תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP Deskjet 3520 e-All-in-One series - שחרור חסימת נייר

האם זו הפעם הראשונה שאתה נתקל בבעיה זו, או האם היא אירעה כבר בעבר? לחץ על הקישור להלן אשר מתאים לתשובתך.

פתרון בעיות של חסימת נייר מקרית

בצע את הפעולות הבאות כדי לפתור את הבעיה. הפעולות מובאות לפי סדר, כאשר הפתרון הסביר ביותר מוצג תחילה. אם הפעולה הראשונה אינה פותרת את הבעיה, המשך לנסות את הפעולות הנותרות עד לפתרון הבעיה.
הערה:
אם לא ניסית לשחרר את חסימת הנייר, חזור אל העזרה האלקטרונית ונסה תחילה פתרון זה.
פתרון 1: ודא שדלת הפינוי ומגש הנייר מותקנים היטב
 1. פתח את דלת הגישה למחסניות.
  איור : איור - פתח את דלת הגישה למחסנית
 2. באזור הגישה למחסנית, ודא שדלת הפינוי סגורה. דחוף בעדינות את הדלת כלפי המדפסת עד ששני התפסים יינעלו במקומם בנקישה.
 3. הסר את כל הנייר או חומר ההדפסה ממגש הנייר.
 4. החלק את מגש הנייר החוצה, ולאחר מכן החלק אותו בעדינות חזרה למקומו.
 5. טען את הנייר מחדש.
 6. נסה להשתמש במדפסת שוב.
פתרון 2: ודא שהנייר טעון כהלכה במגש
 1. בחר גודל נייר כדי להמשיך.
  טען נייר בגודל מלא
  1. הורד את מגש הנייר ומשוך החוצה את מאריך המגש.
   איור : איור - הארכת מגש הנייר
   הסט את מכווני רוחב הנייר כלפי חוץ.
   איור : איור - כוונון מכוון הנייר
   טען נייר:
   • הכנס את ערימת הנייר למגש הנייר כשהקצה הקצר פונה קדימה והצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה.
    איור : טען ערימת נייר
   • החלק את ערימת הנייר עד שתיעצר.
   • כוונן את מכווני רוחב הנייר כך שייצמדו היטב לשני צידי ערימת הנייר.
    איור : הסט את מכוון רוחב הנייר לימין
  טען נייר בגודל קטן
  1. החלק את מגש הנייר קדימה ומשוך החוצה את מאריך המגש.
   איור : איור - הארכת מגש הנייר
   הסט את מכווני רוחב הנייר כלפי חוץ.
   איור : איור - כוונון מכוון הנייר
   הסר את כל הנייר ממגש הנייר.
   טען נייר:
   • הכנס את ערימת נייר הצילום כאשר הקצה הקצר פונה קדימה והצד המודפס פונה כלפי מטה.
    הערה:
    אם לנייר הצילום שבו אתה משתמש יש לשוניות מנוקבות, טען את נייר הצילום כך שהלשוניות יפנו כלפי חוץ.
   • החלק את ערימת הנייר קדימה עד שתיעצר.
    איור : הסט את מכוון רוחב הנייר לימין
   • כוונן את מכווני רוחב הנייר כך שייצמדו היטב לשני צידי ערימת הנייר.
   • החלק את מגש הנייר פנימה.
  טעינת מעטפות
  1. החלק את מגש הנייר קדימה ומשוך החוצה את מאריך המגש.
   איור : איור - הארכת מגש הנייר
   הסט את מכווני רוחב הנייר כלפי חוץ.
   איור : איור - כוונון מכוון הנייר
   הסר את כל הנייר ממגש הנייר.
   טעינת מעטפות:
   • הכנס מעטפה אחת או יותר למרכז מגש הנייר. הצד המיועד להדפסה יפנה כלפי מעלה. דשי המעטפה אמורים להיות בצד השמאלי וכלפי מטה.
   • החלק את ערימת המעטפות קדימה עד שתיעצר.
   • כוונן את מכווני רוחב הנייר כך שייצמדו היטב לשני צידי ערימת המעטפות.
    איור : טעינת מעטפות
 2. נסה להשתמש במדפסת שוב.
פתרון 3: פנה לתמיכה של HP‏
 1. אם אף פתרון מבין הפתרונות הללו לא עזר לך, HP מספקת אפשרויות שונות של תמיכה מסייעת עבור המוצר שברשותך.
  כדי לזרז את הפנייה לקבלת תמיכה, ודא כי יש בידך את הפרטים הבאים:
  • שם המוצר (HP Deskjet 3520 e-All-in-One series)
  • מספר הדגם (נמצא בחלקה הפנימי של דלת המחסנית)
   איור : איור - אתר את מספר הדגם
  • המספר הסידורי של המדפסת (קוד בן 10 תווים)
   המספר הסידורי מופיע על מדבקה בחלק האחורי או בחלק התחתון של המדפסת. המספר הסידורי הוא קוד בן 10 תווים על המדבקה. הוא מכיל מספרים ואותיות, אך לא מקפים.
 2. לחץ על הקישור שלהלן כדי להציג את דף התמיכה עבור המדפסת שברשותך.
  אם תתבקש, בחר במדינה/אזור שלך ולאחר מכן לחץ על Contact HP‏ (פניה ל-‏HP‏) לקבלת מידע אודות פניה לקבלת תמיכה טכנית.
 3. בקר בפורומים של התמיכה של HP‏ וצור קשר עם משתמשים של HP לקבלת תובנות, עצות ותשובות על שאלות אודות המדפסת שברשותך. לחץ על הקישור שלהלן כדי להציג את הפורומים. ‏(ייתכן שהפורומים של התמיכה של HP אינם זמינים בכל השפות).

