תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

ההודעה 'חסימת נייר' מוצגת במדפסת מדפסת HP PSC‏ 1315,‏ 1315v,‏ 1315xi,‏ 1315s,‏ ו- 1318 All-in-One Series

בעיה

בעת ההדפסה, הנייר נתקע בתוך המדפסת והיא מפסיקה לפעול. ייתכן ונורית בדיקת הנייר מהבהבת או מרצדת.
איור : הנורית ‏"בדוק נייר" מהבהבת
אתה נתקל בחסימות נייר לעתים קרובות או לעתים חוזרות ונשנות?
אם אתה מחפש מידע על מניעת חסימות נייר חוזרות ונשנות, תוכל לדלג אל סעיפי המניעה והסיבות במסמך זה.

כיצד להשתמש בפתרונות שבמסמך זה

לפתרון הבעיה, נסה כל פתרון במסמך זה, ולאחר מכן בצע את השלבים בסעיף זה להדפסת דוח בדיקה עצמית. שלב זה יקבע אם חומרת המוצר פועלת כראוי. לאחר שפתרת את הבעיה, והמוצר הדפיס בהצלחה דוח בדיקה עצמית, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון בעיות.
כיצד להדפיס דוח בדיקה עצמית
 1. טען נייר לבן רגיל במגש ההזנה.
 2. לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן ביטול ולאחר מכן לחץ על הלחצן התחל העתקה בצבע.
  המוצר ידפיס דוח בדיקה עצמית.

פתרון ראשון: שחרור חסימת הנייר

על מנת לטפל בחסימת הנייר, בצע את השלבים הבאים לפי סדר הצגתם.

שלב ראשון: הוצא פיסות נייר חופשיות מהמגש

הוצא את כל גיליונות הנייר החופשיים ממגש ההזנה וממגש הפלט.
  שים לב:
בשלב זה אל תנסה להוציא את הנייר שנתקע. ניסיון לשחרר חסימת נייר מחזית המוצר עלול לגרום נזק למנגנון ההדפסה.
הוצא נייר חופשי ממגש הנייר.
אל תמשוך נייר תקוע דרך תחתית הכיסוי הקדמי
איור: הסר כל נייר חופשי ממגש הנייר
איור: אין להוציא נייר שנתקע דרך חזית המוצר

שלב שני: שחרר את חסימת הנייר מגב ה-All-in-One

עקוב אחר ההוראות הבאות כדי לשחרר חסימה מגב המכשיר.
  שים לב:
לעולם אל תשחרר נייר תקוע מחלקו הקדמי של המוצר. אם ניתן למשוך את הנייר מגב המוצר או מהמגש, תמיד נסה זאת תחילה. משיכת הנייר מתוך פנים הכיסוי הקדמי עלולה לגרום נזק מכני למוצר HP.
 1. נתק את כבל ה-USB או הכבל המקבילי מגב המכשיר.
 2. נתק את כבל המתח מגב המוצר.
  איור : נתק את כבל המתח
  איור: ניתוק כבל המתח
 3. הסר את דלת הגישה האחורית. לחץ כלפי פנים את הלשונית בחלק השמאלי של הדלת האחורית ולאחר מכן משוך את הדלת הרחק מהמוצר.
  איור : הסר את דלת הגישה האחורית
  איור: הסרת דלת הגישה האחורית
 4. הוצא בעדינות נייר תקוע או פיסות נייר קרועות מתוך הגלילים שבתוך המוצר.
    שים לב:
  השתמש בפנס כדי לחפש ביסודיות בגלילים ובגלגלים פיסות נייר קרועות או כאלו שנשארו במוצר. אם יישארו בתוך המוצר פיסות נייר קרועות, סביר להניח שיתרחשו חסימות נוספות.
 5. חבר מחדש את דלת הגישה האחורית למוצר. דחף את הדלת קדימה עד שתינעל במקומה בנקישה.

שלב שלישי: שחרר את חסימת הנייר מהחלק הקדמי של ה-All-in-One

 1. פתח את דלת הגישה למחסניות.
  איור : פתח את דלת הגישה
  איור: פתיחת דלת הגישה למחסניות
 2. הוצא בעדינות נייר תקוע או פיסות נייר קרועות מתוך הגלילים שבתוך המוצר.
    שים לב:
  הוצא את הנייר בזהירות. אם הנייר נקרע, חלקים ממנו עלולים להישאר בתוך נתיב הנייר ולגרום נזק למוצר. הוצא בזהירות את כל שיירי הנייר שתמצא.
  איור : הרחק כל בדל של נייר תקוע
  איור: הרחקת כל בדל של נייר קרוע
 3. סגור את דלת הגישה למחסניות.
  איור : סגור את דלת הגישה
  איור: סגירת דלת הגישה למחסניות
 4. חבר מחדש את כבל החשמל לגב המוצר.
 5. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעיל את המוצר.

