תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP Deskjet 2000 Printer Series (J210) - פתרון בעיות בהדפסה

אם אתה נתקל בבעיות הדפסה או אם עבודות ההדפסה המתקבלות לא נראות כפי שציפית, לחץ על הקישור המתאים כדי להציג מספר פתרונות אפשריים:

פתרון בעיות הדפסה נפוצות

בצע את הפעולות הבאות כדי לפתור את הבעיה. הפעולות מובאות לפי סדר, כאשר הפתרון הסביר ביותר מוצג תחילה. אם הפעולה הראשונה אינה פותרת את הבעיה, המשך לנסות את הפעולות הנותרות עד לפתרון הבעיה.
פתרון 1: חדש את ההדפסה מלוח הבקרה של המדפסת
 1. אם הנורית הפעלה/כיבוי מהבהבת, לחץ על הלחצן הפעלה/כיבוי לחידוש ההדפסה.
 2. נסה להשתמש במדפסת שוב.
פתרון 2: שנה את הגדרות ההדפסה כך שיתאימו לעבודה הנוכחית
 1. בתפריט File (קובץ) ביישום התוכנה, לחץ על Print (הדפסה).
 2. ודא שהמוצר הוא המדפסת הנבחרת.
 3. לחץ על הלחצן שפותח את תיבת הדו-שיח Properties‏ (מאפיינים).
  בהתאם ליישום התוכנה שלך, שמו של לחצן זה יכול להיות Properties‏ (מאפיינים)‎, ‏Options‏ (אפשרויות‏‎)‏‏, Printer Setup‏ (הגדרת המדפסת‎)‏‏‏, Printer‏ (מדפסת‎)‏ או Preferences‏ (‎העדפות)‏‏.
 4. לחץ על הכרטיסייה נייר/איכות.
 5. לחץ על הרשימה נפתחת גודל נייר, ולאחר מכן בחר בסוג הנייר שטענת.
  לדוגמה, בחר Letter‏ או A4. לצילומים, בחר בגודל הנייר המתאים. למעטפות, בחר בגודל המעטפה המתאים.
 6. אם אתה מדפיס צילומים או ניירות מיוחדים אחרים, לחץ על הרשימה הנפתחת חומר הדפסה ובחר בסוג הנייר המתאים.
  הערה:
  להדפסה בגוני אפור או עם DPI מרבי, לחץ על הלחצן מתקדם ובצע את השינויים.
 7. לחץ על אישור, ולאחר מכן לחץ על אישור שוב כדי להדפיס עם הגדרות אלה.

