תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP - שגיאת חיבור הרשת של הסורק (Windows)

מסמך זה מיועד עבור מדפסות רב-תכליתיות של HP המחוברת למחשב עם Windows ברשת קווית או אלחוטית.
כשמנסים לסרוק, המחשב או הסורק אינם נמצאים או שהסריקה נכשלת. מוצגת אחת משגיאות התקשורת או החיבור שלהלן והסריקה נכשלת.
 • ‏'אירעה שגיאה בהתקשרות עם התקן הסריקה'
 • ‏'אירעה שגיאה במהלך תקשורת עם התקן הסריקה של HP'
 • לא נמצא מחשב
 • לא זוהה מחשב
 • סריקה למחשב אינה זמינה כרגע
 • סריקה למחשב כבר אינה מופעלת
 • סריקה נכשלה
 • לא נמצא סורק
 • אין אפשרות להשיג את הסורק
 • לא הייתה אפשרות לאתחל את הסורק

שלב 1: ודא שהבעיה גם קשורה להדפסה

השלבים במסמך זה פותרים שגיאות תקשורת וחיבור בעת סריקה בלבד.
אם בעיית החיבור מופיעה בעת הדפסה וסריקה, השתמש במשאבים הבאים כדי לפתור את הבעיה:
 • עבור חיבורים קוויים, ודא שהכבל מחובר ליציאת Ethernet של המדפסת וליציאה זמינה בנתב. אם הקישור הירוק אינו קבוע ונורית הפעילות הכתומה אינה מהבהבת, הפעל מחדש את הנתב, המדפסת והמחשב כדי לפתור מצבי שגיאת רשת שקיימים.
אם אתה נתקל בבעיית חיבר רק בעת הסריקה, המשך לשלב הבא.

שלב 2: הפעל מחדש את ההתקנים ובדוק את הגדרות הסריקה של מנהל ההתקן

הפעלה מחדש של המחשב ושל המדפסת יכולה לשחזר את חיבור הסריקה שאבד.
 1. כבה את המדפסת.
 2. ודא שהמדפסת מחוברת ישירות לשקע חשמל בקיר ולא דרך יחידת אל-פסק או מפצל חשמלי.
 3. סגור את כל התוכניות הפועלות במחשב שלך, ולאחר מכן כבה את המחשב.
 4. הפעל את המדפסת.
 5. הפעל את המחשב.
 6. חפש ב-‏Windows‏ את שם דגם המדפסת שלך ולאחר מכן לחץ על שם המדפסת ברשימת התוצאות.
  • אם HP Printer Assistant נפתח, לחץ על סרוק מסמך או תמונה או נהל סריקה למחשב, ולאחר מכן ודא שבחרת את תיבת הסימון לצד הפעל אוטומטית את הסריקה למחשב כאשר אני נכנס לתוך מערכת Windows.
  • אם מרכז הפתרונות של HP נפתח, לחץ על הגדרות סריקה כדי להציג את מצב חיבור הסריקה, הגדרות והעדפות.
  • אם שם המדפסת שלך אינו מופיע בתוצאות, דלג לשלב של להתקין את התוכנה של HP עבור המדפסת שלך.
 7. נסה לבצע פעולת סריקה.
אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, עבור לשלב הבא.

שלב 3: בדוק מהו מצב החיבור של הרשת והמדפסת

ודא שהרשת אכן פועלת כראוי ושהמדפסת מוכנה לסריקה.
 1. ודא שהמדפסת מחוברת לרשת.
  • חיבור רשת אלחוטית: במדפסת, פתח את תפריט הרשת האלחוטית או ההגדרות כדי לוודא שהאות האלחוטי מופעל. ודא שנורית החיווי של האלחוט דולקת ביציבות.
  • חיבור רשת קווית: ודא שהכבל מחובר ליציאת Ethernet של המדפסת , וליציאה זמינה בנתב. נורת הקישור הירוקה אמורה לדלוק באופן יציב ונורת הפעילות הכתומה אמורה להבהב.
   חבר את כבל ה-‏Ethernet‏ למדפסת ולנתב
 2. לנתבים רבים יכולים לפעול פסים בתדר 2.4 GHz ו- 5.0 GHz, אך לא כל המדפסות של HP תומך שני פסים. ודא ש2.4 ghz בנתב מופעל ומשדר. אם הנתב משדר שמות רשת נפרדים (מזהי SSID) עבור כל פס, חבר את המדפסת ל-SSID של פס ‎2.4 GHz. אם המדפסת תומכת ב-‎5.0 GHz, חבר אותה ל-SSID של פס ‎5.0 GHz.
 3. במחשב, עבור עם העכבר מעל סמל הרשת באזור ההודעות כדי להציג את שם הרשת ואת מצב החיבור.
  הערה:
  אם אתה משתמש ברשת פרטית וירטואלית (VPN), התנתק ממנה בעת הניסיון לסרוק.
  דוגמה של סמל הרשת המציג את שם הרשת ואת מצב החיבור
  • אם הרשת המוצגת אינה שלך (לדוגמה, אם אתה מחובר לרשת של שכן או אורח), עליך להתחבר מחדש לרשת שלך כדי לסרוק.
  • אם עוצמת אות הרשת חלשה, קרב את המחשב והמדפסת לנתב, מקם את ההתקנים הרחק מחפצים מתכתיים גדולים כגון כונניות ספרים והתרחק מהתקנים שפולטים אותות רדיו כגון תנורי מיקרוגל וטלפונים אלחוטיים.
  • אם סטטוס הרשת הוא 'לא מחובר', ודא שהרשת פועלת כראוי, ולאחר מכן בדוק שוב את הסטטוס. ודא שמופיע סימן ביקורת לצד שם הרשת.
  • אם סמל מטוס מוצג, לחץ על הסמל, החלק את המחוון של מצב טיסה למצב כבוי, ולאחר מכן התחבר לרשת האלחוטית שלך.
   תמונה: דוגמה ל'מצב טיסה' שהפך לזמין
 4. נסה לבצע פעולת סריקה.
אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, עבור לשלב הבא.

