ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

סדרת מדפסות HP Photosmart C6300 All-in-One Printer Series - הודעת 'היישור נכשל' מוצגת בלוח הבקרה של המדפסת

הבעיה
הודעת השגיאה 'היישור נכשל' מוצגת בלוח הבקרה של המדפסת.
 1. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעיל את המוצר.
 2. כאשר המוצר פועל, נתק את כבל המתח מגב המוצר.
 3. נתק את כבל המתח משקע החשמל שבקיר.
 4. המתן לפחות 15 שניות.
 5. חבר את כבל המתח בחזרה לשקע החשמל שבקיר.
 6. חבר מחדש את כבל המתח לגב המוצר.
 7. אם המוצר אינו מופעל באופן אוטומטי, לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעילו.
פתרון שני: בדוק את סוג הנייר, ולאחר מכן נסה לבצע את יישור המדפסת שוב
בצע את השלבים הבאים כדי לוודא שסוג הנייר מתאים להדפסת דף יישור, ולאחר מכן נסה שוב ליישר את המדפסת.
שלב ראשון: טען את סוג הנייר הנכון
 1. הוצא את כל הנייר מהמגש.
 2. ודא שבמגש ההזנה טעון נייר לבן רגיל בגודל Letter או A4 שלא נעשה בו שימוש.
    הערה:
  שימוש בנייר צבעוני, נייר צילום או נייר משומש עלול לגרום לכשל ביישור המדפסת.
שלב שני: יישור המדפסת
 1. בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על לחצן ההגדרות () באופן תמידי עד להצגת כלים ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. לחץ על לחצן החץ הימני () כדי לבחור באפשרות ישר מדפסת ולאחר מכן לחץ על אישור.
    הערה:
  רעשים מכניים במהלך היישור הנם תופעה תקינה.
 3. המתן להדפסת דף היישור, ובדוק את אזורי ההדפסה. הדף אמור להכיל אזורי הדפסה בצבע שחור וכחול, ואזורי ההדפסה אמורים להיות חדים וברורים, ללא דהייה או פסים.
 • אם דף היישור נראה תקין ופעולת ההגדרה והיישור מחדש של המדפסת פתרה את בעיית הודעת השגיאה 'היישור נכשל', תוכל להפסיק את תהליך איתור התקלות.
 • אם דף היישור נראה תקין אף פעולת ההגדרה והיישור מחדש של המדפסת לא פתרה את בעיית הודעת השגיאה 'היישור נכשל', המשך אל הפתרון הבא כדי לתקן את המדפסת.
 • אם בדף היישור חסרים צבעים או שהדף דהוי או מפוספס, המשך לפתרון הבא.
פתרון שלישי: בדוק את המחסניות
מפלס דיו נמוך עלול לגרום לאיכות הדפסה ירודה. בצע את השלבים הבאים כדי לבדוק את מפלסי הדיו ולאחר מכן החלף מחסניות ריקות או בעלות מפלס דיו נמוך.
  הערה:
התראות ומחוונים של מפלסי הדיו מספקים הערכות למטרות תכנון בלבד. כשהמחוון מצביע על מפלסי דיו נמוכים, שקול להחזיק מחסנית דיו חלופית בהישג יד כדי להימנע מעיכובים אפשריים בהדפסה. אינך צריך להחליף מחסניות דיו עד שאיכות ההדפסה הופכת בלתי סבירה.
 1. לחץ על לחצן ההגדרה‏ בלוח הבקרה של המוצר. ייפתחSetup Menu (תפריט התקנה)‏.
 2. לחץ על לחצן החץ למטה כדי לבחור באפשרות כלים ולאחר מכן לחץ על אישור. ייפתח תפריט Tools (כלים)‏.
 3. לחץ על החץ מטה כדי לבחור באפשרות הצג מפלסי דיו משוערים ולאחר מכן לחץ על אישור.
  מחוון מפלס הדיו מופיע על לוח הבקרה.
  איור : מחוון מפלס דיו בלוח הבקרה
  מחוון מפלס דיו בלוח הבקרה
 4. לחץ אישור כדי לחזור אל תפריט כלים.
