ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסת HP Photosmart Premium TouchSmart Web All-in-One (C309n)‎ - הודעת השגיאה 'Out of Paper' (אין נייר) מוצגת והמדפסת לא אוספת או מזינה נייר

הבעיה
המוצר לא אוסף או מזין נייר מהמגש. המוצר משמיע רעשים כאילו הוא מדפיס, אך לא עובר דרכו נייר.
כיצד להשתמש בפתרונות שבמסמך זה
בעיה בהזנת נייר עשויה להיווצר מכמה סיבות, כגון גלילי נייר מאובקים או מזוהמים, מצב הנייר במגש, או אפילו בעיות בתוכנה.
לפתרון הבעיה, נסה כל פתרון במסמך זה, ולאחר מכן בצע את השלבים בסעיף זה להדפסת דף בדיקה עצמית. שלב זה יקבע אם חומרת המוצר פועלת כראוי. לאחר שהבעיה נפתרה, והמוצר הדפיס בהצלחה דף בדיקה עצמית, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון בעיות.
כיצד להדפיס דף בדיקה עצמית
 1. טען נייר לבן רגיל במגש ההזנה.
 2. במסך המגע של המוצר, גע באפשרות Setup (הגדרות).
 3. גע ב-Tools (כלים).
 4. גע ב-Printer Status Report (דוח מצב מדפסת). דף הבדיקה העצמית מודפס.
נסה להדפיס דוח בדיקה עצמית אחרי כל פתרון, גם אם הפתרון פותר את הבעיה.
פתרון ראשון: בצע איפוס מתח
הפעלה מחדש של המוצר עשויה לעתים לפתור בעיה בהזנת נייר. בצע את השלבים הבאים כדי לבצע איפוס מתח.
 1. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעיל את המוצר.
 2. כאשר המוצר פועל, נתק את כבל המתח מגב המוצר.
 3. נתק את כבל המתח משקע החשמל שבקיר.
 4. המתן לפחות 15 שניות.
 5. חבר את כבל המתח בחזרה לשקע החשמל שבקיר.
 6. חבר מחדש את כבל המתח לגב המוצר.
 7. אם המוצר אינו מופעל באופן אוטומטי, לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעילו.
שלב שני: הדפס דף בדיקה עצמית
הדפס דף בדיקה עצמית. עיין בסעיף המסביר איך להיעזר בפתרונות אלו, בתחילת מסמך זה.
 • אם השלבים הללו פתרו את הבעיה, ודף הבדיקה הודפס, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.
 • אם דף הבדיקה לא הודפס, המשך לפתרון הבא.
פתרון שני: בדוק את מצב הנייר, וטען אותו בחזרה
בעיות בהזנת נייר עשויות לנבוע מנייר מאובק, קרוע, מקומט, רטוב או מקופל במגש. גם איכות הנייר עשויה להשפיע. השתמש רק בנייר מאיכות טובה, שתואם למפרט המוצר. בצע את השלבים הבאים כדי לבדוק את מצב הנייר.
 1. הוצא את ערימת הנייר מהמגש.
 2. בדוק אם משהו חוסם את הנייר במגש. השתמש בפנס כדי לבחון את המנגנון בתוך המגש, ולוודא ששום דבר אינו חוסם את המגע בין הנייר לגלילים. אפילו פיסות נייר קטנות עלולות לגרום לבעיות בהזנת נייר.
    הערה:
  אם מצאת חסימות בנתיב הנייר, דלג לסעיף שדן בניקוי הגלילים.
 3. בדוק את מצב הנייר, והחלף נייר קרוע, מאובק, מגולגל, מקומט או מקופל.
 4. ודא שכל הנייר בערימה הוא מאותו גודל ומאותו סוג. אסור לטעון במגש הנייר סוגי נייר מעורבים. המוצר מסוגל לעבד רק סוג אחד של נייר בכל פעם.
 5. הקש עם ערימת הנייר על גבי משטח ישר כדי ליישר את הקצוות.
 6. ודא שבערימת הנייר יש לא פחות מ-‏10 ולא יותר מ-‏25 גיליונות נייר.
