hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...
 • Oplysning
  Lær hvordan du kan opgradere til Windows 11

  Windows 11-opgraderingsvejledning.

 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP Latex 3000 Printer Series - Sikkerhedsforholdsregler

Før printeren tages i anvendelse, skal du læse følgende sikkerhedsforholdsregler og betjeningsvejledninger, så du kan bruge udstyret på en sikker måde.
Det forventes, at du har den nødvendige tekniske uddannelse og erfaring til at være bevist om de risici, du kan blive udsat for, når du skal udføre en opgave, og tage de relevante forholdsregler til at minimere risikoen for dig selv og andre.
Driften skal overvåges til enhver tid.

Generelle sikkerhedsretningslinjer

 • Sluk printeren ved hjælp af forgreningskredsløbsafbryderne i bygningens strømfordelingsenhed (PDU), og kontakt din servicerepræsentant (se HP-kundeservicecentreHP-kundeservicecentre) i følgende tilfælde:
  • Strømkablet er beskadiget.
  • Tørre- eller hærdekabinetterne er beskadigede.
  • Printeren er blevet beskadiget af stød.
  • Der er kommet væske i printeren.
  • Der kommer røg eller en usædvanlig lugt fra printeren.
  • Printerens indbyggede RCCB (Residual Current Circuit Breaker) (kredsløbsafbryder ved jordingsfejl) er udløst.
  • Sikringerne er sprunget.
  • Printeren fungerer ikke normalt.
  • Der er en mekanisk skade eller kabinetskade.
 • Sluk printeren ved hjælp af forgreningskredsløbsafbryderne i følgende tilfælde:
  • Under tordenvejr
  • Under strømsvigt
 • Vær særligt omhyggeligt med zoner markeret med advarsler.

Risiko for elektrisk stød

  vigitig advarsel:
Det interne kredsløb og tørre- eller hærdemoduler kører ved farlige spændinger, der kan medføre dødsfald eller alvorlig personskade.
Sluk printeren ved hjælp af afbryderne i bygningens strømfordelingsenhed (PDU), før printeren serviceres. Printeren må kun være tilsluttet stikkontakter med jordforbindelse.
Sådan undgås elektrisk stød:
 • Undgå at adskille tørre- og hærdemoduler eller e-kabinettet undtagen under vedligeholdelsesopgaver af hardware. Følg vejledningen i disse tilfælde.
 • Undlad at fjerne eller åbne andre lukkede systemdæksler eller -⁠stik.
 • Indfør ikke genstande via åbninger i printeren.
 • Test fejlstrømsafbryderens funktion hvert år (se anvisningerne nedenfor).
bemærk:
En sprunget sikring kan indikere fejlbehæftede elektriske kredsløb i systemet. Ring til din servicerepræsentant (se HP-kundeservicecentreHP-kundeservicecentre), og lad være med selv at skifte sikringen.
Kontrol af fejlstrømsafbryderens funktion
I henhold til standardanbefalinger for fejlstrømsafbrydere, bør de testes årligt. Proceduren er som følger:
 1. Sluk den indbyggede computer ved at trykke på knappen Nedlukning på den interne printserver (eller vælg Printer værktøjer > Strømstyring > Nedlukning i Print Care). Undgå at slukke printeren fra hovedafbryderen eller kredsløbsafbryderne.
    advarsel:
  Det taget nogen tid at lukke ned. Vent, indtil det grønne strømlys er slukket, før du fortsætter.
 2. Når computeren er slukket, skal du teste, om fejlstrømsafbryderen korrekt ved at trykke på testknappen.
  • Hvis fejlstrømsafbryderen ikke tripper, når du trykker på knappen, er der sket en fejl. Fejlstrømsafbryderen skal udskiftes af sikkerhedsmæssige hensyn Ring til din servicerepræsentant for at fjerne og udskifte fejlstrømsafbryderen.
  • Hvis fejlstrømsafbryderen tripper, fungerer den som den skal. nulstil fejlstrømsafbryderen til normal aktiveringstilstand.

Varmerisiko

Tørre- og hærdeundersystemerne i printeren anvendes ved høje temperaturer og kan medføre forbrændinger, hvis de berøres. Tag følgende forholdsregler for at undgå personskade.
 • Berør ikke de indvendige kabinetter i printerens tørre- eller hærdemoduler.
 • Vær særlig omhyggelig, når mediepapirgangen undersøges.
 • Husk at lade printeren afkøle, før du udfører vedligeholdelsesopgaver.

