ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מכשירי All-in-One מסדרת HP Photosmart C4340 - צבעים חסרים בתדפיס

הבעיה
ההתקן פועל, אך הצבעים בפלט המודפס אינם הצבעים שמצפים לקבל. התוצאה עשויה להיראות כאילו הודפסה בצבע אחד בלבד, כאילו לא הודפסה בצבע או כאילו הודפסה בצבעים לא נכונים.
פתרון ראשון: ודא שסוג הנייר מתאים לעבודת ההדפסה
 1. לסוגי נייר רבים יש צד המיועד להדפסה וצד שלא מיועד להדפסה. טען נייר כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי חזית המדפסת.
 2. השתמש בסוג הנייר המתאים לעבודת ההדפסה. להדפסה יומיומית, נייר רגיל מתאים בהחלט. למסמכים שנדרשת עבורם הדפסה צפופה, כגון גרפיקה בניגודיות גבוהה או תצלומים, השתמש בנייר ‏HP Advanced כדי להשיג את התוצאות הטובות ביותר.
פתרון שני: בדיקת מפלסי הדיו
  הערה:
אם מותקנת במדפסת מחסנית הדפסה שעברה מילוי ייצור מחדש, או אם המחסנית נלקחה ממדפסת אחרת, מחוון מפלס הדיו לא יהיה מדויק או לא זמין.
 1. פתח את Printer Toolbox (ארגז הכלים של המדפסת).
  1. פתח את HP Solution Center‏ (מרכז הפתרונות של HP)‏.
  2. לחץ על Settings‏ (הגדרות).
  3. לחץ על Printer Toolbox (ארגז הכלים של המדפסת).
    הערה:
  ניתן לפתוח את ארגז הכלים של המדפסת גם מתוך תיבת הדו-שיח Print Properties(מאפייני הדפסה). בתיבת הדו-שיח Print Properties (מאפייני הדפסה), בחר את Printing Preferences (העדפות הדפסה), לחץ על הכרטיסייה Features (תכונות) , ולאחר מכן לחץ על Printer Services (שירותי המדפסת).
 2. לחץ עלהכרטיסייה Estimated Ink Levels (מפלסי דיו משוערים) .
  איור : מפלסי דיו משוערים
    הערה:
  מחסנית עלולה להתרוקן, אפילו אם החיווי הגרפי מראה שנשאר בה דיו. כמות דיו נמוכה במחסניות גורמת להופעת קווים או פסים פלט ההדפסה. החלף את מחסניות הדיו שהתרוקנו או שעומדות להתרוקן.
  חיווי מפלסי הדיו מהווה אומדן בלבד. כאשר כמות הדיו במחסניות נמוכה מאוד, מתקבלים תדפיסים דהויים או מפוספסים. כל עוד איכות ההדפסה משביעת רצון, אין סיבה להחליף מחסניות הדפסה. התרעות על מפלס דיו נמוך מיועדות למטרות תכנון בלבד.
פתרון שלישי: בדוק את הגדרות ההדפסה
 1. בתוכנית שממנה אתה מנסה להדפיס, לחץ על File (קובץ), ואחר כך לחץ על Print (הדפסה).
  נפתח החלון Print (הדפסה).
 2. ודא שבחרת במכשיר המתאים, ואז לחץ על Preferences (העדפות).
  כעת תיפתח תיבת הדו-שיח Printing Preferences (העדפות הדפסה).
 3. בחר בכרטיסייה Features (תכונות).
  האפשרויות בכרטיסייה Features (תכונות) כוללות:
  • Print quality (איכות הדפסה): אם איכות הפלט אינה משביעת רצון, נסה להגדיל את איכות ההדפסה. כדי להדפיס מהר יותר, נסה להקטין את איכות ההדפסה.
  • סוג נייר: לחץ על התיבה הנפתחת. אם אחת האפשרויות תואמת בדיוק את סוג הנייר, בחר בה במקום האפשרות Automatic (אוטומטי).
  • Size (גודל): ודא שהגדרת גודל הנייר תואמת את הנייר שבמדפסת.
פתרון רביעי: בדוק פגמים בדוח הבדיקה העצמית
פעל על פי השלבים שלהלן כדי לאתר פגמים באמצעות דוח בדיקה עצמית.
שלב ראשון: הדפסת דוח בדיקה-עצמית
פעל על פי השלבים הבאים כדי להדפיס דוח בדיקה עצמית.
 1. טען במגש ההזנה נייר לבן רגיל חדש בגודל Letter או A4.
 2. לחץ לחיצה ממושכת על לחצן Cancel (ביטול) () ולאחר מכן לחץ על לחצן Start Copy Color (בצע העתקה בצבע) ().
  המכשיר מדפיס דוח בדיקה עצמית, שעשוי להצביע על מקור בעיית ההדפסה.
  איור : דוח בדיקה עצמית
 3. ודא שתבניות הבדיקה מציגות רשת שלמה ושקווי הצבע העבים שלמים.
