תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

LaserJet Enterprise M4555 MFP Series - הודעות שגיאה בפקס

בעת שיגור או קבלה של פקס אנלוגי במוצר לייזר של HP, כל שגיאה שתתרחש במהלך פעולת הפקס תוצג על-גבי לוח הבקרה של המוצר ותיכנס לדוחות הפקס. שגיאות פקס יכולות להתרחש ממגוון סיבות ולעתים קרובות הן נגרמות כתוצאה מהפרעות או מרעש בחיבור הטלפון. כל שגיאה שמתרחשת במהלך פעולת הפקס תוצג על-ידי המוצר ללא קשר למקור השגיאה.
אם פעולת הפקס הופסקה או אם אירעה שגיאה במהלך העברה או קבלה של פקס, מופק תיאור מצב/שגיאה בשני חלקים על-ידי מערכת המשנה של הפקס במוצר. גם פקסים רגילים או פקסים שפעולתם הושלמה בהצלחה מפיקים הודעות המצביעות על תוצאה מוצלחת. המידע הכלול בהודעה מכיל תיאור טקסט וקוד מספרי (מספר הודעות אינן כוללות קודים מספריים). רק חלק הטקסט של ההודעה יוצג על-גבי לוח הבקרה של המוצר; עם זאת, גם הודעת הטקסט וגם הקוד המספרי יופיעו ב-Fax Activity Report (דוח פעילות הפקס), ב-Fax Call Report (דוח שיחות הפקס), ובדוח המעקב Fax T.30 Trace (ניתן להדפיס דוחות פקס אלה בנפרד מלוח הבקרה של המוצר – תחת התפריטים Administration‏ (ניהול) > Reports (דוחות) > Fax Reports (דוחות פקס) ו-Administration‏ (ניהול) > Troubleshooting (פתרון בעיות) > Fax (פקס) > Fax T.30 Trace). הקוד המספרי מופיע בדוחות בסוגריים לאחר חלק הטקסט של ההודעה. לדוגמה, אם אירעה שגיאת תקשורת, בתצוגה של לוח הבקרה יופיע הכיתוב Fax Failed:‎ (פקס נכשל:) Communication Error (שגיאת תקשורת). אותה השגיאה תוצג בשדה Result (תוצאה) ב-Fax Activity Report (דוח פעילות הפקס) כ-Communication Error (17)‎ (שגיאת תקשורת (17)). בדוגמה זו, הקוד המספרי המשויך לשגיאת תקשורת זו הוא '17'.
הקוד המספרי מופק על-ידי המודם של הפקס. בדרך כלל, קוד מספרי של (0) מציין תגובת מודם רגילה. הודעות מסוימות יציגו תמיד קוד מספרי של (0), בעוד שלהודעות אחרות עשוי להיות טווח של קודים מספריים בהתאם לנסיבות, ולמספר הודעות לא יהיה קוד מספרי. בדרך כלל, קוד מספרי של (0) מציין כי השגיאה אינה קשורה למודם של הפקס, אלא אירעה בחלק אחר של מערכת המשנה של הפקס או במערכת משנה של מוצר אחר כגון מערכת המשנה של ההדפסה. קודי שגיאה שאינם אפס מספקים פרטים נוספים לגבי הפעולה או התהליך המסוימים שהמודם מבצע, ואינם מציינים בהכרח כי קיימת בעיה במודם.
בטבלאות הבאות מפורטות הודעות הפקס עם הקודים המספריים הנפוצים ביותר יחד עם פעולה מתקנת מומלצת. מספר הודעות רגילות או כאלה המציינות אירוע רגיל מופיעות גם כן בטבלאות. לדוגמה, אם לא ניתן לשגר פקס למספר תפוס, תוצג ההודעה Fail Busy (כשל עקב פקס תפוס). הכל תקין במערכת המשנה של הפקס; ההודעה מציינת שפעולת הפקס לא הושלמה עקב מספר טלפון תפוס בצד המקבל.
הודעות שגיאה עקביות בעלות קודים מספריים שונים מאלו המפורטים כאן מצריכות סיוע מתמיכת הלקוחות. ניתן להדפיס רישום מפורט יותר של שיחת הפקס האחרונה לפני הפניה לתמיכת הלקוחות כדי לעזור באיתור הבעיה. רישום הפקס המפורט מכונה Fax T.30 Trace וניתן להדפיס אותו עבור הפקס האחרון, לחלופין ניתן להגדיר שדוח זה יודפס בכל פעם שמתרחשת שגיאת פקס. כדי להדפיס או להגדיר את דוח המעקב Fax T.30 Trace, גע ב-Administration‏ (ניהול), Troubleshooting (פתרון בעיות) ולאחר מכן ב-Fax T.30 Trace. בשלב זה באפשרותך להדפיס את הדוח עבור הפקס האחרון או להגדיר מתי יודפס דוח המעקב T.30.

