תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסת רב-תכליתית HP Laserjet M1319f - הודעת השגיאה 'No print cartridge' (אין מחסנית הדפסה) מוצגת במוצר

הבעיה

הודעת השגיאה 'No print cartridge' (אין מחסנית הדפסה) מוצגת בלוח הבקרה של המוצר. המוצר אינו מדפיס.
כדי לפתור את הבעיה, נסה את הפתרונות הבאים לפי סדר הופעתם. אם אחד הפתרונות האלה פותר את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.

פתרון ראשון: בדוק את מחסנית ההדפסה

ייתכן שמחסנית ההדפסה אינה מותקנת כראוי. בצע את השלבים הבאים להסרה ולהכנסה מחדש של מחסנית ההדפסה.

שלב ראשון: הוצא את מחסנית ההדפסה והחזר אותה למקומה

 1. לחץ על מתג ההפעלה כדי להפעיל את המוצר.
 2. לחץ על הלשונית הכחולה ולאחר מכן פתח את דלת מחסניות ההדפסה.
  איור : פתח את דלת מחסניות ההדפסה
  איור: פתיחת דלת מחסניות ההדפסה
 3. אחוז בידית שעל מחסנית ההדפסה, ולאחר מכן משוך את מחסנית ההדפסה ישירות החוצה כדי להוציא אותה.
  איור : הוצא את מחסנית ההדפסה
  איור: הוצא את מחסנית ההדפסה.
 4. החלף את מחסנית ההדפסה במוצר.
  הערה:
  ודא שהמחסנית יושבת היטב במקומה.
  איור : הכנס את מחסנית ההדפסה
  איור: הכנסת מחסנית ההדפסה.
 5. סגור את דלת מחסניות ההדפסה.
  איור : סגור את דלת מחסניות ההדפסה
  איור: סגור את דלת מחסניות ההדפסה.
 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.

שלב שני: החלף את מחסנית ההדפסה

 1. הפעל את המכשיר על ידי מתג ההפעלה.
 2. לחץ על הלשונית הכחולה ולאחר מכן פתח את דלת מחסניות ההדפסה.
  איור : פתח את דלת מחסניות ההדפסה
  איור: פתיחת דלת מחסניות ההדפסה
 3. אחוז בידית של מחסנית ההדפסה, ומשוך את מחסנית ההדפסה הישר החוצה כדי להוציא אותה. עיין בפרטי המיחזור בתורך אריזת מחסנית ההדפסה החדשה.
  איור : הוצא את מחסנית ההדפסה
  איור: הוצא את מחסנית ההדפסה.
 4. הוצא את מחסנית ההדפסה החדשה מאריזתה.
 5. החזק את מחסנית ההדפסה בשני צדיה ולאחר מכן נער אותה קדימה ואחורה שש עד שמונה פעמים כדי להבטיח הדפסה אחידה.
  איור : נענע את מחסנית ההדפסה קדימה ואחורה
  איור: נער את מחסנית ההדפסה קדימה ואחורה.
 6. הוצא את מגן הפלסטיק הכתום, ולאחר מכן משוך את הלשונית הכתומה ישירות החוצה כדי להסיר את סרט האיטום.
  איור : הסר את סרט האיטום
  איור: הסר את סרט האיטום.
  כדי למנוע בעיות באיכות ההדפסה, אל תיגע בתוף ההדמיה.
  איור : אל תיגע בתוף ההדמיה
  איור: אל תיגע בתוף ההדמיה.
 7. הכנס את מחסנית ההדפסה למוצר עד שתיכנס היטב למקומה.
  איור : הכנס את מחסנית ההדפסה
  איור: הכנסת מחסנית ההדפסה.
 8. סגור את דלת מחסניות ההדפסה.
  איור : סגור את דלת מחסניות ההדפסה
  איור: סגור את דלת מחסניות ההדפסה.
 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.

פתרון שני: שחרר חסימות נייר

נייר תקוע במוצר עלול לגרום להודעת שגיאה זו. בצע את השלבים הבאים לשחרור נייר חסום מהמוצר.
  שים לב:
אל תשתמש בחפצים חדים, כגון מלקחיים או צבת ארוך, כדי לשחרר חסימות. נזק שנגרם על-ידי כלים אלה אינו מכוסה במסגרת האחריות.
חסימות נייר עלולות לגרום לשפיכת טונר על הדף. אם נשפך טונר על הבגדים, שטוף אותם במים קרים. שימוש במים חמים עלול לקבע את הטונר לתוך הבד.
כאשר תשחרר את הנייר התקוע, משוך אותו ישר אל מחוץ למוצר. משיכת נייר חוסם מהמוצר בזווית עלולה לגרום נזק למוצר.

שלב ראשון: הוצא תחילה פיסות נייר חופשיות

הסר את כל פיסות הנייר החופשיות ממגש ההזנה, ממגש ההזנה המועדפת וממגש הפלט.
  שים לב:
בשלב זה אל תנסה להוציא את הנייר שנתקע במדפסת.
 1. פתח את מגש ההזנה.
  איור : פתח את מגש ההזנה
  איור המדגים את פתיחת מגש ההזנה.
 2. הסר כל נייר חופשי ממגש הקלט.
  איור : הוצא נייר חופשי ממגש הקלט
  איור המדגים את הוצאת הנייר החופשי ממגש ההזנה.
 3. סגור את מגש ההזנה.
 4. הוצא נייר חופשי ממגש ההזנה המועדפת.
 5. הוצא נייר חופשי ממגש הפלט.
  איור : הוצא נייר חופשי ממגש הפלט
  איור המדגים את הוצאת הנייר החופשי ממגש הפלט.

