ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  מידע על פגיעויות האחרונות

   

   מודעת של המעמד האחרונות של פגיעויות שקוראים "ביצוע ספקולטיבי ערוץ צדדי התקפות" (משפיע על מספר מעבדים מודרני) ומערכות ההפעלות. HP יספק מידע מעודכן באתר תמיכה הזה ברגע שיהיה זמין.

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

נוריות מהבהבות במדפסת מסדרת המדפסות HP Deskjet 3810/3820

הקדמה
הנוריות בחזית המוצר מציינות את מצב המוצר. נוריות אלו עשויות להיות דולקות, כבויות, או מהבהבות (מרצדות), בהתאם למצב המוצר. נורית ההפעלה (), נורית חידוש הפעולה () ונורית החיווי של המחסנית () יכולות להבהב יחד בדפוסים שונים כדי לציין את מצב המוצר או מצב של שגיאה פוטנציאלית.
  איור : לחצנים ונוריות בלוח הקדמי
  הלוח הקדמי כולל את הלחצנים והנוריות שלהלן מלמעלה למטה: לחצן ביטול, נורית חיווי של מחסנית, לחצן ונורית חידוש פעולה וכן לחצן ונורית הפעלה.
 1. לחצן ביטול
 2. נוריות החיווי של המחסניות
 3. לחצן ונורית חידוש פעולה
 4. לחצן ונורית הפעלה
נוריות מהבהבות
נוריות המדפסת יכולות להבהב בגלל יותר מסיבה אחת, לכן הפתרון משתנה בהתאם. אינך צריך לבצע פתרונות אלה בסדר מסוים, אך הפתרונות לבעיות הנפוצות ביותר מופיעים ראשונים.
להודעת שגיאה שמופיעה על מסך המחשב עשויות להתלוות נוריות מהבהבות, שיכולות לסייע באיתור הפתרון.
  הערה:
מסמך זה מתאר את דפוסי הבהוב הנוריות במוצר. למטרת מסמך זה, 'ריצוד' פירושו זהה ל'הבהוב'.
עבור בעיות שקשורות למחסניות, בדוק תחילה את תאימות המחסניות.
בקר באתר HP SureSupply כדי לבדוק תאימות של מחסניות דיו או טונר או כדי לרכוש מחסניות חלופיות וחומרים מתכלים אחרים.
 1. עבור אל HP SureSupply.
 2. במידת הצורך, בחר את המדינה/האזור שלך.
  איור : בורר מדינה/אזור
  בחירת המדינה/האזור שלך
 3. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להזמין חומרים מתכלים חדשים, או לבדוק את תאימותה של מחסנית למדפסת שלך.
תוכל גם לרכוש מחסניות וחומרים מתכלים מקוריים של HP גם ממפיצים אחרים.
הבעיה: נורית ההפעלה מהבהבת
פתרון: המתן
המוצר מתכונן להדפסה. הנוריות יפסיקו להבהב לאחר שהמוצר יקבל את כל הנתונים.
הבעיה: נורית חידוש הפעולה מהבהבת
פתרון ראשון: טען נייר
ייתכן שבמוצר אזל הנייר.
 1. טען נייר במגש ההזנה.
 2. לחץ על לחצן חידוש הפעולה () כדי להמשיך בעבודת ההדפסה.
פתרון שני: שחרר נייר שנתקע במדפסת
ייתכן שאירעה חסימת נייר. בצע את השלבים הבאים כדי לשחרר נייר תקוע מהמוצר.
שלב ראשון: הוצא פיסות נייר חופשיות
הוצא את כל גיליונות הנייר החופשיים ממגש ההזנה וממגש הפלט.
  שים לב:
בשלב זה אל תנסה להוציא את הנייר שנתקע. ניסיון לפנות חסימת נייר מחזית המוצר עלול לגרום נזק למנגנון ההדפסה.
שלב שני: שחרר את החסימה מגב המוצר
 1. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי לכבות את המדפסת.
 2. פתח את דלת הגישה האחורית על-ידי לחיצה על שתי ידיות התפסים והסרת הדלת.
  איור : הסר את הדלת האחורית
  לחץ על שני התפסים בצד הימני של הדלת האחורית ולאחר מכן משוך אותה לכיוונך, כדי להסירה.
 3. שחרר את הנייר התקוע, ולאחר מכן החזר את דלת הגישה האחורית על-ידי דחיפת הדלת בעדינות עד שתינעל במקומה בנקישה.
 4. טען נייר במגש ההזנה.
