תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 and HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c - הפעל או השבת את האפשרויות של

הפעל או השבת את האפשרויות של Very Low Settings (הגדרות מפלס נמוך מאוד) בלוח הבקרה

הערה:
המשך להדפיס עם המחסנית הנוכחית עד שפיזור הטונר יפסיק להפיק איכות הדפסה משביעת רצון. כדי לפזר מחדש את הטונר, הוצא את מחסנית הטונר מהמדפסת ונער את המחסנית בעדינות שוב ושוב לאורך הציר האופקי שלה. לקבלת ייצוג גרפי נאות, עיין בהוראות ההחלפה של מחסנית. החזר את מחסנית הטונר למדפסת וסגור את הכיסוי הקדמי.
באפשרותך להפעיל או להשבית את הגדרות ברירת המחדל בכל עת, ואינך נדרש להפעיל אותן מחדש כאשר אתה מתקין מחסנית חדשה.
 1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המוצר, גלול אל הלחצן Administration‏ (ניהול) וגע בו.
 2. פתח את התפריטים הבאים:
  • Manage Supplies (ניהול חומרים מתכלים)
  • Supply Settings (הגדרות חומרים מתכלים)
  • Black Cartridge (מחסנית הטונר השחור)
 3. בחר באחת מהאפשרויות הבאות:
  • בחר באפשרות Stop (עצור) כדי להגדיר את המוצר כך שיעצור את ההדפסה (כולל הדפסת פקסים) עד שתחליף את המחסנית.
  • בחר באפשרות Prompt to continue (בקש אישור להמשך) כדי להגדיר את המוצר כך שיעצור את ההדפסה (כולל הדפסת פקסים) וינחה אותך להחליף את המחסנית. באפשרותך לקבל את ההתראה ולהמשיך בהדפסה.
  • בחר באפשרות Continue (המשך) כדי להגדיר את המוצר כך שיתריע כאשר המחסנית מגיעה למפלס נמוך מאוד, אך ימשיך בהדפסה.
   הערה:
   שימוש בהגדרה Continue (המשך) מאפשר הדפסה גם לאחר שהחומר המתכלה מגיע למפלס נמוך מאוד ללא התערבות של הלקוח ועלול לגרום לאיכות הדפסה ירודה.
אם תבחר באפשרות Stop (עצור) או Prompt to continue (בקש אישור להמשך), המוצר יעצור את ההדפסה כאשר הוא יגיע לסף של מפלס נמוך מאוד. כאשר אתה מחליף את המחסנית, המוצר מחדש את ההדפסה באופן אוטומטי.
כאשר המוצר מוגדר לאפשרות Stop (עצור) או Prompt to continue (בקש אישור להמשך), קיים סיכון מסוים לכך שהפקסים לא יודפסו כאשר המוצר יחדש את ההדפסה. הדבר עלול להתרחש אם המוצר קיבל יותר פקסים ממה שהזיכרון יכול להכיל בזמן שהמוצר ממתין.
המוצר יוכל להדפיס פקסים ללא הפרעות כאשר הוא עובר את הסף של מפלס נמוך מאוד אם תבחר באפשרות Continue (המשך) עבור מחסנית הטונר, אך איכות ההדפסה עשויה להיות ירודה.
מרגע שחומר מתכלה של HP מגיע למפלס נמוך מאוד, מסתיימת אחריות Premium Protection של HP לגביו.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