הודעות שיגור פקס

הודעות שיגור פקס
הודעה
מס' שגיאה
תיאור
פעולה/פעולות
Cancelled (ביטול)
0
שיגור פקס בוטל על-ידי המשתמש באמצעות לוח הבקרה של המוצר.
אין.
Success (הצלחה)
לא ישים
הפקס שוגר בהצלחה.
אין.
Fail Busy (כשל עקב פקס תפוס)
0
מכשיר הפקס המקבל עסוק.
ניסיון חוזר לשיגור הפקס יבוצע באופן אוטומטי (אם הוגדר), אחרת נסה לשגר שוב במועד מאוחר יותר.
No Answer (אין מענה)
0
מכשיר הפקס המקבל לא עונה לשיחה.
ייתכן שמכשיר הפקס המקבל מנותק או כבוי; פנה אל הנמען כדי שיבדוק את המכשיר. נסה לשגר שוב.
Compression Error (שגיאת דחיסה)
כל מספר שגיאה
ייתכן שהפקס נפגם או לא שוגר.
נסה לשגר מחדש את הפקס.
No Dial (אין חיוג)
0
לא זוהה צליל חיוג בעת שיגור הפקס.
ודא שקו הטלפון פעיל; הגדר את שיגור הפקס למצב "not" (לא) כדי לזהות צליל חיוג.
Modem Fail (כשל במודם)
כל מספר שגיאה
תגובה בלתי צפויה או לקויה ממודם הפקס הפנימי למוצר.
נסה לשגר מחדש את הפקס; אם השגיאה נמשכת, פנה לשירות.
הערה:
מצב זה אינו מציין בהכרח שחומרת המודם אינה תקינה.
Communication Error (שגיאת תקשורת)
17 או 36
חיבור טלפון בין השולח לנמען אבד. ייתכן ששיחות קוליות גרמו לבעיה זו.
נסה לשגר מחדש את הפקס.
Communication Error (שגיאת תקשורת)
כל מספר למעט 17 או 36
בעיה כללית בתקשורת בנקודה שבה שידור הפקס הופסק או לא התקדם כצפוי.
נסה לשגר מחדש את הפקס; אם השגיאה נמשכת, פנה לשירות.
Space Fail (כשל עקב מחסור במקום)
0
לא ניתן לקרוא או לכתוב את קובץ תמונת הפקס לדיסק; ייתכן שדיסק המוצר פגום או שלא נותר בו שטח פנוי.
נסה לשגר מחדש את הפקס; אם השגיאה נמשכת, פנה לשירות.
Page Fail (כשל בעמוד)
0
רוחב עמוד לא מתאים, או יותר מדי שורות בלתי קריאות בעמוד.
נסה לשגר מחדש את הפקס; אם השגיאה נמשכת, פנה לשירות.
Memory Error (שגיאת זיכרון)
0
חסר זיכרון RAM במוצר.
אם השגיאה נמשכת, ייתכן שיש להוסיף זיכרון RAM למוצר.
Job Fail (כשל בעבודה)
כל מספר שגיאה
כשל בפקס; עבודת הפקס לא הושלמה.
נסה לשגר מחדש את הפקס; אם השגיאה נמשכת, פנה לשירות.
Power Failure (נפילת מתח)
0
נפילת מתח התרחשה בעת העברת הפקס במוצר המשגר את הפקס.
נסה לשגר מחדש את הפקס.
No Fax Detected (לא זוהה פקס)
17 או 36
לא זוהה מכשיר פקס בקצה המקבל. ייתכן ששיחות קוליות גרמו לבעיה זו.
ודא שמספר הפקס נכון ופנה לנמען כדי שיוודא כי המכשיר שברשותו מופעל ומחובר; לאחר מכן נסה לשגר מחדש את הפקס.

