solution Contentsolution Content

מדפסות HP - שגיאת חיבור ה-USB לסורק (Windows)

מסמך זה מיועד למדפסות משולבות של HP המחוברות למחשב Windows בכבל USB.
כשמנסים לסרוק, המחשב או הסורק אינם נמצאים או שהסריקה נכשלת. אחת מהודעות השגיאה הבאות עשויה להופיע.
 • ‏'אירעה שגיאה בהתקשרות עם התקן הסריקה'
 • ‏'אירעה שגיאה במהלך תקשורת עם התקן הסריקה של HP'
 • לא נמצא מחשב
 • לא זוהה מחשב
 • לא הותקן התקן תואם TWAIN
 • סריקה למחשב אינה זמינה כרגע
 • סריקה נכשלה
 • לא נמצא סורק
 • אין אפשרות להשיג את הסורק
 • לא ניתן היה לאתחל את הסורק

שלב 1: הפעל מחדש את המחשב והמדפסת

הפעלה מחדש של המחשב ושל המדפסת יכולים לשחזר חיבור סריקה שאבד.
 1. כבה את המדפסת.
 2. ודא שכבל המתח של המדפסת מחובר ישירות לשקע חשמל בקיר ולא דרך יחידת אל-פסק או מפצל חשמלי.
 3. סגור את כל התוכניות הפועלות במחשב שלך, ולאחר מכן כבה את המחשב.
 4. הפעל את המדפסת.
 5. הפעל את המחשב.
 6. נסה לבצע פעולת סריקה.
אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, המשך לשלב הבא.

שלב 2: בדוק את חיבור ה-USB

חבר מחדש את כבל ה-USB ישירות ליציאה אחרת במחשב. אם הבעיות נמשכות, נתקן את כל שאר ההתקנים מכל כניסות ה-USB האחרות והשתמש בכבל USB אחר כדי להתחבר למדפסת.
 • חבר ליציאת USB שונה: חבר את הכבל ליציאת USB‏ שונה במחשב. אם אתה מתחבר לכניסת USB 3.0 במחשב, נסה להתחבר לכניסת USB 2.0.
  הערה:
  ודא שאתה תוקע את כבל ה-USB לתוך יציאת ה-USB.
  איור : תקיעת כבל ה-USB לתוך יציאת ה-USB
  תמונה: תקיעת כבל ה-USB לתוך יציאת ה-USB
 • התנתק מרכזת USB או מתחנת עגינה: אם חיברת את המדפסת באמצעות רכזת USB או תחנת עגינה, נסה לחבר את הכבל ישירות לכניסה במחשב.
 • נסה כבל USB אחר: השתמש בכבל USB אחר. ‏HP תומכת בכבלי USB שאורכם קצר מ-3 מטרים.
 • נתק התקני USB אחרים: אם יש לך מספר התקנים המחוברים באמצעות USB, ייתכן שלמחשב אין מספיק כוח ביציאות ה-USB כדי לזהות את כל ההתקנים. נתק התקני USB אחרים שאינם בשימוש.
  אם הסרת ההתקנים האחרים פתרה את הבעיה, HP ממליצה להתקין רכזת המופעלת עם חשמל כדי לחבר התקני USB רבים.
נסה לסרוק. אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, המשך לשלב הבא.