    הערה:
  יש להשתמש ב-‏10 עד 25 גיליונות נייר בלבד במסגרת שלבי פתרון הבעיות האלה. לאחר שהבעיה תיפתר, תוכל לחזור ולטעון נייר בהתאם למפרט קיבולת מגש הנייר של המוצר.
שלב שני: טען מחדש את הנייר
 1. פתח את המגש.
  איור : פתח את המגש.
  איור המדגים את פתיחת המגש.
 2. החלק את מכוון רוחב הנייר ואת מכוון אורך הנייר למיקומם החיצוני ביותר.
  איור : החלק החוצה את שני מכווני הנייר
  איור המדגים את החלקת מכווני הנייר החוצה.
 3. טען במגש הנייר ערימת נייר לגבן רגיל, בגודל letter‏ .U.S או A4.
  איור : טען נייר
  איור המדגים את טעינת הנייר.
 4. החלק פנימה את מכוון רוחב הנייר ומכוון אורך הנייר עד שייגעו בקצות הנייר.
  איור : החלק פנימה את שני מכווני הנייר
  איור המדגים את החלקת שני מכווני הנייר פנימה.
 5. סגור את המגש.
  איור : סגור את המגש.
  איור המדגים את סגירת המגש.
שלב שלישי: הדפס דף בדיקה עצמית
הדפס דף בדיקה עצמית. עיין בסעיף המסביר איך להיעזר בפתרונות אלו, בתחילת מסמך זה.
 • אם השלבים הללו פתרו את הבעיה, ודף הבדיקה הודפס, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.
 • אם דף הבדיקה לא הודפס, המשך לפתרון הבא.
פתרון שלישי: נקה את הגלילים
אבק, סיבי נייר ופסולת אחרת עלולים להצטבר על גלילי הזנת הנייר ולגרום לחסימות נייר ובעיות בהזנת הנייר. בצע את השלבים הבאים כדי לנקות את גלילי הזנת הנייר.
שלב ראשון: נקה את הגלילים ואת דלת הגישה האחורית
 1. אסוף את החומרים הבאים:
  • מטלית נקייה ונטולת מוך, או כל מטלית שלא תתפורר או תשאיר סיבים
  • מים מזוקקים, מסוננים, או מינרליים (מי ברז עלולים להזיק למוצר)
  • מקלוני צמר גפן נקיים ונטולי מוך
 2. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי לכבות את המוצר.
 3. נתק את כבל המתח מגב המוצר.
 4. לחץ על הלחצנים שמצדי יחידת ההדפסה הדו-צדדית (דופלקסר) ולאחר מכן הסר את היחידה על-ידי משיכתה החוצה מתוך המוצר.
    הערה:
  ייתכן שהמוצר שברשותך לא נראה בדיוק כמו זה שמופיע באיור, אך השלבים זהים.
   איור : הסר את יחידת ההדפסה הדו-צדדית
   צילום המציג את הלחיצה על הלחצנים והסרת יחידת ההדפסה הדו-צדדית
  1. לחץ על הלחצנים שמצדי יחידת ההדפסה הדו-צדדית
  2. משוך את יחידת הדפסה דו-צדדית מתוך המוצר
 5. הרטב קלות מטלית נקייה נטולת מוך במים מינרליים או במים מזוקקים, ולאחר מכן סחט את הנוזלים העודפים מהמטלית.
 6. לחץ את המטלית על גבי הגלילים וסובב אותם מעלה בעזרת אצבעותיך. הפעל לחץ מתון להרחקת כל הצטברות של אבק או לכלוך.
  איור : נקה את הגלילים ואת היחידה להדפסה דו-צדדית
  צילום של הגלילים ביחידה להדפסה דו-צדדית
 7. הבט לתוך אזור הגישה האחורי של המוצר וזהה את גלילי האיסוף. הם נמצאים מאחורי גלילי הזנת הנייר.
    הערה:
  ייתכן שתצטרך להיעזר בפנס כדי להאיר את גלילי האיסוף.
  איור : חפש את גלילי האיסוף כאן
  צילום של המקום באזור הגישה האחורית שבו יש לחפש את גלילי האיסוף
  איור : איור של גלילי האיסוף
  צילום של גלילי האיסוף
 8. הרטב קלות מקלון צמר גפן, והשתמש בו לניקוי גליל האיסוף.
