ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

ההודעה 'חסימת נייר' מוצגת עבור סדרת המדפסות HP Officejet J5700 All-in-One

הבעיה
בעת ההדפסה, המוצר מפסיק להזין דפים ונורית ההתראה מתחילה להבהב. הודעת השגיאה 'חסימת נייר' מופיעה בתצוגת המוצר.
  איור : נורית התראה מהבהבת
  איור שמראה את מיקום נורית ההתראה בלוח הבקרה
 1. נורית התראה
אתה נתקל בחסימות נייר לעתים קרובות או לעתים חוזרות ונשנות?
אם אתה מחפש מידע על מניעת חסימות נייר חוזרות ונשנות, תוכל לדלג אל סעיפי המניעה והסיבות במסמך זה.
לפתרון הבעיה, נסה כל פתרון במסמך זה, ולאחר מכן בצע את השלבים בסעיף זה להדפסת דוח בדיקה עצמית. שלב זה יקבע אם חומרת המוצר פועלת כראוי. לאחר שפתרת את הבעיה, והמוצר הדפיס בהצלחה דוח בדיקה עצמית, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון בעיות.
הדפס דוח בדיקה עצמית
להדפסת דוח בדיקה עצמית, בצע את השלבים הבאים.
 1. טען במגש ההזנה נייר לבן רגיל לא משומש בגודל U.S. Letter או A4.
 2. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעיל את המוצר.
 3. לחץ על הגדרה, ואחר כך לחץ על 2. התפריט הדפס דוח יופיע.
 4. לחץ על 4 כדי לבחור ולהדפיס דוח בדיקה-עצמית.
חשוב! נסה להדפיס דוח בדיקה עצמית אחרי כל פתרון, גם אם הפתרון פותר את הבעיה.
פתרון ראשון: שחרור חסימת הנייר
בצע את השלבים הבאים כדי לפתור את הבעיה. ייתכן שלא יהיה צורך להשלים את כל השלבים.
שלב ראשון: הוצא פיסות נייר חופשיות
הסר כל נייר חופשי ממגש הקלט.
  שים לב:
בשלב זה אל תנסה להוציא את הנייר שנתקע.
הוצא פיסות נייר חופשיות
אל תמשוך דפים תקועים
איור של נייר חופשי במגש ההזנה
איור שמזהיר ממשיכה של נייר חסום החוצה
שלב שני: שחרר את החסימה מגב ה-All-in-One
  שים לב:
לעולם אל תשחרר נייר תקוע מחלקו הקדמי של המוצר. אם ניתן למשוך את הנייר מגב המוצר או מהמגש, תמיד נסה זאת תחילה. משיכת הנייר מתוך החלק הפנימי של המכסה הקדמי עלולה לגרום נזק מכני למוצר.
 1. נתק את כבל ה-USB מגב המוצר.
 2. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי לכבות את המוצר.
 3. לחץ כלפי פנים את הלשונית שבחלק השמאלי של דלת הגישה האחורית, כדי לשחרר את הדלת. פתח את הדלת באמצעות משיכתה כלפי חוץ מהמוצר.
  איור : הסר את דלת הגישה האחורית
  איור: הסרת דלת הגישה האחורית
 4. הוצא בעדינות נייר תקוע או פיסות נייר קרועות מתוך הגלילים שבתוך המוצר. משוך גיליונות נייר שלמים בעזרת שתי הידיים, כדי למנוע את קריעתם.
    שים לב:
  השתמש בפנס כדי לחפש ביסודיות בגלילים ובגלגלים פיסות נייר קרועות או כאלו שנשארו במוצר. אם יישארו בתוך המוצר פיסות נייר קרועות, סביר להניח שיתרחשו חסימות נוספות.
  איור : הוצא פיסות נייר
  איור: הוצאת פיסות נייר
 5. דחוף בעדינות את דלת הגישה האחורית או את ההתקן להדפסה דו-צדדית לתוך המוצר עד שיינעלו במקומם בנקישה.
