תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - שליחה דיגיטלית

פרק זה מכיל מידע בנושאים הבאים:

אודות שליחה דיגיטלית

להתקן יש תכונות מובנות לשליחה דיגיטלית. שליחה דיגיטלית היא תהליך יחיד שבאמצעותו ניתן לסרוק מסמך מודפס בהתקן ולשלוח אותו ישירות למספר סוגים של יעדים:
 • E-mail (דואר אלקטרוני): שלח את המסמך כקובץ מצורף לכתובת דואר אלקטרוני אחת או יותר. הנמענים יוכלו להדפיס, לאחסן ולהעביר הלאה את המסמכים שיתקבלו בצורה זו. נוסף על כך, הם יוכלו לפתוח את המסמכים בתוכניות שונות ולערוך אותם כדי לענות על צרכים ספציפיים.
 • Folder (תיקייה): שלח את המסמך לתיקיית רשת משותפת. בחר מתוך רשימה של תיקיות לגישה מהירה. לחלופין, אם אתה רשום בהתקן, באפשרותך לציין יעד בלוח הבקרה.
 • Fax (פקס): שלח את הפקס למכשיר פקס אחד או יותר. נמענים מקבלים מסמכים אלה בדיוק כמו כל הודעת פקס אחרת.

השוואת שליחה דיגיטלית עם התקני HP אחרים

אם השתמשת בעבר במדפסות רב-שימושיות מסוג HP LaserJet, ייתכן שהתכונה של שליחה דיגיטלית מוכרת לך. עם זאת, תכונות השליחה הדיגיטלית עבור התקן זה שונות מאלה של התקני מדפסת רב-שימושית קודמים של HP. בהתקן זה, עליך להגדיר את תכונות השליחה הדיגיטלית ולנהל אותן באמצעות שרת האינטרנט המובנה. אין תוכנה חיצונית זמינה עבור תכונות השליחה הדיגיטלית. במדפסות רב-שימושיות קודמות מסוג HP LaserJet, מרבית התכונות חייבו שימוש בתוכנת שליחה דיגיטלית נוספת של HP.
הטבלה הבאה מבצעת השוואה של תכונות השליחה הדיגיטלית המובנות בהתקן זה לעומת מדפסות רב-שימושיות מסוג HP LaserJet.
השוואת תכונות שליחה דיגיטלית מובנות
התכונה
מובנית ב-HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology
מובנית בהתקני מדפסת רב-שימושית מסוג HP LaserJet
זמינה באמצעות תוכנת DSS (שליחה דיגיטלית) (רק עבור מדפסות רב-שימושיות מסוג HPLaserJet)
מיעון הודעות דואר אלקטרוני
גישה לפנקס הכתובות של אנשי קשר של Microsoft Exchange
כן
לא
כן
גישה לפנקס הכתובות של LDAP
כן
כן
כן
פנקס כתובות מקומי ציבורי
כן
כן
כן
פנקס כתובות מקומי פרטי
כן
כן
כן
אבטחה
אימות Windows NTLM או אימות מתווך Kerberos
כן
לא
כן
אימות Novell
לא
לא
כן
אימות פרוטוקול LDAP
כן
כן
לא
אימות קוד זיהוי אישי או קוד גישה
כן
כן
לא
הצפנת נתונים IPSEC
כן
לא
סוגי יעדים
שליחה ל-FTP
לא
כן
כן
שליחה לתיקיית רשת של Windows
משתמשים מאומתים יכולים לציין תיקייה חדשה. משתמשים שאינם מאומתים יכולים להשתמש בתיקיות קיימות בלבד.
כן
כן
כן
שליחה לפקס באינטרנט
כן
לא
כן
שליחה לפקס ברשת מקומית
כן
לא
כן
שליחה לתיקיית רשת ב-Novell
כן
לא
כן
שליחה לדואר אלקטרוני
כן
כן
כן
שליחה לזרימת עבודה
לא
לא
כן
שמירת קבצים כסוג OCR (זיהוי תווים אופטי)
כן
לא
כן
לכידת מסמכים
(בעת שימוש בתוכנת זרימת עבודה של ספק חיצוני)
כן
כן
לא
ניהול שליחה דיגיטלית
ניהול צי (קבוצה של התקנים)
HP Web Jetadmin
HP Web Jetadmin או תוכנת שליחה דיגיטלית
HP Web Jetadmin או תוכנת שליחה דיגיטלית
כלי שירות להגדרת התצורה של תוכנת שליחה דיגיטלית
לא ישים
לא
כן
שרת אינטרנט מובנה (לניהול התקן בודד)
כן
כן
לא
ניהול שליחה דיגיטלית בלוח הבקרה
חלקי
חלקי
לא
התאמה אישית של שליחה דיגיטלית בלוח הבקרה
לא
כן
כן

שליחה לדואר אלקטרוני

אם ההתקן מחובר לשרת רשת בעל כתובת SMTP חוקית ויש לו חיבור לאינטרנט, תוכל להשתמש בהתקן לסריקת מסמכים ושליחתם כקובץ מצורף להודעת דואר אלקטרוני.