 5. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעיל את המדפסת.
 6. לחץ על לחצן חידוש הפעולה () כדי להמשיך בעבודת ההדפסה.
שלב שלישי: פתח את דלת המחסנית ושחרר את החסימה
 1. ודא שהמוצר מופעל.
 2. הרם את דלת המחסנית כדי לפתוח אותה.
 3. נתק את כבל המתח משקע החשמל ומגב המוצר.
    שים לב:
  ודא שהמוצר מופעל לפני שתנתק את כבל המתח. אי ניתוק כבל המתח מגב המוצר עלול לגרום לנזק בעת הסרת נייר תקוע.
 4. הסר בעדינות את הנייר התקוע.
    שים לב:
  הסר את הנייר התקוע בעדינות. בעת הסרת נייר מחזית המוצר, עלול להיגרם לו נזק.
 5. ודא שלא נותרו פיסות נייר בין הגלילים.
 6. סגור את דלת המחסניות.
 7. חבר את כבל המתח לשקע החשמל בקיר ולגב המוצר.
 8. לחץ על לחצן חידוש הפעולה () כדי להמשיך בעבודת ההדפסה.
פתרון שלישי: הדפס את הצד השני של מסמך דו-צדדי
ייתכן שהמדפסת מוכנה להדפסת הצד השני של מסמך דו-צדדי. פעל בהתאם להנחיות המוצגות במחשב להדפסת הצד השני.
הבעיה: נורית החיווי של המחסנית מהבהבת
פתרון ראשון: סגור את המכסה העליון (דלת המחסניות)
נורית החיווי של המחסנית מהבהבת כאשר דלת המחסניות פתוחה. סגור את דלת המחסניות ולאחר מכן לחץ על לחצן חידוש הפעולה () כדי להמשיך בעבודת ההדפסה הנוכחית.
פתרון שני: בדוק את מצב המחסנית
נורית החיווי של מצב המחסנית מהבהבת כאשר מפלס הדיו נמוך באחת המחסניות או בשתיהן, כאשר הן מותקנות באופן שגוי או כאשר הן אינן פועלות כראוי. נוריות החיווי של המחסנית מהבהבת גם בעת שימוש בסוג מחסניתשגוי.
אם מפלס הדיו של מחסנית נמוך, נורית החיווי של מצב המחסנית מפסיקה להבהב כאשר דלת המחסניות נפתחת. אם הבעיה לא קשורה למפלס דיו נמוך, הנורית ממשיכה להבהב לאחר פתיחת דלת המחסנית.
בצע את השלבים הבאים כדי לבדוק את מצב המחסנית:
פתח את דלת המחסניות. החץ השחור בחלק העליון של הגררה מצביע על אחד מחמישה סמלי מצב מחסנית.
  איור : בדוק את מצב המחסנית
  החץ השחור בחלק העליון של הגררה מצביע על אחד מחמישה סמלי מצב מחסנית.
 1. סמל המציין בעיה במחסנית להדפסה בשלושה צבעים
 2. סמל המציין בעיה במחסנית להדפסה בשחור
 3. סמל המציין מפלס דיו נמוך במחסנית להדפסה בשלושה צבעים
 4. סמל ממציין מפלס דיו נמוך במחסנית להדפסה בשחור
 5. הסמל המחסניות בסדר
 6. חץ חיווי שחור על הגררה
אם יש בעיה במחסנית, או אם יש להחליף את המחסנית, בדוק את הפתרון השלישי, הפתרון הרביעי או הפתרון החמישי להלן.
פתרון שלישי: הוצא את המחסנית והכנס אותה בחזרה למוצר
אם סמל המחסנית להדפסה בשחור או סמל המחסנית להדפסה בשלושה צבעים מציינים שקיימת בעיה, נסה להוציא את המחסנית ולאחר מכן להכניס אותה בחזרה.
 1. הפעל את המוצר, וודא שמגש ההזנה נמצא במיקומו התחתון.
 2. פתח את דלת המחסניות. הגררה תנוע אל מרכז המדפסת.
 3. הרם את תפס הגררה.
 4. הוצא את המחסנית אל מחוץ לתושבת הגררה.
   איור : הסר את המחסנית
   הרם את תפס הגררה והרם את המחסנית כדי להוציא אותה.
  1. לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המוצר
  2. פתח את דלת המחסניות
  3. הרם את תפס הגררה
  4. הוצא את המחסנית אל מחוץ לגררה
 5. הכנס בחזרה את המחסנית בחוזקה לתושבת, ולאחר מכן נעל את תפס הגררה.
 6. סגור את דלת המחסניות.
פתרון רביעי: נקה את המחסניות ואת הגררה