פתרון בעיות של חסימת נייר ממושכת

נסה את הפתרונות המפורטים להלן אם אתה חווה חסימות נייר לעתים קרובות. הפעולות מובאות לפי סדר, כאשר הפתרון הסביר ביותר מוצג תחילה. אם הפעולה הראשונה אינה פותרת את הבעיה, המשך לנסות את הפעולות הנותרות עד לפתרון הבעיה.
פתרון 1: בדוק אם הסיבות לחסימת הנייר הן סיבות נפוצות
 1. ודא שכבר ניסית את הפתרונות המפורטים להלן. אם אתה זקוק לפרטים נוספים, גלול בחזרה לראש הדף ולאחר מכן בחר את האפשרות זו חסימת הנייר הראשונה שלי / זה קורה מדי פעם.
  • הוצא את הנייר שנתקע. (לקבלת פרטים, עיין בעזרה של המדפסת).
  • ודא שמגש הנייר מותקן היטב.
  • ודא שהנייר טעון כהלכה במגש הנייר.
פתרון 2: בדוק אם יש נייר קרוע או פסולת
 1. הסר את כל הנייר ממגש הנייר.
 2. פתח את דלת הגישה למחסניות.
  איור : איור - פתח את דלת הגישה למחסנית
 3. השתמש בפנס כדי לבדוק אם יש חתיכות קרועות של נייר או עצמים זרים בפנים המדפסת והסר אותם, במידת האפשר. בנוסף, פתח את דלת הפינוי ובדוק אם יש נייר גם שם. (בסיום, הקפד לסגור את דלת הפינוי היטב.)
 4. אם אין באפשרותך להגיע לכל הפסולת, או אם אינך מצליח להסיר אותה בקלות, בצע את השלבים שלהלן:
  1. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל המתח, עדיף מצד הקיר.
   השאר את דלת הגישה למחסנית פתוחה כדי שתוכל לבדוק את פנים המדפסת כאשר תפעיל אותה מחדש.
   המתן ‏‎30 שניות ולאחר מכן חבר את כבל המתח.
   בדוק את אזור הגישה למחסנית כאשר המדפסת מבצעת אתחול. גלגלות הזנת הנייר יסתובבו וייתכן שישחררו כמה מחתיכות הנייר, או לכל הפחות יראו לך היכן עשויה להימצא פסולת.
   אם המדפסת לא מופעלת באופן אוטומטי, לחץ על לחצן 'הפעלה'.
     אזהרה:
   אל תניח ידיים, כלים או חפצים אחרים במדפסת כאשר היא מבצעת אתחול. הדבר עלול לגרום לנזק.
 5. אם הצלחת לפנות את הפסולת, טען נייר במגש הנייר ונסה להשתמש במדפסת שוב.
פתרון 3: בדוק את איכות הנייר שבמגש
 1. ודא שהנייר מונח במגש בצורה שטוחה.
 2. בדוק את הקצוות וודא שאין לכלוך, קרעים, סלסולים או קמטים.
 3. הסר נייר פגום, טען מחדש את הנייר במגש ונסה להשתמש שוב במדפסת.
 4. פעל לפי ההנחיות שלהלן כדי לסייע במניעת חסימות נייר:
  • כוונן את מכוון רוחב הנייר במגש כך שיתאים היטב לכל הניירות. ודא שמכוון רוחב הנייר אינו מקפל את הנייר במגש.
  • הסר לעתים קרובות נייר מודפס ממגש הפלט.
  • אין לדחוף את הנייר עמוק מדי במגש.
  • אין לטעון במגש כמות גדולה מדי של נייר. טעינת יתר במגש עלולה לגרום לחסימות.
  • הימנע משימוש בנייר דק מדי או עבה מדי, בעל מרקם חלקלק או כזה הנמתח בקלות. סוגי נייר כאלה עלולים להיתקע בנתיב הנייר ולגרום לחסימות נייר.