Brandfare

Printerens tørre- og hærdeundersystemer fungerer ved høje temperaturer. Ring til servicerepræsentanten, hvis printerens indbyggede RCCB (Residual Current Circuit Breaker) (kredsløbsafbryder ved jordingsfejl) udløses flere gange.
Tag følgende forholdsregler for at undgå risikoen for ildebrand.
 • Brug den strømforsyningsspænding, der er angivet på navnepladen.
 • Kobl netledningerne til dedikerede linjer, der hver især er beskyttet af en forgreningskredsløbsafbryder i henhold til oplysningerne i den relevante dokumentation.
 • Indfør ikke genstande via åbninger i printeren.
 • Vær omhyggelig med ikke at spilde væske på printeren. Efter rengøring, skal du kontrollere, at alle komponenter er tørre, før du bruger printeren igen.
 • Brug ikke spraydåseprodukter, der indeholder brændbare gasser, i eller omkring printeren. Undgå at benytte printeren i eksplosive omgivelser.
 • Undlad at blokere eller tildække printerens åbninger.
 • Forsøg ikke på at ændre tørre- eller hærdemodulet eller e-kabinettet.
 • Sørg for, at den driftstemperatur for det ilagte medie, som anbefales af producenten, ikke overskrides. Kontakt producenten, hvis disse oplysninger ikke er tilgængelige. Ilæg ikke medier, der ikke kan benyttes ved driftstemperaturer over 125°C.
 • Ilæg ikke medie med selvtændingstemperaturer under 250 °C. Se noten herunder. Ingen antændelseskilder i nærheden af mediet.
  bemærk:
  Testmetode baseret på EN ISO 6942:2002. Evaluering af materialer og materialesamlinger ved udsættelse for en strålevarmekilde, metode B. Testbetingelserne, der bruges til at finde temperaturen, når mediet begynder at blive antændt (enten flamme eller glød), hvor: Varmestrømstæthed: 30 kW/m², kobbervarmemåler, termoelement af K-typen.
 • Korrekt vedligeholdelse og ægte HP-forbrugsvarer er påkrævet for at sikre, at printeren fungerer efter hensigten rent sikkerhedsmæssigt. Brug af ikke-HP-forbrugsvarer (skum, filtre, renserulle til printhoved og blæk) kan udgøre en risiko for brand.

Mekanisk fare

Printeren har bevægende dele, der kan forårsage personskade. Tag følgende forholdsregler, når du arbejder tæt på printeren, for at undgå personskade.
 • Sørg for, at tøj og andre dele af kroppen ikke kommer i nærheden af printerens bevægende dele.
 • Undgå at være iført halskæder, armsmykker og andre hængende genstande.
 • Hvis du har langt hår, så prøv at fastgøre det, så det ikke falder ned i printeren.
 • Vær omhyggelig med, at ærmer eller handsker ikke kommer i klemme i printerens bevægende dele.
 • Undgå at stå for tæt på ventilatorerne, da det kunne forårsage personskade og påvirke udskriftskvaliteten (ved at blokere luftstrømmen).
 • Berør ikke gear eller bevægende ruller under udskrivningen.
 • Undgå at benytte printeren med bypassed dæksler.

Risiko for lysstråling

Infrarød (IR) stråling fra tørreenhedensmodulet. Tørrekabinettet begrænser stråling i henhold til kravene i IEC 62471:2006, Fotobiologisk sikkerhed af lamper og lampe-systemer . Det frarådes dog at kigge direkte på lamperne, mens de er tændt. Undgå at ændre på tørrekabinettet.

Lydtrykniveau

Lydtrykniveauet kan overstige 70 dBA i visse udskrivningstilstande. Høreværn kan være påkrævet.

Fare ved kraftigt medie

Der skal udvises særlig omhu for at undgå personskade, når der håndteres kraftige medier.
 • Håndtering at tunge medieruller kræver to personer. Vær omhyggelig med at undgå overbelastning af ryggen og/eller personskade.
 • Brug altid en gaffeltruck, palletruck eller andet udstyr til at løfte medier. Printeren er designet til at være kompatible med mange af disse enheder.
 • Benyt altid personlige værnemidler, herunder støvler og handsker.

Blækhåndtering

HP anbefaler, at du bærer handsker ved håndtering af komponenter i blæksystemet.

Brug af værktøj og nøgler

 • Brugere: Den daglige drift, herunder printerindstillinger, udskrivning, indføring af medier, udskiftning af blæk og daglig kontrol. Ingen værktøjer eller vedligeholdelsesnøgler er påkrævet.
 • Vedligeholdelsesmedarbejdere: Hardwarevedligeholdelsesopgaver og udskiftning af printhoveder, filtre, blækspildflasker, skum og printhovedrenserulle. Der skal bruges en vedligeholdelsesnøgle og en flad skruetrækker.
 • Servicemedarbejdere: Reparation eller vedligeholdelse, diagnosticering og fejlfinding. Påkrævet:
  • Vedligeholdelsesnøgle
  • E-kabinetnøgle
  • Afbrydernøgle
  • Nøgle til intern printserver
  • Torxskruetrækkersæt
bemærk:
Under installation af printeren oplæres de relevante medarbejdere i sikker drift og vedligeholdelse af printeren. Det er ikke tilladelse til at bruge printeren uden at have fået denne træning.
bemærk:
Efter brug af vedligeholdelsesnøglen til åbning af en låge, skal du huske at lukke den bagefter og lægge nøglen tilbage, hvor den bliver opbevaret.

