hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...
  • Oplysning
    Lær hvordan du kan opgradere til Windows 11

    Windows 11-opgraderingsvejledning.

  • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP Latex 3000 Printer Series - Printermeddelelser

Printermeddelelser

Af og til kan du få vist meddelelser, som f.eks. følgende, i vinduet Internal Print Server (Intern printserver).
Der findes to typer: Tekstmeddelelser, som er mere informative, og meddelelser, der indeholder numeriske koder, som betyder, at printeren har registreret et problem, eller ikke fungerer.
Når en af disse meddelelser vises, skal du følge eventuelle anvisninger fra printeren og se tabellerne nedenfor. Hvis du er i tvivl om det korrekte svar, eller hvis du har fulgt anbefalingen, men problemet er vedvarende, skal du kontakte din servicerepræsentant. Se under HP-kundeservicecentreHP-kundeservicecentre.
Tekstmeddelelser
Meddelelse
Anbefaling
{Color} cartridge has expired ({Farve} patron udløbet)
Det anbefales, at du udskifter blækpatronen. Se under Fjern en blækpatronFjern en blækpatron.
{Color} cartridge is altered ({Farve} patron er ændret)
Det anbefales, at du udskifter blækpatronen. Se under Fjern en blækpatronFjern en blækpatron.
{Color} cartridge is low on ink ({Farve} patron er ved at være tom).
Vær klar til at udskifte blækpatronen snart.
{Color} cartridge is missing ({Farve} patron mangler)
Isæt den korrekte blækpatron. Se under Isæt en blækpatronIsæt en blækpatron.
{Color} cartridge is non-HP ink ({Farve} patron er ikke en HP-patron)
Det anbefales, at du isætter en HP-blækpatron for at opnå den bedste ydelse.
{Color} cartridge is out of ink (Der er ikke mere blæk i {farve} patron)
Udskift blækpatronen. Se under Fjern en blækpatronFjern en blækpatron.
{Color} printhead is missing ({Farve} printhoved er ikke isat)
Isæt det korrekte printhoved. Se under Isæt et printhovedIsæt et printhoved.
{Color} printhead out of warranty (Garanti udløbet for {farve} printhoved)
Garantien på printhovedet er udløbet. Det er enten på grund af den tid, det har været brugt, eller fordi blækindholdet er brugt, eller fordi der har været anvendt blæk, der ikke er fra HP, i systemet. Se den begrænsede garanti.
An error has occurred in printhead detection (Der opstod en fejl ved registrering af printhovedet)
Fjern printhovedet, rengør de elektriske stik på printhovedet for blæk (forsøg ikke at rense dyserne), og isæt printhovedet igen. Se under Den interne printserver anbefaler, at du udskifter eller genplacerer et printhovedDen interne printserver anbefaler, at du udskifter eller genplacerer et printhoved.
Checking file system (Kontrollerer filsystemet)
Efter en afbrydelse pga. uregelmæssig strømforsyning, udfører printeren en kontrol af filsystemet, der vil tage nogle minutter.
Checking printer (Kontrollerer printer)
Printeren er ved at afslutte kontroller og nedkølingcyklus efter udførelse af et job.
Clean drop detector spittoon (Rengør drypbakkens drypdetektor)
Du bliver bedt om at rense blækdepoterne. Se under Rengør blækdepoterneRengør blækdepoterne.
Cleaner roll jam (Renserullestop).
Gå til Internal Print Server (Intern printserver), og vælg menuen Ink System (Blæksystem), og derefter Check cleaner roll (Kontroller renserulle). Træk renserulleenheden til printhovedet ud, løft trykrullerne, drej rullen fremad manuelt, sænk derefter trykrullerne og skub enheden ind i printeren igen.
Color calibration cancelled because of scanning errors (Farvekalibrering annulleret pga. scanningsfejl)
Farvekalibreringsdiagrammet kunne ikke scannes med det nuværende medie. Se under Farvekalibrering mislykkesFarvekalibrering mislykkes.