 9. הנח לגלילים להתייבש במשך 10 או 15 דקות.
שלב שני: בדוק את הגלילים שבתוך היחידה להדפסה דו-צדדית
 1. דחף את התפס שבגב יחידת ההדפסה הדו-צדדית כלפי מטה, ולאחר מכן הורד את המכסה שלה.
   איור : פתח את היחידה להדפסה דו-צדדית
   איור של פתיחת היחידה להדפסה דו צדדית
  1. הנעילה בחלק העליון של היחידה להדפסה דו-צדדית
  2. מכסה היחידה להדפסה דו-צדדית
 2. ודא שגלילי הזנת הנייר ביחידה להדפסה הדו-צדדית נקיים, שאין בהם פיסות נייר ושהם מסתובבים בחופשיות.
  איור : נקה את הגלילים ואת היחידה להדפסה דו-צדדית
  צילום של הגלילים ביחידה להדפסה הדו-צדדית
 3. נקה את המשטח של גלילי היחידה להדפסה דו-צדדית באותה דרך שניקית את הגלילים בתוך המוצר.
 4. אפשר לגלילים של היחידה להדפסה דו-צדדית להתייבש במשך 10 או 15 דקות.
 5. דחף בעדינות את יחידת ההדפסה הדו-צדדית לתוך המוצר עד שתינעל במקומה בנקישה.
 6. חבר מחדש את כבל המתח לגב המוצר.
 7. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעיל את המוצר.
שלב שלישי: הדפס דף בדיקה עצמית
הדפס דף בדיקה עצמית. עיין בסעיף המסביר איך להיעזר בפתרונות אלו, בתחילת מסמך זה.
 • אם השלבים הללו פתרו את הבעיה, ודף הבדיקה הודפס, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.
 • אם דף הבדיקה לא הודפס, המשך לפתרון הבא.
פתרון רביעי: התאם את הגדרות הנייר במנהל התקן ההדפסה
המוצר עשוי שלא לאסוף נייר אם הגודל והסוג של הנייר במגש הנייר אינם תואמים להגדרות הגודל והסוג במנהל התקן ההדפסה. תכונה זו של המוצר מסייעת להימנע מבזבוז דיו ונייר, אם הנייר אינו הנייר לו ציפית.
 1. חזור למסמך שניסית להדפיס כשאירעה הבעיה.
 2. לחץ על קובץ ולאחר מכן לחץ על הדפסה. החלון הדפסה ייפתח.
  איור : לחץ על 'קובץ', ולאחר מכן לחץ על 'הדפסה'
  איור של לחיצה על 'הדפסה' בתפריט 'קובץ'
 3. לחץ על הלחצן שפותח את תיבת הדו-שיח מאפיינים. בהתאם לתוכנה, שמו של לחצן זה עשוי להיות ‎מאפיינים, ‎אפשרויות, ‎הגדרת מדפסת‏, מדפסת או ‎העדפות.
 4. לחץ על הכרטיסייה איכות נייר או על הכרטיסייה מאפיינים.
    הערה:
  ייתכן שהשמות המדויקות של חלק מההגדרות בתוכנית שלך יהיו מעט שונות מאלה המתוארות כאן.
 5. ברשימה הנפתחת סוג הנייר, בחר בסוג הנייר שמתאים לנייר במוצר.
 6. ברשימה הנפתחת גודל, בחר בגודל הנייר שמתאים לנייר במוצר.
  לדוגמה, אם טענת במוצר נייר צילום בגודל ‎101.6‏ x‏ 152.4 מ"מ (‎4 x 6 אינץ'), בחר באפשרות ‎4 x 6 אינץ' או ‎4x6 אינץ' (לשונית).
  אם גודל הנייר הרצוי אינו מופיע ברשימה הנפתחת, בצע את השלבים הבאים כדי ליצור גודל נייר מותאם אישית.
  1. בחר מותאם אישית מהרשימה הנפתחת גודל או מהכרטיסייה מותאם אישית.
  2. בתיבת הדו-שיח שם, הזן שם עבור הגודל המותאם אישית החדש.
