ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

ההודעה 'חסימת נייר' מוצגת עבור סדרת המדפסות HP Deskjet D1600

הבעיה
ההודעה חסימת נייר מוצגת במחשב.
השגיאה הזו עשויה להיות מלווה בתסמינים הבאים:
 • המוצר מפסיק להדפיס
 • לחצן המתח () מהבהב במהירות
הפתרון
תוכל לצפות בסרטון וידאו או לפעול בהתאם לשלבים לשחרור חסימת נייר.
הסרטון הבא מדגים כיצד לשחרר חסימת נייר.
  הערה:
בסרטון הווידאו מוצג HP D1660 Deskjet. ייתכן שהחלק החיצוני של המוצר לא יהיה זהה למוצר שלך, אך השלבים זהים.
.
אם אתה מתקשה לצפות בסרטון, או כדי לצפות בו בגודל שונה, לחץ כאן כדי לצפות בו ב-YouTube.
כדי לפתור את הבעיה, בצע את השלבים הבאים לפי סדר הופעתם.
הוצא את כל גיליונות הנייר החופשיים ממגש ההזנה וממגש הפלט.
  שים לב:
בשלב זה אל תנסה להוציא את הנייר שנתקע. ניסיון לפנות חסימת נייר מחזית המוצר עלול לגרום נזק למנגנון ההדפסה.
שלב שני: שחרר את החסימה מגב המדפסת.
 1. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי לכבות את המוצר.
 2. שחרר את דלת הגישה האחורית על-ידי לחיצה על הידית בקצה הדלת מול כבל המתח ולאחר מכן משוך את הדלת החוצה.
  איור : הסר את דלת הגישה האחורית
  איור המדגים את הסרת דלת הגישה האחורית
 3. הוצא בעדינות את הנייר התקוע מהחלק האחורי של המוצר. בהדפסה על מדבקות, ודא כי לא נתלשה מדבקה מהגיליון במהלך המעבר בתוך המדפסת.
    שים לב:
  אם הנייר נקרע כאשר אתה מוציא אותו מבין הגלילים, בדוק את הגלילים ואת הגלגלים כדי לוודא שלא נותרו בתוך המוצר פיסות נייר קרועות. אם נותרות פיסות נייר קרועות בתוך המוצר, עלולות להתרחש חסימות נייר נוספות.
שלב שלישי: נקה את הגלילים
בצע את השלבים הבאים כדי לנקות את גלילי הנייר מכל פסולת, לכלוך או שאריות נייר
 1. נגב את גלילי הזנת הנייר במטלית נטולת מוך שהורטבה מעט במים מזוקקים או מינרליים.
  סובב את הגלילים באצבעותיך כדי לנקותם סביב סביב.
  איור : ניקוי גלילי הזנת הנייר
  תמונה של המיקומים של גלילי הנייר
 2. אפשר לגלילים להתייבש לחלוטין.
 3. החזר את דלת הגישה האחורית למקומה. יישר את פיני הדלת עם החריצים שבצד הימני של הדלת, ולאחר מכן דחף את הדלת קדימה כדי שתינעל למקומה בנקישה.
  איור : החזרת דלת הגישה האחורית למקומה
  איור המדגים את החזרת דלת הגישה האחורית למקומה
שלב רביעי: פתח את המכסה העליון ושחרר את החסימה
 1. נתק את כבל המתח מהשקע בקיר ומגב המכשיר.
 2. פתח את מכסה המוצר.
  איור : פתח את מכסה המוצר
  איור של הרמת מכסה המוצר
 3. משוך בעדינות את הנייר אל מחוץ לגלילים. בהדפסה על מדבקות, ודא כי לא נתלשה מדבקה מהגיליון במהלך המעבר בתוך המדפסת.
    שים לב:
  הסר את הדפים התקועים. שחרור שגוי של חסימת נייר מחזית המוצר עלול לגרום נזק למנגנון ההדפסה.
 4. ודא שלא נותרו פיסות נייר בין הגלילים.
 5. סגור את מכסה המוצר.
 6. חבר את כבל המתח לשקע החשמל ולגב המוצר.
 7. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעיל את המוצר.
 8. טען נייר במגש הנייר.
 9. נסה להדפיס שוב.
 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.
שלב חמישי: ודא שגררת ההדפסה נעה בחופשיות
בצע את השלבים הבאים כדי לוודא שהגררה נעה בחופשיות.
 1. כשהמוצר פועל, פתח את מכסה המוצר. הגררה עשויה לנוע אל מרכז המוצר. אם כך הוא הדבר, אפשר לה להגיע למצב זה.
  איור : פתח את מכסה המוצר
  איור של הרמת מכסה המוצר
 2. מבלי לכבות את המוצר, נתק את כבל המתח מגב המוצר.
    שים לב:
  בשלבים הבאים עליך להזיז חלקים באופן ידני. אם לא תנתק את כבל המתח, קיימת סכנת התחשמלות.
 3. נתק את כבל המתח משקע החשמל שבקיר.
 4. ודא שמחסניות ההדפסה ממוקמות היטב, נעולות לתוך המחסנית ולא התרופפו.
 5. כמו כן, ודא שאין גורמים מפריעים מתחת או מסביב לגררת המדפסת המונעים ממנה לזוז.
 6. על-ידי דחיפה חזקה של הגררה שמאלה ולאחר מכן ימינה, ודא שהגררה יכולה לנוע בחופשיות לרוחב המדפסת. פנה גורמים מפריעים.
 7. סגור את מכסה המוצר.
 8. חבר מחדש את כבל המתח לגב המוצר.
 9. חבר מחדש את כבל החשמל לשקע.
 10. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעיל את המוצר.
 11. נסה להדפיס שוב.
 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.
תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם השלמת את כל השלבים הקודמים.
כדי לבדוק אם עדיין יש אחריות על המוצר שלך, עבור לאתר האינטרנט המשמש לבדיקת אחריות http://www.support.hp.com/checkwarranty. צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, צור קשר עם התמיכה של HP כדי למצוא מרכז שירות מקומי באזור שלך.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