שליחת קובץ סרוק כקובץ מצורף לדוא"ל

 1. הנח את מסמך המקור על משטח הזכוכית כשפניו כלפי מטה או במזין המסמכים כשפניו כלפי מעלה.
 2. במסך Home (מסך הפתיחה), לחץ על E‑mail (דואר אלקטרוני) כדי לפתוח את התכונה 'דוא"ל'.
 3. עבור כל שדה, לחץ על התיבה כדי לפתוח את המקלדת הווירטואלית ולאחר מכן הקלד את הפרטים. השתמש בלחצני הגלילה בשמאל המסך כדי להציג את השדות. כדי להשתמש בכתובת מפנקס הכתובות של הדוא"ל, לחץ על לחצן פנקס הכתובות (), אם הלחצן זמין, ובחר בשם. לקבלת מידע נוסף, ראה .
  הערה:
  אם מנהל המערכת הגדיר את ההתקן כך שיהיה באפשרותך לשלוח דוא"ל לעצמך בלבד, פנקס הכתובות לא יופיע.
  From (מאת):
  הקלד את כתובת הדוא"ל עבור האדם השולח את הדוא"ל. אם מנהל המערכת הגדיר ברירת מחדל לכתובת From (מאת): שדה זה כבר מאוכלס וייתכן כי לא יהיה באפשרותך לשנותו. אם ביצעת כניסה להתקן, כתובת הדוא"ל שלך מולאה.
  To (אל):
  הקלד את שמות הנמענים. כדי להפריד בין השמות, הקלד נקודה-פסיק או לחץ על Enter. אם מנהל המערכת הגדיר תכונה זו כך שיהיה באפשרותך לשלוח דוא"ל לעצמך בלבד, שדה זה כבר מאוכלס בכתובת הדוא"ל שלך ואין באפשרותך לשנותו.
  CC (עותק):
  הקלד את שמות הנמענים. כדי להפריד בין השמות, הקלד נקודה-פסיק או לחץ על Enter. אם מנהל המערכת הגדיר תכונה זו כך שיהיה באפשרותך לשלוח דוא"ל לעצמך בלבד, שדה זה ריק ואין באפשרותך לשנותו.
  BCC (עותק מוסתר):
  הקלד את שמות הנמענים. הנמענים האחרים אינם יכולים לצפות בשמות בשדה זה. כדי להפריד בין השמות, הקלד נקודה-פסיק או לחץ על Enter. אם מנהל המערכת הגדיר תכונה זו כך שיהיה באפשרותך לשלוח דוא"ל לעצמך בלבד, שדה זה ריק ואין באפשרותך לשנותו.
  Subject (נושא):
  הקלד את הנושא של הודעת הדוא"ל.
  File Name (שם קובץ):
  הקלד את שם הקובץ לשימוש עבור הקובץ המצורף לדואר אלקטרוני.
  Message (הודעה):
  הקלד הודעה למסירה בדוא"ל. ייתכן שמנהל המערכת חסם שדה זה.
 4. לחץ על More Options (אפשרויות נוספות) כדי להציג אפשרויות דוא"ל נוספות. לקבלת פרטים נוספים על השימוש בהגדרות מותאמות אישית, ראה .
 5. לאחר הגדרת כל האפשרויות, לחץ על Send E‑mail (שלח דואר אלקטרוני) () כדי לסרוק את המסמך ולשלוח את הודעת הדוא"ל.
 6. כדי לוודא כי הודעת הדוא"ל נשלחה בהצלחה, פתח את המסך Home ולחץ על Job Status (סטטוס עבודה). לחץ על הכרטיסייה Job Log (יומן רישום עבודות) וחפש אחר הודעת הדוא"ל ברשימת העבודות שבוצעו.

