solution Contentsolution Content

HP Color LaserJet M375/M475 MFP Series Product - קבלת‬ ‫פקס

הדפסת פקס

כאשר המוצר מקבל שידור פקס, הוא מדפיס את הפקס (אלא אם הופעל המאפיין 'קבלה פרטית') ואף שומר אותו בזיכרון flash.
כאשר מפלס הדיו במחסנית הדפסה בצבע נמוך מאד, המוצר מדפיס בשחור בלבד כדי למנוע הפרעות לפקס. כדי להגדיר את המוצר כך שידפיס בצבע וישתמש בטונר שנותר במחסנית ההדפסה מעבר למצב 'במפלס נמוך מאוד', בצע את הפעולות הבאות:
 1. בלוח הבקרה, גע בלחצן הגדרה ולאחר מכן גע בלחצן הגדרת מערכת.
 2. גע בלחצן במפלס נמוך מאוד ולאחר מכן גע בלחצן מחסניות צבע.
 3. גע בלחצן המשך.
כשתבחר להחליף מחסנית הדפסה במפלס נמוך מאוד, ההדפסה בצבע תתחיל מחדש באופן אוטומטי.

הדפסת פקס שמור כאשר מאפיין הקבלה הפרטית מופעל

על מנת להדפיס פקסים שמורים, עליך לציין את סיסמת האבטחה של המוצר. לאחר שהמוצר מדפיס פקסים שמורים, הם נמחקים מהזיכרון.
 1. במסך הפתיחה, גע בלחצן פקס.
 2. גע בלחצן תפריט פקס.
 3. גע בלחצן אפשרויות קבלה.
 4. גע בלחצן הדפס פקסים פרטיים.
 5. השתמש בלוח המקשים כדי להזין את סיסמת האבטחה של המוצר ולאחר מכן גע בלחצן אישור.

הדפסה חוזרת של פקס

כאשר המאפיין אפשר הדפ' פקסים מחדש פועל, המוצר שומר את הפקסים שהתקבלו בזיכרון. למוצר שטח אחסון של כ-3.2 MB, המכיל כ-250 עמודים.
הפקסים הללו נשמרים ברציפות. הדפסה חוזרת אינה מוחקת אותם מהזיכרון.
הפעלת המאפיין אפשר הדפ' פקסים מחדש
 1. במסך הפתיחה, גע בלחצן הגדרה .
 2. גע בתפריט 'הגדרת פקס'.
 3. גע בתפריט הגדרות מתקדמות.
 4. גלול אל הלחצן אפשר הדפ' פקסים מחדש וגע בו ולאחר מכן גע בלחצן מופעל.
Reprint faxes (הדפס מחדש הודעות פקס)
 1. במסך הפתיחה, גע בלחצן פקס.
 2. גע בלחצן תפריט פקס.
 3. גע בלחצן אפשרויות קבלה.
 4. גע בלחצן הדפ' פקסים מחדש.
 5. גע בערך של הפקס שברצונך להדפיס מחדש.

קבלת פקסים כאשר צלילי פקס נשמעים בקו הטלפון

אם יש לך קו טלפון המקבל הן שיחות פקס והן שיחות טלפון ואתה שומע צלילי פקס כאשר אתה עונה לטלפון, באפשרותך להתחיל את תהליך הקבלה באחת משתי דרכים:
 • אם אתה קרוב למוצר, לחץ על הלחצן התחל פקס בלוח הבקרה.
 • אם דבר זה אינו קורה, לחץ על הספרות 1-2-3 בלוח המקשים של הטלפון, וכשתשמע צלילי העברת פקס, סגור את השפופרת.
הערה:
כדי להפעיל את השיטה השנייה, הערך בהגדרה טלפון שלוחה חייב להיות כן.