תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP Deskjet 2510 All-in-One series - תיאור לוח הבקרה של המוצר

  איור : איור - לוח הבקרה של ה-HP Deskjet 2510 All-in-One series
 1. 1 הפעלה/כיבוי: להפעלה או כיבוי של המוצר. כאשר המוצר כבוי, עדיין נעשה שימוש בכמות מתח מינימלית. כדי לנתק את החשמל לחלוטין, כבה את המוצר, לאחר מכן נתק את כבל המתח. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף .
 2. 2 סריקה: להתחלת עבודת סריקה מהלוח הקדמי לאחר שנוצר החיבור למחשב.
 3. 3 ביטול: לעצירה של הפעולה הנוכחית.
 4. 4 התאמה לעמוד: להגדלה או להקטנה של מסמך מקור שמונח על משטח הזכוכית.
 5. 5 נורית התאמה לעמוד: מראה אם נבחרה פונקציית ההגדלה או ההקטנה.
 6. 6 התחל העתקה בשחור‏‏: להתחלת עבודת העתקה בשחור-לבן. הגדל את מספר העותקים על-ידי לחיצה מספר פעמים על הלחצן. פועל כלחצן חידוש פעולה לאחר פתרון בעיות הדפסה.
 7. 7 התחל העתקה בצבע‏: להתחלת עבודת העתקה בצבע. הגדל את מספר העותקים על-ידי לחיצה מספר פעמים על הלחצן. פועל כלחצן חידוש פעולה לאחר פתרון בעיות הדפסה.
 8. 8 נורית התראה: מציינת שישנה חסימת נייר, שאזל הנייר במדפסת או שהתרחש אירוע כלשהו, המצריך את טיפולך.
 9. 9 תצוגת לוח הבקרה: מציינת את מספר העותקים, מציגה את מפלס הדיו ומודיעה על שגיאות הקשורות לחומרי ההדפסה ולדיו.

