hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP – Funkce tisku v systému macOS Catalina (10.15) nebo Mojave (10.14) nefungují podle očekávání nebo chybí

Po instalaci tiskového ovladače HP pro tiskárnu HP v systému macOS Catalina (10.15) nebo Mojave (10.14) funkce ovladače chybí nebo nefungují podle očekávání.

Řešení

Toto je očekávané chování, které je součástí změnu designu v systému macOS Mojave (10.14).

Specifické možnosti pro tiskárny HP nyní naleznete v nabídce Vlastnosti tiskárny nebo Sady funkcí v dialogovém okně Tisk.

Funkce tiskárny v ovladači HP

Funkce tiskárny v ovladači HP

Sady funkcí v ovladači HP

Sady funkcí v ovladači HP

Alternativní řešení

Použijte ovladač Apple AirPrint jako alternativní možnost tisku. Některé funkce nabízené ovladačem HP ovšem nemusí být dostupné.

Příčina

Počínaje systémem macOS Mojave (10.14), třetí strany jako společnost HP již nemají oprávnění nahrávat rozšíření s dialogovými okny tisku (PDE) nebo uživatelská rozhraní pro tisk, v důsledku čehož došlo k určitým změnám uživatelských možností.

Například nastavení se již automaticky neupravují (některá mají mezi sebou závislosti) a již nejsou k dispozici popisy tlačítek, což způsobuje určité nekonzistence v nastaveních a chování ovladače.

Seznam známých dotčených funkcí naleznete v části Známé změny funkcí uvedené níže.

Známé změny funkcí

Seznam známých změn funkcí a nově očekávaných chování obsahuje některé z těchto změn:

Poznámka:

Seznam známých změn aplikací obsahuje aplikace Safari, Preview, Photos, Text Edit, Mail, Calendar, Contacts, Maps, Notes, Numbers, Pages a Keynote.

 • Chybí popisy tlačítek

 • Chybí náhled konečného konceptu

 • V seznamu Printer Features (Funkce tiskárny) chybí možnosti Edge Control (Kontrola okraje), Compression (Komprese), Resolution Enhancement (Zvýšení rozlišení) a EconoMode (Ekonomický režim)

 • Chybí vysvětlení textu pro brožuru, ruční oboustranný tisk a tisk z úložiště úloh

 • Pole PIN To Print (PIN k tisku) s viditelným číslem PIN je uloženo v položce Preset (Předvolba)

 • Při orientaci Landscape (Na šířku) je u funkce Booklet Printing (Tisk brožury) povolena možnost Bind Pages on the Right (Vázat stránky vpravo), která však nefunguje

 • Pokud není povolena možnost Fold (Přeložit), možnost Sheets per set (Počet listů v sadě) je k dispozici, ale nefunguje. Maximální počet je 3 pro C-přeložení a 5 pro V-přeložení.

 • Možnosti sešívání jsou k dispozici, pokud jsou vybrány možnosti Multiple copies (Více kopií) a Disable collation (Zakázat třídění), ale nastavení sešívání nefunguje

 • Když je zapnutá funkce HP EasyColor, lze změnit ovládací prvky barev

 • Ovládací prvky barev se po povolení funkce HP EasyColor nevrátí na výchozí nastavení

 • Pokud je v sadách barevných funkcí vybrána možnost Black Only (Pouze černá), je k dispozici možnost Neutral Grays (Neutrální odstíny šedé), která ale nefunguje

 • Vlastní název lze zadat i v případě, že v příslušném překryvném okně v sadách funkcí Job Storage (Ukládání úloh) a Watermarks (Vodoznaky) není vybrána možnost pro zadání vlastního názvu

 • Nastavení funkce Manual Duplex (Ruční oboustranný tisk) jsou ve výchozím nastavení povolena, ale lze je upravit i v případě, že je zakázána funkce Manual Duplex (Ruční oboustranný tisk)

 • Je-li povolena funkce Two-Sided (Oboustranný) tisk, funkce Manual Duplex (Ruční oboustranný tisk) není zakázána, ale měla by být zakázána

 • Je-li povolena funkce Manual Feed (Ruční podávání), funkce Manual Duplex (Ruční oboustranný tisk) není zakázána, ale měla by být zakázána

