ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

LaserJet Enterprise M4555 MFP Series - שיפור איכות ההדפסה

ניתן למנוע את מרבית הבעיות הקשורות לאיכות ההדפסה על-ידי ביצוע ההנחיות שלהלן.
 • השתמש בהגדרת סוג הנייר הנכונה במנהל המדפסת.
 • השתמש בנייר העומד בדרישות המפרט של HP למוצר זה.
 • נקה את המוצר לפי הצורך.
 • החלף את מחסנית ההדפסה כאשר תגיע לסוף תוחלת החיים המשוערת שלה ואיכות ההדפסה לא תהיה קבילה עוד.
 • השתמש במנהל המדפסת שמתאים ביותר לצורכי ההדפסה שלך.
בחירת סוג נייר
 1. פתח את מנהל ההתקן של המדפסת, לחץ על הלחצן Properties (מאפיינים) או על Preferences (העדפות) ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה Paper/Quality (נייר/איכות).
 2. בחר גודל מתוך הרשימה הנפתחת Type is (הסוג הוא).
 3. לחץ על הלחצן OK (אישור).
השתמש בנייר העומד בדרישות המפרט של HP
השתמש בנייר אחר אם נתקלת באחת מהבעיות הבאות:
 • ההדפסה בהירה מדי או נראית דהויה באזורים מסוימים.
 • כתמי טונר על הדפים המודפסים.
 • הטונר נמרח על הדפים המודפסים.
 • התווים המודפסים נראים מעוותים.
 • ניכרת הסתלסלות בדפים מודפסים.
השתמש תמיד בסוג הנייר ומשקל הנייר שהמוצר תומך בהם. בנוסף, פעל בהתאם להנחיות הבאות לבחירת נייר:
 • השתמש בנייר מאיכות טובה ושאין בו חתכים, חריצים, קרעים, כתמים, חלקיקים חופשיים, אבק, קמטים, חורים וקצוות מסולסלים או מקופלים.
 • אל תשתמש בנייר שכבר שימש להדפסה.
 • השתמש בנייר שנועד לשימוש במדפסות לייזר. אל תשתמש בנייר שנועד לשימוש במדפסות הזרקת דיו בלבד.
 • אל תשתמש בנייר מחוספס מדי. שימוש בנייר חלק יותר בדרך כלל משפר את איכות ההדפסה.
הדפסת דף ניקוי
אם נתקלת באחת הבעיות הבאות, הדפס דף ניקוי כדי להסיר אבק ועודפי טונר מנתיב הנייר:
 • כתמי טונר על הדפים המודפסים.
 • הטונר נמרח על הדפים המודפסים.
 • כתמים חוזרים ונשנים בדפים המודפסים.
פעל בהתאם להליך הבא כדי להדפיס דף ניקוי.
 1. ממסך דף הבית, גע בלחצן Device Maintenance (תחזוקת התקן).
 2. פתח את התפריטים הבאים:
  • Calibration/Cleaning (כיול/ניקוי)
  • Cleaning Page (דף ניקוי)
 3. גע בלחצן Print‏ (הדפס) להדפסת הדף.
 4. תהליך הניקוי עשוי להימשך מספר דקות. בסיום, השלך את הדף המודפס.
הגדרת יישור התמונה
במקרה של בעיות ביישור הטקסט על הדף, היעזר בתפריט Set Registration (הגדר יישור) כדי לקבוע את רישום התמונה.
 1. ממסך דף הבית, גע בלחצן Administration‏ (ניהול).
 2. פתח את התפריטים הבאים:
  1. General Settings (הגדרות כלליות)
  2. Print Quality (איכות הדפסה)
  3. Image Registration (יישור תמונה)
  4. Adjust Tray <X>‎‏ (כוונון מגש <X‏>)
 3. גע בהגדרה Print Test Page‏ (הדפסת דף ניסיון) ולאחר מכן גע בלחצן OK (אישור).
 4. בצע את ההוראות בדף הניסיון כדי להשלים את הכוונון.
בדיקת מחסנית ההדפסה
אם נתקלת באחת הבעיות הבאות, בדוק את מחסנית ההדפסה והחלף אותה אם יש צורך:
 • ההדפסה בהירה מדי או נראית דהויה באזורים מסוימים.
 • הדפים המודפסים מכילים אזורים קטנים ללא הדפסה.
 • הדפים המודפסים מכילים פסים או רצועות.
  הערה:
אם אתה משתמש בהגדרת הדפסת טיוטה או מצב הדפסה EconoMode (חסכונית), ההדפסה עשויה להיראות בהירה. HP לא ממליצה על שימוש תמידי ב-EconoMode (מצב חיסכון). אם נעשה שימוש תמידי ב-EconoMode (מצב חיסכון), ייתכן שאורך חיי הטונר יהיה ארוך מזה של הרכיבים המכנים במחסנית ההדפסה. אם איכות ההדפסה יורדת וכבר אינה קבילה, שקול להחליף את מחסנית ההדפסה
אם הגעת למסקנה שעליך להחליף את מחסנית ההדפסה, הדפס דף מצב חומרים כדי לברר מהו המק"ט של מחסנית ההדפסה המקורית המתאימה של HP.
סוג מחסנית ההדפסה
פעולות לפתרון הבעיה
מחסנית הדפסה שמולאה מחדש או שיוצרה מחדש
חברת Hewlett-Packard אינה ממליצה על שימוש בחומרים מתכלים שאינם מתוצרת HP, בין אם חדשים או ממוחזרים. מכיוון שמוצרים אלה אינם מיוצרים על-ידי החברה, היא אינה יכולה להשפיע על תכנונם או על איכותם. אם אתה משתמש במחסנית הדפסה שמולאה או יוצרה מחדש, ואינך מרוצה מאיכות ההדפסה, החלף את המחסנית במחסנית מקורית של HP.
