ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP LaserJet Pro M1130, M1210- פתרון בעיות של איכות הדפסה וסריקה ירודה

מסמך זה מיועד עבור מדפסות רב-תכליתיות HP LaserJet Pro M1132‏ (CE847a),‏ M1132s,‏ M1136‏ (CE849a),‏ M1139‏ (CE852a),‏ M1212nf‏ (CE841a),‏ M1213nf‏ (CE845a),‏ M1214nfh‏ (CE842a),‏ M1216nfh‏ (CE843a),‏ M1217nfw‏ (CE844a),‏ M1218nfs‏ (B4K88a) ו-M1219nf‏ (CE846a).
דוגמאות לאיכות הדפסה
בעיות כלליות באיכות ההדפסה
הדוגמאות הבאות מתארות נייר בגודל letter שעבר דרך המוצר כאשר הקצה הקצר יותר נכנס ראשון. דוגמאות אלה מציגות בעיות שעלולות להשפיע על כל הדפסים שתדפיס. הנושאים הבאים ממפרטים את הסיבה האופיינית ופתרון עבור כל אחת מדוגמאות אלה.
הבעיה
הסיבה
פתרון
ההדפסה בהירה או מעומעמת.
יתכן שהנייר לא תואם למפרטי HP.
השתמש בנייר שתואם למפרטי HP.
ייתכן שמחסנית ההדפסה פגומה או שהדיו בה אוזל. אם אתה משתמש במחסנית הדפסה שאינה של HP, לא יוצגו הודעות בלוח הבקרה של המוצר.
החלף את מחסנית ההדפסה.
אם מחסנית ההדפסה לא עומדת להתרוקן או ריקה, בדוק את גליל הטונר כדי לראות אם הוא נפגם. אם הוא נפגם, החלף את מחסנית ההדפסה.
אם הדף בהיר כולו, הרי שצפיפות ההדפסה מכוונת לבהיר מדי, או שמופעל מצב EconoMode.
התאם את צפיפות ההדפסה, והשבת את מצב החיסכון במנהל ההתקן של המדפסת.
מופיעים כתמי טונר.
יתכן שהנייר לא תואם למפרטי HP.
השתמש בנייר שתואם למפרטי HP.
ייתכן שנתיב הנייר דורש ניקוי.
נקה את נתיב הנייר.
מוצגים קטעים חסרים.
ייתכן שדף נייר בודד פגום.
נסה להדפיס את העבודה שוב.
לחות הנייר אינה מחולקת בצורה שווה או שיש נקודות לחות על פני השטח שלו.
נסה נייר אחר, כגון נייר באיכות גבוהה שמיועד למדפסות לייזר.
כמות הנייר לא מתאימה הליכי הייצור עלולים לגרום לאזורים מסוימים לדחות את הטונר.
ייתכן שמחסנית ההדפסה פגומה או שהדיו בה אוזל.
החלף את מחסנית ההדפסה.
אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, פנה אל HP. ראה www.hp.com/support/ljm1130series או www.hp.com/support/ljm1210series או עיין בעלון התמיכה שהגיע באריזת המוצר.
פסים או רצועות אנכיים מופיעים בדף.
ייתכן שמחסנית ההדפסה פגומה.
החלף את מחסנית ההדפסה.
כמות הצללית של הטונר ברקע אינה קבילה.
יתכן שהנייר לא תואם למפרטי HP.
השתמש בנייר אחר במשקל בסיסי קל יותר.
הגדרת צפיפות ההדפסה גבוהה מדי.
הפחת את הגדרת צפיפות ההדפסה. פעולה זו תקטין את כמות הצללת הרקע.
תנאי סביבה יבשים מאוד (לחות נמוכה) יכולים להגדיל את כמות הצללת הרקע.
בדוק את סביבת המוצר.
ייתכן שמחסנית ההדפסה פגומה או שהדיו בה אוזל.
החלף את מחסנית ההדפסה.
מריחות טונר מופיעות על חומרי ההדפסה.
יתכן שהנייר לא תואם למפרטי HP.
השתמש בנייר שתואם למפרטי HP.
אם מופיעות מריחות טונר על קצה הנייר המוביל, מכווני חומרי ההדפסה מלוכלכים, או שהצטברה פסולת בנתיב ההדפסה.
נקה את מכווני חומרי ההדפסה וכן את נתיב הנייר.
ייתכן שמחסנית ההדפסה פגומה.
החלף את מחסנית ההדפסה.
ייתכן שהטמפרטורה של ה-fuser נמוכה מדי.
ודא שסוג הנייר המתאים נבחר במנהל ההתקן להדפסה.
הטונר נמרח בקלות כאשר נוגעים בו.
