solution Contentsolution Content
Automatický překlad této stránky službou Microsoft Translator

Nastavení tiskárny HP (Funkce Apple AirPrint pro iPhone, iPad)

Apple AirPrint je vestavěný tiskový ovladač, který umožňuje tisk z iPhone, iPad nebo iPod touch na většině tiskáren HP.

Poznámka:

K dalším funkcím tiskárny, jako jsou skenování a nástroje pro správu tiskárny, získáte přístup po instalaci aplikace HP Smart. Další informace naleznete v části Nastavení tiskárny HP (aplikace HP Smart).

Nastavení síťového připojení tiskárny

Zkontrolujte, zda jsou tiskárna i zařízení Apple připojeny ke stejné bezdrátové síti.

 1. Ujistěte se, že je na zařízení Apple zapnuta funkce Wi-Fi a že je vedle názvu vaší místní sítě Wi-Fi zatržítko. Pokud jste připojeni k jiné síti, klepněte na název vaší sítě a připojte se k ní.

 2. Restartujte tiskárnu a pak zkontrolujte stav připojení tiskárny k síti.

  • Tiskárny s dotykovým ovládacím panelem: Stisknutím ikony Bezdrátové připojení nebo otevřete nabídku Nastavení sítě nebo Nastavení, aby se zobrazil stav připojení k síti.

  • Tiskárny bez dotykového ovládacího panelu: Ujistěte se, že kontrolka vedle ikony bezdrátového připojení nebo tlačítka svítí a nebliká.

  Pokud tiskárna připojena není, pokračujte dalším krokem.

 3. Umístěte tiskárnu do dosahu signálu směrovače Wi-Fi a připojte ji k síti.

  • Tiskárny s dotykovým ovládacím panelem: Otevřete nabídku Setup (Nastavení), Network (Síť) nebo Wireless settings (Nastavení bezdrátové sítě), vyberte možnost Wireless Setup Wizard (Průvodce nastavením bezdrátové sítě) a poté podle pokynů vyberte název sítě a zadejte heslo.

  • Tiskárny bez dotykového ovládacího panelu: Stiskněte a po dobu 5 sekund (nebo dokud nezačne blikat kontrolka bezdrátového připojení) podržte tlačítko Wireless (Bezdrátové připojení) . Do dvou minut stiskněte a podržte na směrovači tlačítko WPS (Chráněné nastavení Wi-Fi), dokud se nezahájí proces připojování. Po dokončení připojení kontrolka bezdrátové sítě tiskárny přestane blikat.

  • Tiskárny HP Deskjet 6000 a 6400, ENVY 6000 a 6400 a Tango: Stiskněte a po dobu 5 sekund podržte tlačítko Wi-Fi a tlačítko napájení na zadní straně tiskárny, dokud nezačne blikat modrý pruh. Do dvou minut stiskněte a podržte tlačítko WPS na směrovači, dokud se nezahájí proces připojování. Po dokončení připojování přestane blikat modrý kruh.

Tiskněte ze zařízení Apple

Tiskněte dokumenty, fotografie a webové stránky z aplikací iPhone a iPad, které podporují tisk.

 1. Přesvědčte se, že je tiskárna zapnutá, jsou nainstalovány kazety a do správného zásobníku je vložen papír, na který chcete tisknout.

 2. Otevřete položku, kterou chcete vytisknout, a poté klepněte na ikonu Sdílení ( nebo ) nebo na ikonu nabídky .

 3. Přejděte dolů na obrazovce a vyberte položku Tisk ze seznamu možností.

  Výběr možnosti Tisk z nabídky Sdílení nebo akce v systému iOS
 4. Vyberte tiskárnu a poté vyberte nastavení tiskové úlohy, například formát papíru, počet kopií a rozsah stránek.

  Poznámka:

  Dostupná nastavení závisí na aplikaci, ze které tisknete, typu tiskové úlohy a na tiskárně. Pro další nastavení a nástroje pro skenování nainstalujte aplikaci HP Smart.

 5. Klepněte na tlačítko Tisk.

Nejčastější dotazy

Máte ještě nějakou otázku? Vyhledejte další odpovědi a nápovědu.Další možnosti podpory