שימוש בפנקס הכתובות של הדואר האלקטרוני

פנקס הכתובות של הדואר האלקטרוני משמש לאחסנת פרטים עבור נמעני הדוא"ל. כדי לפתוח את פנקס הכתובות, לחץ על לחצן פנקס הכתובות () במסך הדוא"ל הראשי. הלחצן זמין עבור השדות From (מאת):, To (אל):, CC (עותק):, וכן BCC (עותק מוסתר):.
לקבלת פרטים נוספים על כתובת כלשהי, בחר בכתובת ברשימה בצד שמאל או ימין של המסך ולחץ על Details (פרטים).
ניתן להוסיף ערכים בפנקס הכתובות השמור בהתקן. ניתן גם לשנות או למחוק ערכים מסוימים. לאחר ביצוע כניסה להתקן, הכתובות שאתה מוסיף אינן זמינות למשתמשים האחרים.
הערה:
אין אפשרות לשנות או למחוק ערכים של כתובות ברשת וגם ערכים מסוימים שיובאו מפנקסי כתובות אחרים. עבור אותם ערכים, לחצני ההוספה, המחיקה והעריכה אינם פעילים.
שימוש בכתובת
 1. לחץ על שם אחד או יותר ברשימה בצד ימין (או בצד שמאל) של המסך כדי לסמן אותם.
 2. לחץ על חץ ימינה () כדי להעביר את השמות לרשימה בצד ימין (או בצד שמאל) של המסך.
 3. אם ברצונך להסיר שם מהרשימה בצד ימין של המסך, בחר בשם ולאחר מכן לחץ על לחצן 'סל מחזור' הנמצא מתחת לרשימה.
 4. לחץ על OK (אישור) כדי לחזור למסך E‑mail (דואר אלקטרוני) הראשי. השם או השמות אמורים להופיע בשדה הנכון.
הוספת כתובת
 1. לחץ על לחצן סימן החיבור (), הנמצא בפינה השמאלית (או בפינה הימנית) התחתונה של המסך. כעת נפתחת המקלדת הווירטואלית.
 2. בחר כל שדה והקלד את הפרטים הנכונים בתיבה. שדות החובה מסומנים בכוכבית (*).
 3. לאחר מילוי כל הפרטים, לחץ על OK (אישור) כדי להוסיף את השם לרשימת אנשי הקשר ולחזור למסך Address Book (פנקס כתובות) .
  אם ביצעת כניסה להתקן, הכתובת נשמרת ברשימת אנשי הקשר האישית שלך. אם לא ביצעת כניסה להתקן, הכתובת נשמרת ברשימת אנשי הקשר המשותפים.
עריכת כתובת
 1. לחץ על שם ברשימה בצד ימין (או בצד שמאל) של המסך כדי לסמן אותו.
 2. לחץ על Edit (ערוך) כדי לפתוח את המקלדת הווירטואלית.
 3. כדי לשנות את הפרטים בשדה כלשהו, סמן את השדה ולאחר מכן הקלד את הפרטים הנכונים.
 4. לאחר ביצוע כל השינויים, לחץ על OK (אישור) כדי לחזור למסך Address Book (פנקס כתובות).
מחיקת כתובת
 1. לחץ על שם ברשימה בצד ימין (או בצד שמאל) של המסך כדי לסמן אותו. ניתן לבחור במספר שמות.
 2. לחץ על לחצן סל המחזור.
 3. ההתקן מבקש ממך לאשר שברצונך למחוק את הכתובות. לחץ על Yes (כן) כדי למחוק את הכתובות ולחזור למסך 'פנקס הכתובות'.