המוצר אינו מוגדר להדפיס על סוג הנייר עליו ברצונך להדפיס.
במנהל ההתקן להדפסה, בחר בכרטיסייה נייר/איכות והגדר את סוג הנייר לסוג הנייר עליו אתה מדפיס. ייתכן שמהירות ההדפסה איטית יותר אם אתה משתמש בנייר כבד.
יתכן שהנייר לא תואם למפרטי HP.
השתמש בנייר שתואם למפרטי HP.
ייתכן שנתיב הנייר דורש ניקוי.
נקה את נתיב הנייר.
ייתכן שמקור המתח פגום.
חבר את המוצר ישירות ליציאת AC במקום למפצל חשמלי.
ייתכן שהטמפרטורה של ה-fuser נמוכה מדי.
ודא שסוג הנייר המתאים נבחר במנהל ההתקן להדפסה.
סימונים מופיעים שוב ושוב במרווחים שווים על הדף.
המוצר אינו מוגדר להדפיס על סוג הנייר עליו ברצונך להדפיס.
במנהל ההתקן להדפסה, בחר בכרטיסייה נייר/איכות והגדר את סוג הנייר לסוג הנייר עליו אתה מדפיס. ייתכן שמהירות ההדפסה איטית יותר אם אתה משתמש בנייר כבד.
ייתכן שיש טונר על החלקים הפנימיים.
הבעיה בדרך כלל מתקנת את עצמה לאחר כמה דפים נוספים.
ייתכן שנתיב הנייר דורש ניקוי.
נקה את נתיב הנייר.
ייתכן שמחסנית ההדפסה פגומה.
אם סימן מסוים חוזר ומופיע במקום זהה על גבי הדף, התקן מחסנית דיו חדשה של HP.
הדף המודפס מכיל תווים מעוותים.
יתכן שהנייר לא תואם למפרטי HP.
השתמש בנייר אחר, כגון נייר באיכות גבוהה שמיועד למדפסות לייזר.
אם צורת התווים משובשת כך שנוצר אפקט גלי, ייתכן שיש למסור את סורק הלייזר לתיקון.
ודא שהבעיה מתרחשת גם בדף התצורה. אם כן, צור קשר עם HP. ראה www.hp.com/support/ljm1130series או www.hp.com/support/ljm1210series או עיין בעלון התמיכה שהגיע באריזת המוצר.
הדף המודפס מסולסל או גלי.
המוצר אינו מוגדר להדפיס על סוג הנייר עליו ברצונך להדפיס.
במנהל ההתקן להדפסה, בחר בכרטיסייה נייר/איכות והגדר את סוג הנייר לסוג הנייר עליו אתה מדפיס. ייתכן שמהירות ההדפסה איטית יותר אם אתה משתמש בנייר כבד.
אם הבעיה נמשכת, בחר בסוג נייר שעושה שימוש בטמפרטורת יחידת היתוך נמוכה יותר, כגון שקפים או חומרי הדפסה בהירים.
יתכן שהנייר נמצא במגש ההזנה זמן רב מדי.
סובב את ערימת חומר ההדפסה במגש. כמו כן, נסה לסובב את הנייר במגש ההזנה ב180°-‏.
יתכן שהנייר לא תואם למפרטי HP.
השתמש בנייר אחר, כגון נייר באיכות גבוהה שמיועד למדפסות לייזר.
טמפרטורה ולחות גבוהות עשויות לגרום לנייר להסתלסל.
בדוק את סביבת המוצר.
ייתכן שהטמפרטורה של יחידת ההיתוך מסלסלת את הנייר.
סדרה M1130 בחר בסוג נייר שעושה שימוש בטמפרטורת יחידת היתוך נמוכה יותר, כגון שקפים או חומרי הדפסה בהירים.
סדרה M1210 בלוח הבקרה של המוצר, הפעל את ההגדרה Less paper curl (סלסול נייר מופחת) בתפריט Service (שירות).
טקסט או גרפיקה מוטים על הדף המודפס.
יתכן שהנייר נטען שלא כראוי או שמגש ההזנה מלא מדי.
ודא שהנייר נטען בצורה נכונה ושמכווני הנייר לא הדוקים מדי או חופשיים מדי כנגד הערימה.
יתכן שהנייר לא תואם למפרטי HP.
השתמש בנייר אחר, כגון נייר באיכות גבוהה שמיועד למדפסות לייזר.
הדף המודפס כולל קפלים או קמטים.
יתכן שהנייר נטען שלא כראוי או שמגש ההזנה מלא מדי.
הפוך את ערימת הנייר במגש ההזנה, או נסה לסובב את הנייר ב-180° במגש ההזנה.