 5. אם יש צורך, לחץ על הלחצן Home () כדי לחזור לתפריט הראשי.
 • אם באף אחת מהמחסניות לא חסר דיו, אין צורך להחליף אותן עדיין. המשך לפתרון הבא.
 • אם אחת ממחסניות הדיו או כמה מהן עומדות להתרוקן, המשך לשלב הבא כדי להחליף אותן.
בקר באתר HP SureSupply כדי לבדוק תאימות של מחסניות דיו או טונר או כדי לרכוש מחסניות חלופיות וחומרים מתכלים אחרים.
 1. עבור אל HP SureSupply.
 2. במידת הצורך, בחר את המדינה/האזור שלך.
  איור : בורר מדינה/אזור
  בחירת המדינה/האזור שלך
 3. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להזמין חומרים מתכלים חדשים, או לבדוק את תאימותה של מחסנית למדפסת שלך.
תוכל גם לרכוש מחסניות וחומרים מתכלים מקוריים של HP גם ממפיצים אחרים.
 1. הרם כדי לפתוח את דלת הגישה למחסנית עד שהדלת תינעל במקומה במצב זקוף. הגררה נעה לאזור הגישה למחסניות. המתן עד שהגררה תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
  איור : פתח את דלת הגישה למחסניות
  תמונה: פתח את דלת הגישה למחסניות.
 2. לחץ פנימה על הלשונית שבחזית המחסנית כדי לשחרר אותה, ולאחר מכן משוך את המחסנית כדי להוציא אותה מתוך החריץ.
  איור : הוצא את המחסנית מהתושבת
  תמונה: הוצא את המחסנית מהחריץ.
    שים לב:
  אל תרים את התפס האפור, הקרוב לגררה, כדי להסיר את המחסניות. הרמת התפס עלולה לגרום לכך שמחסניות הדיו לא ישבו במקומן כראוי, והדבר יגרום לבעיות הדפסה. על התפס להישאר למטה כדי שניתן יהיה להתקין את המחסניות כהלכה.
 3. משוך את לשונית המשיכה הכתומה ישירות לאחור כדי להוציא את המחסנית החדשה מאריזתה.
    שים לב:
  הקפד להסיר את לשונית המשיכה הכתומה באופן מלא, וודא שהתווית קרועה במקצת לפני שתסיר את המכסה הכתום בשלב הבא, שאם לא כן דיו עלול לנזול מתוך המחסנית.
  איור : משוך את הלשונית הכתומה ישר לאחור
  תמונה: משוך את הלשונית הכתומה ישר לאחור.
 4. סובב את מכסה ההגנה הכתום נגד כיוון השעון כדי לנתק אותו מהמחסנית.
  איור : סיבוב המכסה הכתום כדי לנתק אותו מהמחסנית
  תמונה: סיבוב המכסה הכתום כדי לנתק אותו מהמחסנית.
    הערה:
  ייתכן שתיתקל בקושי בהסרת המכסה הכתום. במקרה כזה, סובב בחוזקה את המכסה.
 5. החזק את המחסנית כך שמגעי המחסנית מופנים כלפי המדפסת.
 6. התאם את הנקודה הצבעונית ואת הסמל במחסנית לנקודה והסמל באותו צבע בגררה.
 7. החלק את המחסנית החדשה לתוך התושבת שלה, ולאחר מכן דחף אותה כלפי מטה בעדינות עד שהיא תיכנס למקומה בנקישה.
    הערה:
  ודא שהנקודה הצבעונית והסמל המופיעים על תווית המחסנית מתאימים לנקודה הצבעונית ולסמל שעל החריץ.
  איור : התקן את המחסנית החדשה
  תמונה: התקן את המחסנית החדשה
 8. חזור על השלבים לעיל‏ להכנסת המחסנית השנייה, אם יש צורך.
 9. סגור את דלת הגישה למחסניות.
  איור : סגור את דלת הגישה למחסניות
  תמונה: סגור את דלת הגישה למחסניות.
