ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  מידע על פגיעויות האחרונות

   

   מודעת של המעמד האחרונות של פגיעויות שקוראים "ביצוע ספקולטיבי ערוץ צדדי התקפות" (משפיע על מספר מעבדים מודרני) ומערכות ההפעלות. HP יספק מידע מעודכן באתר תמיכה הזה ברגע שיהיה זמין.

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

הגדרת החומרה של המדפסת עבור סדרת המדפסות HP Photosmart A646 Compact Photo

הקדמה
מסמך זה מסביר כיצד לחבר את החלקים הפיזיים של המדפסת. בצע שלבים אלה לפני שתתקין את תוכנת המדפסת במחשב שברשותך.
מסמך זה כולל את השלבים הבאים להרכבת המוצר:
 • הוצא את המדפסת מהאריזה
 • בדוק את תכולת האריזה
 • חבר את כבל החשמל והמתאם
 • הפעל את המוצר
 • בחר שפה ומדינה/אזור.
 • טען נייר צילום
 • התקן את המחסנית
 • יישר את המחסנית
הרכב את המדפסת
בצע את השלבים הבאים, לפי סדר הופעתם.
שלב ראשון: הוצא את המדפסת מהאריזה
 1. הסר את כל הסרטים מהצד הקדמי והאחורי של המוצר.
 2. הסר את סרט ההגנה מתצוגת לוח הבקרה של המדפסת.
  איור : הסר את סרט ההגנה
  איור הסרת סרט ההגנה מתצוגת לוח הבקרה של המדפסת.
שלב שני: בדוק את תכולת האריזה
תוכן האריזה משתנה בהתאם למדינה/אזור. אתר בתוך האריזה את רשימת הפריטים הכלולים בה.
שלב שלישי: חבר את כבל החשמל והמתאם
חבר את כבל החשמל לגב המכשיר.
  שים לב:
אל תחבר כבל USB‏ כעת. תתבקש לחבר אותו במועד המתאים במהלך התקנת התוכנה.
  איור : חבר את כבל החשמל והמתאם
  איור המתאר את השלבים לחיבור כבל החשמל למוצר.
 1. חבר את כבל החשמל לספק הכוח, אם יש צורך בכך
 2. חבר את כבל ספק הכוח לגב המכשיר
 3. חבר את כבל החשמל לשקע החשמל בקיר
שלב רביעי: הפעל את המוצר
לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעיל את המוצר. כעת יוצג דף הבית בלוח הבקרה.
שלב חמישי: הגדר שפה ומדינה/אזור
 1. במסך הבית, לחץ על החץ הפונה מטה () כדי למצוא את השפה שברצונך להשתמש בה, ואז לחץ עליה.
 2. לחץ על Yes (כן) כדי לאשר את בחירת השפה. כעת ייפתח תפריט Set Country/Region (הגדר מדינה/אזור).
 3. לחץ על החץ הפונה מטה () כדי למצוא את המדינה/אזור שלך, ואז לחץ עליהם.
 4. לחץ על Yes (כן) כדי לאשר את בחירת המדינה/אזור.
  הערה:
המוצר המופיע באנימציה עשוי להיות שונה מהמוצר שלך, אך השלבים זהים.
 1. פתח את מגש הפלט.
 2. משוך את מאריך המגש החוצה.
 3. טען עד 20 גיליונות נייר כשהצד המיועד להדפסה, או הצד המבריק, פונה כלפי חזית המדפסת.
    הערה:
  אם אתה משתמש בנייר עם לשונית, טען את הנייר כך שהלשונית תוזן אחרונה.
 4. בעת הטעינה, הסט את הנייר לצידו השמאלי של מגש ההזנה ודחוף את הנייר כלפי מטה בנחישותעד שייעצר.
 5. הסט פנימה את מתאם רוחב הנייר עד שייעצר בקצה הנייר.
  הערה:
המוצר המופיע באנימציה עשוי להיות שונה מהמוצר שלך, אך השלבים זהים.
 1. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעיל את המוצר.
    הערה:
  נורית תשומת-הלב המהבהבת מציינת שאין מחסנית במדפסת.
 2. פתח את דלת המחסניות.
  איור : פתח את דלת המחסניות
  איור פתיחת מגש הפלט ודלת המחסנית.
 3. הוצא את המחסנית מתוך אריזתה.
 4. משוך את לשונית המשיכה הוורודה, כדי להסיר את הסרט השקוף מהמחסנית.
  איור : הסר את הסרט מהמחסנית
  איור הסרת סרט ההגנה השקוף מהמחסנית
    שים לב:
  אין לגעת בחרירי הדיו של מחסנית ההדפסה או במגעים בצבע נחושת. נגיעה בחלקים אלו תגרום לסתימות, לתקלות בהזרקת הדיו ולפגיעה במגעים החשמליים. אין להסיר את פסי הנחושת. פסים אלה הם מגעים חשמליים.
  איור : אל תיגע במגעי הנחושת או בחרירי הדיו
  איור המדגיש את הצורך לא לגעת בחרירי הדיו או במגעי הנחושת
 5. הכנס את המחסנית כשהתווית פונה כלפי מעלה ומגעי הנחושת פונים לכיוון פנים המוצר.
 6. דחוף את המחסנית לתוך התושבת עד שהיא תינעל במקומה בנקישה.
    הערה:
  נורית תשומת-הלב תפסיק להבהב כאשר המחסנית מותקנת כהלכה.
  איור : התקן את המחסנית
  איור המדגים כיצד להתקין את המחסנית.
 7. סגור את דלת המחסניות.
שלב שמיני: יישר את המחסנית
לאחר שהתקנת את המחסנית, המוצר יישר אותה באופן אוטומטי וידפיס דף יישור. אם דף היישור אינו מודפס אוטומטית, בצע את השלבים הבאים כדי ליישר את המחסנית באופן ידני.
  הערה:
יישר את המחסנית בכל זמן שהוא כדי להבטיח איכות הדפסה מיטבית.
 1. לחץ על מקש setup () בלוח הבקרה של המוצר.
 2. לחץ על Tools‏ (כלים). כעת ייפתח תפריט Tools (כלים)‏.
 3. לחץ על Align cartridges (יישר מחסניות). החלון Align Cartridge (יישור מחסנית) ייפתח.
 4. לחץ על OK. דף היישור יודפס.
  איור : דף יישור
  דוגמה לדף יישור.
 5. בדוק את דף היישור כדי לקבוע אם המחסנית פועלת כראוי.
  • אם אתה רואה סימני V, ‏(), זה סימן שהמחסנית פועלת כתקנה.
  • אם אתה רואה סימני X ‏(), לחץ על Align Cartridge (יישר מחסנית) כדי ליישר את המחסנית שוב.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