ודא שהנייר נטען בצורה נכונה ושמכווני הנייר לא הדוקים מדי או חופשיים מדי כנגד הערימה.
תיתכן חסימה בנתיב הנייר.
פנה חסימות במוצר.
יתכן שהנייר לא תואם למפרטי HP.
השתמש בנייר אחר, כגון נייר באיכות גבוהה שמיועד למדפסות לייזר.
כיסי אוויר בתוך מעטפות עלולות לגרום להתקמטות הנייר.
הוצא את המעטפה, שטח אותה, ונסה להדפיס שוב.
טונר מופיע סביב התווים המודפסים.
יתכן שהנייר נטען באופן שגוי.
סובב את ערימת חומר ההדפסה במגש.
אם התפזרו כמויות גדולות של טונר מסביב לתווים, ייתכן שלנייר יש כושר התנגדות גבוה.
השתמש בנייר אחר, כגון נייר באיכות גבוהה שמיועד למדפסות לייזר.
תמונה שמופיעה בראש הדף (בשחור מלא) חוזרת על עצמה לאורך הדף (על רקע אפור).
ייתכן שהגדרות התוכנה משפיעות על הדפסת התמונה.
בתוכנה, שנה את הגוון (כהות) של הרקע שבו מופיעה התמונה החוזרת.
בתוכנה, סובב את הדף כולו ב-180° כדי להדפיס קודם את התמונה הבהירה יותר.
סדר הדפסת התמונות עשוי להשפיע על ההדפסה.
שנה את הסדר שבו התמונות מודפסות. דוגמה, מקם את התמונה הבהירה יותר בראש הדף ואת התמונה הכהה יותר בהמשך הדף.
ייתכן שהפסקת חשמל השפיעה על המוצר.
אם פגם זה חוזר על עצמו בעבודת הדפסה מאוחרת יותר, כבה את המוצר לשמך 10 דקות ולאחר מכן הדלק אותו כדי להפעיל מחדש את עבודת ההדפסה.
בעיות באיכות ההדפסה של עותקים
הבעיה
הסיבה
פתרון
תמונות חסרות או מעומעמות.
ייתכן שמחסנית ההדפסה פגומה או שהדיו בה אוזל.
החלף את מחסנית ההדפסה.
ייתכן שאיכות מסמך המקור ירודה.
אם מסמך המקור בהיר מדי או פגום, ייתכן שלא ניתן יהיה לפצות על כך בהעתקה, גם אם תכוונן את הניגודיות. אם הדבר אפשרי, חפש מסמך מקור במצב טוב יותר.
ייתכן שהגדרת הניגודיות מוגדרת באופן שגוי.
היעזר בלוח הבקרה כדי לשנות את הגדרת הניגודיות.
ייתכן שרקע מסמך המקור צבעוני.
רקעים צבעוניים עלולים לגרום לתמונות שבקדמת המסמך להתערבב עם הרקע, או שגוון הרקע עלול להיראות שונה. אם הדבר אפשרי, השתמש במסמך מקור ללא רקע צבעוני.
פסים לבנים או מעומעמים מופיעים על העותק.
יתכן שהנייר לא תואם למפרטי HP.
השתמש בנייר שתואם למפרטי HP.
ייתכן שמחסנית ההדפסה פגומה או שהדיו בה אוזל.
החלף את מחסנית ההדפסה.
קווים לא רצויים מופיעים על העותק.
יתכן שרצועת הסריקה של מזין המסמכים מלוכלכת.
נקה את רצועת הסריקה של מזין המסמכים.
כנראה שהתוף הרגיש לאור, הנמצא בתוך מחסנית ההדפסה, נשרט.
החלף את מחסנית ההדפסה.
נקודות שחורות או פסים מופיעים על העותק.
ייתכן שמזין המסמכים מלוכלך בדיו, דבק, טיפקס, או חומר לא רצוי אחר.
נקה את רצועת הסריקה של מזין המסמכים.
ייתכן שקיימות תנודות באספקת המתח למוצר.
הדפס שוב את עבודת ההדפסה.
העותקים בהירים מדי או כהים מדי.
ייתכן שהגדרות מנהל המדפסת או תוכנת המוצר שגויות.
ודא שהגדרות האיכות נכונות.
עיין בעזרה של תוכנת המוצר לקבלת מידע נוסף אודות שינוי ההגדרות.
הטקסט לא ברור.
ייתכן שהגדרות מנהל המדפסת או תוכנת המוצר שגויות.
ודא שהגדרות האיכות נכונות.
ודא שהגדרת EconoMode כבויה.
עיין בעזרה של תוכנת המוצר לקבלת מידע נוסף אודות שינוי ההגדרות.