הגדרת אפשרויות הדוא"ל עבור כל עבודה

ההתקן מציע מספר תכונות לאופטימיזציה של הקבצים המצורפים לדוא"ל. תכונות אלה זמינות כולן במסך E‑mail (דואר אלקטרוני).
המסך E‑mail (דואר אלקטרוני) מורכב משני דפים. מהדף הראשון, לחץ על More Options (אפשרויות נוספות) כדי לעבור לדף הבא.
לקבלת פרטים על אופן השימוש באפשרות כלשהי, לחץ על האפשרות ולאחר מכן לחץ על לחצן העזרה () בפינה הימנית העליונה של המסך. הטבלה שלהלן נותנת מבט על אפשרויות הדואר האלקטרוני.
הערה:
בהתאם להגדרות שקבע מנהל המערכת בהתקן, ייתכן שכמה מתכונות אלה לא יופיעו. האפשרויות בטבלה מוצגות בסדר שבו הן מופיעות.
אפשרויות עבור עבודות הדואר האלקטרוני
שם האפשרות
תיאור
Document File Type (סוג קובץ המסמך)
תכונה זו משמשת לבחירת תבנית הקובץ עבור הקובץ המצורף לדוא"ל.
Original Sides (צדדים מקוריים)
תכונה זו משמשת לתיאור העיצוב בכל צד של מסמך המקור.
Output Quality (איכות הפלט)
תכונה זו משמשת לבחירת איכות הקובץ עבור הקובץ המצורף לדוא"ל. תמונות איכותיות יותר מחייבות קובץ גדול יותר מאשר תמונות באיכות נמוכה יותר. שליחת קבצים גדולים אורכת זמן רב יותר, ונמענים מסוימים עלולים להיתקל בבעיות בקבלת קבצים גדולים.
Content Orientation (כיוון ההדפסה)
תכונה זו משמשת כדי לציין את אופן המיקום של תוכן מסמך המקור בדף: לאורך או לרוחב.
Resolution (רזולוציה)
תכונה זו משמשת להגדרת הרזולוציה עבור הקובץ המצורף לדוא"ל. בתמונות בעלות רזולוציה גבוהה יותר יש יותר נקודות לכל אינץ' (dpi) ולכן הן חדות יותר. בתמונות בעלות רזולוציה נמוכה יותר יש פחות נקודות לכל אינץ' ולכן הן פחות חדות, אך נפח הקובץ קטן יותר.
Original Size (גודל המקור)
תכונה זו משמשת לתיאור גודל הדף של מסמך המקור.
Color/Black (צבע/שחור-לבן)
תכונה זו משמשת כדי לבחור אם הקובץ המצורף לדוא"ל הוא בשחור-לבן או בצבע.
Optimize Text/Picture (התאמה מיטבית לטקסט/לתמונה)
תכונה זו משמשת לאופטימיזציה של הפלט עבור סוג מסוים של תוכן. ניתן לבצע אופטימיזציה של הפלט עבור טקסט או תמונות מודפסות, או להתאים את ההגדרה באופן ידני.
Notification (הודעת יידוע)
תכונה זו משמשת לקבלת הודעה על הסטטוס של קובץ מצורף לדוא"ל שנשלח. ניתן לקבל הודעה בדוא"ל או להדפיס את ההודעה.
Image Adjustment (כוונון תמונה)
תכונה זו משמשת לשיפור האיכות הכוללת של הקובץ. לדוגמה, ניתן לכוונן את הכהות, החדות והניגודיות ולהשתמש בהגדרה Background Cleanup (ניקוי רקע) כדי להסיר תמונות דהויות מהרקע או כדי להסיר צבע רקע בהיר.
Job Build (בניית עבודה)
תכונה זו משמשת לשילוב מספר קבוצות של מסמכי מקור לקובץ יחיד המצורף לדוא"ל. תכונה זו משמשת גם לסריקת מסמך מקור עם מספר דפים גדול ממה שיכול להכיל מזין המסמכים במילוי אחד.

שליחה לתיקיית רשת

אם ההתקן מחובר לרשת, באפשרותך להשתמש בתכונות השליחה הדיגיטלית המובנות כדי לסרוק מסמך ולשמור אותו כקובץ בתיקייה ברשת.

שליחת קובץ סרוק לתיקיית רשת

הערה:
בהתאם להגדרות שקבע מנהל המערכת עבור ההתקן, ייתכן שיהיה עליך לבצע כניסה להתקן כדי להשתמש בתכונה זו.
 1. הנח את מסמך המקור על משטח הזכוכית כשפניו כלפי מטה או במזין המסמכים כשפניו כלפי מעלה.
 2. במסך Home (מסך הפתיחה), לחץ על Network Folder (תיקיית רשת) כדי לפתוח את התכונה 'תיקיית רשת'.
 3. ציין את התיקייה שבה ברצונך לשמור את הקובץ באחת הדרכים הבאות:
  • בחר תיקיית Quick Access Folders (תיקיות לגישה מהירה) אחת מהרשימה. אלו הן תיקיות שהגדיר מנהל המערכת.
  • לחץ על התיבה תחת Network Folder Path (נתיב תיקיית הרשת): כדי לפתוח את המקלדת הווירטואלית. הקלד את נתיב הרשת לתיקייה.
 4. ציין את השם עבור הקובץ על-ידי לחיצה על התיבה תחת File Name (שם קובץ):. כעת נפתחת המקלדת הווירטואלית. הקלד את השם לשימוש עבור הקובץ. אין צורך להקליד את הסיומת של סוג הקובץ. היא נוספת באופן אוטומטי בהתבסס על הגדרת סוג הקובץ של המסמך.
  הערה:
  מנהל המערכת מגדיר את סוג הקובץ שבו יש להשתמש. אם ברצונך להשתמש בסוג קובץ אחר, לחץ על More Options (אפשרויות נוספות) ולאחר מכן פתח את האפשרות Document File Type (סוג קובץ המסמך).
 5. לחץ על More Options (אפשרויות נוספות) כדי להציג אפשרויות נוספות עבור תיקיות רשת. לקבלת פרטים נוספים על השימוש בהגדרות מותאמות אישית, ראה .
 6. לאחר הגדרת כל האפשרויות, לחץ על הלחצן Send to Network Folder (שלח לתיקיית רשת) () כדי לסרוק את המסמך ולשלוח את הקובץ.
 7. כדי לוודא כי הקובץ נשלח בהצלחה, פתח את המסך Home ולחץ על Job Status (סטטוס עבודה). לחץ על הכרטיסייה Job Log (יומן רישום עבודות) וחפש אחר הקובץ ברשימת העבודות שבוצעו.

