תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - הגדרת התצורה של שליחת פקס ממחשב מבוסס Windows

השתמש במנהל הפקס של Windows PC Fax Send כדי לשלוח הודעות פקס ממחשב אישי. על ההתקן להיות מצויד באבזר פקס אנלוגי ועל התכונה PC Fax Send (שליחת פקס ממחשב) להיות זמינה בתפריט Administration (ניהול) כדי להשתמש בתכונה זו.
הערה:
תכונה זו זמינה אך ורק עבור מערכות הפעלה Windows. הגדרות במנהל הפקס עוקפות הגדרות שנקבעו בלוח הבקרה.
בשלב זה, מנהל הפקס אינו זמין עבור Windows Vista, אך הוא יהיה זמין בעתיד. בקר באתרי האינטרנט הבאים לקבלת מידע נוסף: www.hp.com/go/CM8060edgeline_sw אוwww.hp.com/go/CM8050edgeline_sw.
מנהל ההתקן מותקן בעת בחירה באפשרות התקנת התוכנה Typical with fax (רגילה עם פקס). כמו כן, באפשרותך להתקין את מנהל הפקס במועד מאוחר יותר, על-ידי עדכון ההתקנה. ראה תוכנת התקן.
קבע את הגדרות ברירת המחדל עבור מנהל ההתקן Send Fax באמצעות הלחצן Edit Defaults (ערוך ברירות מחדל) בכרטיסייה Setup (הגדרה) של מנהל ההתקן Send Fax.
הערה:
ייתכן שהגדרות ברירת המחדל נקבעו בעת תהליך ההתקנה.

הגדרת פרטי השולח

פרטי השולח שתגדיר כברירת מחדל ייכללו בכל הודעות הפקס שתשלח באמצעות מנהל ההתקן Send Fax, כולל בעמודי כריכה. באפשרותך לשנות את פרטי השולח עבור הודעות פקס בודדות על-ידי שימוש בשדות הטקסט בכרטיסייה Setup (הגדרה) ולאחר מכן בחירה באפשרות Apply Defaults to this job (החל ברירות מחדל על עבודה זו).
 1. פתח את המסמך שיש לשלוח בפקס בתוכנה שבה נוצר.
 2. לחץ על File (קובץ) ולאחר מכן על Print (הדפסה).
 3. בחר במנהל ההתקן Send Fax (שלח הודעת פקס) מתוך רשימת המדפסות.
 4. בכרטיסייה Setup (הגדרה), לחץ על Edit Defaults (ערוך ברירות מחדל).
 5. תחת Sender Information (פרטי השולח) בתיבת הדו-שיח Default Settings (הגדרות ברירת מחדל), הקלד את ברירות המחדל של שם השולח, שם החברה, מספר הפקס ומספר הטלפון ולאחר מכן בחר Apply Defaults to this job (החל ברירות מחדל על עבודה זו).
 6. לחץ על OK (אישור).
  הערה:
  כדי להגדיר את כל פרטי ברירת המחדל בו-זמנית, בחר בהגדרות של פרטי השולח, של איכות הפקס, של היידוע, של עמוד הכריכה ושל התצוגה המקדימה ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).

הגדרת איכות הפקס

הגדרת איכות הפקס קובעת את הרזולוציה שבה משתמש ההתקן כדי לשלוח את הודעת הפקס.
 1. בכרטיסייה Setup (הגדרה), לחץ על Edit Defaults (ערוך ברירות מחדל).
 2. תחת Fax Quality (איכות פקס), בתיבת הדו-שיח Default Settings (הגדרות ברירת מחדל), בחר באיכות שליחת הפקס שתהווה ברירת מחדל.
  • Standard (רגילה): ‎200 x 100 dpi
  • Fine (חדה): ‎200 x 200 dpi
  • Superfine (חדה מאוד): ‎300 x 300 dpi
 3. לחץ על OK (אישור).
  הערה:
  כדי להגדיר את כל פרטי ברירת המחדל בו-זמנית, בחר בהגדרות של פרטי השולח, של איכות הפקס, של היידוע, של עמוד הכריכה ושל התצוגה המקדימה ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).

קביעת הגדרות היידוע

הגדרות היידוע קובעות מתי וכיצד יישלח יידוע בדבר הסטטוס של הודעת פקס יוצאת.
 1. בכרטיסייה Setup (הגדרה), לחץ על Edit Defaults (ערוך ברירות מחדל).
 2. תחת Notification (יידוע) בתיבת הדו-שיח Default Settings (הגדרות ברירת מחדל), בחר מתי לקבל יידוע:
  • None (ללא): לא נשלחות הודעות יידוע.
  • This Job (עבודה זו): יידוע יישלח כאשר הודעת פקס נשלחת.
  • On Error (בשגיאה): יידוע יישלח כאשר תחול שגיאה.
 3. בחר בסוג היידוע שיישלח:
  • Print (הדפסה): היידוע מודפס במדפסת ברירת המחדל.
  • E-mail (דואר אלקטרוני): יידוע נשלח בהודעת דואר אלקטרוני. הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני בתיבת הטקסט E-mail Address (כתובת דואר אלקטרוני).
  הערה:
  לצורך קבלת יידוע בדואר אלקטרוני, יש להגדיר את פונקציית הדואר האלקטרוני בהתקן.
 4. לחץ על OK (אישור).
  הערה:
  כדי להגדיר את כל פרטי ברירת המחדל בו-זמנית, בחר בהגדרות של פרטי השולח, של איכות הפקס, של היידוע, של עמוד הכריכה ושל התצוגה המקדימה ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).