שלב 4: הפעל את Print and Scan Doctor

‏HP מספקת כלי חינמי הקרוי HP Print and Scan Doctor כדי לאבחן ולפתור בעיות הדפסה. הורד והפעל את HP Print and Scan Doctor כדי לבצע במהירות ובאופן אוטומטי כמה משימות שידוע כי הן פותרות בעיה זו. כאשר לוחצים על קישור זה, מתבצעת הורדה של HP Print and Scan Doctor למחשב באמצעות יכולות ההורדה של דפדפן האינטרנט שלך.
אחרי שתיפתח התוכנה Print and Scan Doctor, לחץ על תקן סריקה כדי לסקור רשימה של בעיות ותיקונים.
 1. במסך התוצאות של Print and Scan Doctor, צפה ברשימת התוצאות הניתנות להפעלה.
  • אם אתה רואה סימונים לבנים, המדפסת עברה את הבדיקות.
  • אם אתה רואה מפתח ברגים לבן , זהו סימן ש-Print and Scan Doctor מצאה בעיה.
  • אם אתה רואה סימני קריאה צהובים, הבדיקה נכשלה ונדרשה פעולה של המשתמש, אבל הכלי דילג על השלב.
  • אם אתה רואה סימן X אדום, עקוב אחר ההוראות על המסך כדי לפתור את הבעיה.
 2. לחץ על בצע סריקת ניסיון או דלג.
  • אם תלחץ על סריקת בדיקה, יפעיל הכלי Print and Scan Doctor את תוכנת הסריקה של ‏HP‏ לצורך ביצוע סריקת בדיקה. פעל על-פי ההנחיות שתוכנת הסריקה מציגה על המסך כדי לבצע את הבדיקה.
  • אם לחצת על דלג ואינך נתקל בבעיות נוספות, לחץ על יציאה כדי לצאת מהכלי.
  • אם לחצת על דלג ואתה עדיין נתקל בבעיות סריקה, לחץ על תמיכה ופתרון בעיות לקבלת תמיכה מותאמת לסורק שלך, או לחץ על פורום התמיכה של ‏HP‏ לקבלת עזרה מלקוחות ‏HP‏.
אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, עבור לשלב הבא.

שלב 5: הסר את ההתקנה של תוכנת המדפסת

פתור בעיות בחיבור בעת הסריקה על ידי הסרת ההתקנה של תוכנת המדפסת לפני שתתקין מחדש את מנהל ההתקן העדכני.
אל תנתק את המדפסת מהרשת בעת הסרת התקנת התוכנה.
 1. חפש ב-Windows אחר הסר התקנת תוכנית ולאחר מכן לחץ ברשימת התוצאות על הגדרת לוח הבקרה הסר התקנת תוכנית.
 2. ברשימת התוכניות המותקנות, לחץ על שם מדפסת HP שברשותך ולאחר מכן לחץ על הסר התקנה או על כן כדי לאשר את הסרת ההתקנה.
 3. השלם את הסרת התוכנה בהתאם להנחיות המופיעות במסך.
 4. הפעל מחדש את המחשב.
המשך לשלב הבא.