מחסנית הדפסה מקורית מתוצרת ‎.HP
 1. לוח הבקרה של המוצר או דף מצב חומרים מתכלים מציינים מצב Very Low (עומד להתרוקן) כאשר המחסנית מגיעה לסוף חייה השמישים המשוערים. החלף את מחסנית ההדפסה אם איכות ההדפסה אינה קבילה עוד.
 2. בדוק בדיקה חזותית אם נגרם נזק למחסנית ההדפסה. עיין בהנחיות להלן. החלף את מחסנית ההדפסה אם יש צורך.
 3. אם בדפים המודפסים מופיעים כתמים חוזרים במרחקים שווים זה מזה, הדפס דף ניקוי. אם פעולה זו לא פותרת את הבעיה, השתמש במידע על הפגמים החוזרים המופיע במסמך זה לצורך זיהוי מקור הבעיה.
השתמש במנהל המדפסת שמתאים ביותר לצורכי ההדפסה שלך
ייתכן שיהיה עליך להשתמש במדפסת אחרת אם בדף המודפס מופיעים קווים לא רצויים בגרפיקה, טקסט חסר, גרפיקה חסרה, עיצוב שגוי, או גופנים חלופיים.
מנהל מדפסת HP PCL 6
 • מסופק כמנהל ההתקן המשמש כברירת מחדל בתקליטור התקנת התוכנה. מנהל התקן זה יותקן אוטומטית, אלא אם תוריד מהאינטרנט מנהל התקן אחר.
 • מומלץ לכל סביבות Windows
 • מספק את המהירות, איכות ההדפסה והתמיכה בתכונות המוצר הטובות ביותר באופן כללי, עבור רוב המשתמשים
 • פותח בהתאמה לממשק ההתקן הגרפי של Windows‏ (GDI) לקבלת המהירות הטובה ביותר בסביבות Windows
 • ייתכן שאינו תואם במלואו לתוכנות צד שלישי ותוכנות מותאמות אישית המבוססות על PCL 5
מנהל מדפסת HP UPD PS
 • מומלץ להדפסה עם תוכנות ®Adobe או עם תוכנות אחרות עתירות גרפיקה
 • מספק תמיכה להדפסה מצורכי אמולציית postscript, או עבור תמיכה בגופני הבזק של postscript
מנהל התקן HP UPD PCL 5‏
 • מומלץ להדפסות משרדיות כלליות בסביבות Windows.
 • תואם לגרסאות PCL קודמות ולמוצרים קודמים של HP LaserJet
 • הבחירה הטובה ביותר להדפסה מתוכנות צד שלישי או תוכנות מותאמות אישית
 • הבחירה הטובה ביותר כאשר פועלים עם סביבות מעורבות, הדורשות להגדיר את המוצר ל-PCL 5 ‏(UNIX,‏ Linux, מחשב Mainframe)
 • מיועד לשימוש בסביבות Windows ארגוניות, כדי לספק מנהל התקן יחיד לשימוש עם מספר דגמי מדפסות
 • עדיף בעת הדפסה למספר דגמי מדפסות מתוך מחשב Windows נייד
מנהל התקן HP UPD PCL 6‏
 • מומלצת להדפסה בכל סביבות Windows
 • מספקת את המהירות, איכות ההדפסה ותמיכה במאפייני מדפסת ברמה הטובה ביותר עבור מרבית המשתמשים
 • תוכננה להתאמה לממשק Windows Graphic Device Interface‏ (GDI) לקבלת המהירות הגבוהה ביותר בסביבות Windows‏
 • ייתכן שלא תהיה תאימות מלאה לפתרונות של צד שלישי ולפתרונות מותאמים אישית המבוססים על PCL 5
הורד מנהלי מדפסת נוספים מאתר האינטרנט הבא: www.hp.com/support/ljm4555mfp_software.
שיפור איכות ההדפסה של עותקים
אם נתקלת בבעיות של איכות הדפסה במסמכים מועתקים, עיין בפתרונות עבור מסמכים מודפסים שתוארו בחלק הקודם של המסמך. אולם בעיות מסוימות באיכות ההדפסה מתרחשות רק במסמכים מועתקים.
 • אם מופיעים פסים על עותקים שנוצרו בעזרת מזין המסמכים, נקה את פס הזכוכית הקטן שבצד שמאל של מכלול הסורק.
 • אם מופיעות נקודות או מופיעים פגמים אחרים על עותקים שנוצרו בעזרת משטח הזכוכית של הסורק, נקה את משטח הזכוכית של הסורק ואת התומך העשוי פלסטיק לבן.
איור : ניקוי משטח הזכוכית של הסורק
 1. השתמש במתג ההפעלה כדי לכבות את המוצר ולאחר מכן נתק את כבל החשמל משקע החשמל.
 2. פתח את מכסה הסורק.
 3. נקה‬ את משטח הזכוכית של הסורק ואת הכיסוי הפלסטי הלבן באמצעות מטלית או ספוג רך שהוטבל בחומר לניקוי זכוכית שאינו שורט.
    שים לב:
  אין להשתמש בחומרים שוחקים, באצטון, בבנזן, באמוניה, באלכוהול אתילי או בטטרה-כלוריד פחמני בשום חלק של המוצר; אלה עלולים לגרום נזק למוצר. אין להניח נוזלים ישירות על משטח הזכוכית או על המסגרת. הם עלולים לחלחל ולגרום נזק למוצר.
 4. יבש את משטח הזכוכית ואת הכיסוי הפלסטי הלבן באמצעות מטלית עור או ספוג רך כדי למנוע היווצרות כתמים.
 5. חבר את המוצר והשתמש במתג ההפעלה כדי להפעיל אותו.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