Connecting (Tilslutter)
Den interne printserver opretter forbindelse til printeren.
Connecting printer, please wait (Vent, printer tilsluttes)
Den interne printserver starter printeren.
Disconnected (Ikke tilsluttet)
Printeren er lukket ned eller er ikke registreret.
FW upgrade post actions (Efterbehandling af FW-opgradering)
Firmwareopdateringen udføres.
Ink drying (Blækket tørrer)
Printeren tørrer den sidste proces i et job efter udskrivning af det.
Ink system not ready to print (Blæksystemet er ikke klar til udskrivning)
Vent et stykke tid. Hvis printeren ikke bliver klar igen, skal den genstartes.
Job canceled due to lack of data received from the IPS (Job annulleret pga. manglende data fra IPS'en)
Kontroller konfigurationen af den interne printservercomputer.
Line sensor calib. error: substrate too small (Linjefølerkalib.fejl: medie for lille)
Ilæg et større medie.
Low cleaner roll (Lav renserulle)
Være klar til at erstatte renserullen til printhovedet.
Lower lever (Sænk håndtag)
Sænk trykhåndtagene til mediet.
Maintenance #N advised (Vedligeholdelse #N anbefales) Kontakt HP
Det anbefales at kontakte din servicerepræsentant. Se under HP-kundeservicecentreHP-kundeservicecentre.
No substrate loaded (Ingen ilagt medie)
Ilæg medie.
Please close safety sensor (Luk sikkerhedsføleren)
Et åbent sikkerhedskredsløb er registreret og skal lukkes for at arbejdet kan fortsættes.
Please press rearm button (Tryk på genaktiveringsknappen)
Tryk på den blå blinkende knap for at afslutte printerens opstartsprocedure.
Please release emergency stop (Genaktiver nødstoppet)
Der er trykket på en nødstopknap, og den skal genaktiveres for at arbejdet kan fortsættes.
Preparing to print (Klargøring til udskrivning)
Printeren udfører kontroller og varmer op inden udskrivning.
Printer cannot carry on printing (Printeren kan ikke fortsætte udskrivningen)
Kontroller, at den trefasede strømforsyning fungerer, og at den omgivende temperatur er inden for normalområdet. Dette problem kan også forårsages af huller i mediet, af reflekterende eller gennemsigtige medier eller af en beskidt eller fejlbehæftet temperaturføler.
Printer cannot cool down (Printeren kan ikke køle af)
Hvis temperaturen er inden for normalområdet, kan dette problem skyldes, at mediet er fjernet for hurtigt efter udskrivning. Prøv at lade mediet sidde i printeren, indtil temperaturen falder efter udskrivning.
Printer cannot warm up (Printeren kan ikke varme op)
Kontroller, at den trefasede strømforsyning fungerer. Dette problem kan også forårsages af huller i mediet, af reflekterende eller gennemsigtige medier eller af en beskidt eller fejlbehæftet temperaturføler.
Printheads not aligned (Printhovederne er ikke justeret)
Juster printhovederne. Se under Juster printhovederneJuster printhovederne.
Printhead replacement incomplete (Udskiftning af printhovedet er ikke udført)
Processen for udskiftning af printhovedet mislykkedes. Se under Den interne printserver anbefaler, at du udskifter eller genplacerer et printhovedDen interne printserver anbefaler, at du udskifter eller genplacerer et printhoved.
Printing (Udskriver)
Printeren udskriver.
Ready (Klar)
Printeren er klar til at modtage og udskrive et job.
Remove {color} printhead (Fjern {farve} printhoved)
Fjern printhovedet. Se under Fjern et printhovedFjern et printhoved.
Replace [color] cartridge (Udskift {farve} patron)
Udskift blækpatronen. Se under Den interne printserver anbefaler, at du udskifter eller genplacerer en blækpatronDen interne printserver anbefaler, at du udskifter eller genplacerer en blækpatron.
Replace {color} printhead (Udskift {farve} printhoved)
Udskift printhovedet. Se under Den interne printserver anbefaler, at du udskifter eller genplacerer et printhovedDen interne printserver anbefaler, at du udskifter eller genplacerer et printhoved.