הודעות קבלת פקס

הודעות קבלת פקס
הודעה
מס' שגיאה
תיאור
פעולה/פעולות
Success (הצלחה)
לא ישים
הפקס התקבל בהצלחה.
אין.
Blocked (חסימה)
לא ישים
קבלת פקס נחסמה על-ידי מכשיר הפקס המקבל באמצעות מאפיין מספר חסום.
אין.
Modem Fail (כשל במודם)
כל מספר שגיאה
תגובה בלתי צפויה או לקויה מהמודם הפנימי למוצר - לדוגמה ניסיון לשגר פקס כשבמקביל מגיע פקס נוסף.
בקש שהפקס ישוגר אליך מחדש; אם השגיאה נמשכת, פנה לשירות.
Communication Error (שגיאת תקשורת)
17, 36
הפרעה או חיבור טלפון שאבד בין השולח לנמען.
בקש מהשולח לשגר אליך שוב את הפקס (אם המכשיר המשגר לא מבצע ניסיון חוזר באופן אוטומטי).
Communication Error (שגיאת תקשורת)
כל מספר למעט 17 או 36
בעיה כללית בתקשורת בנקודה שבה שידור הפקס הופסק או לא התקדם כצפוי.
בקש שהפקס ישוגר אליך מחדש; אם השגיאה נמשכת, פנה לשירות.
Space Fail (כשל עקב מחסור במקום)
0
לא ניתן לקרוא או לכתוב את קובץ התמונה לדיסק; ייתכן שדיסק המוצר פגום או שלא נותר בו שטח פנוי.
בקש שהפקס ישוגר אליך מחדש; אם השגיאה נמשכת, פנה לשירות.
Page Fail (כשל בעמוד)
0
רוחב עמוד לא מתאים, או יותר מדי שורות בלתי קריאות בעמוד.
בקש שהפקס ישוגר אליך מחדש; אם השגיאה נמשכת, פנה לשירות.
Memory Error (שגיאת זיכרון)
0
חסר זיכרון RAM במוצר.
אם השגיאה נמשכת, ייתכן שיש צורך להוסיף עוד זיכרון RAM למוצר.
Compression Error (שגיאת דחיסה)
0
פקס פגום - לא ניתן לפענח את קובץ התמונה המתקבל.
בקש שהפקס ישוגר אליך מחדש; הפעל מצב ECM (מצב תיקון שגיאות) אם עדיין לא הופעל.
Print Fail (כשל בהדפסה)
0
פקס פגום - לא ניתן לפענח את קובץ התמונה המתקבל.
בקש שהפקס ישוגר אליך מחדש; הפעל מצב ECM (מצב תיקון שגיאות) אם עדיין לא הופעל.
Poll Invalid‏ (תשאול לא חוקי)
0
מאפיין תשאול הפקס ניסה לאחזר פקס ממכשיר אחר אך לא היה פקס זמין.
פנה למנהל המערכת של מכשיר הפקס המתושאל וודא שהפקס זמין, לאחר מכן בצע ניסיון חוזר.
Job Fail (כשל בעבודה)
כל מספר שגיאה
כשל בפקס; שגיאה זו כוללת את כל הכשלים מלבד הספציפיים.
בקש שהפקס ישוגר אליך מחדש; אם השגיאה נמשכת, פנה לשירות.
Power Failure (נפילת מתח)
0
נפילת מתח התרחשה בעת קבלת הפקס.
בקש מהשולח לשגר את הפקס מחדש.
No Fax Detected (לא זוהה פקס)
17, 36
בוצעה שיחה קולית לפקס.
אין


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