hp-support-head-portlet

Actions
Loading...

Καλώς ορίσατε στην Υποστήριξη Πελατών της HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Actions
Loading...

hp-share-print-widget-portlet

Actions
Loading...

hp-concentra-wrapper-portlet

Actions
Loading...

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - Δηλώσεις τηλεπικοινωνιών

Δήλωση τηλεπικοινωνιών FCC
Αυτός ο εξοπλισμός πληροί τις απαιτήσεις του Τμήματος 68 των κανονισμών FCC και τις απαιτήσεις εγκεκριμένες από την ACTA. Στο πίσω μέρος αυτού του εξοπλισμού υπάρχει μια ετικέτα που περιέχει, ανάμεσα σε άλλες πληροφορίες, ένα αναγνωριστικό προϊόντος στη μορφή US:AAAEQ##TXXXX. Εάν σας ζητηθεί, θα πρέπει να παρέχετε αυτόν τον αριθμό στην εταιρεία τηλεπικοινωνιών σας.
Το REN χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της ποσότητας των συσκευών, που μπορούν να συνδεθούν στην τηλεφωνική γραμμή. Υπερβολική τιμή REN στην τηλεφωνική γραμμή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα οι συσκευές να μην κουδουνίζουν στις εισερχόμενες κλήσεις. Στις περισσότερες, αλλά όχι όλες, τις περιοχές, το άθροισμα των REN δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το πέντε (5.0). Για να είστε βέβαιοι για τον αριθμό των συσκευών που μπορούν να συνδεθούν στη γραμμή, όπως καθορίζεται από τα συνολικά REN, επικοινωνήστε με την εταιρεία τηλεπικοινωνιών για να διαπιστώσετε το μέγιστο αριθμό REN για την περιοχή κλήσης σας.
Αυτός ο εξοπλισμός χρησιμοποιεί τις ακόλουθες υποδοχές USOC: RJ11C.
Με αυτόν τον εξοπλισμό παρέχονται ένα τηλεφωνικό καλώδιο και ένα βύσμα συμβατά κατά FCC. Αυτός ο εξοπλισμός σχεδιάστηκε για σύνδεση με το τηλεφωνικό δίκτυο ή την καλωδίωση του κτιρίου με χρήση μιας συμβατής υποδοχής, που πληροί τις απαιτήσεις του Τμήματος 68 των κανονισμών FCC. Αυτός ο εξοπλισμός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υπηρεσία με κέρματα που παρέχεται από κάποια εταιρεία τηλεπικοινωνιών. Η σύνδεση στην υπηρεσία Party Line Service υπόκειται σε κρατικούς δασμούς.
Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλέσει ζημιά στο τηλεφωνικό δίκτυο, η εταιρεία τηλεπικοινωνιών θα σας ενημερώσει εκ των προτέρων ότι μπορεί να απαιτηθεί προσωρινή διακοπή της υπηρεσίας. Εάν η προκαταβολική ειδοποίηση είναι αδύνατη, η εταιρεία τηλεπικοινωνιών θα ενημερώσει τον πελάτη το συντομότερο δυνατόν. Επίσης, θα πληροφορηθείτε για το δικαίωμά σας να καταθέσετε καταγγελία στην FCC, αν πιστεύετε ότι είναι απαραίτητο.
Η εταιρεία τηλεπικοινωνιών μπορεί να κάνει αλλαγές στις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, τις λειτουργίες ή τις διαδικασίες της που μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία του εξοπλισμού. Εάν συμβεί αυτό, η εταιρεία τηλεπικοινωνιών θα παρέχει προκαταβολική ειδοποίηση, για να κάνετε τις απαραίτητες μετατροπές ώστε η υπηρεσία να διατηρηθεί αδιάλειπτα.
Εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα με αυτόν τον εξοπλισμό, ανατρέξτε στους αριθμούς σε αυτό το εγχειρίδιο για πληροφορίες σχετικά με την επισκευή και (ή) την εγγύηση. Εάν το πρόβλημα αυτό προκαλεί ζημιά στο τηλεφωνικό δίκτυο, η εταιρεία τηλεπικοινωνιών μπορεί να σας ζητήσει να αφαιρέσετε τον εξοπλισμό από το δίκτυο μέχρι να επιλυθεί το πρόβλημα.
Ο πελάτης μπορεί να εκτελέσει τις ακόλουθες επισκευές: Αντικατάσταση οποιουδήποτε πρωτότυπου εξοπλισμού που συνόδευε τη συσκευή. Αυτός περιλαμβάνει τις κασέτες μελανιού, τα στηρίγματα των δίσκων και των θηκών, το καλώδιο τροφοδοσίας και το τηλεφωνικό καλώδιο. Συνιστάται στον πελάτη να εγκαταστήσει έναν απαγωγέα υπερτάσεων AC στην πρίζα AC στην οποία είναι συνδεδεμένη αυτή η συσκευή. Αυτό γίνεται με στόχο την αποφυγή πρόκλησης βλάβης στον εξοπλισμό από τοπικούς κεραυνούς και άλλες αιτίες ηλεκτρικής υπέρτασης.
Απαιτήσεις Industry Canada CS-03
