ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות All-in-One מסדרה HP Deskjet F4200 - דף יישור מודפס בכל פעם שאתה מפעיל את המדפסת או מנסה להדפיס

הבעיה
דף יישור מחסנית מודפס בכל פעם שאתה מפעיל או מכבה את המוצר או מתחיל עבודת הדפסה.
הפתרון
כדי להבטיח תדפיסים באיכות מיטבית, המוצר מבצע תהליך יישור אוטומטי בעת הגדרת המוצר בפעם הראשונה ובעת החלפת המחסניות כחלק מפעולות התחזוקה השגרתיות. המוצר מדפיס דף יישור במהלך תהליך יישור זה. עליך לבצע את תהליך היישור המלא או שהמוצר ממשיך להדפיס דף יישור בכל פעם שאתה מפעיל או מכבה את המוצר, או מתחיל עבודת הדפסה.
בצע את השלבים הבאים כדי לפתור את הבעיה. לפני שתתחיל, ודא שברשותך דף היישור הבא.
שלב ראשון: בצע את תהליך היישור
בצע את השלבים הבאים לביצוע תהליך היישור.
 1. הרם את מכסה המוצר והנח את דף היישור המודפס על משטח הזכוכית של הסורק, כשהוא מיושר עם הפינה הימנית הקדמית של משטח הזכוכית של הסורק.
  איור : הנח את דף היישור על משטח הזכוכית של הסורק
  איור: הנחת דף היישור על משטח הזכוכית של הסורק
 2. הורד את מכסה המוצר.
 3. נתק את כבל ה-USB מגב המוצר.
 4. לחץ על הלחצן Scan ‏()‏ בלוח הבקרה של המוצר. המוצר סורק את דף היישור ומשלים את יישור המחסנית.
   איור : לחץ על הלחצן 'סרוק'
   איור: לחיצה על הלחצן Scan (סריקה)
  1. לחצן 'סריקה'
 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.
שלב שני: נקה את מגעי המחסנית
 1. לצורך ניקוי המגעים, אסוף את הפריטים הבאים:
  • מים מזוקקים ונקיים. אם מים מזוקקים אינם זמינים, השתמש במים מינרליים או במים מסוננים. מי ברז מכילים חומרים מזהמים, המזיקים למחסנית.
  • פיסות צמר גפן נקי או כל בד רך נטול-מוך שלא יידבק למחסניות (נייר הסינון לקפה פילטר יהיה אפקטיבי כאן).
  • גיליון נייר או מגבוני נייר שעליהם ניתן יהיה להניח את המחסניות במהלך הניקוי.
 2. פתח את מכסה המוצר והמתן עד שגררת ההדפסה תפסיק לנוע.
 3. הוצא את מחסנית ההדפסה והנח אותה על פיסת נייר כך שמשטח חרירי הדיו יפנה כלפי מעלה.
    הערה:
  נקה את המגעים החשמליים בצבע הנחושת במהירות, שכן אין להשאיר מחסנית מחוץ למוצר למשך יותר מ-30 דקות. אם המחסנית תהיה מחוץ למוצר למשך זמן רב מדי, הדיו עלול להתייבש ולסתום את החרירים.
 4. נתק את המוצר מהחשמל.
 5. טבול מקלון צמר גפן במים נקיים וסחט אותו כדי להיפטר מרוב הלחלוחיות. על מקלון צמר הגפן להיות לח קלות.
 6. נקה את המגעים החשמליים בצבע הנחושת. אל תיגע בחרירי הדיו.
   איור : ‎‏‏‏‎מחסנית
   תצוגת המחסנית עם האזור שאותו יש לנקות.
  1. מגעים בצבע נחושת
  2. חרירי דיו (אל תנקה)
 7. תן למחסנית להתייבש למשך 10 דקות, או השתמש במקלון ניקוי נוסף כדי לייבשה.
 8. הכנס מחדש את המחסנית.
 9. סגור בזהירות את דלת מחסניות הדיו.
  איור : סגור את דלת המחסניות
  תצוגת הסגירה של דלת המחסניות.
 10. חבר את כבל המתח לגב ה מכשיר.
 11. נסה להדפיס שנית.
 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.
שלב שלישי: אפס את המוצר ומקם אותו מחדש
איפוס מתח מרוקן את המתח מהמוצר ומחזיר את הגדרות המוצר לקדמותן אחרי הפעלה מחדש. כדי למנוע חוסר מתח פוטנציאלי, שעלול להפריע ליישור מוצלח, HP ממליצה להעביר את המוצר למקום אחר ולחבר אותו ישירות לשקע חשמל בקיר. בצע את השלבים הבאים כדי לאפס ולמקם מחדש את המוצר.
 1. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעיל את המוצר.
 2. כאשר המוצר פועל, נתק את כבל המתח מגב המוצר.