שלב שלישי: יישור המדפסת
אם החלפת מחסניות ריקות או כמעט ריקות, יישר שוב את המדפסת. אחרת, המשך לפתרון הבא.
 • אם דף היישור נראה תקין והחלפת המחסניות הריקות או הכמעט ריקות פתרה את הבעיה, תוכל להפסיק את תהליך איתור התקלות.
 • אם דף היישור נראה תקין אך החלפת המחסניות הריקות או הכמעט ריקות לא פתרה את הבעיה, תוכל להפסיק את תהליך איתור התקלות. המשך אל הפתרון הבא כדי לתקן את המדפסת.
 • אם בדף היישור חסרים צבעים או שהדף דהוי או מפוספס, המשך לפתרון הבא.
פתרון רביעי: ודא שמחסניות הדיו מאווררות כראוי ומותקנות כהלכה
בצע את השלבים הבאים כדי לוודא שהמחסניות מאווררות ומותקנות כראוי.
שלב ראשון: ודא שפתחי האוורור של המחסניות אינם סתומים
 1. הרם כדי לפתוח את דלת הגישה למחסנית עד שהדלת תינעל במקומה במצב זקוף. הגררה נעה לאזור הגישה למחסניות.
  איור : פתח את דלת הגישה למחסניות
  תמונה: פתח את דלת הגישה למחסניות.
 2. המתן עד שהגררה תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
 3. לחץ פנימה על הלשונית שבחזית המחסנית כדי לשחרר אותה, ולאחר מכן משוך את המחסנית כדי להוציא אותה מתוך החריץ.
  איור : הוצא את המחסנית מהתושבת
  תמונה: הוצא את המחסנית מהחריץ.
    שים לב:
  אל תרים את התפס האפור, הקרוב לגררה, כדי להסיר את המחסניות. הרמת התפס עלולה לגרום לכך שמחסניות הדיו לא ישבו במקומן כראוי, והדבר יגרום לבעיות הדפסה. על התפס להישאר למטה כדי שניתן יהיה להתקין את המחסניות כהלכה.
 4. מצא ובדוק את אזור האוורור בראש המחסנית.
  איור : אזור האוורור בראש המחסנית
  תמונה: אזור האוורור בראש המחסנית
  • אם לשונית משיכה כתומה עדיין מחוברת למחסנית, משוך אותה כדי להסירה.
   איור : לשונית משיכה כתומה
   תמונה: לשונית משיכה כתומה
  • אם פתח אוורור סתום, נקה אותו בזהירות בעזרת סיכה.
   איור : אוורור תקין
   תמונה: פתח אוורור לא סתום
   איור : פתח אוורור סתום
   תמונה: פתח אוורור סתום
 5. הצב את החריר והמגעים כלפי מטה, ולאחר מכן החלק את המחסנית לתוך התושבת שלה. לחץ על המחסנית כלפי מטה עד שתינעל במקומה בנקישה.
  איור : התקן מחדש את המחסנית
  תמונה: התקן מחדש את המחסנית.
 6. חזור על שלבים אלה כדי לבדוק את פתחי האוורור בכל אחת מהמחסניות.
שלב שני: ודא שהמחסניות מותקנות כהלכה
 1. ודא שכל מחסנית מותקנת בתושבת הנכונה. התאם את צורת הסמל ואת הצבע של המחסנית לחריץ שעליו אותו סמל וצבע.
  איור : התאם את הצבע והסמל של כל מחסנית לצבע והסמל בחריץ התואם.
  תמונה: התאם את הצבע והסמל של כל מחסנית לצבע והסמל בחריץ התואם.
 2. ודא שכל מחסנית מקובעת היטב בחריץ שלה. העבר את האצבע לאורך חלקן העליון של המחסניות, כדי לחוש אם אחת מהן בולטת, ואם כן, לחץ בחוזקה עד שכל מחסנית תינעל למקומה בנקישה.
 3. סגור את דלת הגישה למחסניות.
  איור : סגור את דלת הגישה למחסניות
  תמונה: סגור את דלת הגישה למחסניות.
