תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Pro 400 M425 - פענוח הודעות לוח הבקרה

סוגי ההודעות בלוח הבקרה

הודעות לוח הבקרה מציינות את מצב המוצר הנוכחי או מצבים שעלולים לחייב נקיטת פעולה.
הודעות התרעה והודעות אזהרה מופיעות באופן זמני ועשויות לחייב אותך לאשר את ההודעה על-ידי לחיצה על הלחצן אישור כדי לחדש פעולה או על-ידי לחיצה על הלחצן בטל כדי לבטל את העבודה. בהודעות אזהרה מסוימות, ייתכן שעבודת ההדפסה לא תושלם, או שאיכות ההדפסה תיפגע. כאשר התרעה או אזהרה קשורות להדפסה ומאפיין ההמשך האוטומטי (auto-continue) מופעל, המוצר ינסה להמשיך בביצוע עבודת ההדפסה לאחר שהאזהרה תוצג במשך 10 שניות ללא אישור.
הודעות שגיאה קריטיות עשויות לציין סוג מסוים של כשל. כיבוי המכשיר והדלקתו מחדש עשויים לפתור את הבעיה. כאשר שגיאה קריטית חוזרת על עצמה, ייתכן שיש לקחת את המוצר לתיקון.

הודעות לוח הבקרה

49 Error, Turn off then on

תיאור
אירעה שגיאה פנימית במוצר.
פעולה מומלצת
כבה את המוצר, המתן לפחות 30 שניות ולאחר מכן הדלק את המוצר והמתן לאתחולו.
אם אתה משתמש במגן ברקים, הסר אותו. חבר את המוצר ישירות לשקע בקיר. הדלק את המוצר.
אם ההודעה עדיין מופיעה, פנה לשירותי התמיכה של HP.

‎51.XX Error (שגיאת XX)

תיאור
במוצר אירעה שגיאת חומרה פנימית.
פעולה מומלצת
כבה את המוצר, המתן לפחות 30 שניות ולאחר מכן הדלק אותו והמתן לאתחולו.
אם אתה משתמש במגן ברקים, הסר אותו. חבר את המוצר ישירות לשקע בקיר. הדלק את המוצר.
אם ההודעה עדיין מופיעה, פנה לשירותי התמיכה של HP.

‎54.XX Error (שגיאת XX)

תיאור
אירעה שגיאה באחד החיישנים הפנימיים של המוצר.
פעולה מומלצת
כבה את המוצר, המתן לפחות 30 שניות ולאחר מכן הדלק אותו והמתן לאתחולו.
אם אתה משתמש במגן ברקים, הסר אותו. חבר את המוצר ישירות לשקע בקיר. הדלק את המוצר.
אם ההודעה עדיין מופיעה, פנה לשירותי התמיכה של HP.

‎55.X ERROR (שגיאה)

תיאור
אירעה שגיאה פנימית במוצר.
פעולה מומלצת
כבה את המוצר, המתן לפחות 30 שניות ולאחר מכן הדלק אותו והמתן לאתחולו.
אם אתה משתמש במגן ברקים, הסר אותו. חבר את המוצר ישירות לשקע בקיר. הדלק את המוצר.
אם ההודעה עדיין מופיעה, פנה לשירותי התמיכה של HP.

57 Fan Error, Turn off then on

תיאור
במוצר אירעה תקלה במאוורר הפנימי.
פעולה מומלצת
כבה את המוצר, המתן לפחות 30 שניות ולאחר מכן הדלק אותו והמתן לאתחולו.
אם אתה משתמש במגן ברקים, הסר אותו. חבר את המוצר ישירות לשקע בקיר. הדלק את המוצר.
אם ההודעה עדיין מופיעה, פנה לשירותי התמיכה של HP.

