תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

התקנת החומרה של המדפסת עבור HP Officejet 6500A e-All-in-One Printer Series

הקדמה

מסמך זה מסביר כיצד לחבר את החלקים הפיזיים של המדפסת. בצע שלבים אלה לפני שתתקין את תוכנת המדפסת במחשב שברשותך.
מסמך זה כולל את השלבים הבאים להתקנת המדפסת:
 • הוצא את ה-All-in-One מהאריזה
 • חבר את כבל המתח
 • הפעל את מוצר ה-All-in-One
 • טען נייר במגש
 • הגדר את שפת לוח הבקרה
 • התקן את ראש ההדפסה
 • התקן את המחסניות

התקנת ה-All-in-One

בצע את השלבים הבאים, לפי סדר הופעתם.
הערה:
אל תחבר כבל USB‏ כעת. אם בכוונתך להשתמש בכבל USB כדי לחבר את הסורק למחשב, תתבקש לחבר אותו במועד המתאים, במהלך התקנת התוכנה.

שלב ראשון: הוצא את ה-All-in-One מהאריזה

בצע את השלבים הבאים להוצאת המוצר מאריזתו.
 1. הסר את כל סרטי ההדבקה וחומרי האריזה מהחלק החיצוני של המוצר.
  איור : הסר את חומרי האריזה מהחלק החיצוני של המוצר
  איור של סרטי ההדבקה וחומרי האריזה בחזית המוצר
 2. הרם את מכסה המוצר, ולאחר מכן הוצא את כל סרטי ההדבקה וחומרי האריזה מתוך המוצר.
  איור : הוצא את חומרי האריזה מתוך המוצר
  איור של הוצאת חומרי האריזה מתוך המוצר
 3. פתח את דלת הגישה למחסניות ההדפסה.
 4. הוצא את חומר האריזה הכתום שבגררת ההדפסה.
  איור : הוצא את חומר האריזה הכתום
  איור של הוצאת חומר האריזה הכתום.
 5. סובב את המוצר כדי לגשת לחלקו האחורי.
  איור : סובב את המוצר כדי לגשת לחלקו האחורי
  איור: סובב את המוצר כדי לגשת לחלקו האחורי.
 6. הסר את כל סרטי ההדבקה וחומרי האריזה מגב המוצר.
  איור : הסר את חומרי האריזה מגב המוצר
  איור של הסרת חומרי האריזה מגב המוצר

שלב שני: חבר את כבל המתח

 1. חבר את הכבל מספק המתח לגב המוצר.
 2. חבר את כבל המתח לספק המתח.
 3. חבר את הקצה השני של כבל המתח לשקע חשמל.
   איור : חבר את כבל המתח
  1. המוצר של HP
  2. ספק מתח
  3. שקע חשמל

שלב שלישי: הפעל את מוצר ה-All-in-One

לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעיל את המוצר.
איור : לחץ על לחצן ההפעלה
איור של לחיצה על לחצן ההפעלה

שלב רביעי: הגדר את השפה והמדינה/אזור

בצע את השלבים הבאים להגדרת השפה והמדינה/אזור.
 1. בלוח הבקרה של המוצר, גע בחץ למטה () עד להצגת השפה הרצויה.
 2. גע בשפה הרצויה, ולאחר מכן גע ב-Yes כדי לקבל את הגדרת השפה.
 3. גע בחץ למטה () עד להצגת המדינה/אזור הרצויים.
 4. גע במדינה/אזור הרצויים, ולאחר מכן גע ב-Yes כדי לקבל את הגדרת המדינה/אזור.

