ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  מידע על פגיעויות האחרונות

   

   מודעת של המעמד האחרונות של פגיעויות שקוראים "ביצוע ספקולטיבי ערוץ צדדי התקפות" (משפיע על מספר מעבדים מודרני) ומערכות ההפעלות. HP יספק מידע מעודכן באתר תמיכה הזה ברגע שיהיה זמין.

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 - שיפור איכות הפקס

בדיקה לאיתור לכלוך או כתמים במשטח הזכוכית של הסורק
במהלך הזמן, כתמים ושאריות פסולת עשויים להצטבר על-גבי משטח הזכוכית של הסורק ועל הציפוי הלבן מפלסטיק, ועלולים להשפיע על הביצועים. בצע את הפעולות הבאות כדי לנקות את משטח הזכוכית של הסורק ואת התומך הלבן מפלסטיק.
 1. לחץ על לחצן ההפעלה כדי לכבות את המוצר ולאחר מכן נתק את כבל המתח משקע החשמל.
  איור : לחץ על לחצן ההפעלה
 2. פתח את כיסוי הסורק. ישר נייר עם פגמים בהעתקה מול משטח הזכוכית של הסורק כדי לאתר את המיקום של לכלוך או מריחות.
  איור : פתח את הסורק
 3. נקה את משטח הזכוכית הראשי של הסורק (פס הזכוכית הקטן בצד שמאל של הסורק) ואת הציפוי הלבן מחומר מוקצף. השתמש במטלית רכה שהורטבה קלות בחומר ניקוי זכוכית שאינו שורט. יבש את משטח הזכוכית ואת הכיסוי הפלסטי הלבן באמצעות מטלית עור או ספוג רך כדי למנוע היווצרות כתמים.
    שים לב:
  אין להשתמש בחומרים הגורמים לשריטות, אצטון, בנזין, אמוניה, כוהל אתילי או פחמן טטראכלוריד על כל חלק שהוא במוצר; חומרים אלה עלולים לגרום נזק למוצר. אין להניח נוזלים ישירות על משטח הזכוכית או התומך. הנוזלים עלולים לחלחל פנימה ולגרום נזק למוצר.
    הערה:
  אם נתקלת בבעיה של פסים על גבי עותקים בעת השימוש במזין המסמכים, הקפד לנקות את פס הזכוכית הקטן בצד שמאל של הסורק.
  איור : אזורים לניקוי
 4. חבר את כבל המתח לשקע חשמל, ולחץ על לחצן ההפעלה להפעלת המוצר.
  איור : לחץ על לחצן ההפעלה
בדיקת הגדרות הרזולוציה לשליחת פקס
  הערה:
הגדלת הרזולוציה מגדילה את הפקס ומאריכה את זמן השליחה שלו.
 1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המוצר, גלול אל הלחצן Administration‏ (ניהול) וגע בו.
 2. פתח את התפריטים הבאים:
  • Fax Settings (הגדרות פקס)
  • Fax Send Settings (הגדרות שליחה של הודעות פקס)
  • Default Job Options (אפשרויות ברירת מחדל לעבודה)
 3. גע בלחצן Resolution (רזולוציה).
 4. בחר באחת מהאפשרויות המוגדרות מראש. גע בלחצן OK (אישור).
 5. גע בלחצן התחל .
בדיקת הגדרות כוונון התמונה
כיוון ההגדרות הנוספות האלה כדי לשפר את איכות שליחת הפקס
 1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המוצר, גלול אל הלחצן Administration‏ (ניהול) וגע בו.
 2. פתח את התפריטים הבאים:
  • Fax Settings (הגדרות פקס)
  • Fax Send Settings (הגדרות שליחה של הודעות פקס)
  • Default Job Options (אפשרויות ברירת מחדל לעבודה)
 3. גע בלחצן Image Adjustment (התאמת תמונה).
 4. התאם את המחוונים כדי להגדיר את רמת Darkness (כהות), Contrast (ניגודיות), רמת Sharpness (חדות) ורמת Background Cleanup (ניקוי רקע). גע בלחצן OK (אישור).
 5. גע בלחצן התחל .
מיטוב איכות הפקס עבור טקסט או תמונות
