ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

נוריות מהבהבות בסדרת המדפסות HP LaserJet דגמים P1005,‏ P1006,‏ P1007‏, P1008 ו-P1009

הקדמה
הנוריות בלוח הבקרה הקדמי של המוצר מציינות את מצב המוצר. נוריות אלו עשויות להיות דולקות, כבויות או מהבהבות, בהתאם למצב המוצר. הסעיפים הבאים מתארים את השילובים הנפוצים ביותר של נוריות מהבהבות, את המשמעות שלהם וכיצד ניתן לפתור את הבעיה.
נוריות מהבהבות
איור : כל הנוריות כבויות
איור: כל הנוריות כבויות.
הבעיה
כל הנוריות במוצר כבויות.
הפתרון
בצע את השלבים הבאים להדלקת המוצר:
 1. חבר את כבל המתח לשקע חשמל.
 2. חבר את כבל המתח לגב המוצר.
 3. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעיל את המוצר.
איור : נורית ההתראה ונורית 'מצב מוכן' מהבהבות
איור: נורית ההתראה ונורית 'מצב מוכן' מהבהבות
הבעיה
נוריות 'מוכן' ו'התראה' מהבהבות.
הפתרון
המוצר מבטל עבודת הדפסה או מבצע אתחול. אינך נדרש לבצע כל פעולה.
איור : נורית 'מצב מוכן' דולקת
איור: נורית 'מצב מוכן' דולקת
הבעיה
נורית 'מצב מוכן' דולקת ולא מהבהבת.
הפתרון
המוצר מוכן להדפסה. אינך נדרש לבצע כל פעולה.
איור : נורית 'מצב מוכן' מהבהבת
איור: נורית 'מצב מוכן' מהבהבת
הבעיה
נורית מצב מוכן מהבהבת.
הפתרון
המוצר מעבד או מקבל נתונים. כדי לבטל את עבודת ההדפסה הנוכחית,לחץ על הלחצן ביטול.
איור : נורית התראה מהבהבת ונורית 'מצב מוכן' דולקת
איור: נורית התראה מהבהבת ונורית 'מצב מוכן' דולקת
הבעיה
נורית ההתראה מהבהבת ונורית 'מצב מוכן' דולקת.
הפתרון
אירעה שגיאה כללית או שגיאת הזנה ידנית. בצע את השלבים הבאים לפתרון השגיאה:
 1. הוצא את כל הדפים החופשיים מהמגש הראשי, מפתח ההזנה המועדפת ומסל הפלט.
    שים לב:
  בשלב זה אל תנסה להוציא את הנייר שנתקע במדפסת.
 2. הרם את דלת מחסנית ההדפסה והוצא את מחסנית ההדפסה מהמוצר.
  איור : הוצא את מחסנית ההדפסה
  איור: הרמת דלת מחסנית ההדפסה והוצאת מחסנית ההדפסה
 3. אחוז בשתי הידיים את הנייר התקוע בנקודה שבה הכי קל לראותו, לרבות חלקו האמצעי, ומשוך אותו בזהירות מתוך המוצר.
  איור : הוצא נייר חוסם
  איור: הסר את הנייר שנתקע
 4. בדוק אם נשארו בתוך המכשיר פיסות קרועות של נייר או מדבקות, ואם כן, הוצא אותן.
 5. אם נשאר נייר קרוע במגשי הפלט או הקלט, אחוז אותו בשתי הידיים והוצא אותו בעדינות.
 6. הכנס מחדש את מחסנית ההדפסה וסגור את דלת מחסנית ההדפסה.
  איור : הכנס מחדש את מחסנית ההדפסה
  איור: התקנה מחדש של מחסנית ההדפסה וסגירת דלת מחסנית ההדפסה.
 7. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי לכבות את המוצר.
 8. המתן 30‏ שניות, ולאחר מכן לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעיל את המוצר.
איור : נורית התראה מהבהבת
איור: נורית התראה מהבהבת
בעיה ראשונה
דלת מחסניות ההדפסה לא סגורה לחלוטין.
הפתרון
אם דלת מחסנית ההדפסה פתוחה, סגור את דלת מחסנית ההדפסה.
בעיה שנייה
נייר תקוע במוצר.
הפתרון
בצע את השלבים הבאים לשחרור חסימת הנייר:
 1. הוצא את כל הדפים החופשיים מהמגש הראשי, מפתח ההזנה המועדפת ומסל הפלט.