  • יש לאחסן חומרי הדפסה לצילום באריזה המקורית בתוך מארז פלסטי הניתן לאיטום, המונח על משטח ישר במקום מוצל ויבש. כשתהיה מוכן להדפיס, הוצא רק את הנייר שבו בכוונתך להשתמש. עם סיום ההדפסה, החזר נייר צילום שלא נעשה בו שימוש למארז הפלסטי.
  • אין להשאיר במגש נייר צילום שלא נעשה בו שימוש. הנייר עלול להסתלסל וכתוצאה מכך לפגוע באיכות ההדפסים. נייר מסולסל עלול לגרום לחסימות נייר.
  • אל תערבב סוגים וגדלים שונים של נייר במגש; ערימת הנייר כולה במגש צריכה להכיל נייר מאותו סוג וגודל.
  • הימנע משימוש במעטפות עם סוגרים או חלונות. הן עלולות להיתקע בגלגלות ולגרום לחסימות נייר. בנוסף, כדאי לקפל את דשי המעטפות לתוכן כדי למנוע חסימת נייר.
  • אם אתה מדפיס מדבקות, ודא שהגיל של גיליונות המדבקות אינו עולה על שנתיים. מדבקות על גיליונות ישנים יותר עלולות להתקלף כאשר הנייר נמשך דרך המדפסת, ובכך לגרום לחסימת נייר.
  • השתמש בסוגי הנייר המומלצים לשימוש במדפסת.
פתרון 4: כוונן את ערימת הנייר
 1. שנה את כמות הנייר בערימה.
  לדוגמה, אם יש כמות קטנה של נייר בערימה, הגדל את מספר הדפים. אם הערימה גדולה מאוד, הסר כמה מהדפים.
 2. טפח קלות על משטח ישר כדי ליישר את הקצוות, ולאחר מכן טען את הנייר מחדש.
 3. נסה להשתמש במדפסת שוב.
 4. אם אתה עדיין נתקל בבעיה, פעל לפי השלבים הבאים:
  1. הסר את ערימת הנייר ופרוס אותה בנפנוף כדי לשחרר מטען סטטי.
   סובב את ערימת הנייר ב-‏180 מעלות, ולאחר מכן טפח קלות את הקצוות על-גבי משטח ישר כדי ליישרם.
   טען את הנייר מחדש.
   נסה להשתמש במדפסת שוב.
פתרון 5: פנה לתמיכה של HP‏
 1. אם אף פתרון מבין הפתרונות הללו לא עזר לך, HP מספקת אפשרויות שונות של תמיכה מסייעת עבור המוצר שברשותך.
  כדי לזרז את הפנייה לקבלת תמיכה, ודא כי יש בידך את הפרטים הבאים:
  • שם המוצר (HP Deskjet 3520 e-All-in-One series)
  • מספר הדגם (נמצא בחלקה הפנימי של דלת המחסנית)
   איור : איור - אתר את מספר הדגם
  • המספר הסידורי של המדפסת (קוד בן 10 תווים)
   המספר הסידורי מופיע על מדבקה בחלק האחורי או בחלק התחתון של המדפסת. המספר הסידורי הוא קוד בן 10 תווים על המדבקה. הוא מכיל מספרים ואותיות, אך לא מקפים.
 2. לחץ על הקישור שלהלן כדי להציג את דף התמיכה עבור המדפסת שברשותך.
  אם תתבקש, בחר במדינה/אזור שלך ולאחר מכן לחץ על Contact HP‏ (פניה ל-‏HP‏) לקבלת מידע אודות פניה לקבלת תמיכה טכנית.
 3. בקר בפורומים של התמיכה של HP‏ וצור קשר עם משתמשים של HP לקבלת תובנות, עצות ותשובות על שאלות אודות המדפסת שברשותך. לחץ על הקישור שלהלן כדי להציג את הפורומים. ‏(ייתכן שהפורומים של התמיכה של HP אינם זמינים בכל השפות).


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