הגדרת אפשרויות התיקיות

ההתקן מציע מספר תכונות לאופטימיזציה של הקבצים הנשמרים בתיקיות רשת. תכונות אלה זמינות כולן במסך Network Folder (תיקיית רשת).
המסך Network Folder (תיקיית רשת) מורכב משני דפים. מהדף הראשון, לחץ על More Options (אפשרויות נוספות) כדי לעבור לדף הבא.
לקבלת פרטים על אופן השימוש באפשרות כלשהי, לחץ על האפשרות ולאחר מכן לחץ על לחצן העזרה () בפינה הימנית העליונה של המסך. הטבלה שלהלן נותנת מבט על האפשרויות לשמירת קובץ בתיקיית רשת.
אפשרויות עבור עבודות בתיקיות רשת
שם האפשרות
תיאור
Document File Type (סוג קובץ המסמך)
תכונה זו משמשת לבחירת תבנית הקובץ עבור הקובץ שנשמר.
Original Sides (צדדים מקוריים)
תכונה זו משמשת לתיאור הסידור בכל צד של מסמך המקור.
Output Quality (איכות הפלט)
תכונה זו משמשת לבחירת איכות הקובץ. תמונות איכותיות יותר מחייבות קובץ גדול יותר מאשר תמונות באיכות נמוכה יותר ושליחתן אורכת זמן רב יותר.
Content Orientation (כיוון ההדפסה)
תכונה זו משמשת כדי לציין את אופן המיקום של תוכן מסמך המקור בדף: לאורך או לרוחב.
Resolution (רזולוציה)
תכונה זו משמשת להגדרת הרזולוציה עבור הקובץ. בתמונות בעלות רזולוציה גבוהה יותר יש יותר נקודות לכל אינץ' (dpi) ולכן הן חדות יותר. בתמונות בעלות רזולוציה נמוכה יותר יש פחות נקודות לכל אינץ' ולכן הן פחות חדות, אך נפח הקובץ קטן יותר.
Original Size (גודל המקור)
תכונה זו משמשת לתיאור גודל הדף של מסמך המקור.
Color/Black (צבע/שחור-לבן)
תכונה זו משמשת כדי לבחור אם הקובץ הוא בשחור-לבן או בצבע.
Optimize Text/Picture (התאמה מיטבית לטקסט/לתמונה)
תכונה זו משמשת לאופטימיזציה של הפלט עבור סוג מסוים של תוכן. ניתן לבצע אופטימיזציה של הפלט עבור טקסט או תמונות מודפסות, או להתאים את ההגדרה באופן ידני.
Notification (הודעת יידוע)
תכונה זו משמשת לקבלת הודעה על סטטוס הקובץ לאחר שליחתו. ניתן לקבל הודעה בדוא"ל או להדפיס את ההודעה.
Image Adjustment (כוונון תמונה)
תכונה זו משמשת לשיפור האיכות הכוללת של הקובץ. לדוגמה, ניתן לכוונן את הכהות, החדות והניגודיות ולהשתמש בהגדרה Background Cleanup (ניקוי רקע) כדי להסיר תמונות דהויות מהרקע או כדי להסיר צבע רקע בהיר.
Job Build (בניית עבודה)
תכונה זו משמשת לשילוב מספר קבוצות של מסמכי מקור לקובץ יחיד. תכונה זו משמשת גם לסריקת מסמך מקור עם מספר דפים גדול ממה שיכול להכיל מזין המסמכים במילוי אחד.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