שלב שלישי: שחרר את החסימה מחזית המוצר
 1. בדוק את מגש הנייר לוודא שאין בו נייר חסום, מבלי לפתוח את דלת הגישה למחסניות.
 2. אם אתה רואה נייר תקוע, משוך אותו החוצה בעדינות.
    שים לב:
  הוצא בזהירות נייר מחזית המוצר. משיכת הנייר בחוזקה עלולה להזיק למנגנון ההדפסה.
 3. פתח את דלת הגישה למחסניות.
  איור : פתח את דלת הגישה למחסניות
  איור: פתיחת דלת הגישה למחסניות
 4. בדוק אם נותר עדיין נייר תקוע במוצר.
 5. הוצא בזהירות כל נייר חוסם שתמצא.
    שים לב:
  הוצא את הנייר מחזית המוצר בזהירות רבה. פיסות נייר קרועות שיישארו בתוך המוצר עלולות לגרום לחסימות נייר נוספות, דבר שעלול לגרם נזק למנגנון ההדפסה. השתמש בפנס כדי לוודא שמצאת את כל שאריות הנייר.
 6. סגור את דלת הגישה למחסניות.
 7. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעיל את המוצר.
שלב רביעי: הדפס דוח בדיקה עצמית
הדפס דוח בדיקה עצמית. עיין בסעיף המסביר איך להיעזר בפתרונות אלו, בתחילת מסמך זה.
 • אם השלבים הללו פתרו את הבעיה, ודף הבדיקה הודפס, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.
 • אם דף הבדיקה לא הודפס, המשך לפתרון הבא.
פתרון שני: ודא שהגררה יכולה לנוע בחופשיות
בצע את השלבים הבאים כדי לוודא שהגררה נעה בחופשיות.
שלב ראשון: בדוק את נתיב הנייר
 1. פתח את דלת הגישה למחסניות.
  איור : פתח את דלת הגישה למחסניות
  איור: פתיחת דלת הגישה למחסניות
    הערה:
  גררת ההדפסה עשויה לנסות לנוע לתוך אזור הגישה. במקרה כזה, אפשר לה להגיע למיקום זה.
 2. בזמן שהמוצר פועל, נתק את כבל המתח מגב המוצר.
 3. נתק את כבל המתח ממקור המתח או משקע החשמל.
    אזהרה:
  עליך לנתק את כבל המתח כדי להזיז את הגררה ידנית ולאפס את מנגנון הזנת הנייר בלי להסתכן במכת חשמל.
 4. חפש פיסות נייר או כל עצם שעלול להגביל את תנועת הגררה.
  איור : דוגמא של נייר שעלול לעצור את גררת ההדפסה
  איור: איור של נייר בנתיב הגררה שעלול לעצור את גררת ההדפסה
 5. הוצא כל נייר או חפץ שתמצא.
    הערה:
  אם הנייר נקרע כשאתה מוציא אותו, בדוק את הגלילים והגלגלים כדי לוודא שלא נשארו בתוך המוצר פיסות נייר קרועות. אם נותרו פיסות נייר במוצר, עלולות להתרחש חסימות נייר נוספות.
 6. הכנס את ידך לתוך המוצר, והזז את הגררה ידנית.
  • אם הגררה תקועה בצדו הימני של המוצר, הזז את הגררה לצדו השמאלי.
  • אם הגררה תקועה בצדו השמאלי של המוצר, הזז את הגררה לצדו הימני.
  • אם הגררה תקועה באמצע המוצר, הזז את הגררה לצדו הימני.
 7. ודא שגררת המדפסת יכולה לנוע בחופשיות לרוחב המדפסת על ידי דחיפה קלה של הגררה שמאלה, ולאחר מכן ימינה.
 8. סגור את דלת הגישה למחסניות.
  איור : סגור את דלת הגישה למחסניות
  איור: סגירת דלת הגישה למחסניות
 9. חבר מחדש את כבל החשמל לגב המוצר.
 10. חבר מחדש את כבל המתח למקור המתח או לשקע החשמל.