שלב חמישי: התקן את המחסניות

בצע את השלבים הבאים להתקנת המחסניות שהגיעו עם המוצר.
איור : מחסניות שהגיעו באריזה
איור של המחסניות שהגיעו באריזה.
 1. פתח את דלת הגישה למחסניות.
 2. באחת מהמחסניות, משוך הישר לאחור את לשונית המשיכה הכתומה כדי להסיר את עטיפת הפלסטיק.
  איור : הסר את הכיסוי הפלסטי
  איור של הסרת הכיסוי הפלסטי ממחסנית
 3. סובב את המכסה הכתום נגד כיוון השעון כדי לנתק אותו מהמחסנית.
  איור : הסר את המכסה הכתום
  איור של הסרת המכסה הכתום ממחסנית
 4. כשמגעי המחסנית פונים לכיוון ראש ההדפסה, החלק את המחסנית לתוך התושבת המתאימה. על הסמלים הצבעוניים שעל המחסנית ובראש ההדפסה להתאים.
  איור : הכנס את המחסנית
  איור של הכנסת מחסנית לתוך התושבת שלה
 5. לחץ על המחסנית בחוזקה עד שתינעל למקומה בנקישה.
  איור : לחץ על המחסנית כדי להכניסה למקומה
  איור של לחיצה על מחסנית לתוך התושבת שלה
 6. חזור על שלבים אלה עבור כל מחסנית.
 7. סגור את דלת הגישה למחסניות. הגררה נעה לצד הימני של המוצר.
  איור : סגור את דלת הגישה למחסניות
  איור: סגור את דלת הגישה למחסניות.
 8. המתן עד שהמוצר יישר את ראשי ההדפסה, ולאחר מכן הדפס דף יישור.
  איור : דף יישור של המוצר
  סריקה של דף יישור של המוצר

שלב שישי: התקן את יחידת ההדפסה הדו-צדדית (דגמים מסוימים בלבד)

 1. סובב את המוצר כדי לגשת לחלקו האחורי.
  איור : סובב את המוצר כדי לגשת לחלקו האחורי
  איור: סובב את המוצר כדי לגשת לחלקו האחורי.
 2. הטה את יחידת ההדפסה הדו-צדדית לכוון צידו השמאלי של המוצר, והכנס את צידה השמאלי של יחידת ההדפסה הדו-צדדית לתוך אזור הגישה האחורי.
  איור : הטה את יחידת ההדפסה הדו-צדדית שמאלה
  איור: הטה את יחידת ההדפסה הדו-צדדית שמאלה.
 3. דחוף פנימה את צידה הימני של יחידת ההדפסה הדו-צדדית עד שתשמע נקישה.
  איור : דחוף פנימה את צידה הימני של יחידת ההדפסה הדו-צדדית
  איור: דחוף פנימה את צידה הימני של יחידת ההדפסה הדו-צדדית.

שלב שביעי: טען נייר במגש

 1. הרם את מגש הפלט.
  איור : הרם את מגש הפלט
  איור של הרמת מגש הפלט
 2. הנח את הנייר כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה לאורך צידו הימני של מגש ההזנה. ודא שהנייר מיושר כנגד הקצה הימני והאחורי של המגש ואינו חורג בגובהו מקו הסימון שבמגש.
 3. התאם את מכוון רוחב הנייר כלפי פנים עד שייצמד לקצה הנייר מבלי לכופף אותו.
  איור : טען את הנייר, וכוונן את מכוון רוחב הנייר
  איור של טעינת הנייר במגש ההזנה וכוונון מכוון רוחב הנייר.
 4. סגור את מגש הפלט.
  איור : סגור את מגש הפלט
  איור של סגירת מגש הפלט.
 5. משוך את מאריך מגש הפלט כלפי חוץ, ולאחר מכן פתח את לוכד הנייר בקצה מאריך מגש הפלט.
  איור : משוך את מאריך מגש הפלט כלפי חוץ
  איור של מאריך מגש הפלט

תחילת העבודה עם ePrint

כעת באפשרותך להישאר מחובר ופרודוקטיבי בזמן שאתה מסתובב בדרכים עם ePrint. ‏ePrint מאפשר לך להדפיס ישירות למדפסת של HP המותאמת ל-ePrint באמצעות טלפון חכם, מחשב נייד או התקן נייד אחר. למידע נוסף הקשור להגדרה ולשימוש ב-ePrint, לחץ על הקישור שסופק.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