ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP Deskjet 1000 Printer Series (J110) - שחרור חסימת נייר

האם זו הפעם הראשונה שאתה נתקל בבעיה זו, או האם היא אירעה כבר בעבר? לחץ על הקישור להלן אשר מתאים לתשובתך.
פתרון בעיות של חסימת נייר מקרית
בצע את הפעולות הבאות כדי לפתור את הבעיה. הפעולות מובאות לפי סדר, כאשר הפתרון הסביר ביותר מוצג תחילה. אם הפעולה הראשונה אינה פותרת את הבעיה, המשך לנסות את הפעולות הנותרות עד לפתרון הבעיה.
  הערה:
אם לא ניסית לשחרר את חסימת הנייר, חזור אל העזרה האלקטרונית ונסה תחילה פתרון זה.
פתרון 1: ודא שדלת הפינוי מותקנת היטב
 1. דחוף בעדינות את הדלת כלפי המדפסת עד ששני התפסים יינעלו במקומם בנקישה.
  איור : איור - סגור את דלת הפינוי
 2. נסה להשתמש במדפסת שוב.
פתרון 2: ודא שהנייר טעון כהלכה במגש ההזנה
 1. בחר גודל נייר כדי להמשיך.
  טען נייר בגודל מלא
  1. הרם את מגש ההזנה.
   איור : הרם את מגש ההזנה
   הורד את מגש הפלט ומשוך את מאריך המגש.
   איור : הורד את מגש הפלט
   הסט את גובל רוחב הנייר שמאלה.
   איור : הסט את מכוון רוחב הנייר לשמאל
   טען נייר:
   • הכנס את ערימת הנייר למגש ההזנה כשהקצה הקצר פונה קדימה והצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה.
    איור : טען ערימת נייר
   • החלק את ערימת הנייר פנימה עד שתיעצר.
   • הסט את מכוון רוחב הנייר לימין עד שייעצר בקצה הנייר.
    איור : הסט את מכוון רוחב הנייר לימין
  טען נייר בגודל קטן
  1. הרם את מגש ההזנה.
   איור : הרם את מגש ההזנה
   הורד את מגש הפלט ומשוך את מאריך המגש.
   איור : הורד את מגש הפלט
   הסט את גובל רוחב הנייר שמאלה.
   איור : הסט את מכוון רוחב הנייר לשמאל
   הסר את כל הנייר ממגש ההזנה הראשי.
   טען נייר:
   • הכנס את ערימת הנייר כאשר הקצה הקצר פונה כלפי מטה והצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה.
   • החלק את ערימת הנייר פנימה עד שתיעצר.
      הערה:
    אם לנייר הצילום שבו אתה משתמש יש לשוניות מנוקבות, טען את נייר הצילום כך שהלשוניות יפנו כלפי מעלה.
   • הסט את מכוון רוחב הנייר לימין עד שייעצר בקצה הנייר.
    איור : הסט את מכוון רוחב הנייר לימין
  טעינת מעטפות
  1. הרם את מגש ההזנה.
   איור : הרם את מגש ההזנה
   הורד את מגש הפלט ומשוך את מאריך המגש.
   איור : הורד את מגש הפלט
   הסט את גובל רוחב הנייר שמאלה.
   איור : הסט את מכוון רוחב הנייר לשמאל
   הסר את כל הנייר ממגש ההזנה הראשי.
   טעינת מעטפות:
   • הכנס מעטפה אחת או יותר לקצה הימני של מגש ההזנה. הצד המיועד להדפסה יפנה כלפי מעלה. דשי המעטפה אמורים להיות בצד השמאלי וכלפי מטה.
   • החלק את ערימת המעטפות למטה עד שתיעצר.
   • הסט את מכוון רוחב הנייר ימינה כנגד ערימת המעטפות עד שייעצר.
    איור : טעינת מעטפות
 2. נסה להשתמש במדפסת שוב.
פתרון 3: פנה לתמיכה של HP‏
 1. אם אף פתרון מבין הפתרונות הללו לא עזר לך, HP מספקת אפשרויות שונות של תמיכה מסייעת עבור המוצר שברשותך.