‎59.X ERROR (שגיאה)

תיאור
המוצר נתקל בבעיה באחד המנועים.
פעולה מומלצת
כבה את המוצר, המתן לפחות 30 שניות ולאחר מכן הדלק אותו והמתן לאתחולו.
אם אתה משתמש במגן ברקים, הסר אותו. חבר את המוצר ישירות לשקע בקיר. הדלק את המוצר.
אם ההודעה עדיין מופיעה, פנה לשירותי התמיכה של HP.

79 Error Turn off then on

תיאור
במוצר אירעה שגיאת קושחה פנימית.
פעולה מומלצת
כבה את המוצר, המתן לפחות 30 שניות ולאחר מכן הדלק אותו והמתן לאתחולו.
אם אתה משתמש במגן ברקים, הסר אותו. חבר את המוצר ישירות לשקע בקיר. הדלק את המוצר.
אם ההודעה עדיין מופיעה, פנה לשירותי התמיכה של HP.

‎79 Service Error (שגיאת שירות)

תיאור
במדפסת מותקן זיכרון DIMM לא תואם.
פעולה מומלצת
 1. כבה את המוצר.
 2. התקן זיכרון DIMM שבו המוצר תומך.
 3. הדלק את המוצר.
אם ההודעה עדיין מופיעה, פנה לשירותי התמיכה של HP.

Black cartridge very low (מפלס נמוך מאוד במחסנית הטונר השחור)

תיאור
מחסנית הטונר הגיעה לסוף חייה. במוצר זה, אפשרות שניתנת להגדרה על-ידי הלקוח היא 'הצג הנחיה כתזכורת בעוד 100 עמודים, 200 עמודים, 300 עמודים, 400 עמודים, או אף פעם'. אפשרות זו קיימת לנוחות הלקוח ואינה מעידה כי איכות ההדפסה של עמודים אלה תהיה סבירה.
פעולה מומלצת
כדי להבטיח איכות הדפסה מיטבית, HP ממליצה להחליף את מחסנית הטונר כעת. באפשרותך להמשיך להדפיס עד שתבחין בירידה באיכות ההדפסה. חיי המחסנית הנותרים בפועל עשויים להשתנות.
מרגע שמחסנית טונר מתוצרת HP מגיעה למפלס נמוך מאוד, מסתיימת אחריות Premium Protection של HP לגביה. כל פגם בהדפסה או כשל של מחסנית הנגרם כתוצאה משימוש במחסנית טונר של HP במפלס נמוך מאוד לא ייחשב כפגם בחומרים או בעבודה במסגרת האחריות על מחסניות ההדפסה של HP.

Device error, press OK

תיאור
אירעה שגיאה פנימית
פעולה מומלצת
לחץ על הלחצן אישור כדי לחדש את העבודה.

Door open

תיאור
הדלת הקדמית של המוצר פתוחה.
פעולה מומלצת
סגור את הדלת.

Incompatible black (שחור לא תואם)

תיאור
התקנת מחסנית טונר שמיועדת לשימוש בדגם מוצר אחר של HP. המוצר עלול שלא לפעול כראוי כאשר מותקנת בו מחסנית טונר זו.
פעולה מומלצת
התקן את מחסנית הטונר המתאימה למוצר זה.

Install black cartridge (התקן מחסנית בשחור)

תיאור
מחסנית הטונר אינה מותקנת או שהיא מותקנת בצורה לא נכונה במוצר.
פעולה מומלצת
התקן את מחסנית הטונר.

Jam in Tray 1, Clear jam and then press OK (חסימה במגש 1, שחרר את החסימה ולחץ על OK (אישור))

תיאור
המוצר גילה חסימת נייר.
פעולה מומלצת
נקה את החסימה מהמגש ולאחר מכן לחץ על אישור.
אם ההודעה עדיין מופיעה, פנה לשירותי התמיכה של HP.

Load tray <X> <TYPE> <SIZE>‎ (טען מגש <X> <סוג> <גודל>)

תיאור
הוגדר מגש עבור סוג וגודל הנייר שעבודת ההדפסה מבקשת, אבל המגש ריק.
פעולה מומלצת
טען את הנייר הנכון במגש או לחץ על אישור כדי להשתמש בנייר במגש אחר.

