hp-support-head-portlet

動作
正在載入...
HP 顧客貼心服務 - 知識庫

hp-contact-secondary-navigation-portlet

動作
正在載入...

hp-share-print-widget-portlet

動作
正在載入...

hp-concentra-wrapper-portlet

動作
正在載入...

HP Designjet L26500 印表機系列 - 檢視或設定日期與時間

如果要檢視或設定印表機的日期與時間,請至前控制面板,選擇 圖示,然後選擇「前控制面板選項」>「日期與時間選項」。

hp-feedback-input-portlet

動作
正在載入...

hp-feedback-banner-portlet

動作
正在載入...

hp-country-locator-portlet

動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港

hp-detect-load-my-device-portlet

動作
正在載入...