ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  מידע על פגיעויות האחרונות

   

   מודעת של המעמד האחרונות של פגיעויות שקוראים "ביצוע ספקולטיבי ערוץ צדדי התקפות" (משפיע על מספר מעבדים מודרני) ומערכות ההפעלות. HP יספק מידע מעודכן באתר תמיכה הזה ברגע שיהיה זמין.

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות All-in-One מסדרת HP Officejet Pro L7500 ו-L7600 Series - התקנת ה-All-in-One (חומרה)

הקדמה
מסמך זה מסביר כיצד לחבר את החלקים הפיזיים של המדפסת. בצע שלבים אלה לפני שתתקין את תוכנת המדפסת במחשב שברשותך.
מסמך זה כולל את השלבים הבאים להתקנת המדפסת:
 • הוצא את ה-All-in-One מהאריזה
 • התקנת האבזר להדפסה הדו-צדדית והלוחית של לוח הבקרה
 • התקנת מגש מזין המסמכים
 • התקן את המחסניות
 • התקן את ראשי ההדפסה
 • חבר את כבל המתח והמתאם
 • בחירת שפה ואזור
 • הגדר את התאריך והשעה
 • טען נייר רגיל
 • חבר את חוט הטלפון
בצע את השלבים הבאים, לפי סדר הופעתם. כשתסיים להתקין את המדפסת, תוכל ללחוץ על הקישור המתאים בסוף מסמך זה, אם אתה זקוק להוראות בנוגע להתקנת תוכנת המדפסת.
  הערה:
אל תחבר כבל USB‏ כעת. אם בכוונתך להשתמש בכבל USB כדי לחבר את הסורק למחשב, תתבקש לחבר אותו במועד המתאים, במהלך התקנת התוכנה.
  הערה:
לוח הבקרה במדפסת שלך עשוי להיראות שונה מעט מהאיורים במסמך זה.
הסר את כל סרטי ההדבקה וחומרי האריזה מהמוצר ומהאביזרים.
  שים לב:
הקפד להסיר את חומר האריזה העשוי קרטון מאזור ראש ההדפסה.
איור : הסר את חומרי האריזה
הסר את סרט ההדבקה מהחלק העליון ומהחזית של המוצר. הרם את המכסה והסר את הסרט הדביק בצד העליון הימני ואת ריבוע הקרטון מהצד העליון השמאלי.
הסר את כל סרטי ההדבקה וחומרי האריזה מהמוצר ומהאביזרים.
  שים לב:
הקפד להסיר את חומר האריזה העשוי קרטון מאזור ראש ההדפסה.
איור : הסר את חומרי האריזה
הסר את סרט ההדבקה מהחלק העליון ומהחזית של המוצר. הרם את המכסה והסר את הסרט הדביק בצד העליון הימני ואת ריבוע הקרטון מהצד העליון השמאלי.
יחידת ההדפסה הדו-צדדית מאפשרת לך להדפיס על שני צידי גיליון הנייר והלוחית של לוח הבקרה חייבת להיות מחוברת היטב למוצר על מנת לפעול. בצע את השלבים הבאים כדי להתקין חלקים אלה.
 1. לחץ על הלחצנים שבלוח הגישה האחורי ולאחר מכן הסר אותו מהמוצר.
 2. החלק את יחידת ההדפסה הדו-צדדית לתוך המוצר עד שתינעל במקומה. אין ללחוץ על הלחצנים מצידי יחידת ההדפסה הדו-צדדית במהלך ההתקנה. השתמש בלחצנים אך ורק לצורך הסרת יחידת ההדפסה הדו-צדדית.
  איור : התקנת האבזר להדפסה הדו-צדדית
  הסר את לוח הגישה האחורי והחלק פנימה את יחידת ההדפסה הדו-צדדית
 3. אם הלוחית של לוח הבקרה לא מחוברת, יישר את הלוחית מול הלחצנים בחלק העליון של המוצר ולאחר מכן לחץ עליה כדי להכניס אותה למקומה בנקישה.
