ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבים שולחניים של HP ו-Compaq - לא ניתן להפעיל את המחשב (Windows Vista)

מסמך זה מתייחס לכל המחשבים השולחניים של HP ו-Compaq עם Windows Vista.
מסמך זה מספק פתרונות אפשריים לבעיות שכיחות רבות בהפעלת מחשב. בחר את התיאור הקרוב ביותר מתוך רשימת התסמינים הבאה, כדי למצוא פתרון לבעיה. אם אינך מצליח למצוא תסמין שדומה למצב המערכת שלך, עיין בסעיף שלבים סטנדרטיים לפתרון רוב בעיות האתחול.
  הערה:
*חשוב לפני השימוש במסמך זה, ודא שכל כונני התקליטונים, כונני התקליטורים/DVD, יציאות ה-USB, וכל חריצי קורא כרטיס הזיכרון ריקים, ושכל ההתקנים שאינם חיוניים (מדפסות, סורקים, כוננים קשיחים חיצוניים, וכדומה) מנותקים. רק העכבר, הצג ולוח המקשים צריכים להיות מחוברים.
שלבים סטנדרטיים לפתרון רוב בעיות האתחול
ראשית, בצע את השלבים הבאים כדי לקבוע אם הכונן הקשיח מזוהה ב-BIOS:
 1. לפני שתתחיל הסר את כל ההתקנים מהמחשב (כמו כונני USB, ותקליטורי CD או DVD) וחבר רק את העכבר, הצג והמקלדת המקוריים.
 2. הפעל את המחשב, והקש על המקש F10 שוב ושוב עם הופעת המסך הראשון, כדי להיכנס לתוכנית השירות BIOS Setup.
 3. ודא ששם הכונן הקשיח מופיע ברשימה במסך הכללי.
  איור : דוגמא לשם כונן קשיח המופיע ב-BIOS ‏(Western Digital)
הכונן הקשיח מזוהה
בצע את השלבים הבאים כדי לתקן את מערכת הקבצים שבכונן הקשיח:
 1. כבה את המחשב והמתן לפחות 5 שניות כאשר המחשב במצב כיבוי מלא.
 2. הפעל את המחשב והקש על המקש F8 שוב ושוב בזמן הפעלת המחשב.
  מסך "Advanced Boot Options" (אפשרויות אתחול מתקדמות) נפתח אם מחיצת המערכת בכונן הקשיח עדיין תקינה.
    הערה:
  אם המסך "Advanced Boot Options" (אפשרויות אתחול מתקדמות) לא נפתח, השתמש בתקליטור שחזור. הכנס את תקליטור השחזור הראשון לכונן והפעל את המחשב. מהמסך הראשי של מנהל השחזור, בחר באפשרויות מתקדמות, בחר בתיקון אתחול של Microsoft, ולחץ על הבא. דלג לשלב 8.
 3. בחר Repair Your Computer (תיקון המחשב) והקש Enter.
 4. בחר פריסת לוח מקשים המתאימה למדינה/אזור שלך ולחץ על Next (הבא).
 5. כאשר הודעת הכניסה מופיעה, בחר את שם המשתמש בעל הרשאות מנהל (לא Administrator) מהרשימה הנפתחת User Name (שם משתמש). שם המשתמש בעל הרשאות המנהל הוא בדרך כלל שם המשתמש הראשון שהוזן במהלך הגדרת המחשב הראשונית.
 6. הקלד את סיסמת הכניסה בשדה Password (סיסמה) ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).
    הערה:
  אם אינך יודע את הסיסמה, השאר את השדה Password (סיסמה) ריק ולחץ על OK (אישור). אם אינך מצליח לעבור את חלון הסיסמה, בקש את הסיסמה ממנהל המערכת או בצע שחזור מערכת כדי לשחזר את המערכת למצבה הקודם.
  חלון 'אפשרויות שחזור מערכת' נפתח.
  איור : אפשרויות שחזור מערכת
 7. לחץ על תיקון אתחול.
  חלון תיקון אתחול נפתח ומחפש באופן אוטומטי בעיות באתחול.
  איור : תיקון אתחול
 8. בצע את הפעולות המוצעות על-ידי 'תיקון אתחול'. שחזור מערכת, תיקון קבצים פגומים או חסרים או פעולות אחרות.
    הערה:
  עשוי להופיע חלון ובו הודעה כי ל'תיקון אתחול' אין אפשרות לתקן את המחשב באופן אוטומטי. אם ישנו חיבור אינטרנט פעיל, לחץ על שלח מידע אודות בעיה זו כדי לעזור ל-Microsoftלהבין בעיות אלה ולהגיב עליהן טוב יותר. אחרת, המשך לשלב הבא.
 9. לאחר השימוש ב'תיקון אתחול', נסה לפתוח את Windows.
