תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

ההודעה 'חסימת נייר' מוצגת במדפסת HP Photosmart Premium e-All-in-One (C310) Series

בעיה

ההודעה 'נייר תקוע' מוצגת בלוח הבקרה של המוצר.
בעיה זו עלולה להיות מלווה גם בתסמינים הבאים:
 • המוצר מפסיק להדפיס
 • המוצר מצפצף
 • ההודעה חסימת נייר מוצגת במחשב
אתה נתקל בחסימות נייר לעתים קרובות או לעתים חוזרות ונשנות?
אם אתה מחפש מידע על מניעת חסימות נייר חוזרות ונשנות, תוכל לדלג אל סעיפי המניעה והסיבות במסמך זה.

סרטון המדגים פתרון בעיה של נייר תקוע

צפה בסרטון הבא או בחר באחד מהנושאים שלהלן כדי ללמוד כיצד לפתור בעיה של נייר תקוע.
הסרטון הבא מדגים כיצד לפתור בעיה של נייר תקוע.
הערה:
סרטון זה מציג את המדפסת HP Photosmart Premium e-All-in-One ‏(C310a). ייתכן שהחלק החיצוני של המדפסת לא יהיה זהה למדפסת שלך, אך השלבים זהים.
אם אתה מתקשה לצפות בסרטון הווידיאו או כדי לצפות בו בגודל שונה, לחץ כאן כדי לצפות בסרטון הווידיאו ב-YouTube.

כיצד להשתמש בפתרונות שבמסמך זה

כדי לפתור את הבעיה, נסה כל אחד מהפתרונות שבמסמך זה לפי סדר הופעתם.
חשוב: בכל פעם שתנסה פתרון מסוים, נסה להדפיס דוח בדיקה עצמית כדי לבדוק אם החומרה פועלת כהלכה. להדפסת דוח בדיקה עצמית, היעזר בשלבים שבטבלה הבאה.

סרטון המדגים כיצד להדפיס דוח בדיקה עצמית

הסרטון הבא מדגים כיצד להדפיס דף ניסיון.
הערה:
סרטון זה מציג את המדפסת HP Photosmart Premium e-All-in-One (C310a). ייתכן שהחלק החיצוני של המדפסת לא יהיה זהה למדפסת שלך, אך השלבים זהים.
אם אתה מתקשה לצפות בסרטון הווידיאו או אם ברצונך לצפות בסרטון בגודל שונה, לחץ כאן כדי לצפות בסרטון הווידיאו ב-YouTube.
כיצד להדפיס דוח בדיקה עצמית
 1. טען נייר לבן רגיל במגש ההזנה.
 2. בלוח הבקרה של המדפסת, גע בסמל 'הגדרות' ().
 3. גע ב-כלים.
 4. גע בדוח מצב מדפסת. המדפסת תדפיס את הדוח.
הערה:
חזור לשלבים שבטבלה זו לאחר שתנסה כל אחד מהפתרונות.

פתרון ראשון: שחרור חסימת הנייר

בצע את השלבים הבאים לפי סדר הצגתם כדי לפתור את הבעיה.

שלב ראשון: הוצא פיסות נייר חופשיות

הוצא את כל גיליונות הנייר החופשיים ממגש ההזנה וממגש הפלט.
  שים לב:
בשלב זה אל תנסה להוציא את הנייר שנתקע. ניסיון לשחרר חסימת נייר מחזית המוצר עלול לגרום נזק למנגנון ההדפסה.
הוצא פיסות נייר חופשיות
אל תמשוך דפים תקועים
איור של נייר חופשי במגש הנייר
איור המדגים את הוצאת הנייר התקוע