  איור : יישר את הלוחית
  הנח את הלוחית של לוח הבקרה כך שתהיה מיושרת בדיוק מעל ללחצני לוח הבקרה
 1. הרם את המכסה מעל המשטח העליון של המוצר.
 2. החלק את מזין המסמכים האוטומטי (ADF) לתוך החריץ שלו.
 3. סגור את המכסה העליון.
איור : התקנת מזין המסמכים האוטומטי
הרם את המכסה העליון בצד שמאל והכנס את מזין המסמכים האוטומטי
כדי שהמוצר יפעל, כל ארבע מחסניות הדיו חייבות להיות מותקנות כהלכה.
 1. פתח את מכסה המחסניות.
 2. הוצא כל מחסנית מאריזתה.
 3. ישר כל מחסנית עם החריץ המתאים לה על-פי קוד הצבע, ולאחר מכן הכנס את המחסנית לחריץ. כדי להבטיח מגע תקין, לחץ כלפי מטה בחוזקה על המחסניות, עד שייכנסו למקומן בנקישה.
 4. סגור את מכסה המחסניות.
איור : התקנת מחסניות
פתח את הדלת של מכסה המחסניות בצד שמאל למטה והחלק את המחסניות לתוך החריצים המתאימים.
 1. פתח את המכסה העליון.
  איור : פתח את המכסה
  הרם את המכסה העליון של המוצר
 2. הרם את תפס ראש ההדפסה.
  איור : הרם את תפס ראש ההדפסה
  בצד שמאל, הרם את התפס שמכסה את החריץ של ראש ההדפסה
 3. נער במהירות את אריזת ראש ההדפסה שש פעמים או יותר לפני פתיחתה.
  איור : נער את אריזת ראש ההדפסה
  נער את ראש ההדפסה בתוך האריזה שלו שש פעמים או יותר
    שים לב:
  אל תנער את ראשי ההדפסה לאחר הסרת מכסי ההגנה הכתומים.
 4. הוצא את ראש ההדפסה מתוך האריזה, והסר את מכסי ההגנה.
  איור : הסר את ראש ההדפסה ואת מכסי ההגנה
  הוצא את ראש ההדפסה מהאריזה ולאחר מכן משוך את שני מכסי ההגנה והסר אותם
 5. הכנס את ראש ההדפסה לחריץ בעל קוד הצבע המתאים. לחץ על ראש ההדפסה כלפי מטה בחוזקה כדי לוודא מגע תקין.
  איור : הכנס את ראש ההדפסה
  הכנס את ראש ההדפסה לתוך חריץ ראש ההדפסה, כשהצד השטוח פונה כלפי מעלה.
 6. משוך את לשונית נעילת ראש ההדפסה קדימה עד הסוף, ואז לחץ כלפי מטה כדי לוודא שהלשונית נעולה היטב במקומה. יתכן שיהיה עליך להפעיל מעט לחץ כדי לנעול את התפס.
 7. סגור את המכסה העליון.
  איור : נעל את התפס וסגור את המכסה
  לחץ על התפס כלפי מטה על גבי ראש ההדפסה ולאחר מכן סגור את מכסה המוצר.
  שים לב:
לחץ בחוזקה על ראשי ההדפסה כדי להבטיח מגע הדוק לפני שתסגור את תפס ראשי ההדפסה.
 1. חבר את כבל המתח והמתאם למוצר.
 2. חבר את הקצה השני של כבל המתח לשקע חשמל ז"ח.
  איור : חבר את כבל המתח
  חבר את כבל המתח לפתח השמאלי העליון בגב המוצר, חבר את המתאם המחובר לכבל המאריך ולאחר מכן הכנס את הכבל המאריך לשקע החשמל.
 3. בלוח הבקרה, לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעיל את המוצר.
  איור : הפעל את המוצר‏‏
  לחץ על לחצן ההפעלה העגול בפינה העליונה של לוח הבקרה.
