הימנית העליונה של המסך. למידע נוסף על מאפיין זה, גע בלחצן עזרה במסך התצוגה המקדימה.
  איור : לחצן Start (התחל)


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