Load Tray 1, <PLAIN> <SIZE> / Cleaning mode, OK to start

תיאור
המוצר מוכן לעיבוד פעולת הניקוי.
פעולה מומלצת
טען במגש 1 נייר רגיל בגודל שצוין, ולאחר מכן לחץ על הלחצן אישור.

Load Tray 1 <TYPE> <SIZE>, Press OK to use available media

תיאור
המגש לא מוגדר עבור הסוג והגודל של הנייר שעבודת ההדפסה מבקשת.
פעולה מומלצת
טען את הנייר המתאים במגש 1. לחלופין, לחץ על הלחצן אישור כדי להשתמש בנייר הטעון כעת במגש.

Manual Duplex Load Tray 1, Press OK (הדפסה דו-צדדית ידנית, טען מגש 1, לחץ על OK (אישור))

תיאור
הצד הראשון של עבודת ההדפסה הדו-צדדית הידנית הודפס. יש לטעון את הדף כדי לעבד את הצד השני.
פעולה מומלצת
טען את הדף במגש שצוין כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה וראש הדף רחוק ממך, ולאחר מכן לחץ על הלחצן אישור.

Misprint, Press OK

תיאור
הנייר עוכב בזמן שעבר דרך המוצר.
פעולה מומלצת
לחץ על הלחצן אישור כדי לנקות את ההודעה.
כדי למנוע בעיה זו, נסה את הפתרונות הבאים:
 1. כוונן את מכווני הנייר במגש. ודא שמכוון הנייר הקדמי דוחף את הנייר כנגד הקצה האחורי של המגש.
 2. השתמש בנייר העומד בדרישות המפרט של HP. אחסן נייר שלא נפתח באריזה המקורית.
 3. השתמש במוצר באזור שעומד במפרטים הסביבתיים של מוצר זה.

Rear door open (הדלת האחורית פתוחה)

תיאור
הדלת האחורית של המוצר פתוחה.
פעולה מומלצת
סגור את הדלת.

Remove shipping material from toner cartridge (הסר את חומר האריזה ממחסנית טונר)

תיאור
נעילת משלוח של מחסנית טונר מותקנת.
פעולה מומלצת
משוך בלשונית הכתומה כדי להסיר את נעילת המשלוח מהמחסנית.

Replace black cartridge (החלף מחסנית להדפסה בשחור)

תיאור
מחסנית הטונר הגיעה אל סוף חייה והמוצר הוגדר על-ידי הלקוח להפסיק את ההדפסה עם ההגעה למפלס נמוך מאוד.
פעולה מומלצת
כדי להבטיח איכות הדפסה מיטבית, HP ממליצה להחליף את מחסנית הטונר כעת. באפשרותך להמשיך להדפיס עד שתבחין בירידה באיכות ההדפסה. חיי המחסנית הנותרים בפועל עשויים להשתנות. מרגע שמחסנית טונר מתוצרת HP מגיעה למפלס נמוך מאוד, מסתיימת אחריות Premium Protection של HP לגביה. כל פגם בהדפסה או כשל של מחסנית הנגרם כתוצאה משימוש במחסנית טונר של HP במפלס נמוך מאוד לא ייחשב כפגם בחומרים או בעבודה במסגרת האחריות על מחסניות ההדפסה של HP.

Unexpected size in tray <X>‎ (גודל לא צפוי במגש <X>) טען <גודל> Press [OK] (לחץ על [OK] (אישור))

תיאור
המוצר זיהה במגש נייר שאינו תואם להגדרת התצורה של המגש.
פעולה מומלצת
טען את הנייר הנכון במגש או הגדר את המגש לגודל שטענת בו.