פתרון בעיות במחסניות

בצע את הפעולות הבאות כדי לפתור את הבעיה. הפעולות מובאות לפי סדר, כאשר הפתרון הסביר ביותר מוצג תחילה. אם הפעולה הראשונה אינה פותרת את הבעיה, המשך לנסות את הפעולות הנותרות עד לפתרון הבעיה.
פתרון 1: בדוק את מפלסי הדיו והחלף מחסניות בעלות מפלס דיו נמוך או ריקות
 1. לחץ על הסמל של מדפסת שלHP ‎ בשולחן העבודה כדי לפתוח את תוכנת המדפסת.
  הערה:
  באפשרותך גם לגשת לתוכנת המדפסת על-ידי לחיצה על התחל >‏ תוכניות >‏ HP >‏ HP Deskjet 2000 J210 series >‏ HP Deskjet 2000 J210 series.
 2. בתוכנת המדפסת, לחץ על מפלסי דיו משוערים.
  הערה:
  אם התקנת מחסנית שמולאה מחדש או יוצרה מחדש, או אם נעשה שימוש במחסנית במדפסת אחרת, מחוון מפלס הדיו עלול להיות לא מדויק או לא זמין.
  הערה:
  התראות ומחוונים של מפלסי הדיו מספקים הערכות למטרות תכנון בלבד. כאשר המחוון מצביע על מפלסי דיו נמוכים, שקול להחזיק מחסנית הדפסה חלופית בהישג יד כדי להימנע מעיכובים אפשריים בהדפסה. איכות ההדפסה יורדת ככל שמפלס הדיו במחסניות יורד.
 3. אם איור מפלס הדיו מציג מחסניות בעלות מפלס דיו נמוך או ריקות ואינך מרוצה מאיכות ההדפסים, החלף את המחסניות כעת.
  אם איור מפלס הדיו מציג מחסניות מלאות, אינך צריך להחליף את המחסניות עדיין. המשך לפתרון הבא.
  הערה:
  אם אינך יכול לגשת לתוכנת המדפסת, בדוק את לוח הבקרה של המדפסת. אם נורית המחסנית דולקת אך אינה מהבהבת, ייתכן שמפלס הדיו במדפסת נמוך.
פתרון 2: בדוק אם חסרות מחסניות
 1. אם המסך מפלסי דיו משוערים מציג X אדום ליד מחסנית, או אם נורית של מחסנית מהבהבת, ייתכן שהמחסנית אינה מותקנת והמדפסת מדפיסה במצב מחסנית יחידה. לקבלת איכות הדפסה טובה יותר, התקן את המחסנית המצוינת.
  השתמש במצב מחסנית יחידה כדי להפעיל את המדפסת עם מחסנית אחת בלבד. מצב מחסנית יחידה מופעל כאשר מחסנית מוסרת מהגררה. אם רק המחסנית להדפסה בשחור מותקנת, ההדפסים יהיו בגוני אפור. אם רק המחסנית להדפסה בצבע מותקנת, ההדפסים יהיו בצבע, אבל השחור יהיה אפור כהה במקום שחור אמיתי.
 2. כדי לצאת ממצב מחסנית יחידה, התקן שתי מחסניות במדפסת.
 3. נסה להשתמש במדפסת שוב.
פתרון 3: התקן מחדש את המחסניות
 1. בדוק את המתח.
 2. טען נייר.
 3. הסר את המחסנית.
  1. פתח את דלת המחסניות.
   המתן עד שגררת ההדפסה תנוע למרכז המדפסת.
   איור : איור - הרם את דלת המחסניות
   לחץ כלפי מטה כדי לשחרר את המחסנית ולאחר מכן הסר אותה מהחריץ.
   איור : איור - לחץ על הלשונית שבמחסנית כדי להסיר אותה
 4. אם המחסנית חדשה, ודא שסרט המשלוח הוסר.
  מחסניות חדשות נשלחות עם סרט פלסטי מגן. כאשר סרט המגן הפלסטי מכסה את מגעי המחסנית, המדפסת אינה יכולה לזהות שהמחסנית מותקנת.
  איור : איור - הסר את הסרט הפלסטי המגן מהמחסנית
 5. הכנס שוב את המחסנית.
  1. החלק את המחסנית לחריץ עד שתינעל במקומה בנקישה.
   איור : איור - התקן את המחסנית
   סגור את דלת המחסנית.
   איור : איור - סגור את דלת המחסנית
 6. נסה להשתמש במדפסת שוב.
פתרון 4: ודא שהמחסניות תואמות
 1. ייתכן שמחסניות ההדפסה לא תואמות. ודא שאתה משתמש במחסנית המתאימה עבור המדפסת שברשותך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד המצורף למדפסת.
 2. נסה להשתמש במדפסת שוב.
  HP‏ ממליצה להשתמש במחסניות הדפסה מקוריות של HP‏. מחסניות הדפסה מקוריות של HP‏ מתוכננות עבור מדפסות HP‏ ונבדקות באמצעותן כדי לסייע לך להפיק בקלות תוצאות מעולות, פעם אחר פעם.
  הערה:
  HP אינה יכולה לערוב לאיכותם או לאמינותם של חומרים מתכלים שאינם מתוצרת HP‏. האחריות אינה מכסה שירותים או תיקונים במוצר כתוצאה משימוש בחומר מתכלה שאינו מתוצרת HP.
  אם אתה סבור שרכשת מחסניות דיו מקוריות של HP, בקר בכתובת:


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