  3. בתיבות רוחב ואורך, הזן את מידות הגודל.
  4. בחר את יחידת המידה ולאחר מכן לחץ על שמור.
  5. לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח גודל נייר מותאם אישית ולאחר מכן לחץ שוב על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח מאפיינים.
     הערה:
   עליך לצאת מתיבת הדו-שיח מאפיינים כדי להחיל את השינויים שביצעת.
  6. פתח שוב את תיבת הדו-שיח מאפיינים, ובחר את הגודל המותאם החדש מתוך הרשימה הנפתחת גודל.
 7. לחץ על אישור ולאחר מכן לחץ שוב על אישור כדי להדפיס את המסמך.
 • אם המסמך הודפס, הבעיה נפתרה ואין צורך להמשיך בפתרון הבעיות.
 • אם המסמך מודפס על נייר רגיל לבן, אך לא על נייר מסוג מיוחד, אין צורך להמשיך בפתרון הבעיות. סביר להניח שהבעיה קשורה לנייר שעליו ניסית להדפיס, או אולי לבעיית קישוריות. עיין בסעיפים 'הסיבה' ו'מניעה' בסוף מסמך זה, כדי לבדוק אפשרויות נוספות.
 • אם הקובץ אינו מודפס, עבור לפתרון הבא.
פתרון חמישי: שלח את המוצר לתיקון
אם המוצר הדפיס דוח מצב נייר על נייר רגיל לבן, פעולת המדפסת תקינה ואין צורך להחליפה. בעיות אחרות, כגון בעיות קישוריות, הגדרות מנהל ההתקן להדפסה, נייר מיוחד, נייר צילום שחלקו המבריק פונה מעלה, או נייר חלקלק או פגום עשויות לגרום לבעיה. עיין בסעיפים הבאים כדי ללמוד על סיבות נפוצות לבעיה ועל מניעתה.
תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם השלמת את כל השלבים הקודמים.
כדי לבדוק אם עדיין יש אחריות על המוצר שלך, עבור לאתר האינטרנט המשמש לבדיקת אחריות http://www.support.hp.com/checkwarranty. צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, צור קשר עם התמיכה של HP כדי למצוא מרכז שירות מקומי באזור שלך.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.
חשוב: מסור את המוצר לתיקון רק אם ניסית כבר את כל הפתרונות הקודמים והמוצר אינו מדפיס דף בדיקה עצמית על גבי נייר לבן רגיל.
מנע בעיות בהזנת נייר
פעל בהתאם להנחיות הבאות כדי למנוע בעיות בהזנת נייר:
 • טען לפחות 10 גיליונות נייר במגש הנייר, אך אל תטען אותו יתר על המידה.
 • טען את הנייר בצורה הנכונה ודחף את הנייר עד הסוף פנימה בתוך המגש.
 • טען במגש נייר מסוג אחד בלבד בכל פעם.
 • אחסן את הנייר במקום קריר ויבש.
 • השתמש במגש רק בנייר נקי ולא משומש.
 • טען מחדש נייר ששהה במגש הצילום זמן מה. הימנע מהדפסה על נייר מאובק.
 • המתן עד שהמוצר ישלים עבודה או יציג את ההודעה 'אין נייר' לפני שתטען שוב נייר.
הסיבה
כל אחת מהבעיות שלהלן עלולה לגרום לבעיה האמורה:
 • מגשי הנייר ריקים או עמוסים מדי.
 • הנייר מעוגל.
 • צד ההדפסה של הנייר, או הצד המבריק, לא הוכנס למגש ההזנה כשפניו מטה. במקרה של נייר צילום לתמונות, טען את הנייר תמיד כך שהצד המחוספס יותר פונה מעלה.
 • הנייר חלק מדי עבור המוצר.
 • יתכן שאין מגע בין הנייר וגלילי ההזנה.
 • מכוון רוחב הנייר הדוק מדי כנגד ערימת הנייר.
 • מגש הנייר לא הוכנס עד הסוף לתוך המוצר.
 • הגדרות הנייר במנהל ההתקן להדפסה אינן תואמות את הנייר שהוכנס למגש הנייר.
 • גלילי הגומי להזנת הנייר מאובקים.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