שלב רביעי: ודא שהגררה יכולה לנוע בחופשיות

 1. כאשר המכשיר מופעל, פתח את דלת הגישה למחסניות. גררת ההדפסה עשויה לנסות לנוע לתוך אזור הגישה. אם כך הוא הדבר, אפשר לה להגיע למצב זה.
  איור : פתח את דלת הגישה
  איור: פתיחת דלת הגישה למחסניות
 2. כאשר המדפסת פועלת, נתק ממנה את כבל המתח.
 3. נתק את כבל המתח ממקור המתח או משקע החשמל.
    אזהרה:
  עליך לנתק את כבל המתח כדי להזיז את הגררה ידנית ולאפס את מנגנון הזנת הנייר מבלי להסתכן במכת חשמל.
 4. חפש אחר כל נייר או עצם שעלול לעצור את גררת ההדפסה.
    שים לב:
  אם הנייר נקרע כאשר אתה מסיר אותו מבין הגלילים, בדוק את הגלילים כדי לוודא שלא נשארו בתוך המוצר פיסות נייר קרועות. אם נותרו פיסות נייר במוצר, עלולות להתרחש חסימות נייר נוספות.
 5. הכנס את היד למוצר דרך דלת הגישה למחסניות והנע את הגררה באופן ידני.
  • אם הגררה תקועה בצד ימין של המוצר, הזז את הגררה לצד שמאל של המוצר.
  • אם הגררה תקועה בצד שמאל של המוצר, הזז את הגררה לצד ימין של המוצר.
  • אם הגררה תקועה במרכז המוצר, הזז את הגררה לצד ימין של המוצר.
 6. הסר כל נייר חופשי או עצם חוסם שתמצא.
 7. ודא שהגררה יכולה לנוע בחופשיות לרוחב המוצר. דחוף בחוזקה את הגררה שמאלה, ולאחר מכן ימינה.
 8. סגור את דלת הגישה למחסניות.
  איור : סגור את דלת הגישה
  איור: סגירת דלת הגישה למחסניות
 9. חבר מחדש את כבל החשמל לגב המוצר.
 10. חבר מחדש את כבל המתח לשקע.
 11. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעיל את המוצר.

שלב חמישי: הדפס דוח בדיקה עצמית

הדפס דוח בדיקה עצמית. עיין בסעיף המסביר איך להיעזר בפתרונות אלו, בתחילת מסמך זה.
 • אם השלבים הללו פתרו את הבעיה, ודף הניסיון הודפס, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות. חבר את כבל ה-USB מחדש ולאחר מכן נסה להדפיס שוב.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.
 • אם דף הבדיקה לא הודפס, המשך לפתרון הבא.

פתרון שני: ניקוי גלילי הזנת הנייר

כדי לנקות את גלילי הנייר של המוצר, פעל לפי ההוראות הבאות.

שלב ראשון: ניקוי גלילי הזנת הנייר

 1. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי לכבות את המוצר.
 2. נתק את כבל המתח מגב המוצר.
 3. הסר את דלת הגישה האחורית. לחץ כלפי פנים את הלשונית בחלק השמאלי של הדלת האחורית ולאחר מכן משוך את הדלת הרחק מהמוצר.
  איור : הסר את דלת הגישה האחורית
  איור: הסרת דלת הגישה האחורית
 4. הרטב מעט מטלית נטולת-מוך במים מזוקקים או מינרליים, ונגב את גלילי הזנת הנייר. סובב את הגלילים באצבעותיך כדי לנקותם סביב סביב.
  איור : נקה את הגלגלות
  איור של גלילי הנייר
 5. ודא שגלילי הזנת הנייר בדלת הגישה האחורית נקיים, ללא כל בדלי נייר, וכי הם מסתובבים בחופשיות.
  איור : גישה לדלת הגלילים
  גרפיקה של דלת הגישה האחורית וגלילי הנייר
 6. אפשר לגלילים להתייבש לחלוטין.
 7. חבר מחדש את דלת הגישה האחורית. יישר את פיני הדלת כנגד החריצים שבצד הימני של גב המוצר, ולאחר מכן דחוף את הדלת קדימה, כדי שתיכנס למקומה בנקישה.
  הערה:
  ודא שתפס דלת הגישה האחורית יהיה סגור לחלוטין.
 8. חבר מחדש את כבל החשמל לגב המוצר.
 9. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעיל את המוצר.