הזנה ידנית <גודל> <סוג>, לחץ על 'אישור' כדי להשתמש בחומרי הדפסה זמינים

תיאור
המוצר מוגדר למצב הזנה ידנית.
פעולה מומלצת
לחץ על הלחצן אישור כדי למחוק את ההודעה או טען את הנייר הנכון במגש 1.

חומר מתכלה מקורי של HP הותקן

תיאור
מחסנית טונר מקורית של HP הותקנה.
פעולה מומלצת
לא נדרשת כל פעולה.

טען מגש <X> לחץ על 'אישור' כדי להשתמש בחומרי הדפסה זמינים

תיאור
מגש הנייר ריק.
פעולה מומלצת
טען את הנייר במגש כדי להמשיך בהדפסה. לחץ על הלחצן אישור כדי להשתמש במגש אחר.

כמות הזיכרון קטנה. לחץ על OK.

תיאור
זיכרון המוצר כמעט מלא.
פעולה מומלצת
לחץ על הלחצן אישור כדי לסיים את העבודה, או לחץ על הלחצן בטל כדי לבטל את העבודה.
חלק את עבודת ההדפסה לעבודות הדפסה קטנות יותר שמכילות פחות עמודים‏.

כשל בהדפסה, לחץ על 'אישור'. אם השגיאה חוזרת על עצמה, כבה את המוצר ולאחר מכן הדלק אותו.

תיאור
למוצר אין אפשרות לעבד את העמוד.
פעולה מומלצת
לחץ על הלחצן אישור כדי להמשיך בהדפסת העבודה. לתשומת לבך, תיתכן השפעה על הפלט.
אם ההודעה נמשכת, כבר את המוצר והדלק אותו מחדש. שלח מחדש את עבודת ההדפסה.

מותקנת מחסנית הדפסה בשחור משומשת. לחץ על 'אישור' כדי להמשיך.

תיאור
אתה משתמש במחסנית טונר שהגיעה לסף הנמוך שהוגדר כברירת המחדל כאשר הייתה מותקנת במוצר אחר.
פעולה מומלצת
ניתן להמשיך להדפיס, אך רצוי שתהיה ברשותך מחסנית טונר חלופית.

מחסנית דיו שחור שאינה נתמכת לחץ על 'אישור' כדי להמשיך.

תיאור
המוצר זיהה מחסנית טונר מותקנת שאינה מתוצרת HP.
פעולה מומלצת
לחץ על הלחצן אישור כדי להמשיך בהדפסה.
אם למיטב ידיעתך אכן התקנת מחסנית של HP, עבור לאתר www.hp.com/go/anticounterfeit. שירות או תיקונים הדרושים כתוצאה משימוש בחומרים מתכלים שאינם נתמכים אינם מכוסים במסגרת האחריות של HP.

מחסנית להדפ' בשחור עומדת להתרוקן

תיאור
מחסנית ההדפסה מתקרבת לסוף חייה.
פעולה מומלצת
ניתן להמשיך להדפיס, אך רצוי שתהיה ברשותך מחסנית טונר חלופית.

מנהל ההתקן אינו חוקי Press [OK] (לחץ על [OK] (אישור))

תיאור
אתה משתמש במנהל הדפסה שגוי.
פעולה מומלצת
בחר במנהל ההדפסה הנכון.

ניקוי

תיאור
מדי פעם בפעם, המוצר מבצע הליך ניקוי כדי לשמור על איכות הדפסה מיטבית.
פעולה מומלצת
המתן לסיום תהליך הניקוי.

תקלת Fuser 50.x

תיאור
אירעה שגיאה ב-fuser.
פעולה מומלצת
כבה את המוצר, המתן לפחות 30 שניות ולאחר מכן הדלק אותו והמתן לאתחולו.
כבה את המוצר, המתן לפחות 25 שניות ולאחר מכן הדלק את המוצר.
אם אתה משתמש במגן ברקים, הסר אותו. חבר את המוצר ישירות לשקע בקיר. הדלק את המוצר.
אם ההודעה עדיין מופיעה, פנה לשירותי התמיכה של HP.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