Replace aerosol filter (Udskift aerosolfilter)
Du bliver bedt om at udskifte begge aerosolfiltre. Se under Udskift aerosolfiltreneUdskift aerosolfiltrene.
Reseat [color] cartridge (Isæt [farve] patron igen)
Isæt blækpatronen igen. Se under Den interne printserver anbefaler, at du udskifter eller genplacerer en blækpatronDen interne printserver anbefaler, at du udskifter eller genplacerer en blækpatron.
Reseat {color} printhead (Isæt {farve} printhoved igen)
Isæt printhovedet igen. Se under Den interne printserver anbefaler, at du udskifter eller genplacerer et printhovedDen interne printserver anbefaler, at du udskifter eller genplacerer et printhoved.
Select substrate name in the IPS (Vælg medienavn i IPS'en)
Vælg navnet på den ilagt medie i den interne printserver.
Starting (Starter)
Printeren registreres, mens den starter op.
Substrate jam: remove substrate (Mediestop: fjern medie)
Se under Mediet er fastklemtMediet er fastklemt.
Substrate may be detached from the rear spindle or slippage detected. Substrate will be unloaded. (Mediet sidder muligvist løst på den bageste spindel, eller der er registreret glidning. Mediet fjernes.)
Se under Mediet er ikke fastgjort til kernen og/eller spindlenMediet er ikke fastgjort til kernen og/eller spindlen.
System error (Systemfejl)
Printeren har en systemfejl. Se den numeriske kode for systemfejlen i advarselsvinduet.
Very low cleaner roll (Meget lav renserulle)
Vær klar til at udskifte renserullen til printhovedet om kort tid.
Numeriske fejlkoder
Fejlkode
Anbefaling
10.04.XX:YY
Problem med e-kabinetsikringerne. Det kan være nødvendigt at køre en diagnosticering af undersystemet for at bekræfte, om det er nødvendigt at skifte sikringerne.
10.06.09:40
Nødstop- og/eller sikkerhedsrelæet er blevet aktiveret. Kontroller, at nødstopknapperne ikke er aktiveret. Hvis problemet fortsætter, skal du køre en diagnosticering for at identificere problemet.
51.01.00:92
Hovedvinduet er åbent. Luk vinduet for at fortsætte udskrivningen. Hvis problemet fortsætter, skal du køre en diagnosticering for at identificere problemet.
51.02.00:92
Frontdækslet er åbent. Luk frontdækslet til at fortsætte udskrivningen. Hvis problemet fortsætter, skal du køre en diagnosticering for at identificere problemet.
51.03.00:92
Ilægningslejet er lukket. Luk ilægningslejet for at fortsætte udskrivningen. Hvis problemet fortsætter, skal du køre en diagnosticering for at identificere problemet.
51.04.00:92
Nødstop- og/eller sikkerhedsrelæet er blevet aktiveret. Kontroller, at nødstopknapperne ikke er aktiveret. Hvis problemet fortsætter, skal du køre en diagnosticering for at identificere problemet.
86.01.00:01
Fejl ved slædebevægelse. Sørg for, at vedligeholdelsesrutinerne er opdaterede, og udfør derefter Reinitialize Carriage (Geninitialisering af slæde) fra den interne printserver. Udfør også processen for slæde-skinnerensning (se Rengør slædens styr, og udskift olieskummetRengør slædens styr, og udskift olieskummet).
86.04.00:08
Eventuel scan-aksestop registreret. Kontrollér, at service- og mediestier er helt rene og frie for forhindringer, og udfør derefter Reinitialize Carriage (Geninitialisering af slæde) fra den interne printserver. Hvis problemet fortsætter, skal du køre en diagnosticering af undersystemet og kontakte din servicerepræsentant.
bemærk:
Ovenstående tabel indeholder de vigtigste numeriske koder. Hvis du får en fejlkode, der ikke er i tabellen, skal du følge vejledningen i meddelelsen.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...