שלב 3: הפעל את Print and Scan Doctor

‏‎HP מספקת כלי הניתן בחינם ושמו הוא HP Print and Scan Doctor המיועד לאבחון ולפתרון בעיות הדפסה. הורד והפעל את HP Print and Scan Doctor כדי לבצע במהירות ובאופן אוטומטי כמה משימות שידוע כי הן פותרות בעיה זו. כאשר לוחצים על קישור זה, מתבצעת הורדה של HP Print and Scan Doctor למחשב באמצעות יכולות ההורדה של דפדפן האינטרנט שלך.
תוכל להשתמש ב-HP Print and Scan Doctor כדי לפתור בעיות סריקה שעשויות לכלול הוראות לפתרון בעיות, כגון הורדת תוכנה, בדיקת הסריקה או הפעלה מחדש של המדפסת.
 1. בשולחן העבודה, לחץ לחיצה כפולה על הסמל של HP Print and Scan Doctor כדי לפתוח את הכלי.
 2. לחץ על התחל במסך ברוכים הבאים.
 3. בחר את המדפסת, ולאחר מכן לחץ על הוסף.
  המסך איתור ופתרון בעיות מוצג.
  איור : בחר את המדפסת שלך
  בחר את המדפסת שלך
 4. לחץ על תקן סריקה.
 5. במסך התוצאות של HP Print and Scan Doctor, הצג את רשימת התוצאות הניתנות להפעלה.
  איור : דוגמה של מסך התוצאות כאשר לא נתגלו בעיות
 6. הערך את התוצאות.
  • אם קבלת הוראות לפתור בעיה, פעל בהתאם להוראות שעל המסך כדי לנסות לסרוק. אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.
  • אם קיבלת הודעה שהכל בסדר עם הסורק שלך, עבור לשלב הבא.

שלב 4: הסר את ההתקנה של תוכנת המדפסת

פתור בעיות בחיבור בעת הסריקה על ידי הסרת ההתקנה של תוכנת המדפסת לפני שתתקין מחדש את מנהל ההתקן העדכני.
 1. אם המדפסת שלך מתחברת למחשב באמצעות כבל USB, נתק את הכבל מהמדפסת.
 2. חפש ב-Windows את המילה תוכנות ותכונות, ואז לחץ על תוכנות ותכונות ברשימת התוצאות.
 3. ברשימת התוכנות המותקנות, לחץ על שם מדפסת HP שברשותך, ולאחר מכן לחץ על הסר התקנה או כן.
 4. השלם את הסרת התוכנה בהתאם להנחיות המופיעות במסך.
 5. הפעל מחדש את המחשב.
המשך לשלב הבא.

שלב 5: בדוק אם קיימים התקני מדפסת מותקנים ב-Windos

אחרי שתסיר את ההתקנה של תוכנת המדפסת, ודא שאין התקני הדפסה רשומים ב-Windows.
 1. חפש ב-Windows את המילה התקנים, ולאחר מכן לחץ על התקן ומדפסות ברשימת התוצאות.
 2. אם מוצג סמל התקן ברשימת המדפסות עבור המדפסת שלך, לחץ לחיצה ימנית על הסמל ובחר הסר התקן.
 3. כבה את המדפסת.
 4. אם המדפסת מחוברת למחשב באמצעות כבל USB, נתק את כבל ה-USB מהמדפסת.
 5. הפעל מחדש את המחשב והמתן לפתיחת Windows.
המשך לשלב הבא.

שלב 6: התקן מחדש את התוכנה של HP

עבור אל 'תמיכה בלקוחות של HP' כדי להוריד את הגרסה העדכנית ביותר של מנהל ההתקן של המדפסת שלך עם כל המאפיינים.
הערה:
כאפשרות חלופית, תוכל להשתמש בתקליטור התוכנה, אם הוא תומך במערכת ההפעלה המותקנת במחשב שלך.
 1. הפעל את המדפסת.
 2. אם המדפסת מחוברת למחשב באמצעות כבל USB, נתק את הכבל מהמדפסת. התקנת התוכנה מנחה אותך לחבר את הכבל במידת הצורך.
 3. אם מוצג דף בוא נזהה את המוצר שלך כדי להתחיל בעבודה, לחץ על מדפסת, הקלד את מספר דגם המדפסת שברשותך, ולאחר מכן לחץ על שלח.
  דף תוצאות התוכנות עבור המדפסת שלך מוצג עם מערכת ההפעלה המהווה ברירת מחדל שנבחרה.
 4. אם עליך לשנות את מערכת ההפעלה, לחץ על שנה, בחר את הגרסה שברשותך ולאחר מכן לחץ על שנה.
 5. תחת הכותרת מנהל התקן, לחץ על הורדה.
 6. במהלך ההתקנה, בחר בסוג ההתקנה טיפוסית או מומלצת כאשר תתבקש לבחור בסוג ההתקנה על-ידי תוכנית ההתקנה של התוכנה.