מטב את עבודת הפקס עבור סוג התמונה הנסרקת: טקסט, גרפיקה, או תצלומים.
 1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן Copy (העתק).
 2. גע בלחצן More Options‏ (אפשרויות נוספות) ולאחר מכן גע בלחצן Optimize Text/Picture (התאמה מיטבית לטקסט/לתמונה).
 3. בחר באחת מהאפשרויות המוגדרות מראש, או גע בלחצן Manually adjust (התאמה באופן ידני) ולאחר מכן התאם את המחוון באזור Optimize For‏ (מטב עבור). גע בלחצן OK (אישור).
 4. גע בלחצן התחל .
  הערה:
הגדרות אלה זמניות. עם השלמת העבודה, המוצר יחזור להגדרות ברירת המחדל.
בדיקת ההגדרות של תיקון שגיאות
ייתכן שההגדרה Error Correction Mode (מצב תיקון שגיאות) מושבתת, מה שעלול לפגוע באיכות התמונה. פעל בהתאם להוראות הבאות כדי להפעיל אותה.
 1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המוצר, גלול אל הלחצן Administration‏ (ניהול) וגע בו.
 2. פתח את התפריטים הבאים:
  • Fax Settings (הגדרות פקס)
  • Fax Send Settings (הגדרות שליחה של הודעות פקס)
  • Fax Send Setup (הגדרת שיגור פקסים)
  • General Fax Send Settings (הגדרות כלליות של שיגור בפקס)
 3. בחר באפשרות Error Correction Mode (מצב תיקון שגיאות). גע בלחצן Save‏ (שמירה).
שליחה למכשיר פקס אחר
נסה לשלוח את הפקס למכשיר פקס אחר. אם איכות הפקס משתפרת, הבעיה קשורה להגדרות מכשיר הפקס של הנמען הראשון או לסטטוס החומרים המתכלים שלו.
ניקוי גלילי ההרמה ורפידת ההפרדה של מזין המסמכים
 1. הרם את התפס של מזין המסמכים.
  איור : מיקום מזין המסמכים
 2. פתח את מכסה מזין המסמכים.
  איור : מיקום מזין המסמכים
 3. הסר סיבים או אבק הגלויים לעין מגלגלות ההזנה וממשטח ההפרדה באמצעות אוויר דחוס או מטלית נקיה ונטולת מוך שהורטבה במעט מים חמים.
    הערה:
  הרם את מכלול הגלילים כדי שתוכל לנקות את הגליל השני.
  איור : מיקום מזין המסמכים
 4. סגור את מכסה מזין המסמכים.
  איור : מיקום מזין המסמכים
בדיקת ההגדרה 'התאמה לעמוד'
אם הגדרת Fit to Page (התאם לדף)מופעלת והפקס הנכנס גדול מגודל ברירת המחדל של הדף, המוצר ינסה לשנות את קנה המידה של התמונה כך שתתאים לדף. אם ההגדרה מושבתת, תמונות גדולות יותר יתפצלו על פני מספר דפים.
 1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המוצר, גלול אל הלחצן Administration‏ (ניהול) וגע בו.
 2. פתח את התפריטים הבאים:
  • Fax Settings (הגדרות פקס)
  • Fax Receive Settings (הגדרות קבלה של הודעות פקס)
  • Default Job Options (אפשרויות ברירת מחדל לעבודה)
  • Fit to Page (התאם לדף)
 3. גע באפשרות Enabled (מופעל) כדי להפעיל את ההגדרה, או באפשרות Disabled (מושבת) כדי להשבית אותה. גע בלחצן Save‏ (שמירה).
בדיקת מכשיר הפקס של השולח
בקש מהשולח לנסות לשלוח ממכשיר פקס אחר. אם איכות הפקס משתפרת, מכשיר הפקס של השולח הוא הגורם לבעיה. אם אין מכשיר פקס אחר זמין, בקש מהשולח לשקול לבצע את השינויים הבאים:
 • לוודא שמסמך המקור מודפס על נייר לבן (לא צבעוני).
 • להגדיל את הרזולוציה, רמת האיכות, או הגדרות הניגודיות של הפקס.
 • אם ניתן, לשלוח את הפקס מתוכנית מחשב.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