solution Contentsolution Content

מדפסות HP - השימוש ב-HP Print and Scan Doctor (Windows)

מסמך זה מיועד עבור מדפסות HP ומחשבים עם Windows.
‏‎HP Print and Scan Doctor הוא כלי חינמי עבור Windows המיועד לסייע בפתרון בעיות נפוצות של הדפסה וסריקה, כגון, מנהלי התקן הדפסה חסרים או פגומים, בעיות קישוריות, בעיות הקשורות לחומת אש, הודעות שגיאת סריקה, מדפסת לא-מקוונת, ועבודות הדפסה שנתקעו בתור ההדפסה.

הורד והפעל את HP Print and Scan Doctor

התקן את HP Print and Scan Doctor במחשב המחובר למדפסת שלך.
 1. הפעל את המדפסת וטען נייר רגיל במגש הראשי.
 2. הורד את HP Print and Scan Doctor, ופעל בהתאם להנחיות כדי להתקין ולפתוח את הכלי.
 3. במסך הפתיחה, לחץ על התחל כדי לאתר את המדפסת שלך.
  הערה:
  אם המדפסת לא נמצאה, לחץ על המוצר שלי לא מופיע ברשימה, ולאחר מכן בצע את ההוראות לפתרון בעיות בחיבור.
 4. לחץ על שם המדפסת ולאחר מכן לחץ על הבא.
  רשימה של מדפסות זמינות
 5. לחץ על תקן הדפסה או תקן סריקה.
  תקן בעיות הדפסה או סריקה
 6. סקור את הסטטוס של כל תוצאת בדיקה.
  • : המדפסת עברה את הבדיקה.
  • : בעיה נתגלתה ותוקנה באופן אוטומטי.
  • : הבדיקה נכשלה ודרשה פעולה של המשתמש, אך הצעד דולג.
  • : נמצאה בעיה. מלא את ההוראות כדי לפתור את הבעיה.
  מסך התוצאות עם 'נתגלתה בעיה'
 7. כאשר יש לך חיבור פעיל למדפסת, תוכל להפעיל אבחון נוסף, לאסוף מידע על המדפסת, לבדוק את הסטטוס של הרשת, ועוד. גש לתכונות אלה מסרגל התפריט העליון.
  • בדוק מידע וסטטוס רשת: לחץ רשת, ואז לחץ על הצג מידע מתקדם כדי לצפות בכתובת ה-IP של המחשב, חוזק אות הרשת, סוגי אבטחה וסטטוס האינטרנט. עבור רשימה של רשתות סמוכות וכדי לצפות במפתח הרשת, לחץ הצג מידע אלחוטי.
  • פתור בעיות חומת אש: לחץ רשת, ואז לחץ פתרון בעיות חומות אש. פעל בהתאם להוראות כדי לפתור בעיות כלשהן בחומת אש, או לחץ על עזרה עבור חומת אש או על עזרה מקוונת עבור חומות אש לקבלת מידע נוסף.
  • גש להגדרות נתב: לחץ רשת, ואז לחץ פתח את דף האינטרנט של הנתב כדי לצפות בשם הרשת שלך והסיסמה ולשנותם, וכדי לבדוק את עדכוני הקושחה של הנתב.
  • הדפס דוחות אבחון ונקה או יישר את ראש ההדפסה: לחץ על מדפסת, ואחר כך לחץ על שירותי מדפסת.
  • בדוק את המפלסים של מחסנית הדיו והטונר ואת המידע עליהם: לחץ מדפסת, ואז לחץ רמות אספקה. מצא גם מספרי מחסנית דיו וטונר, סטטוס אחריות ותאריך התקנה.
  • השג חומרת מדפסת ומידע על תוכנה: לחץ מדפסת, ואז לחץ נתוני מדפסת מתקדמים כדי לאתר את המספר הסידורים, סטטוס האחריות, גרסאות תוכנה וקושחה, ומידע על ראש ההדפסה.
  • בדוק את הסטטוס של ePrint, אפליקציית מדפסת, וחשבון HP Instant Ink (מדפסות רשת): לחץ מדפסת, ואז לחץ שירותי אינטרנט כדי לצפות במידע על חשבון ePrint להדפסה בענן וסטטוס הרישום אל Instant Ink. כדי להשיג את קוד התביעה של המדפסת, לחץ הדפס דף הוראות ePrint.
  • פתח את התוכנה מבוססת-האינטרנט של המדפסת (מדפסות רשת): לחץ מדפסת, ואז לחץ פתח דף אינטרנט של המדפסת כדי לגשת אל הגדרות המדפסת המתקדמות בשרת האינטרנט המשובץ.
  • אפס את חומרת המדפסת או את זכרון המדפסת: לחץ מדפסת, ואז לחץ איפוסים כדי לבחור אפשרות איפוס המתקשרת אל הנושא שלך.

שאלות נפוצות

קרא שאלות נפוצות על השימוש ב- HP Print and Scan Doctor.