  כדי לזרז את הפנייה לקבלת תמיכה, ודא כי יש בידך את הפרטים הבאים:
  • שם המוצר (HP Deskjet 1000 J110 series)
  • מספר הדגם (נמצא בחלקה הפנימי של דלת המחסנית)
   איור : איור - אתר את מספר הדגם
  • המספר הסידורי של המדפסת (קוד בן 10 תווים)
   המספר הסידורי מופיע על מדבקה בחלק האחורי או בחלק התחתון של המדפסת. המספר הסידורי הוא קוד בן 10 תווים על המדבקה. הוא מכיל מספרים ואותיות, אך לא מקפים.
 2. לחץ על הקישור שלהלן כדי להציג את דף התמיכה עבור המדפסת שברשותך.
  אם תתבקש, בחר במדינה/אזור שלך ולאחר מכן לחץ על Contact HP‏ (פניה ל-‏HP‏) לקבלת מידע אודות פניה לקבלת תמיכה טכנית.
 3. בקר בפורומים של התמיכה של HP‏ וצור קשר עם משתמשים של HP לקבלת תובנות, עצות ותשובות על שאלות אודות המדפסת שברשותך. לחץ על הקישור שלהלן כדי להציג את הפורומים. ‏(ייתכן שהפורומים של התמיכה של HP אינם זמינים בכל השפות).
פתרון בעיות של חסימת נייר ממושכת
נסה את הפתרונות המפורטים להלן אם אתה חווה חסימות נייר לעתים קרובות. הפעולות מובאות לפי סדר, כאשר הפתרון הסביר ביותר מוצג תחילה. אם הפעולה הראשונה אינה פותרת את הבעיה, המשך לנסות את הפעולות הנותרות עד לפתרון הבעיה.
פתרון 1: בדוק אם הסיבות לחסימת הנייר הן סיבות נפוצות
 1. ודא שכבר ניסית את הפתרונות המפורטים להלן. אם אתה זקוק לפרטים נוספים, גלול בחזרה לראש הדף ולאחר מכן בחר את האפשרות זו חסימת הנייר הראשונה שלי / זה קורה מדי פעם.
  • הוצא את הנייר שנתקע. (לקבלת פרטים, עיין בעזרה של המדפסת).
  • ודא שדלת הפינוי מותקנת היטב.
  • ודא שהנייר טעון כהלכה במגש ההזנה.
פתרון 2: בדוק אם יש נייר קרוע או פסולת
 1. הסר את כל הנייר ממגש ההזנה.
 2. ודא שמגש הפלט פתוח, ולאחר מכן משוך את דלת המחסניות כלפי מטה כדי לפתוח אותה.
 3. השתמש בפנס כדי לבדוק אם יש חתיכות קרועות של נייר או עצמים זרים בפנים המדפסת והסר אותם, במידת האפשר.
 4. אם אין באפשרותך להגיע לכל הפסולת, או אם אינך מצליח להסיר אותה בקלות, בצע את השלבים שלהלן:
  1. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל המתח, עדיף מצד הקיר.
   השאר את מגש הפלט למטה ואת דלת המחסניות פתוחה כדי שתוכל לבדוק את פנים המדפסת כאשר תפעיל אותה מחדש.
   המתן ‏‎30 שניות ולאחר מכן חבר את כבל המתח.
   בדוק את אזור הגישה הקדמית כאשר המדפסת מבצעת אתחול. גלגלות הזנת הנייר יסתובבו וייתכן שישחררו כמה מחתיכות הנייר, או לכל הפחות יראו לך היכן עשויה להימצא פסולת.
   אם המדפסת לא מופעלת באופן אוטומטי, לחץ על לחצן הפעלה.
     אזהרה:
   אל תניח ידיים, כלים או חפצים אחרים במדפסת כאשר היא מבצעת אתחול. הדבר עלול לגרום לנזק.
 5. אם הצלחת לפנות את הפסולת, טען נייר במגש ההזנה ונסה להשתמש במדפסת שוב.
פתרון 3: בדוק את איכות הנייר שבמגש ההזנה
 1. ודא שהנייר מונח במגש בצורה שטוחה.
 2. בדוק את הקצוות וודא שאין לכלוך, קרעים, סלסולים או קמטים.
 3. הסר נייר פגום, טען מחדש את הנייר במגש ונסה להשתמש שוב במדפסת.
 4. פעל לפי ההנחיות שלהלן כדי לסייע במניעת חסימות נייר:
  • כוונן את מכוון רוחב הנייר במגש ההזנה כך שייצמד היטב לכל הנייר. ודא שמכוון רוחב הנייר אינו מקמר את הנייר במגש ההזנה.
  • הסר לעתים קרובות נייר מודפס ממגש הפלט.