Advarsler og sikkerhedsforanstaltninger

Følgende systemer anvendes i denne brugervejledning for at sikre, at printeren anvendes korrekt, og for at forhindre, at printeren beskadiges. Følg de anvisninger, der er markeret med disse symboler.
  vigitig advarsel:
Hvis disse retningslinjer, der er markeret med dette symbol, ikke overholdes, kunne det medføre alvorlig personskade eller dødsfald.
  advarsel:
Hvis disse retningslinjer, der er markeret med dette symbol, ikke overholdes, kunne det medføre mindre personskade eller beskadigelse af produktet.

Advarselsmærkater

Mærkat
Forklaring
Placeret på e-kabinet, kun til servicemedarbejdere
Fare for elektrisk stød
Opvarmningsmoduler kører ved farlige spændinger. Frakobl strømmen før servicering.
Advarsel! Topolet. Neutral sammensmeltning. Aflever produktet til uddannet servicepersonale i forbindelse med servicering.
Under betjening af sikringen kan dele af printeren, der stadig tilføres strøm, udgøre en risiko under service. Før der udføres service, skal printeren slukkes ved hjælp af forgreningskredsløbsafbryderne i bygningens strømfordelingsenhed (PDU).
Advarsel
Høj lækstrøm. Lækstrømmen kan overstige 3,5 mA. Jording er vigtig før tilslutning af strøm. Udstyret må kun tilsluttes jordet elnet.
Se installationsanvisningerne, før strømmen tilsluttes. Sørg for, at inputspændingen ligger inden for printerens nominelle spændingsområde. Printeren kræver op til to dedikeret linjer, som hver er beskyttet af en forgreningskredsløbsafbryder i placeringskravene på stedet.
Før du starter
Læs og følg drifts- og sikkerhedsvejledningen, før du startede printeren.
Placeret på tørre- eller hærdemoduler
Risiko for forbrændinger. Berør ikke de indvendige kabinetter i printerens tørre- eller hærdemoduler.
Placeret på hver side af mediepapirgangen tæt på PPS-udstyret
Risiko for masning. Berør ikke PPS, mens de er i bevægelse. Når mediet er blevet indlæst, sænkes dele af udstyret til printposition og kan risikere at mase din hånd eller andet nedenunder.
Placeret på hver side af mediepapirgangen tæt på PPS-udstyret
Risiko for at få fingrene i klemme. Berør ikke komponenterne, mens de er i bevægelse. Risiko for, at dine hænder kan blive fanget mellem tandhjul.
De er placeret indvendigt på mediepapirgangen og indvendigt i højre dæksel. kun til vedligeholdelses/servicemedarbejdere
Farlig, bevægelig del. Hold væk fra bevægeligt printhovedslæde. Under udskrivning bevæges printhovedslæden frem og tilbage på tværs af mediet.
Placeret på tørremodulet. kun til vedligeholdelses/servicemedarbejdere
Risiko for lysstråling. Printeren udsender infrarøde stråler (IR). Undgå at ændre på tørrekabinettet. Det anbefales, at man ikke kigger direkte på lamperne, når de er tændt.
Tørrekabinettet begrænser stråling i henhold til kravene i IEC 62471:2006, Fotobiologisk sikkerhed af lamper og lampe-systemer .
Placeret på kondensopsamleren og printhovedrenserullen
Det anbefales, at du har handsker på, når du skal håndtere blækpatroner, rensepatroner til printhoveder og rensebeholderen til printhoveder.
Placeret bagerst på venstre dæksel
Lydniveauet kan overskride 70 dBA i visse udskrivningstilstande. Høreværn kan være påkrævet.
Placeret internt på varmemoduler og elskabe, kun til vedligeholdelses/servicemedarbejdere
Fare for elektrisk stød. Tag stikket ud af printeren, før der udføres service. Varmemoduler og elskabe drives ved høj spænding.
Placeret internt tæt på vakuumventilatorblade., kun til vedligeholdelses/servicemedarbejdere
Farlige bevægelige dele. Hold afstand fra bevægelige ventilatorblade.
Identificerer jordledningsterminalen for elektrikeren og bondingterminaler for vedligeholdelses/servicemedarbejdere. Jording er vigtig før tilslutning af strøm.

Nødstopknapper

Printeren er udstyret med fire nødstopknapper. Hvis der opstår en nødsituation, skal du trykke på en af disse knapper for at stoppe alle udskrivningsprocesser. Der vises en systemfejlmeddelelse, og blæserne kører ved højeste hastighed. Kontrollér, at alle nødstopknapper frigives, før printeren genstartes.
Af sikkerhedsmæssige grunde er adgang til printzonen forbudt under udskrivning. Det vil sige, at hvis frontdækslet eller bordet er åbent, er strømmen til slæden og tørre- eller hærdemoduler afbrudt. Udskrivningen er annulleret, og der vises muligvis en systemfejl.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...