שלב שני: הדפס דוח בדיקה עצמית

הדפס דוח בדיקה עצמית. עיין בסעיף המסביר איך להיעזר בפתרונות אלו, בתחילת מסמך זה.
 • אם השלבים הללו פתרו את הבעיה, ודף הניסיון הודפס, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות. חבר את כבל ה-USB מחדש ולאחר מכן נסה להדפיס שוב.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.
 • אם דף הבדיקה לא הודפס, המשך לפתרון הבא.

פתרון שלישי: ביצוע איפוס מתח

שלב ראשון: ביצוע איפוס מתח

 1. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל המתח מגב המדפסת.
 2. נתק את כבל המתח משקע החשמל שבקיר.
 3. המתן 15 שניות לפחות.
 4. חבר את כבל המתח בחזרה לשקע החשמל שבקיר.
 5. חבר מחדש את כבל המתח למדפסת.
 6. הפעל את המדפסת.

שלב שני: הדפס דוח בדיקה עצמית

הדפס דוח בדיקה עצמית. עיין בסעיף המסביר איך להיעזר בפתרונות אלו, בתחילת מסמך זה.
 • אם השלבים הללו פתרו את הבעיה, ודוח הבדיקה העצמית הודפס, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות. חבר את כבל ה-USB כדי להמשיך בעבודת ההדפסה.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.
 • אם דוח הבדיקה העצמית לא הודפס, דלג לפתרון הבא.

שלב שלישי: חפש מידע נוסף

אם אתה עדיין נתקל בבעיות, היכנס אל דף הבית של התמיכה במוצרי HP וחפש מסמך אחר שמתייחס לתופעות שאתה נתקל בהן.
לחץ לחיצה ימנית על קישור זה, דף הבית של התמיכה במוצר, ולאחר מכן לחץ על פתח בחלון חדש.
הערה:
אם הדף מוצג עבור מדינה או שפה לא מתאימים, לחץ על הקישור אזור/שפה בפינה הימנית העליונה של הדפדפן. שם תוכל לבחור במדינה/אזור ובשפה המתאימים.

פתרון רביעי: מסור את המדפסת All-in-One לתיקון

תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם השלמת את כל השלבים הקודמים.
כדי לבדוק אם עדיין יש אחריות על המוצר שלך, עבור לאתר האינטרנט המשמש לבדיקת אחריות http://www.support.hp.com/checkwarranty. צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, צור קשר עם התמיכה של HP כדי למצוא מרכז שירות מקומי באזור שלך.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.

מניעת חסימות נייר

ההמלצות הבאות עשויות לסייע למנוע הישנות חסימות הנייר במוצר של HP שברשותך.
 • לפני טעינת הנייר במגש, אחוז את ערימת הנייר וטפח את הקצה התחתון שלה על משטח שטוח כדי ליישר את הערימה מכל הצדדים.
 • ודא שמכווני האורך והרוחב של המגש ממוקמים בצורה נכונה, ולאחר מכן דחוף את ערימת הנייר קדימה עד שתיעצר בתוך המגש.
    שים לב:
  אל תדחף את הנייר עמוק מדי במגש.
 • אין לטעון את המגש יתר על המידה.
 • הוסף נייר למגש רק כשהמוצר אינו מדפיס.
 • ודא שהמוצר של HP תומך בסוג הנייר. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד המצורף למוצר של HP.
 • אל תדפיס על נייר עם מהדקי נייר או סיכות שדכן.
 • אל תשתמש בנייר מקופל, קרוע, מאובק, לח, מקומט, מגולגל, או נייר שאינו מונח בצורה שטוחה.
 • טען סוג אחד בלבד של נייר בכל פעם. אל תערבב נייר ממידות, סוגים או משקלים שונים.
 • אל תשתמש בנייר שהוא דק, עבה או מבריק מדי עבור המוצר.

סיבות

חסימות נייר במדפסת עשויות להיגרם על-ידי הגורמים הבאים:
 • נייר שנטען צורה לא נכונה במגש הנייר.
 • גלילי נייר פגומים או מלוכלכים.
 • טעינת נייר קרוע, מקומט או לח במגש הנייר.
 • ייתכן שדלת הגישה האחורית או האביזר להדפסה דו-צדדית (יחידת הדפסה דו-צדדית) אינם סגורים או נעולים היטב במקומם.
 • נוסף נייר לערימה שכבר נמצאה במגש בעת שהמוצר של HP הדפיס.
 • המגש מכיל יותר מסוג אחד של נייר.
 • הנייר תקוע בתוך המוצר של HP במקום בו אי אפשר לראותו.
 • מכשול חוסם את מסלול הנייר.
 • פיסות נייר קרועות מחסימה קודמת תקועות במוצר.
 • המגש מלא מדי.
 • בעת הדפסה על מעטפה, קצוות המעטפה מקופלות.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