 11. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעיל את המוצר.
שלב שני: הדפס דוח בדיקה עצמית
הדפס דוח בדיקה עצמית. עיין בסעיף המסביר איך להיעזר בפתרונות אלו, בתחילת מסמך זה.
 • אם השלבים הללו פתרו את הבעיה, ודף הבדיקה הודפס, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.
 • אם דף הבדיקה לא הודפס, המשך לפתרון הבא.
פתרון שלישי: נקה את הגלילים ואת דלת הגישה האחורית
אבק, סיבי נייר ופסולת אחרת עלולים להצטבר על גלילי הזנת הנייר ולגרום לחסימות נייר ובעיות בהזנת הנייר. בצע את השלבים הבאים כדי לנקות את גלילי הזנת הנייר.
שלב ראשון: נקה את הגלילים
 1. אסוף את החומרים הבאים:
  • מטלית נקייה ונטולת סיבים, או כל מטלית שלא תתפורר או תשאיר סיבים
  • מים מזוקקים, מסוננים, או מינרליים (מי ברז עלולים להזיק למוצר)
 2. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי לכבות את המוצר.
 3. נתק את כבל המתח מגב המוצר.
 4. לחץ על הלשונית בצד שמאל של דלת הגישה האחורית ומשוך אותה הרחק מהמוצר, כדי להסירה.
  איור : הסר את דלת הגישה האחורית
  איור: הסרת דלת הגישה האחורית
 5. הרטב קלות מטלית נקייה נטולת מוך במים מינרליים או במים מזוקקים, ולאחר מכן סחט את הנוזלים העודפים מהמטלית.
 6. לחץ את המטלית על גבי הגלילים וסובב אותם מעלה בעזרת אצבעותיך. הפעל לחץ מתון להרחקת כל הצטברות של אבק או לכלוך.
  איור : סובב ונקה את הגלילים
  איור: הגלילים בתוך דלת הגישה האחורית
 7. הנח לגלילים להתייבש במשך 10 או 15 דקות.
 8. ודא שגלילי הזנת הנייר בדלת הגישה האחורית נקיים, שאין בהם פיסות נייר ושהם מסתובבים בחופשיות.
 9. נקה את פני השטח והגלילים של דלת הגישה האחורית באותו אופן בו ניקית את הגלילים הגדולים בתוך המוצר.
 10. הנח לגלילים של דלת הגישה האחורית להתייבש במשך 10 עד 15 דקות.
 11. דחוף בעדינות את דלת הגישה האחורית או את ההתקן להדפסה דו-צדדית לתוך המוצר עד שיינעלו במקומם בנקישה.
 12. חבר מחדש את כבל החשמל לגב המוצר.
 13. אם המוצר אינו מופעל באופן אוטומטי, לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעילו.
שלב שני: הדפס דוח בדיקה עצמית
הדפס דוח בדיקה עצמית. עיין בסעיף המסביר איך להיעזר בפתרונות אלו, בתחילת מסמך זה.
 • אם השלבים הללו פתרו את הבעיה, ודף הבדיקה הודפס, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.
 • אם דף הבדיקה לא הודפס, המשך לפתרון הבא.
פתרון רביעי: אפס את המוצר
בצע את השלבים הבאים כדי לאפס את המוצר.
שלב ראשון: בצע איפוס מתח
 1. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעיל את המוצר.
 2. כאשר המוצר פועל, נתק את כבל המתח מגב המוצר.
 3. נתק את כבל המתח משקע החשמל שבקיר.
 4. המתן לפחות 15 שניות.
 5. חבר את כבל המתח בחזרה לשקע החשמל שבקיר.
 6. חבר מחדש את כבל החשמל לגב המוצר.
 7. אם המוצר אינו מופעל באופן אוטומטי, לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעילו.
שלב שני: הדפס דוח בדיקה עצמית
הדפס דוח בדיקה עצמית. עיין בסעיף המסביר איך להיעזר בפתרונות אלו, בתחילת מסמך זה.