הגדרת השפה קובעת באיזו שפה המוצר ישתמש כדי להציג הודעות בתצוגה. באפשרותך לשנות הגדרות אלה בכל עת באמצעות הפעולות הבאות. השתמש בלחצני החצים סביב הלחצן OK (אישור) כדי לנווט אל הבחירות שלך.
בחירת השפה
 1. לחץ על הגדרות.
 2. בחר Preferences‏ (העדפות) ולאחר מכן לחץ על OK‏ (אישור).
 3. בחר Set Language (הגדר שפה) ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).
 4. גלול בין השפות. כאשר תופיע השפה שבה אתה מעוניין להשתמש, לחץ על OK.
 5. כאשר תונחה לאשר את השפה, בחר Yes (כן) או No (לא) ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).
הגדרת המדינה/אזור קובעת את ברירת המחדל של גודלי הנייר והפריסות להדפסה. ניתן לשנות את ההגדרות בכל עת באמצעות פעולות אלה.
בחירת המדינה/אזור שלך
 1. לחץ על הגדרות.
 2. בחר Preferences‏ (העדפות) ולאחר מכן לחץ על OK‏ (אישור).
 3. בחר Set Country/Region (הגדר מדינה/אזור) ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).
 4. גלול בין המדינות/אזורים. כאשר מופיעים המדינה/אזור שבהם ברצונך להשתמש, לחץ על OK‏.
 5. כאשר תונחה לאשר את המדינה/אזור, בחר Yes (כן) או No (לא) ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).
השתמש בלחצני החצים סביב הלחצן OK (אישור) כדי לנווט אל הבחירות שלך.
 1. לחץ על הגדרות.
 2. בחר באפשרות Tools‏ ‏(כלים) ולאחר מכן לחץ על OK‏ (תפריט/אישור).
 3. בחר Date and Time‏ (תאריך ושעה) ולאחר מכן לחץ על OK‏ (אישור).
 4. פעל בהתאם להנחיות שיופיעו בתצוגה כדי להזין את התאריך והשעה הנכונים בעזרת לוח המקשים. הזן את השעה בתבנית 24 שעות. השתמש במקשי החצים כדי להזיז את הסמן בהתאם לצורך.
 5. לחץ על OK (אישור) ולאחר מכן אשר אם תופיע הנחיה לעשות זאת.
שלב תשיעי: טען נייר רגיל
טען נייר כשתופיע הנחיה.
 1. הרם את מגש הפלט.
  איור : הרם את מגש הפלט
 2. הכנס עד 250 גיליונות נייר למגש ההזנה, כשהצד המודפס כלפי מטה, לאורך הצד הימני של המגש. ודא שערימת הנייר מיושרת ביחס לקצה הימני והאחורי של המגש ואינה חורגת מקו הסימון שבמגש.
  איור : טען את הנייר ויישר אותו
 3. החלק פנימה את מכווני המדיה עד שיהיו צמודים לנייר.
 4. הורד את מגש הפלט ומשוך את המאריך.
  איור : הארך את מגש הפלט
 5. לחץ על הלחצן אישור.
כדי להבטיח הדפסה איכותית ככל האפשר, המדפסת מאתחל ומיישר את ראשי ההדפסה. תהליך זה נמשך בערך 12 דקות. בסוף התהליך, המדפסת מדפיס את דפי היישור.
איור : הדפסת דפי יישור
חבר קצה אחד של חוט הטלפון שסופק לאחת מיציאות הפקס בגב המוצר ואת הקצה השני לשקע בקיר.
  איור : מבט מאחור על מוצר All-in-One של HP
  יציאות חיבורים בגב המוצר
 1. כניסת חשמל
 2. יציאת רשת Ethernet
 3. יציאת USB אחורית
 4. יציאות פקס

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