שלב שלישי: יישור המדפסת
נסה שוב לבצע יישור לדף
 • אם דף היישור נראה תקין ווניקוי פתחי האוורו והתקנה נכונה של המחסניות פתרו את הבעיה, תוכל להפסיק את תהליך איתור התקלות.
 • אם דף היישור נראה תקין אך וניקוי פתחי האוורור והתקנה נכונה של המחסניות לא פתרו את הבעיה, המשך אל הפתרון הבא כדי לתקן את המדפסת.
 • אם בדף היישור חסרים צבעים או שהדף דהוי או מפוספס, המשך לפתרון הבא.
חשוב: עליך לנקות את ראש ההדפסה רק אם דף היישור "מפוספס", דהוי, או חסרים בו צבעים.
  הערה:
כלי זה משתמש בדיו כדי לנסות לשחרר את הסתימה בחרירי ראש ההדפסה ולנקות אותם. התהליך עשוי להימשך דקות אחדות ונעשה בו שימוש בגיליון נייר אחד או יותר.
שלב ראשון: ניקוי ראש ההדפסה
  הערה:
אם ראש ההדפסה מאוד סתום, ייתכן שתצטרך לנקות את ראש ההדפסה מספר פעמים כדי להחזיר את איכות ההדפסה הרגילה.
 1. טען במגש ההזנה נייר לבן רגיל בגודל Letter‏, A4 או Legal.
 2. בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על הלחצן הגדרה ().
 3. לחץ על לחצן החץ למטה () כדי לסמן את האפשרות כלים, ולאחר מכן לחץ על OK.
 4. לחץ על לחצן החץ למטה () כדי לסמן את האפשרות נקה ראש הדפסה, ולאחר מכן לחץ על OK. המדפסת מנקה את ראש ההדפסה.
 5. בסיום תהליך הניקוי, הקש על לחצן כלשהו בלוח הבקרה כדי לחזור לתפריט כלים.
  הערה:
לעולם אל תכבה את המדפסת כשחסרות בה מחסניות דיו. הקפד להחליף מחסניות דיו חסרות בהקדם האפשרי כדי למנוע בעיות באיכות ההדפסה ושימוש חורג אפשרי בדיו או נזק למערכת הדיו. כדי להימנע מבעיות המחייבות ניקוי של ראש ההדפסה, כבה תמיד את המדפסת באמצעות לחצן ההפעלה שבמדפסת עצמה.
שלב שני: יישור המדפסת
נסה שוב לבצע יישור לדף
 • אם דף היישור נראה תקין וניקוי ראש ההדפסה פתר את הבעיה, תוכל להפסיק את תהליך איתור התקלות.
 • אם דף היישור נראה תקין אך ניקוי ראש ההדפסה לא פתר את הבעיה, המשך אל הפתרון הבא כדי לתקן את המדפסת.
 • אם בדף היישור חסרים צבעים או שהדף דהוי או מפוספס, המשך לפתרון הבא.
אם השלמת את כל השלבים הקודמים והבעיה עדיין קיימת, תוכל להחליף את ראש ההדפסה. מכלולי ראש הדפסה חלופיים זמינים באמצעות התמיכה של HP או ספקי שירות מורשים בלבד. צור קשר עם HP לקבלת ראש הדפסה חדש.
  שים לב:
המתן עד שיהיה ברשותך ראש הדפסה חדש לפני שתסיר את המחסניות. ‏HP לא ממליצה לך להשאיר מחסניות מחוץ למדפסת למשך יותר מ-‏30 דקות. דבר זה עלול לגרום נזק למדפסת ולמחסניות.
אחרי שהחלפת את ראש ההדפסה, נסה ליישר שוב את המדפסת.
תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם השלמת את כל השלבים הקודמים.
כדי לבדוק אם עדיין יש אחריות על המוצר שלך, עבור לאתר האינטרנט המשמש לבדיקת אחריות http://www.support.hp.com/checkwarranty. צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, צור קשר עם התמיכה של HP כדי למצוא מרכז שירות מקומי באזור שלך.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