hp-support-head-portlet

動作
正在載入...
HP 顧客貼心服務 - 知識庫

hp-contact-secondary-navigation-portlet

動作
正在載入...

hp-share-print-widget-portlet

動作
正在載入...
  • 反饋

hp-concentra-wrapper-portlet

動作
正在載入...

HP Designjet T2300 e 多功能印表機系列 - 檢查工作的用量統計

您可以透過兩種方式檢查特定工作的用量統計。
注意:
用量統計不保證絕對準確。

使用 HP Utility 取得列印統計資料

  1. 存取 HP Utility。
  2. 選擇「工作中心」以檢視最近幾項工作的相關資訊。
  3. 在 Windows 上,按一下「列印統計」連結。
    在 Mac OS 上,選取「工作統計」,然後按一下「搜尋」按鈕。

使用嵌入式 Web 伺服器取得列印統計資料

  1. 存取嵌入式 Web 伺服器。
  2. 選擇「首頁」索引標籤。
  3. 選取「歷程記錄」>「列印統計」。

hp-feedback-input-portlet

動作
正在載入...

hp-feedback-banner-portlet

動作
正在載入...

hp-country-locator-portlet

動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港

hp-detect-load-my-device-portlet

動作
正在載入...