שלב 7: בדוק את הגדרות Windows Image Acquisition

‏‎Windows Image Acquisition ‏(WIA) הוא שירות במערכת ההפעלה Windows התומך בתקשורת בין המחשב לבין סורקים. אם WIA לא מופעל, עבודות סריקה יכולות להיכשל.
 1. חפש ב-Windows את האפשרות הצג שירותים מקומיים, לאחר מכן לחץ על הגדרת לוח הבקרה הצג שירותים מקומיים ברשימת התוצאות.
  כעת ייפתח חלון שירותים.
 2. מצא Windows Image Acquisition (WIA) בעמודת השם והתבונן בערכים 'סטטוס' ו'סוג אתחול'.
  • אם הסטטוס הוא 'הופעל' וסוג האתחול הוא 'אוטומטי', WIA פועל כראוי. דלג לשלב הבא.
  • אם הסטטוס הוא 'לא זמין', לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על Windows Image Acquisition (WIA), לחץ על מאפיינים, לחץ על הכרטיסייה 'כללי', לחץ על התחל תחת 'מצב השירות', לאחר מכן בחר אוטומטי מתוך התפריט הנפתח של סוג האתחול.
   הערה:
   אם לא ניתן להפעיל את WIA, ודא שהשירותים להלן אף הם הופעלו והוגדרו בתור סוג האתחול האוטומטי.
   • קריאה לפרוצדורה מרוחקת (RPC)
   • ‏‎Shell Hardware Detection
   • ממפה נקודות קצה של RPC
   • מפעיל התהליכים של שרת DCOM
 3. נסה לבצע פעולת סריקה.
אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, המשך לשלב הבא.

שלב 8: הגדר את יחסי התלות של Windows Image Acquisition (WIA)

אפס את יחסי התלות של ה-WIA באמצעות שורת הפקודה על מנת לגלות אם חומרת ההדפסה יכולה לפתור את בעית הסריקה.
 1. חיפוש שורת הפקודה ב-Windows.
 2. לחץ לחיצה ימנית על שורת פקודה מתוך רשימת תוצאות החיפוש, ואז בחר הפעל כמנהל.
 3. בחלון שורת הפקודה הזן Net stop stisvc, ואז לחץ אנטר.
  מוצגת ההודעה: שירות Windows Image Acquisition (WIA) עצר בהצלחה.
 4. בחלון שורת הפקודה הזן Sc config stisvc depend= rpcss/ShellHWDetection, ואז לחץ אנטר.
  מוצגת ההודעה[SC] ChangeServiceConfig SUCCESS.
 5. בחלון 'שורת פקודה', הקלד Net start stisvc, ולאחר מכן הקש על אנטר.
  מוצגת ההודעה: שירות Windows Image Acquisition (WIA) הותחל בהצלחה.
  איור : דוגמה לאיפוס מוצלח של יחסי תלות WIA
  תמונה: דוגמה לאיפוס מוצלח של יחסי תלות WIA
 6. נסה לסרוק.
אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, עבור לשלב הבא.

שלב 9: נסה פתרונות סריקה עוקפים

השתמש בפתרונות המעקף הבאים כדי לסרוק אם השלבים הקודמים לא פתרו את הבעיה. ייתכן שמפתרונות מעקף מסוימים לא יהיו זמינים, תלוי במדפסת. אם השיטה הראשונה שניסית לא פעלה, נסה את פתרונות המעקף האחרים.