נוריות מצב

בעת הפעלת המוצר, נורית לחצן ההפעלה/כיבוי תידלק. כאשר המוצר מעבד עבודה, נורית ההפעלה/כיבוי תהבהב. נוריות מהבהבות נוספות מתריעות על שגיאות שניתן לפתור. להלן ניתן לקבל מידע אודות נוריות מהבהבות וללמוד מה עליך לעשות.
אופן הפעולה
סיבה ופתרון
נורית ההפעלה/כיבוי מהבהבת ונורית ההתראה דולקת.
איור : איור - נוריות המצב של הHP Deskjet 2510 All-in-One series
מגש הפלט סגור בעת ההדפסה.
פתח את מגש הפלט.
נורית ההפעלה/כיבוי, נוריות מפלסי הדיו ונורית ההתראה מהבהבות.
איור : איור - נוריות המצב של הHP Deskjet 2510 All-in-One series
דלת המחסניות פתוחה.
סגור את דלת המחסניות.
שני הסמלים של מפלס הדיו מהבהבים.
איור : איור - נוריות המצב של הHP Deskjet 2510 All-in-One series
ייתכן ששתי המחסניות חסרות, שהסרט לא הוסר משתיהן, או שייתכן שהן פגומות.
התקן את המחסניות, הסר מהן את הסרט מהמחסניות, או החלף את המחסניות הפגומות.
סמל אחד של מפלס הדיו מהבהב.
איור : איור - נוריות המצב של הHP Deskjet 2510 All-in-One series
סמל מהבהב מציין שהמחסנית התואמת חסרה, או שהסרט לא הוסר ממנה, או שייתכן שהיא פגומה. המדפסת תדפיס באמצעות מחסנית אחת במצב מחסנית יחידה.
התקן את המחסנית החסרה להדפסה בשחור או בצבע, או הסר מהמחסנית את הסרט, או החלף את המחסנית הפגומה.
האות "P", סמל חומר ההדפסה ונורית ההתראה מהבהבים.
איור : איור - נוריות המצב של הHP Deskjet 2510 All-in-One series
אין נייר או שהנייר אינו מוזן.
טען נייר ולחץ על לחצן כלשהו, למעט על הלחצן ביטול לחידוש ההדפסה.
האות "J", סמל חומר ההדפסה ונורית ההתראה מהבהבים.
איור : איור - נוריות המצב של הHP Deskjet 2510 All-in-One series
אירעה חסימת נייר.
הסר את הנייר שנתקע. לאחר מכן, לחץ על לחצן כלשהו, למעט על הלחצן ביטול לחידוש ההדפסה.
האות "C", סמלי חומר ההדפסה ונורית ההתראה מהבהבים.
איור : איור - נוריות המצב של הHP Deskjet 2510 All-in-One series
גררת המחסנית שבתוך המדפסת תקועה.
פתח את דלת המחסנית וודא שהגררה אינה חסומה. הזז את הגררה לימין, סגור את הדלת, ולאחר מכן לחץ על לחצן כלשהו, למעט על הלחצןביטול, לחידוש הפעולה.
נורית ההפעלה/כיבוי, סמל חומר ההדפסה ונורית ההתראה מהבהבים.
איור : איור - נוריות המצב של הHP Deskjet 2510 All-in-One series
הסורק אינו פועל. לחץ על הלחצן הפעלה/כיבוי כדי לכבות את המדפסת, ולאחר מכן הפעל אותה מחדש.
אם הבעיה נמשכת, פנה אל HP. המדפסת עדיין תדפיס גם אם הסורק אינו פועל.
נורית ההפעלה/כיבוי, האות "E", סמל חומר ההדפסה, סמלי מפלס הדיו, סמל טיפת הדיו ונורית ההתראה מהבהבים.
איור : איור - נוריות המצב של הHP Deskjet 2510 All-in-One series
המדפסת במצב שגיאה.
אפס את המדפסת.
סמל אחד של מפלס הדיו וסמל טיפת הדיו מהבהבים ונורית ההתראה דולקת.
איור : איור - נוריות המצב של הHP Deskjet 2510 All-in-One series
סמל מפלס הדיו שמהבהב מציין שקיימת בעיה במחסנית התואמת. ייתכן שהמחסנית אינה מותקנת כראוי, אינה מתאימה, פגומה, מזוייפת או שמפלס הדיו בה נמוך מאוד.
 • אם תופיע הודעה על-גבי מסך המחשב, עיין בה לקבלת מידע נוסף אודות הבעיה.
 • אם לא מופיעה הודעה על-גבי מסך המחשב, נסה להוציא ולהכניס את המחסנית מחדש.
 • ודא שאתה משתמש במחסנית HP הנכונה עבור המדפסת שברשותך.
 • בדוק אם המחסנית פגומה. כדי לבצע זאת:
  • הסר את המחסנית להדפסה בשחור.
  • סגור את דלת המחסנית.
  • אם נורית הפעלה/כיבוי מהבהבת, יש להחליף את המחסנית להדפסה בשלושה צבעים. אם נורית ההפעלה/כיבוי אינה מהבהבת, החלף את המחסנית להדפסה בשחור.
 • אם איכות ההדפסה ירודה, שקול להחליף את המחסנית.
שני הסמלים של מפלס הדיו וסמל טיפת הדיו מהבהבים ונורית ההתראה דולקת.
איור : איור - נוריות המצב של הHP Deskjet 2510 All-in-One series
קיימת בעיה בשתי המחסניות. ייתכן שהמחסניות אינן מותקנות כראוי, אינן מתאימות, פגומות, מזוייפות או שמפלס הדיו בהן נמוך מאוד.
 • אם תופיע הודעה על-גבי מסך המחשב, עיין בה לקבלת מידע נוסף אודות הבעיה.
 • אם לא מופיעה הודעה על-גבי מסך המחשב, נסה להוציא ולהכניס את המחסנית מחדש.
 • ודא שאתה משתמש במחסניות HP הנכונות עבור המדפסת שברשותך.
 • בדוק אם המחסנית פגומה. כדי לבצע זאת:
  • הסר את המחסנית להדפסה בשחור.
  • סגור את דלת המחסנית.
  • אם נורית הפעלה/כיבוי מהבהבת, יש להחליף את המחסנית להדפסה בשלושה צבעים. אם נורית ההפעלה/כיבוי אינה מהבהבת, החלף את המחסנית להדפסה בשחור.
 • אם איכות ההדפסה ירודה, שקול להחליף את המחסניות.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