שלב 6: התקן מחדש את התוכנה של HP

עבור אל 'תמיכה בלקוחות של HP' כדי להוריד את הגרסה העדכנית ביותר של מנהל ההתקן של המדפסת שלך עם כל המאפיינים.
הערה:
כאפשרות חלופית, תוכל להשתמש בתקליטור התוכנה, אם הוא תומך במערכת ההפעלה המותקנת במחשב שלך.
 1. הפעל את המדפסת.
 2. אם המדפסת מחוברת למחשב באמצעות כבל USB, נתק את הכבל מהמדפסת. התקנת התוכנה מנחה אותך לחבר את הכבל במידת הצורך.
 3. אם מוצג דף בוא נזהה את המוצר שלך כדי להתחיל בעבודה, לחץ על מדפסת, הקלד את מספר דגם המדפסת שברשותך, ולאחר מכן לחץ על שלח.
  דף תוצאות התוכנות עבור המדפסת שלך מוצג עם מערכת ההפעלה המהווה ברירת מחדל שנבחרה.
 4. אם עליך לשנות את מערכת ההפעלה, לחץ על שנה, בחר את הגרסה שברשותך ולאחר מכן לחץ על שנה.
 5. תחת הכותרת מנהל התקן, לחץ על הורדה.
 6. במהלך ההתקנה, בחר בסוג ההתקנה טיפוסית או מומלצת כאשר תתבקש לבחור בסוג ההתקנה על-ידי תוכנית ההתקנה של התוכנה.
אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, עבור לשלב הבא.

שלב 7: בדוק את הגדרות Windows Image Acquisition

‏‎Windows Image Acquisition ‏(WIA) הוא שירות במערכת ההפעלה Windows התומך בתקשורת בין המחשב לבין סורקים. אם WIA לא מופעל, עבודות סריקה יכולות להיכשל.
 1. חפש ב-Windows את האפשרות הצג שירותים מקומיים, ולאחר מכן לחץ על הגדרת לוח הבקרה הצג שירותים מקומיים ברשימת התוצאות.
  כעת ייפתח חלון שירותים.
 2. מצא Windows Image Acquisition (WIA) בעמודת השם והתבונן בערכים 'סטטוס' ו'סוג אתחול'.
  • אם הסטטוס הוא 'הופעל' וסוג האתחול הוא 'אוטומטי', WIA פועל כראוי. דלג לשלב הבא.
  • אם הסטטוס הוא 'לא זמין', לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על Windows Image Acquisition (WIA), לחץ על מאפיינים, לחץ על הכרטיסייה 'כללי', לחץ על התחל תחת 'מצב השירות', ולאחר מכן בחר אוטומטי מתוך התפריט הנפתח של סוג האתחול.
   הערה:
   אם לא ניתן להפעיל את WIA, ודא שהשירותים להלן אף הם הופעלו והוגדרו בתור סוג האתחול האוטומטי.
   • קריאה לפרוצדורה מרוחקת (RPC)
   • ‏‎Shell Hardware Detection
   • ממפה נקודות קצה של RPC
   • מפעיל התהליכים של שרת DCOM
 3. נסה לבצע פעולת סריקה.
אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, עבור לשלב הבא.

שלב 8: השבת זמנית את תוכנת חומת האש במחשב

תוכנת חומת אש מסייעת בחסימת איומים מחוץ לרשת שלך, אך הגדרות או תצורות מסוימות יכולות לחסום את התקשורת עם מדפסות רשת. השתמש ב-Print and Scan Doctor כדי לזהות ולהשבית באופן זמני את תוכנת חומת האש במחשב שלך.
 1. חזור ל-Print and Scan Doctor, לחץ על רשת ולאחר מכן לחץ על פתור בעיות בחומות אש.
  תמונה: לחץ על פתור בעיות בחומות אש בתפריט הנפתח.
 2. לחץ על השם של תוכנות חומת אש במערכת שלך שמצבן מאופשר, ולאחר מכן לחץ על השבת.
  דוגמה לחלון פתרון בעיות בחומות אש
 3. נסה לבצע פעולת סריקה.
  • אם באפשרותך לסרוק, עיין באתר התמיכה של תוכנת חומת האש כדי לשנות הגדרות כגון רמת האבטחה, אזורים מהימנים ויציאות פתוחות כדי לאפשר תקשורת עם המדפסת שלך. לאחר שינוי ההגדרות, הפעל מחדש את חומת האש דרך Print and Scan Doctor.
  • אם אינך יכול לסרוק, תוכנת חומת האש אינה גורמת לבעיה. הפעל מחדש את חומת האש דרך Print and Scan Doctor, ולאחר מכן המשך לשלב הבא.

שלב 9: נסה אפשרויות סריקה אחרות

השתמש בפתרונות המעקף הבאים כדי לסרוק אם השלבים הקודמים לא פתרו את הבעיה. ייתכן שמפתרונות מעקף מסוימים לא יהיו זמינים, תלוי במדפסת. אם השיטה הראשונה שניסית לא פעלה, נסה את פתרונות המעקף האחרים.

שאלות נפוצות

עיין בתשובות לשאלות הנפוצות בנושא בעיות סריקה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