  • אם יש יותר מכמה קווים שבורים בתבנית זו, הדבר עשוי להצביע על בעיה בחרירי הדיו. ייתכן שיהיה עליך לנקות את מחסניות ההדפסה.
  • אם הקו השחור חסר, דהוי, מטושטש או מקווקו, הדבר עשוי להעיד על בעיה במחסנית להדפסה בשחור או להדפסת צילומים בחריץ הימני.
  • אם חלק מהקווים הצבעוניים חסרים, דהויים, מטושטשים, או מקווקוים, הדבר עשוי להעיד על בעיה במחסנית ההדפסה בשלושה צבעים בחריץ השמאלי.
שלב שני: אתר את המחסניות שהדפיסו את האזורים השונים בדוח הבדיקה-העצמית
זהה כל מחסנית שהדפיסה אזור נתון בדף האבחון, כדי שאם תמצא פגמים בדף, תוכל להצביע על המחסנית המהווה את מקור הבעיה.
עם זאת, באפשרותך להתקין במדפסת שילובים שונים של מחסניות דיו, ושילובי מחסניות שונות מפיקים דוגמאות אבחון שונות בדף. דף האבחון עשוי להיראות שונה מהדוגמה המוצגת להלן, אך המחסנית הימנית והמחסנית השמאלית מדפיסות באותם אזורים של הדף, ללא קשר למחסניות שהותקנו.
  איור : מראה דף האבחון
 1. הודפס על ידי המחסנית הימנית
 2. הודפס על ידי המחסנית השמאלית
  הערה:
אם אתה מדפיס במצב רזרבי (מחסנית אחת חסרה), אזור ההדפסה של המחסנית החסרה בדף האבחון יישאר ריק.
דוגמאות ההדפסה בכל אזור עשויות להיראות שונות במקצת על הדף.
שלב שלישי: בדוק פגמים באמצעות דוח הבדיקה העצמית
ככלל, אם המדפסת ומחסניות ההדפסה תקינות, בדוגמאות ההדפסה (שנראות כמו רשתות של קווים) יחסרו קווים מעטים בלבד, אם בכלל. כמו כן, צבעי הדוגמאות והפסים אמורים להיות דומים לצבעי הנקודות שעל תווית מחסנית ההדפסה.
  הערה:
אל תשווה את הצבעים בדף האבחון לצבעים שבדף אינטרנט זה. אם המסך שלך אינו מכויל, הצבעים אינם נכונים. במקום זאת, השווה את הצבעים שעל הדף לצבעי הנקודות שעל תווית מחסנית ההדפסה. הנקודות הצבעוניות אינן מדויקות באופן מושלם, אך סביר להניח שהן מדויקות יותר מהצבעים המוצגים במסך.
קווים חסרים או קווים מפוספסים
אם בדוגמה חסרים יותר מקווים ספורים, או אם מופיע בה פס מפוספס, סימן שמחסנית הדיו מתפקדת בצורה לקויה.
איור : בהדפסה של המחסנית הימנית חסרים קווים ויש בה קו מפוספס
איור : בהדפסה של המחסנית השמאלית חסרים קווים ויש בה קו מפוספס
אם בדף האבחון חסרים קווים חסרים או מופיעים קווים מפוספסים, לחץ כאן כדי להמשיך בפתרון הבעיה (c00832192) (באנגלית).
תערובת צבעים
אם הצבע של הדוגמאות או של הקווים שונה מצבע הנקודות שעל תווית המחסנית, מחסנית זו מתפקדת בצורה לקויה.
איור : נקודות צבעוניות על תווית המחסנית השמאלית (שלושה צבעים)
איור : הצבע של אחד מקווי הצבע של המחסנית השמאלית שונה מהצבע שעל תווית המחסנית
אם בדף האבחון הצבעים שונים מאלה המופיעים על תווית המחסנית, לחץ כאן כדי להמשיך בפתרון הבעיה (c00832204) (באנגלית).
צבעים חסרים
אם אחד ממשטחי הצבע חסר לגמרי, המחסנית מתפקדת בצורה לקויה.
איור : הדוגמה הצהובה והפס הצהוב חסרים
אם דוגמאות או משטחי צבע חסרים לגמרי, לחץ כאן כדי להמשיך בפתרון הבעיה (c00832204) (באנגלית).
כתמי דיו
אם מופיעות על דף האבחון מריחות דיו, ייתכן שעליך לנקות את המחסניות.
איור : המחסנית השמאלית (דיו שחור) גורמת למריחת הדיו
אם בדף האבחון מופיע דיו מרוח, לחץ כאן כדי להמשיך בפתרון הבעיה (c00726682) (באנגלית).
שלב רביעי: שלח את המכשיר לתיקון
תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם השלמת את כל השלבים הקודמים.
כדי לבדוק אם עדיין יש אחריות על המוצר שלך, עבור לאתר האינטרנט המשמש לבדיקת אחריות http://www.support.hp.com/checkwarranty. צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, צור קשר עם התמיכה של HP כדי למצוא מרכז שירות מקומי באזור שלך.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