 • אם השלבים הללו פתרו את הבעיה, ודוח הבדיקה העצמית הודפס, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות. חבר את כבל ה-USB כדי להמשיך בעבודת ההדפסה.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.
 • אם דוח הבדיקה העצמית לא הודפס, דלג לפתרון הבא.
שלב שלישי: חפש מידע נוסף
אם אתה עדיין נתקל בבעיות, היכנס אל דף הבית של התמיכה במוצרי HP וחפש מסמך אחר שמתייחס לתופעות שאתה נתקל בהן.
לחץ לחיצה ימנית על קישור זה, דף הבית של התמיכה במוצר, ולאחר מכן לחץ על פתח בחלון חדש.
  הערה:
אם הדף מוצג עבור מדינה או שפה לא מתאימים, הקלק על הקישור אזור/שפה בפינה הימנית העליונה של הדפדפן. שם תוכל לבחור במדינה/אזור ובשפה המתאימים.
פתרון חמישי: מסור את המדפסת All-in-One לתיקון
תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם השלמת את כל השלבים הקודמים.
כדי לבדוק אם עדיין יש אחריות על המוצר שלך, עבור לאתר האינטרנט המשמש לבדיקת אחריות http://www.support.hp.com/checkwarranty. צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, צור קשר עם התמיכה של HP כדי למצוא מרכז שירות מקומי באזור שלך.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.
 • לפני טעינת הנייר במגש ההזנה, אחוז את ערימת הנייר וטפח עם הקצה התחתון שלה על משטח שטוח כדי ליישר את הערימה מכל הצדדים.
 • ודא שמכווני האורך והרוחב במגש ההזנה ממוקמים בצורה נכונה, ולאחר מכן דחוף את ערימת הנייר קדימה עד שתיעצר בתוך המגש.
    שים לב:
  אל תדחף את הנייר עמוק מדי במגש.
 • אל תעמיס יותר מדי נייר במגש ההזנה.
 • הוסף נייר למגש ההזנה רק כשהמוצר אינו מדפיס.
 • ודא שהמוצר של HP תומך בסוג הנייר. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד המצורף למוצר של HP.
 • אל תדפיס על נייר עם מהדקי נייר או סיכות שדכן.
 • אל תשתמש בנייר מקופל, קרוע, מאובק, לח, מקומט, מגולגל, או נייר שאינו שוכב שטוח.
 • טען סוג אחד בלבד של נייר בכל פעם. אל תערבב נייר מסוגים, משקלים, או מידות שונים.
 • אל תשתמש בנייר שהוא דק, עבה או מבריק מדי במוצר.
 • כדי למנוע חסימות של מזין המסמכים האוטומטי, ודא שחלקיו נקיים ואינם מכוסים באבק או בחומר דביק. הנחיה זו חלה על מגשי ההזנה והפלט, פס הזכוכית של הסורק במזין המסמכים האוטומטי, משטח הפקק, וגלילי האיסוף.
חסימות נייר במדפסת עשויות להיגרם על-ידי הגורמים הבאים:
 • נייר שנטען צורה לא נכונה במגש הנייר.
 • גלילי נייר פגומים או מלוכלכים.
 • טעינת נייר קרוע, מקומט או לח במגש הנייר.
 • ייתכן שדלת הגישה האחורית או האביזר להדפסה דו-צדדית (יחידת הדפסה דו-צדדית) אינם סגורים או נעולים היטב במקומם.
 • נוסף נייר לערימה שכבר נמצאה במגש בעת שהמוצר של HP הדפיס.
 • המגש מכיל יותר מסוג אחד של נייר.
 • הנייר תקוע בתוך המוצר של HP במקום בו אי אפשר לראותו.
 • מכשול חוסם את מסלול הנייר.
 • פיסות נייר קרועות מחסימה קודמת תקועות במוצר.
 • המגש מלא מדי.
 • בעת הדפסה על מעטפה, קצוות המעטפה מקופלות.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