הגדרת פרטי עמוד הכריכה

השג עקביות במראה עמוד הכריכה של הפקס על-ידי שימוש בעמוד כריכה המהווה ברירת מחדל. עמוד הכריכה כולל שדות להזנת הערות, שורת נושא וסמל ארגוני או תמונה אחרת. השתמש בכרטיסייה Fax Job (עבודות פקס) כדי לשנות הגדרות של עמודי כריכה עבור עבודות פקס בודדות.
 1. בכרטיסייה Setup (הגדרה), לחץ על Edit Defaults (ערוך ברירות מחדל).
 2. תחת Include With Fax (כלול עם הודעת פקס) בתיבת הדו-שיח Default Settings (הגדרות ברירת מחדל), בחר Cover Page‏ (Single recipient only) (עמוד כריכה [נמען בודד בלבד]).
 3. בתיבת הטקסט Notes (הערות), הקלד את הערות ברירת המחדל.
 4. בתיבת הטקסט Subject (נושא), הקלד את שורת הנושא.
 5. לחץ על Browse (עיון) כדי לכלול תמונה בעמוד הכריכה.
 6. דפדף אל קובץ תמונה בתבנית מפת סיביות, כגון סמל ארגוני, ובחר בו.
  הערה:
  תמונת מפת הסיביות מומרת לשחור-לבן בעמוד הכריכה וממוקמת בשליש העליון של הדף.
 7. לחץ על OK (אישור).
  הערה:
  כדי להגדיר את כל פרטי ברירת המחדל בו-זמנית, בחר בהגדרות של פרטי השולח, של איכות הפקס, של היידוע, של עמוד הכריכה ושל התצוגה המקדימה ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).

הגדרת העדפות לתצוגה המקדימה

באפשרותך להגדיר את ההעדפות לתצוגה המקדימה כדי להציג באופן אוטומטי תצוגה מקדימה של כל עבודת פקס לפני שליחתה.
 1. בכרטיסייה Setup (הגדרה), לחץ על Edit Defaults (ערוך ברירות מחדל).
 2. תחת Preview (תצוגה מקדימה) בתיבת הדו-שיח Default Settings (הגדרות ברירת מחדל), בחר Show Preview Before Sending Fax (הצג תצוגה מקדימה לפני שליחת הודעת פקס).
 3. לחץ על OK (אישור).
  הערה:
  כדי להגדיר את כל פרטי ברירת המחדל בו-זמנית, בחר בהגדרות של פרטי השולח, של איכות הפקס, של היידוע, של עמוד הכריכה ושל התצוגה המקדימה ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).

הגדרת העדפות למנהל הפקס

הגדר את אפשרויות ברירת המחדל שישמשו עבור כל עבודות שליחת הפקס מהמחשב.
 1. לחץ על התחל, לחץ על הגדרות ולאחר מכן לחץ על מדפסות ופקסים.
 2. בחלון מדפסות ופקסים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שלח פקס ולאחר מכן לחץ על העדפות הדפסה.
 3. בתיבת הדו-שיח Send Fax Document Properties (מאפייני שליחת מסמך בפקס), לחץ על Paper/Quality (נייר/איכות) כדי לקבוע את הגדרות ברירת המחדל של הנייר ושל האיכות. כדי לשמור את הגדרות ברירת המחדל של הנייר ולסגור את תיבת הדו-שיח, לחץ על OK (אישור).
  הערה:
  הכרטיסייה Advanced (מתקדם) בתיבת הדו-שיח Send Fax Document Properties (מאפייני שליחת מסמך בפקס) מכילה מידע המשפיע על מנהל ההתקן של שליחת הפקס, אך הקפד שלא לשנות אף אחת מהגדרות אלה להפעלה רגילה של מנהל התקן שליחת הפקס. כרטיסייה זו היא כרטיסייה סטנדרטית ב-Windows ואין אפשרות להסיר אותה עבור מנהל התקן זה.
 4. לחץ על Services (שירותים) כדי לבדוק את הסטטוס של החומרים המתכלים ושל ההתקן או כדי להפעיל את שרת האינטרנט המובנה. האפשרויות בכרטיסייה Services (שירותים) מופיעות רק אם מנהל ההתקן של שליחת הפקס מחובר ליציאת TCP/IP חוקית.
 5. לחץ על OK (אישור) כדי לשמור כל שינוי שבוצע בהגדרות ברירת המחדל וסגור את תיבת הדו-שיח.

הגדרת התצורה של קודי החיוב

התוכנה של PC Fax Send (שליחת פקס ממחשב) תומכת בשימוש בקודי חיוב בעת שליחת הודעות פקס.
הפעל את תכונת קודי החיוב באמצעות לוח הבקרה של ההתקן.
 1. בלוח הבקרה של ההתקן, לחץ על Administration (ניהול).
 2. גלול אל Initial Setup (הגדרה ראשונית) ולחץ עליו ולאחר מכן לחץ על Fax Setup (הגדרת הפקס).
 3. גלול אל Fax Send Settings (הגדרות שליחה של הודעות פקס) ולחץ עליו.
 4. גלול אל Billing Codes (קודי חיוב) ולחץ עליו ולאחר מכן לחץ על Setup (הגדרה).
 5. בחר Billing codes on (קודי חיוב מופעלים).
 6. במחשב, לחץ על התחל, לחץ על הגדרות ולאחר מכן לחץ על מדפסות ופקסים.
 7. תחת משימות מדפסת בחלון מדפסות ופקסים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שם ההתקן ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 8. בתיבת הדו-שיח מאפייני Send Fax, לחץ על הגדרות התקן.
 9. לחץ על OK (אישור).


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