אם נעשה שימוש במדפסת בסביבה מאובקת, עלולה להצטבר כמות קטנה של פסולת במארז. פסולת זו עלולה לכלול אבק, שיער, סיבי שטיחים או סיבי בגדים. בצע את השלבים הבאים כדי לנקות את המחסניות ואת דפנות הגררה.
 1. פתח את דלת המחסניות והמתן עד שהגררה תנוע למרכז.
 2. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי לכבות את המוצר.
 3. נתק את כבל המתח מגב המוצר.
 4. הוצא את המחסניות והנח אותן על פיסת נייר כך שמשטח חרירי הדיו יפנה כלפי מעלה.
 5. הרטב קלות מקלון צמר גפן במים מזוקקים.
 6. נקה עם המקלות את פני השטח ואת קצוות המחסנית. אין לגעת בחרירי הדיו של המחסנית או במגעי הנחושת.
  איור : אין לגעת בחרירי הדיו או במגעי הנחושת
  אין לגעת במגעי הנחושת
 7. נקה את הגררה באמצעות מקלון צמר גפן מעט לח:
  • נקה את המגעים החשמליים בתוך הגררה.
  • נגב את החלק התחתון של דפנות הגררה.
    תמונת תקריב של הגררה שנמצאת בתוך המוצר.
   1. גררה
   2. קירות הגררה
 8. פשר למחסנית ולגררה להתייבש במשך כ-10 דקות לפחות.
 9. אחוז את המחסנית בצידיה, כשהחרירים פונים לכיוון המוצר. החלק את המחסנית לתושבת הריקה עד שתינעל במקומה בנקישה ותשב היטב בתושבת.
 10. נעל את תפס הגררה ולאחר מכן סגור את דלת המחסניות.
 11. חבר את כבל המתח לגב המדפסת.
 12. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעיל את המוצר.
פתרון חמישי: החלף את המחסנית או המחסניות
אם מפלס הדיו במחסנית נמוך, החלף את המחסנית.
 1. הפעל את המוצר.
 2. ודא שמגש ההזנה נמצא במיקומו התחתון.
 3. פתח את דלת המחסניות. המתן עד שהגררה תנוע אל מרכז המוצר.
 4. הרם את תפס הגררה.
 5. הוצא את המחסנית מתוך התושבת והשלך אותה.
   איור : הסר את המחסנית
   הרם את תפס הגררה והרם את המחסנית כדי להוציא אותה.
  1. לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המוצר
  2. פתח את דלת המחסניות
  3. הרם את תפס הגררה
  4. הוצא את המחסנית אל מחוץ לגררה
 6. הוצא את המחסנית החלופית מאריזתה והסר בזהירות את הסרט הפלסטי.
   איור : הסר את הסרט הפלסטי
  1. מחסנית להדפסה בשחור
  2. מחסנית להדפסת בצבע
  3. חרירי דיו
  4. מגעי נחושת
  5. סרט פלסטי
    שים לב:
  אין לגעת בחרירי הדיו או במגעי הנחושת של המחסנית מאחר שהדבר עלול לגרום לסתימות, לתקלות בהזרקת הדיו ולפגיעה במגעים החשמליים. אין להסיר את פסי הנחושת. פסי הנחושת הם מגעים חשמליים דרושים.
  איור : אין לגעת במגעי הנחושת
  אין לגעת במגעי הנחושת
 7. אחוז בצדי המחסנית כשהחרירים פונים כלפי המוצר, והחלק אותה לתוך התושבת שלה.
 8. נעל את תפס הגררה.
 9. סגור את דלת המחסניות.
 10. נסה להדפיס שוב.
הבעיה: כל הנוריות מהבהבות
פתרון: הפעל מחדש את המוצר
בצע את השלבים הבאים כדי לבצע הפעלה מחדש של המוצר.
 1. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי לכבות את המוצר, ולאחר מכן לחץ שוב על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המוצר.
  אם הנוריות ממשיכות להבהב, עבור לשלב 2.
 2. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי לכבות את המדפסת.
 3. נתק את המדפסת ממקור המתח.
 4. חבר מחדש את המדפסת למקור המתח.
 5. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעיל את המדפסת.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