  • אל תדחוף את הנייר עמוק מדי במגש ההזנה.
  • אין לטעון במגש ההזנה כמות גדולה מדי של נייר. טעינת יתר במגש עלולה לגרום לחסימות.
  • הימנע משימוש בנייר דק מדי או עבה מדי, בעל מרקם חלקלק או כזה הנמתח בקלות. סוגי נייר כאלה עלולים להיתקע בנתיב הנייר ולגרום לחסימות נייר.
  • יש לאחסן חומרי הדפסה לצילום באריזה המקורית בתוך מארז פלסטי הניתן לאיטום, המונח על משטח ישר במקום מוצל ויבש. כשתהיה מוכן להדפיס, הוצא רק את הנייר שבו בכוונתך להשתמש. עם סיום ההדפסה, החזר נייר צילום שלא נעשה בו שימוש למארז הפלסטי.
  • אין להשאיר במגש ההזנה נייר צילום שלא נעשה בו שימוש. הנייר עלול להסתלסל וכתוצאה מכך לפגוע באיכות ההדפסים. נייר מסולסל עלול לגרום לחסימות נייר.
  • אין לשלב סוגים שונים וגדלים שונים של נייר במגש ההזנה. ערימת הנייר במגש ההזנה אמורה להיות באותו גודל ומאותו סוג.
  • הימנע משימוש במעטפות עם סוגרים או חלונות. הן עלולות להיתקע בגלגלות ולגרום לחסימות נייר. בנוסף, כדאי לקפל את דשי המעטפות לתוכן כדי למנוע חסימת נייר.
  • אם אתה מדפיס מדבקות, ודא שהגיל של גיליונות המדבקות אינו עולה על שנתיים. מדבקות על גיליונות ישנים יותר עלולות להתקלף כאשר הנייר נמשך דרך המדפסת, ובכך לגרום לחסימת נייר.
  • השתמש בסוגי הנייר המומלצים לשימוש במדפסת.
פתרון 4: כוונן את ערימת הנייר
 1. שנה את כמות הנייר בערימה.
  לדוגמה, אם יש כמות קטנה של נייר בערימה, הגדל את מספר הדפים. אם הערימה גדולה מאוד, הסר כמה מהדפים.
 2. טפח קלות על משטח ישר כדי ליישר את הקצוות, ולאחר מכן טען את הנייר מחדש.
 3. נסה להשתמש במדפסת שוב.
 4. אם אתה עדיין נתקל בבעיה, פעל לפי השלבים הבאים:
  1. הסר את ערימת הנייר ופרוס אותה בנפנוף כדי לשחרר מטען סטטי.
   סובב את ערימת הנייר ב-‏180 מעלות, ולאחר מכן טפח קלות את הקצוות על-גבי משטח ישר כדי ליישרם.
   טען את הנייר מחדש.
   נסה להשתמש במדפסת שוב.
פתרון 5: פנה לתמיכה של HP‏
 1. אם אף פתרון מבין הפתרונות הללו לא עזר לך, HP מספקת אפשרויות שונות של תמיכה מסייעת עבור המוצר שברשותך.
  כדי לזרז את הפנייה לקבלת תמיכה, ודא כי יש בידך את הפרטים הבאים:
  • שם המוצר (HP Deskjet 1000 J110 series)
  • מספר הדגם (נמצא בחלקה הפנימי של דלת המחסנית)
   איור : איור - אתר את מספר הדגם
  • המספר הסידורי של המדפסת (קוד בן 10 תווים)
   המספר הסידורי מופיע על מדבקה בחלק האחורי או בחלק התחתון של המדפסת. המספר הסידורי הוא קוד בן 10 תווים על המדבקה. הוא מכיל מספרים ואותיות, אך לא מקפים.
 2. לחץ על הקישור שלהלן כדי להציג את דף התמיכה עבור המדפסת שברשותך.
  אם תתבקש, בחר במדינה/אזור שלך ולאחר מכן לחץ על Contact HP‏ (פניה ל-‏HP‏) לקבלת מידע אודות פניה לקבלת תמיכה טכנית.
 3. בקר בפורומים של התמיכה של HP‏ וצור קשר עם משתמשים של HP לקבלת תובנות, עצות ותשובות על שאלות אודות המדפסת שברשותך. לחץ על הקישור שלהלן כדי להציג את הפורומים. ‏(ייתכן שהפורומים של התמיכה של HP אינם זמינים בכל השפות).

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