    שים לב:
  בשלב זה אל תנסה להוציא את הנייר שנתקע במדפסת.
 2. הרם את דלת מחסנית ההדפסה והוצא את מחסנית ההדפסה מהמוצר.
  איור : הוצא את מחסנית ההדפסה
  איור: הרמת דלת מחסנית ההדפסה והוצאת מחסנית ההדפסה
 3. אחוז בשתי הידיים את הנייר התקוע בנקודה שבה הכי קל לראותו, לרבות חלקו האמצעי, ומשוך אותו בזהירות מתוך המוצר.
  איור : הוצא נייר חוסם
  איור: הסר את הנייר שנתקע
 4. בדוק אם נשארו בתוך המכשיר פיסות קרועות של נייר או מדבקות, ואם כן, הוצא אותן.
 5. אם נשאר נייר קרוע במגשי הפלט או הקלט, אחוז אותו בשתי הידיים והוצא אותו בעדינות.
 6. הכנס מחדש את מחסנית ההדפסה וסגור את דלת מחסנית ההדפסה.
  איור : הכנס מחדש את מחסנית ההדפסה
  איור: התקנה מחדש של מחסנית ההדפסה וסגירת דלת מחסנית ההדפסה.
בעיה שלישית
אזל הנייר במוצר.
הפתרון
בצע את השלבים הבאים לטעינת נייר במוצר:
 1. ודא שבערימת הנייר יש לא יותר מ-150 גיליונות נייר.
 2. הקש עם ערימת הנייר על גבי שולחן או משטח ישר אחר כדי ליישר את הקצוות.
 3. החלק את הנייר למגש הראשי כשהקצה הקצר פונה לכיוון המוצר והצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה.
 4. החלק את מכווני רוחב הנייר ואורך הנייר לכיוון ערימת הנייר, עד שייגעו בקצות הערימה.
בעיה רביעית
חומרי אריזה נמצאים בתוך המוצר.
הפתרון
 1. הוצא את כל סרטי האריזה הכתומים וחומרי האריזה ממגש הנייר וממגש הפלט.
  איור : הסר את סרטי הדבק ואת חומרי האריזה
  איור: הוצא את כל סרטי האריזה וחומרי האריזה ממגש הנייר וממגש הפלט.
 2. הרם את דלת מחסניות ההדפסה.
  איור : הרם את דלת מחסניות ההדפסה
  תמונה: הרם את דלת מחסניות ההדפסה.
 3. הוצא את חומרי האריזה מתוך המוצר.
 4. סגור את דלת מחסניות ההדפסה.
בעיה חמישית
מחסנית ההדפסה אינה מותקנת.
הפתרון
 1. הרם את דלת מחסניות ההדפסה.
  איור : הרם את דלת מחסניות ההדפסה
  תמונה: הרם את דלת מחסניות ההדפסה.
 2. אם עליך להתקין מחסנית הדפסה חדשה, הוצא את מחסנית ההדפסה החדשה מהאריזה. אחרת, עבור לשלב הבא.
    שים לב:
  למניעת נזק למחסנית ההדפסה, החזק אותה בשני קצותיה.
 3. אם אתה מתקין מחסנית הדפסה חדשה, משוך את הלשונית כדי להסיר את סרט האיטום ממחסנית ההדפסה. אם אתה מתקין מחדש מחסנית הדפסה קיימת, ודא שלא נותר סרט איטום על מחסנית ההדפסה.
  איור : הסר את סרט האיטום
  איור: הסר את סרט האיטום
 4. נענע את מחסנית ההדפסה בעדינות קדימה ואחורה כדי לפזר את הטונר במידה שווה.
  איור : נענע את מחסנית ההדפסה
  איור: נענע את מחסנית ההדפסה.
 5. הכנס את מחסנית ההדפסה למדפסת, ולאחר מכן סגור את דלת מחסנית ההדפסה.
  איור : הכנס את מחסנית ההדפסה
  איור: הכנס את מחסנית ההדפסה.
איור : נורית התראה ונורית 'מצב מוכן' דולקות
איור: נורית התראה ונורית 'מצב מוכן' דולקות
הבעיה
המוצר נתקל בשגיאה חמורה.
הפתרון
 1. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי לכבות את המוצר.
 2. המתן 30‏ שניות, ולאחר מכן לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעיל את המוצר.
 3. אם ביצעת את כל השלבים שצוינו לעיל והבעיה לא נפתרה, פנה לקבלת שירות עבור המדפסת.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