hp-support-head-portlet

動作
正在載入...
HP 顧客貼心服務 - 知識庫

hp-contact-secondary-navigation-portlet

動作
正在載入...

hp-share-print-widget-portlet

動作
正在載入...
 • 反饋

hp-concentra-wrapper-portlet

動作
正在載入...

HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 - 13.A2 2 號紙匣卡紙

13.A2 2 號紙匣卡紙

使用下列程序檢查 2 號紙匣相關的所有可能的卡紙位置是否有紙張。發生卡紙時,控制面板會顯示訊息和動畫來協助您清除卡紙。
 • 13.A2.XX 2 號紙匣卡紙
 1. 取出紙匣。
  描述 : 開啟紙匣
 2. 取出所有卡紙和碎紙。
  描述 : 取出卡紙
 3. 查看產品內部,然後將進紙區域的卡紙取出。
  描述 : 取出卡紙
 4. 重新裝入並合上紙匣。
  描述 : 合上紙匣

hp-feedback-input-portlet

動作
正在載入...

hp-feedback-banner-portlet

動作
正在載入...

hp-country-locator-portlet

動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港

hp-detect-load-my-device-portlet

動作
正在載入...