שלב שני: שחרור חסימת נייר ממזין המסמכים האוטומטי (ADF)

 1. פתח את כיסוי מזין המסמכים האוטומטי.
  איור : פתח את כיסוי מזין המסמכים האוטומטי
  איור המדגים את פתיחת כיסוי מזין המסמכים האוטומטי.
 2. אחוז בשתי הידיים את הנייר התקוע בנקודה שבה הכי קל לראותו, לרבות חלקו האמצעי, ומשוך אותו בזהירות מתוך מזין המסמכים האוטומטי.
  איור : הוצא פיסות נייר תקועות ממזין המסמכים האוטומטי
  איור המדגים הוצאת נייר תקוע ממזין המסמכים האוטומטי.
 3. סגור את כיסוי מזין המסמכים האוטומטי.
  איור : סגור את כיסוי מזין המסמכים האוטומטי
  איור המדגים את סגירת כיסוי מזין המסמכים האוטומטי.

שלב שלישי: נקה את החסימה מאזורי מחסנית ההדפסה ומגש ההזנה

 1. פתח את דלת מחסניות ההדפסה.
  איור : פתח את דלת מחסניות ההדפסה
  איור: פתיחת דלת מחסניות ההדפסה
 2. אחוז בשתי הידיים את הנייר התקוע בנקודה שבה הכי קל לראותו, לרבות חלקו האמצעי, ומשוך אותו בזהירות מתוך המוצר. אם אינך רואה נייר תקוע, המשך לשלב הבא.
 3. הוצא את מחסנית ההדפסה ולאחר מכן סובב על מכוון חומר ההדפסה העליון.
  איור : הוצא את מחסנית ההדפסה
  איור: הוצא את מחסנית ההדפסה.
    שים לב:
  כדי למנוע נזק למחסנית ההדפסה, כסה אותה בגיליון נייר כדי למזער את חשיפתה לאור ישיר.
 4. אחוז בשתי הידיים את הנייר התקוע בנקודה שבה הכי קל לראותו, לרבות חלקו האמצעי, ומשוך אותו בזהירות מתוך המוצר.
  איור : הוצא נייר חוסם
  איור של הוצאת נייר חוסם.
 5. הכנס מחדש את מחסנית ההדפסה וסגור את דלת מחסניות ההדפסה.
  איור : התקן מחדש את מחסנית ההדפסה
  איור: הכנסת מחסנית ההדפסה.

שלב רביעי: נקה את החסימה ממגש הפלט

 1. אחוז בשתי הידיים את הנייר התקוע בנקודה שבה הכי קל לראותו, לרבות חלקו האמצעי, ומשוך אותו בזהירות מתוך מגש הפלט.
  איור : הוצא את הנייר התקוע במגש הפלט
  איור המדגים את הוצאת הנייר התקוע ממגש הפלט.

שלב חמישי: אפס את המדפסת

 1. לחץ על מתג ההפעלה כדי לכבות את המוצר.
 2. המתן 30‏ שניות ולאחר מכן לחץ על מתג ההפעלה כדי להפעיל את המוצר.

שלב שישי: טען מחדש את הנייר

 1. החלק את מכווני האורך והרוחב של הנייר למיקומם החיצוני ביותר.
  איור : החלק את מכווני הנייר החוצה
  איור המדגים את החלקת מכווני רוחב ואורך הנייר.
 2. אחוז בערימת נייר רגיל לבן וטפח על משטח ישר כדי ליישר את הקצוות.
  הערה:
  אין לנפנף את הנייר לפני טעינתו. כדי לאוורר את ערימת הנייר, החזק אותה בחוזקה בשתי הידיים ולאחר מכן סובב את חומר ההדפסה על-ידי סיבוב הידיים בכיוונים מנוגדים.
 3. טען את הנייר למגש ההזנה כשהקצה הקצר פונה קדימה והצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה. החלק את הנייר קדימה עד שייעצר.
  איור : טען נייר
  איור המדגים את טעינת הנייר.
 4. החלק את מכווני הגובה והרוחב של הנייר פנימה עד שייעצרו בקצות הנייר.
  הערה:
  אל תעמיס את המגש יתר על המידה. ודא שערימת הנייר ממוקמת היטב במגש ואינה חורגת בגובהה מעל מכווני הנייר.
 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.

פתרון שלישי: שלח את המוצר לתיקון

תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם השלמת את כל השלבים הקודמים.
כדי לבדוק אם עדיין יש אחריות על המוצר שלך, עבור לאתר האינטרנט המשמש לבדיקת אחריות http://www.support.hp.com/checkwarranty. צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, צור קשר עם התמיכה של HP כדי למצוא מרכז שירות מקומי באזור שלך.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