  • אם Windows Vista נפתח, סיימת.
  • אם Windows Vista לא נפתח, בצע את החלק הראשון של סעיף זה שוב כדי לפתוח את החלון 'אפשרויות תיקון אתחול', והמשך.
 10. מהחלון 'אפשרויות תיקון אתחול', לחץ על שורה פקודה.
    הערה:
  אם נאלצת להשתמש בתקליטורי שחזור כדי להפעיל את תיקון האתחול, לחץ על ALT‏ + D במסך אפשרויות שחזור מתקדמות כדי לפתוח שורת פקודה.
 11. הזן את הקלט הבא בשורת הפקודה:
  bootrec /fixboot
 12. הזן את הקלט הבא בשורת הפקודה:
  bootrec /fixmbr
  איור : מסוף הפקודה
 13. לאחר השימוש בכלי bootrec, סגור את כל החלונות הפתוחים כדי להפעיל מחדש את המחשב ולפתוח את Windows.
  • אם Windows Vista נפתח, סיימת.
  • אם Windows Vista לא נפתח, המשך לבצע את השלבים הבאים.
 14. בצע שחזור מערכת מלא באמצעות תקליטורי שחזור. לקבלת מידע נוסף, עיין במסמך התמיכה של HP ביצוע שחזור מערכת של HP ב-Windows Vista.
 15. אם לא ניתן להשלים את השחזור באמצעות תקליטורי השחזור, החלף את הכונן הקשיח.
הכונן הקשיח אינו מזוהה
בצע את השלבים הבאים כאשר הכונן הקשיח לא מזוהה:
שלב 1: איפוס ה-BIOS
תחילה, אפס את ה-BIOS כדי לוודא כי הגדרות ה-BIOS נכונות:
 1. הפעל את המחשב והקש F10 שוב ושוב כדי לפתוח את מסך הגדרת ה-BIOS.
 2. הקש על המקש F5 כדי לאפס את הגדרות ה-BIOS המשמשות כברירת מחדל. השתמש במקשי החיצים כדי לבחור באפשרות Yes (כן) אוOK (אישור) והקש Enter.
 3. הקש F10 כדי לשמור את ההגדרות ולצאת. השתמש במקשי החיצים כדי לבחור באפשרות Yes (כן) אוOK (אישור) והקש Enter.
 4. כבה את המחשב.
 5. נתק את כבל המתח.
 6. לחץ על לחצן ההפעלה במשך חמש שניות.
 7. חבר שוב את כבל המתח והפעל את המחשב.
 8. אם בעיית האתחול נעלמה, סיימת.
  בעיית האתחול עדיין קיימת, המשך לסעיף הבא.
שלב 2: ניתוק וחיבור מחדש של כבל הכונן הקשיח
בצע את השלבים הבאים כדי להסיר ולחבר מחדש את כבלי הכונן הקשיח:
  אזהרה:
הקצוות של לוחות המתכת עלולים להיות חדים. היזהר שלא להעביר את העור לאורך שפה מתכתית פנימית של המחשב.
  שים לב:
מוצר זה מכיל רכיבים שעלולים להינזק עקב פריקה אלקטרוסטטית (ESD). כדי לצמצם את הסיכון לנזק כתוצאה מפריקה אלקטרוסטטית, עבוד מעל רצפה שאין עליה שטיח, השתמש במשטח עבודה בעל יכולת פיזור סטטי (כגון משטח קצף מוליך), והצמד לפרק כף היד רצועת פריקה אלקטרוסטטית המחוברת למשטח מוארק.
 1. הסר את הלוח הצידי על-ידי שחרור הברגים והחלקת הלוח לעבר חלקו האחורי של המחשב.
  איור : דוגמה לסוג אחד של לוח צידי. המחשב שלך עשוי להיות שונה.
 2. אתר את כבל המתח המחובר לכונן הקשיח. נתק וחבר מחדש את כבל המתח.
  מיקום כבל נתונים וכבל מתח IDE
  מיקום כבל נתונים וכבל מתח Serial ATA ‏(SATA)
 3. אתר את חיבור כבל הנתונים IDE או SATA לכונן הקשיח. נתק את כבל הנתונים IDE או SATA מהכונן הקשיח וחבר אותו מחדש.
 4. אתר את מיקום חיבור כבל הנתונים IDE או SATA בלוח האם. נתק את כבל הנתונים IDE או SATA מהשקע בלוח האם וחבר אותו מחדש.
 5. החזר את הלוח הצידי למקומו.
 6. חבר את כבל המתח חזרה למחשב.
 7. הפעל את המחשב והמתן כדי לראות את בעיית האתחול עדיין קיימת:
 8. אם בעיית האתחול עדיין קיימת, החלף את הכונן הקשיח.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