 • V sadě funkcí Job Storage (Úložiště úloh) jsou všechny ovládací prvky dostupné i v případě, že je v dialogovém okně Mode (Režim) vybrána možnost Off (Vypnuto)

 • Pokud není zaškrtnuto políčko Watermark (Vodoznak), všechny ovládací prvky jsou stále dostupné v sadě funkcí Watermarks (Vodoznaky)

 • Údaj Sheets per Set (Počet listů na sadu) je na kartě Presets (Předvolby) zobrazen dvakrát

 • Při načítání vlastní předvolby se v textovém poli Job Name (Název úlohy) v části Job Storage Job Name (Název úlohy úložiště úloh) zobrazí text Default (Výchozí)

 • U tiskáren s podporou dokončování jsou k dispozici všechny možnosti sešívání / děrování, i když je tiskárna nepodporuje

 • Nepodporované možnosti dokončování jsou k dispozici, ale nefungují

 • Nepodporované možnosti sešívání / děrování HCI a velikosti stránek jsou k dispozici, ale nefungují

 • Po nastavení možnosti Job Storage Mode (Režim uložení úlohy) na hodnotu Off (Vypnuto) se nastavení nevrátí na výchozí hodnoty

 • Po zaškrtnutí políčka Watermark (Vodoznak) v sadě funkcí Watermarks (Vodoznaky) se nastavení nevrátí na výchozí hodnoty

 • Pokud v sadě funkcí Booklet Printing (Tisk brožur) není vybrána možnost Format Output as Booklet (Formátovat výstup jako brožuru), jsou k dispozici všechny ovládací prvky, ale neměly by být. Normálně jsou zobrazeny šedě.

 • Pokud je vypnutý oboustranný tisk, je aktivní zaškrtávací políčko Format Output as Booklet (Formátovat výstup jako brožuru). Mělo by být zakázáno.

 • Funkce Booklet Printing (Tisk brožury) je povolena, pokud je možnost Pages per Sheet (Počet stránek na list) nastavena na hodnotu 2 nebo více. Mělo by být zakázáno.

 • Funkce Booklet Printing (Tisk brožury) je povolena, pokud je v sadě funkcí Finishing (Dokončování) vybrána jiná možnost sešívání než Fold and Stitch (Přehnout a sešít). Mělo by být zakázáno.

 • Nepodporované znaky v textovém poli Job Name (Název úlohy) v sadě úloh Job Storage (Úložiště úloh) nejsou nahrazovány znakem ~

 • Možnosti Media types (Typy médií) a Paper for Booklet (Papír pro brožury) jsou povoleny, i když nejsou podporovány zásobníkem

 • Možnosti Media types (Typy médií) jsou povoleny u nepodporovaných formátů papíru

 • U možností Paper Size (Velikost papíru) v části Preview (Náhled)Media Type (Typ média) v části Paper Quality (Kvalita papíru) nefunguje funkce Snap-to (Přichytit) ani jiné ovládací prvky

 • Sešívání se po výběru možnosti Lower Left Booklet Bin (Dolní levá přihrádka na brožury) nepřepne na nastavení Fold and Stitch (Přehnout a sešít)

 • Po výběru možnosti Fold and Stitch (Přehnout a sešít) není povolena funkce Booklet Printing (Tisk brožury)

 • Chybí posuvníky horizontálního / vertikálního posunu, editační pole a nastavení kroku

 • V sadě funkcí Finishing (Dokončování) jsou povolena zaškrtávací políčka Back Side Shift (Posun zadní strany) a Mirror Front Side (Zrcadlení přední strany), ale nefungují, když je vypnutá možnost Two-sided (Oboustranný). Měly by být zakázány.

 • Chybí funkce pro kontrolu evidence (Department ID (ID oddělení) a Department Access Code (Přístupový kód oddělení)) podporované u starších tiskáren

 • Pole Job name (Název úlohy) je na ovládacím panelu tiskárny prázdné, když je použit vlastní název úlohy pro Job Storage (Úložiště úloh), Personal Job (Osobní úloha). Výchozí název úlohy funguje.


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...