Σημείωση: Η ετικέτα Industry Canada προσδιορίζει πιστοποιημένο εξοπλισμό. Αυτή η πιστοποίηση σημαίνει ότι ο εξοπλισμός πληροί συγκεκριμένες απαιτήσεις προστασίας, λειτουργίας και ασφαλείας τηλεπικοινωνιακών δικτύων, όπως υποδεικνύονται στα αντίστοιχα έγγραφα Terminal Equipment Technical Requirement (Τεχνικές απαιτήσεις εξοπλισμού τερματικού). Το Υπουργείο δεν εγγυάται ότι ο εξοπλισμός θα λειτουργεί ικανοποιητικά για τον κάθε χρήστη. Προτού εγκαταστήσουν αυτόν το εξοπλισμό, οι χρήστες θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι επιτρέπεται να συνδέσουν τον εξοπλισμό στις εγκαταστάσεις της τοπικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών. Επίσης, ο εξοπλισμός θα πρέπει να συνδεθεί χρησιμοποιώντας μια αποδεκτή μέθοδο σύνδεσης. Ο πελάτης θα πρέπει να γνωρίζει ότι η συμμόρφωση με τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορεί να μην αποτρέψει την υποβάθμιση της υπηρεσίας σε μερικές καταστάσεις. Οι επισκευές σε πιστοποιημένο εξοπλισμό θα πρέπει να συντονίζονται από έναν αντιπρόσωπο που υποδεικνύεται από τον προμηθευτή. Οποιεσδήποτε επισκευές ή τροποποιήσεις γίνονται σε αυτόν τον εξοπλισμό από το χρήστη ή τυχόν δυσλειτουργίες του εξοπλισμού, μπορούν να δώσουν δικαιολογημένη αφορμή στην εταιρεία τηλεπικοινωνιών να απαιτήσει από το χρήστη να αποσυνδέσει τον εξοπλισμό. Οι χρήστες, για τη δική τους προστασία, θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι συνδέσεις ηλεκτρικής γείωσης της παροχής ισχύος, των τηλεφωνικών γραμμών και του εσωτερικού συστήματος μεταλλικών αγωγών νερού, εάν υπάρχουν, είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους. Αυτή η προφύλαξη μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική σε αγροτικές περιοχές.
  προσοχή:
Οι χρήστες δεν θα πρέπει να επιχειρήσουν να δημιουργήσουν αυτές τις συνδέσεις μόνοι τους, αλλά θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την κατάλληλη αρχή επιθεώρησης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ή ηλεκτρολόγο, ανάλογα με την περίπτωση. Το REN αυτής της συσκευής είναι 0,7.
Σημείωση: Ο αριθμός Ringer Equivalence Number (REN) που εκχωρείται σε κάθε συσκευή τερματικού παρέχει μια ένδειξη του μέγιστου αριθμού τερματικών που επιτρέπεται να συνδεθούν σε μια τηλεφωνική διασύνδεση. Η κατάληξη μιας διασύνδεσης μπορεί να αποτελείται από οποιονδήποτε συνδυασμό συσκευών, που υπόκεινται μόνο στην απαίτηση το άθροισμα των REN όλων των συσκευών να μην υπερβαίνει το πέντε (5.0). Ο τυπικός κωδικός διάταξης σύνδεσης (τύπος τηλεφωνικής υποδοχής) για εξοπλισμό με απευθείας συνδέσεις στο τηλεφωνικό δίκτυο είναι CA11A.
Δήλωση τηλεπικοινωνιών για τη Νέα Ζηλανδία
General conditions
The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services.
Some parameters required for compliance with Telecom's Telepermit requirements are dependent on the equipment (PC) associated with this modem. The associated equipment shall be set to operate within the following limits for compliance with Telecom's Specification:
For automatically initiated calls to the same number
(a) There shall be no more than 10 call attempts to the same number within any 30 minute period for a single manual call initiation, and The equipment shall go on-hook for a period of not less than 30 seconds between the end of one attempt and the beginning of the next attempt.
For automatically initiated calls to the different numbers
The equipment shall go on-hook for a period of not less than 5 seconds between the end of one attempt and the beginning of the next attempt.
Auto-answering incoming calls
Incoming calls shall be answered between 3 and 30 seconds of receipt of ringing.
For correct operation of the ringers in each device, the total of the RN's of all devices connected to a single line at any time should not exceed 5. The RN (Ringer Number) can be found printed on the Telepermit Label.
Δήλωση τηλεπικοινωνιών για την Αυστραλία
In Australia, the fax modem must be connected to the Telecommunication Network through a line cord which meets the requirements of the Technical Standard AS/ACIF S008.

hp-feedback-input-portlet

Actions
Loading...

hp-online-communities-portlet

Actions
Loading...

Ρωτήστε την κοινότητα!


Φόρουμ υποστήριξης

Φόρουμ υποστήριξης

Πάρτε μέρος στη συζήτηση! Βρείτε λύσεις, κάντε ερωτήσεις και μοιραστείτε συμβουλές με άλλους κατόχους προϊόντων ΗΡ. Μετάβαση τώρα


hp-feedback-banner-portlet

Actions
Loading...

hp-country-locator-portlet

Actions
Loading...
Χώρα: Flag Ελλάδα

hp-detect-load-my-device-portlet

Actions
Loading...