בעיות באיכות הסריקה
מניעת בעיות באיכות הסריקה
להלן כמה שלבים פשוטים שתוכל לבצע לשיפור ‏איכות‏‏ ההעתקה והסריקה.
 • השתמש במסמכי מקור באיכות גבוהה.
 • טען את הנייר בצורה נכונה. אם הנייר לא נטען כראוי, הוא עלול להיות מוטה, ולגרום לתמונות לא-ברורות.
 • כוונן את הגדרות התוכנה בהתאם לאופן שבו בכוונתך להשתמש בדף הסרוק.
 • אם המוצר שלך מזין לעיתים תכופות יותר מדף אחד בכל פעם, יתכן שיש לנקות או להחליף את משטח ההפרדה.
 • הגן על מסמכי המקור שלך בעזרת עטיפת ניילון.
פתרון בעיות באיכות הסריקה
הבעיה
הסיבה
פתרון
דפים ריקים
ייתכן שמסמך המקור נטען הפוך.
במזין המסמכים, הכנס את הקצה העליון של ערימת מסמכי המקור למזין המסמכים, כשפניה של ערימת חומרי ההדפסה מטה והדף הראשון לסריקה בתחתית הערימה.
בהיר מדי או כהה מדי
רמות הרזולוציה והצבע מוגדרות באופן שגוי.
ודא שהגדרות הרזולוציה והצבע נכונות.
קווים לא רצויים
יתכן שמשטח הזכוכית של מזין המסמכים מלוכלך.
נקה את רצועת הסורק.
נקודות שחורות או פסים
ייתכן שקיימות תנודות באספקת המתח למוצר.
הדפס שוב את עבודת ההדפסה.
טקסט לא ברור
ייתכן שרמות הרזולוציה מוגדרות באופן שגוי.
ודא שהגדרות הרזולוציה נכונות.
סרגל של פגמים חוזרים
אם פגמים חוזרים על עצמם במרווחים קבועים על גבי הדף, השתמש בסרגל זה כדי לזהות את הגורם לפגם. הנח את קצהו העליון של הסרגל על הפגם הראשון. הסימן לצד ההישנות הבאה של הפגם מצביע על הרכיב שיש להחליפו.
אם הפגם תואם למנוע ההדפסה או ליחידת ההיתוך, יתכן שיש צורך בתיקון המוצר. צור קשר עם תמיכת הלקוחות של HP.
איור :
מרחק בין פגמים
רכיבי המוצר שגורמים לפגם
27 מ"מ
מנוע הדפסה
29 מ"מ
מנוע הדפסה
39 מ"מ
מנוע הדפסה
56 מ"מ
פיוזר
75 מ"מ
מחסנית הדפסה
מטב ושפר את איכות התמונה
שנה את צפיפות ההדפסה
 1. השתמש במנהל המדפסת כדי לשנות את הגדרות ברירת המחדל. בצע את ההליך המתאים, בהתאם למערכת ההפעלה שבה אתה משתמש.
  Windows 10,‏ Windows 8,‏ Windows 7,‏ Windows Vista,‏ Windows XP,‏ Windows Server 2008 ו-Windows Server 2003.
  1. חפש ב-Windows את המילה התקנים, ולחץ על התקנים ומדפסות ברשימת התוצאות.
  2. לחץ לחיצה ימנית על סמל המוצר, ולחץ על מאפיינים.
  3. בחר בכרטיסייה Printer Properties (הגדרות התקן).
  Mac OS X 10.4
  1. בתפריט Apple ‏(), לחץ על תפריט System Preferences (העדפות מערכת) ולאחר מכן לחץ על סמל Print & Fax (הדפסה ופקס).
  2. לחץ על הלחצן Printer Setup (הגדרת המדפסת).
  Mac OS X גרסאות 10.5 ו-‏10.6
  1. בתפריט Apple ‏(), לחץ על תפריט System Preferences (העדפות מערכת) ולאחר מכן לחץ על סמל Print & Fax (הדפסה ופקס).
  2. בחר את המוצר בצד שמאל של החלון.
  3. לחץ על הלחצן Options & Supplies (אפשרויות וחומרים מתכלים).
  4. לחץ על הכרטיסייה Driver (מנהל התקן).
 2. התאם את מחוון צפיפות הדפסה כדי לשנות את ההגדרה.
נהל את מנהלי ההתקן להדפסה וקבע את התצורה שלהם
המוצר משתמש בהגדרת סוג הנייר כדי לקבוע הגדרות פנימיות רבות שמשפיעות על איכות ההדפסה. השתמש תמיד בהגדרה הנכונה של סוג הנייר במנהל ההתקן להדפסה. ודא גם שההגדרות האחרות בכרטיסייה נייר/איכות במנהל ההתקן להדפסה נכונות.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