 3. הזז את המדפסת לשקע חשמל אחר, עדיף שקע בחדר אחר.
 4. חבר את כבל המתח ישירות לשקע בקיר. אל תשתמש במפצל חשמלי.
    שים לב:
  אל תחבר עדיין את כבל המתח בחזרה לגב המוצר.
 5. טען במגש נייר לבן רגיל ולא משומש בגודל Letter או A4.
 6. חבר מחדש את כבל המתח לגב המוצר.
 7. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעיל את המוצר.
  תהליך יישור המחסנית יתחיל תוך 20 שניות.
  • אם לא מודפס דף יישור, הבעיה נפתרה.
  • אם דף יישור מודפס שוב, המשך לשלב הבא.
‏HP ממליצה להשתמש בחומרי דיו או טונר מקוריים של HP. ‏HP אינה יכולה לערוב לאיכות או לאמינות של מחסניות שאינן מתוצרת HP‏ או מחסניות שמולאו מחדש. אם אינך משתמש במחסניות דיו מקוריות של HP‏, ייתכן שהשלבים במסמך זה לא יפתרו את הבעיה. גש אל hp.com/go/anticounterfeit על מנת לבדוק את מקוריות המחסניות שלך.
אם המחסניות הנוכחיות הן מחסניות מקוריות של HP, או אם אתה סבור שהמחסניות פגומות, HP ממליצה להחליף אותן. התקן מחסנית חדשה באופן הבא.
 1. הוצא את המחסנית החדשה מהאריזה, ולאחר מכן, כאשר אתה מקפיד שלא לגעת בפלסטיק השחור, משוך את לשונית המשיכה הורודה כדי להסיר את הסרט הפלסטי.
    שים לב:
  אל תיגע במגעים בצבע הנחושת או בחרירים. נגיעה בחלקים אלה עלולה לגרום לסתימות, לכשל דיו או לחיבורים חשמליים לא תקינים.
   איור : הסר את הסרט הפלסטי
   איור: הסר את הסרט הפלסטי
  1. מגעים בצבע נחושת
  2. סרט פלסטיק עם לשונית משיכה ורודה (יש להסיר לפני ההתקנה)
  3. חרירים מתחת לסרט
 2. החלק את המחסנית החדשה קדימה לתוך התושבת הריקה שלה, ולאחר מכן דחף בעדינות את החלק העליון של המחסנית עד שהיא תיכנס למקומה בנקישה.
  • אם אתה מתקין את המחסנית להדפסה בשלושה צבעים, החלק אותה לתוך התושבת השמאלית.
  • אם אתה מתקין את המחסנית להדפסה בשחור או את המחסנית להדפסת צילומים, החלק אותה לתוך התושבת הימנית.
   איור : מיקומי מחסניות הדיו
   איור שמדגים את מיקומי המחסניות
  1. תושבת מחסנית עבור מחסנית להדפסה בשלושה צבעים
  2. תושבת מחסנית עבור מחסנית להדפסה בשחור או להדפסת צילומים
 3. סגור את דלת הגישה למחסנית ובצע את השלבים ב'שלב ראשון: בצע את תהליך היישור' כדי להשלים את תהליך היישור.
 4. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי לכבות את המוצר, ולאחר מכן לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעיל שוב את המוצר.
 • אם לא מודפס דף יישור, הבעיה נפתרה.
 • אם דף יישור מודפס שוב, המשך לשלב הבא.
תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם השלמת את כל השלבים הקודמים.
כדי לבדוק אם עדיין יש אחריות על המוצר שלך, עבור לאתר האינטרנט המשמש לבדיקת אחריות http://www.support.hp.com/checkwarranty. צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, צור קשר עם התמיכה של HP כדי למצוא מרכז שירות מקומי באזור שלך.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.
הסיבה
המוצר מיישר את המחסניות בכל פעם שאתה מתקין או מחליף את המחסניות. הדפסת דף היישור נמשכת בעת הפעלה או כיבוי של המוצר, או בעת התחלת עבודת הדפסה, עקב כל אחת מהסיבות הבאות:
 • תהליך היישור האוטומטי לא הושלם.
 • המחסניות לא הותקנו כראוי.
 • אחת המחסניות פגומה.
 • אחת ממחסניות הדיו ריקה או עומדת להתרוקן. מחסניות שחורה ומחסנית לשלושת הצבעים חייבות להיות זמינות.
 • על המחסנית החדשה עדיין יש סרט הגנה כלשהו.
 • המגעים במחסנית לא נוגעים כראוי במגעים של הגררה.
 • המחסנית מולאה מחדש או יוצרה מחדש. ייתכן שמחסניות דיו שמולאו או יוצרו מחדש נפגמו בתהליך המילוי, או לסבול מחרירי דיו סתומים.
 • יש למסור את המוצר לתיקון.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