שלב שני: שחרר את חסימת הנייר מגב המוצר

  שים לב:
לעולם אל תמשוך נייר תקוע מחזית המוצר אלא אם קיבלת הנחיה לעשות זאת. אם ניתן למשוך נייר תקוע מגב המוצר או מהמגש, תמיד נסה את גב המוצר תחילה. משיכת הנייר מתוך החלק הפנימי של המכסה הקדמי עלולה לגרום נזק מכני למוצר.
 1. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי לכבות את המוצר.
 2. סובב את המוצר כך שתוכל לגשת לצדו האחורי.
 3. נתק את כבל המתח.
 4. נתק את כבל ה-‏USB‏.
 5. הסר את האביזר להדפסה דו-צדדית (יחידת הדפסה דו-צדדית) מגב המוצר. דחף את צידה הימני של יחידת ההדפסה הדו-צדדית שמאלה, ולאחר מכן משוך את יחידת ההדפסה הדו-צדדית החוצה כדי להוציאה. הנח את יחידת ההדפסה הדו-צדדית בצד.
  איור : מבט מאחור על המוצר שבו נראית יחידת ההדפסה הדו-צדדית
  איור: מבט מאחור על המוצר שבו נראית יחידת ההדפסה הדו-צדדית
 6. הוצא בעדינות נייר תקוע או פיסות נייר קרועות מתוך הגלילים שבתוך המוצר. משוך גיליונות נייר שלמים בעזרת שתי הידיים, כדי למנוע את קריעתם.
  איור : הסר את הנייר שנתקע
  צילום של הוצאת פיסות נייר
    שים לב:
  השתמש בפנס כדי לחפש ביסודיות בגלילים ובגלגלים פיסות נייר קרועות או כאלו שנשארו במוצר. אם יישארו בתוך המוצר פיסות נייר קרועות, סביר להניח שיתרחשו חסימות נוספות.
  איור : הוצא פיסות נייר קרועות
  איור המדגים הוצאת פיסות נייר
 7. החזק את יחידת ההדפסה הדו-צדדית לפניך ולאחר מכן לחץ על הלשוניות של יחידת ההדפסה הדו-צדדית כדי לפתוח אותה.
  איור : מיקום הלשוניות ביחידת ההדפסה הדו-צדדית
  איור: מיקום הלשוניות ביחידת ההדפסה הדו-צדדית
 8. משוך בעדינות את הנייר התקוע מיחידת ההדפסה הדו-צדדית.
 9. סגור את דלת יחידת ההדפסה הדו-צדדית.
 10. הכנס את שני הפינים בצד השמאלי של יחידת ההדפסה הדו-צדדית לתוך הצד השמאלי של המוצר, ודחף את יחידת ההדפסה הדו-צדדית בעדינות למקומה. ודא שיחידת ההדפסה הדו-צדדית מחוברת היטב.

שלב שלישי: שחרר את החסימה מחזית המוצר

 1. אם המוצר לא כבוי, לחץ על לחצן ההפעלה () כדי לכבותו.
 2. נתק את כבל המתח מגב המוצר.
 3. בלי לפתוח את דלת הגישה למחסניות, הרם את מגש הפלט, ובדוק אם נשאר נייר תקוע במגש ההזנה.
  איור : הרם את מגש הפלט
  איור: הרם את מגש הפלט
 4. הוצא נייר תקוע ממגש ההזנה, ולאחר מכן הנמך את מגש הפלט.
 5. פתח את דלת הגישה למחסניות.
  איור : פתח את דלת הגישה למחסניות
  איור המדגים את פתיחת דלת הגישה למחסניות
 6. הזז ידנית את הגררה לאחד מצדי המוצר.
    אזהרה:
  אל תכניס את ידך לתוך המוצר כשהוא מופעל והגררה תקועה. הקפד לכבות את המוצר לפני פינוי חסימה.
 7. אם יש נייר תקוע במוצר, הוצא את הנייר בעדינות דרך ראש המוצר.
  הערה:
  אם הנייר נקרע כשפינית אותו, חפש פיסות נייר קרועות שייתכן שנותרו בתוך המוצר. אם נותרו פיסות נייר במוצר, עלולות להתרחש חסימות נייר נוספות.
 8. סגור את דלת הגישה למחסניות.
  איור : סגור את דלת הגישה למחסניות
  איור המדגים את סגירת דלת הגישה למחסניות
 9. חבר מחדש את כבל החשמל לגב המוצר.
 10. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעיל את המוצר.

שלב רביעי: הדפס דוח בדיקה עצמית

הדפס דוח בדיקה עצמית. עיין בסעיף המסביר איך להיעזר בפתרונות אלו, בתחילת מסמך זה.
 • אם השלבים הללו פתרו את הבעיה, ודף הבדיקה הודפס, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.
 • אם דף הבדיקה לא הודפס, המשך לפתרון הבא.

פתרון שני: ודא שהגררה יכולה לנוע בחופשיות

בצע את השלבים הבאים כדי לוודא שהגררה נעה בחופשיות.

שלב ראשון: בדוק את נתיב הגררה

 1. אם המוצר לא הופעל עדיין, לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעיל אותו.
 2. פתח את דלת הגישה למחסניות.
  איור : פתח את דלת הגישה למחסניות
  איור המדגים את פתיחת דלת הגישה למחסניות
  הערה:
  גררת ההדפסה עשויה לנסות לנוע לתוך אזור הגישה. במקרה כזה, אפשר לה להגיע למיקום זה.
 3. בזמן שהמוצר פועל, נתק את כבל המתח מגב המוצר.
 4. נתק את כבל המתח ממקור המתח או משקע החשמל.
    אזהרה:
  יש לנתק את כבל המתח כדי להזיז את הגררה ידנית ולאפס את מנגנון הזנת הנייר כדי שלא להסתכן בהתחשמלות.
 5. חפש פיסות נייר או חפץ כלשהו שעלול להגביל את תנועת הגררה.
  איור : דוגמא של נייר שעלול לעצור את גררת ההדפסה
  איור של נייר בנתיב הגררה העלול לעצור את גררת ההדפסה
 6. הוצא כל נייר או חפץ שתמצא.
  הערה:
  אם הנייר נקרע כשפינית אותו, חפש פיסות נייר קרועות שייתכן שנותרו בתוך המוצר. אם נותרו פיסות נייר במוצר, עלולות להתרחש חסימות נייר נוספות.
 7. הכנס את היד למוצר דרך דלת הגישה למחסניות והנע את הגררה באופן ידני.
  • אם הגררה תקועה בצדו הימני של המוצר, הזז את הגררה לצדו השמאלי.
  • אם הגררה תקועה בצדו השמאלי של המוצר, הזז את הגררה לצדו הימני.
  • אם הגררה תקועה באמצע המוצר, הזז את הגררה לצדו הימני.
 8. ודא שגררת המדפסת יכולה לנוע בחופשיות לרוחב המדפסת על ידי דחיפה קלה של הגררה שמאלה, ולאחר מכן ימינה.
 9. סגור את דלת הגישה למחסניות.
  איור : סגור את דלת הגישה למחסניות
  איור המדגים את סגירת דלת הגישה למחסניות
 10. חבר מחדש את כבל החשמל לגב המוצר.
 11. חבר מחדש את כבל המתח למקור המתח או לשקע החשמל.
 12. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעיל את המוצר.

שלב שני: הדפס דוח בדיקה עצמית

הדפס דוח בדיקה עצמית. עיין בסעיף המסביר איך להיעזר בפתרונות אלו, בתחילת מסמך זה.
 • אם השלבים הללו פתרו את הבעיה, ודף הבדיקה הודפס, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.
 • אם דף הבדיקה לא הודפס, המשך לפתרון הבא.

פתרון שלישי: נקה את הגלגלות

אבק, סיבי נייר ופסולת אחרת עלולים להצטבר על גלגלות הזנת הנייר ולגרום לחסימות נייר ובעיות בהזנת הנייר. בצע את השלבים הבאים כדי לנקות את גלילי הזנת הנייר.

שלב ראשון: נקה את הגלגלות

 1. אסוף את החומרים הבאים:
  • מטלית נקייה ונטולת סיבים, או כל מטלית שלא תתפורר או תשאיר סיבים
  • מים מזוקקים, מסוננים, או מינרליים (מי ברז עלולים להזיק למוצר)
 2. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי לכבות את המוצר.
 3. סובב את המוצר כך שתוכל לגשת לצדו האחורי.
 4. נתק את כבל המתח מגב המוצר.
 5. דחף את צידה הימני של יחידת ההדפסה הדו-צדדית שמאלה, ולאחר מכן משוך את יחידת ההדפסה הדו-צדדית החוצה כדי להוציאה.
 6. הנח את יחידת ההדפסה הדו-צדדית בצד.
 7. הרטב קלות מטלית נקייה נטולת מוך במים מינרליים או במים מזוקקים, ולאחר מכן סחט את הנוזלים העודפים מהמטלית.
 8. לחץ את המטלית על גבי הגלילים וסובב אותם מעלה בעזרת אצבעותיך. הפעל לחץ מתון להרחקת כל הצטברות של אבק או לכלוך.
  איור : נקה את הגלגלות
  איור של הגלגלות בגב המוצר
 9. הנח לגלילים להתייבש במשך 10 או 15 דקות.

שלב שני: נקה את הגלילים ביחידה להדפסה הדו-צדדית

 1. החזק את יחידת ההדפסה הדו-צדדית לפניך ולאחר מכן לחץ על הלשוניות של יחידת ההדפסה הדו-צדדית כדי לפתוח אותה.
  איור : מיקום הלשוניות ביחידת ההדפסה הדו-צדדית
  איור: מיקום הלשוניות ביחידת ההדפסה הדו-צדדית
 2. ודא שגלילי הזנת הנייר ביחידה להדפסה הדו-צדדית נקיים, שאין בהם פיסות נייר ושהם מסתובבים בחופשיות.
 3. נקה את הגלילים בתוך היחידה להדפסה דו-צדדית באותה דרך שניקית את הגלילים בתוך המוצר.
 4. אפשר לגלילים של היחידה להדפסה דו-צדדית להתייבש במשך 10 או 15 דקות.
 5. הכנס את שני הפינים בצד השמאלי של יחידת ההדפסה הדו-צדדית לתוך הצד השמאלי של המוצר, ודחף את יחידת ההדפסה הדו-צדדית בעדינות למקומה. ודא שיחידת ההדפסה הדו-צדדית מחוברת היטב.
 6. חבר מחדש את כבל החשמל לגב המוצר.
 7. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעיל את המוצר.

שלב שלישי: הדפס דוח בדיקה עצמית

הדפס דוח בדיקה עצמית. עיין בסעיף המסביר איך להיעזר בפתרונות אלו, בתחילת מסמך זה.
 • אם השלבים הללו פתרו את הבעיה, ודף הבדיקה הודפס, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.
 • אם דף הבדיקה לא הודפס, המשך לפתרון הבא.

פתרון רביעי: אפס את המוצר

בצע את השלבים הבאים כדי לאפס את המוצר.

שלב ראשון: ביצוע איפוס מתח

 1. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל המתח מגב המדפסת.
 2. נתק את כבל המתח משקע החשמל שבקיר.
 3. המתן 15 שניות לפחות.
 4. חבר את כבל המתח בחזרה לשקע החשמל שבקיר.
 5. חבר מחדש את כבל המתח למדפסת.
 6. הפעל את המדפסת.

שלב שני: הדפס דוח בדיקה עצמית

הדפס דוח בדיקה עצמית. עיין בסעיף המסביר איך להיעזר בפתרונות אלו, בתחילת מסמך זה.
 • אם השלבים הללו פתרו את הבעיה, ודוח הבדיקה העצמית הודפס, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות. חבר את כבל ה-USB כדי להמשיך בעבודת ההדפסה.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.
 • אם דוח הבדיקה העצמית לא הודפס, דלג לפתרון הבא.

שלב שלישי: חפש מידע נוסף

אם אתה עדיין נתקל בבעיות, היכנס אל דף הבית של התמיכה במוצרי HP וחפש מסמך אחר שמתייחס לתופעות שאתה נתקל בהן.
לחץ לחיצה ימנית על קישור זה, דף הבית של התמיכה במוצר, ולאחר מכן לחץ על פתח בחלון חדש.
הערה:
אם הדף מוצג עבור מדינה או שפה לא מתאימים, לחץ על הקישור אזור/שפה בפינה הימנית העליונה של הדפדפן. שם תוכל לבחור במדינה/אזור ובשפה המתאימים.

פתרון חמישי: מסור את המוצר לתיקון

תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם השלמת את כל השלבים הקודמים.
כדי לבדוק אם עדיין יש אחריות על המוצר שלך, עבור לאתר האינטרנט המשמש לבדיקת אחריות http://www.support.hp.com/checkwarranty. צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, צור קשר עם התמיכה של HP כדי למצוא מרכז שירות מקומי באזור שלך.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.

מניעת חסימות נייר

ההמלצות הבאות עשויות לסייע למנוע הישנות חסימות הנייר במוצר של HP שברשותך.
 • לפני טעינת הנייר במגש, אחוז את ערימת הנייר וטפח את הקצה התחתון שלה על משטח שטוח כדי ליישר את הערימה מכל הצדדים.
 • ודא שמכווני האורך והרוחב של המגש ממוקמים בצורה נכונה, ולאחר מכן דחוף את ערימת הנייר קדימה עד שתיעצר בתוך המגש.
    שים לב:
  אל תדחף את הנייר עמוק מדי במגש.
 • אין לטעון את המגש יתר על המידה.
 • הוסף נייר למגש רק כשהמוצר אינו מדפיס.
 • ודא שהמוצר של HP תומך בסוג הנייר. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד המצורף למוצר של HP.
 • אל תדפיס על נייר עם מהדקי נייר או סיכות שדכן.
 • אל תשתמש בנייר מקופל, קרוע, מאובק, לח, מקומט, מגולגל, או נייר שאינו מונח בצורה שטוחה.
 • טען סוג אחד בלבד של נייר בכל פעם. אל תערבב נייר ממידות, סוגים או משקלים שונים.
 • אל תשתמש בנייר שהוא דק, עבה או מבריק מדי עבור המוצר.

סיבות

חסימות נייר במדפסת עשויות להיגרם על-ידי הגורמים הבאים:
 • נייר שנטען צורה לא נכונה במגש הנייר.
 • גלילי נייר פגומים או מלוכלכים.
 • טעינת נייר קרוע, מקומט או לח במגש הנייר.
 • ייתכן שדלת הגישה האחורית או האביזר להדפסה דו-צדדית (יחידת הדפסה דו-צדדית) אינם סגורים או נעולים היטב במקומם.
 • נוסף נייר לערימה שכבר נמצאה במגש בעת שהמוצר של HP הדפיס.
 • המגש מכיל יותר מסוג אחד של נייר.
 • הנייר תקוע בתוך המוצר של HP במקום בו אי אפשר לראותו.
 • מכשול חוסם את מסלול הנייר.
 • פיסות נייר קרועות מחסימה קודמת תקועות במוצר.
 • המגש מלא מדי.
 • בעת הדפסה על מעטפה, קצוות המעטפה מקופלות.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