hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP PageWide Enterprise, HP PageWide Managed - Licenční smlouva s koncovým uživatelem

Licenční smlouva s koncovým uživatelem

PŘED POUŽITÍM TOHOTO SOFTWAROVÉHO PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE: Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem („EULA“) představuje právní dohodu mezi (a) vámi (jednotlivcem nebo subjektem) a (b) společností HP Inc. („HP“), podle které se řídí vaše používání softwarového produktu, který je nainstalován nebo zpřístupněn společností HP pro použití s vaším produktem od společnosti HP („produkt HP“), který nepodléhá samostatné licenční smlouvě mezi vámi a společností HP nebo jejími dodavateli. Smlouvu EULA může ve své online dokumentaci obsahovat i další software. Pojem „softwarový produkt“ znamená počítačový software a může zahrnovat média, tištěné materiály a online nebo elektronickou dokumentaci dodanou se softwarem.
S produktem HP může být dodaný také dodatek k této smlouvě EULA.
PRÁVA NA SOFTWAROVÝ PRODUKT JSOU NABÍZENA POUZE POD PODMÍNKOU, ŽE SOUHLASÍTE SE VŠEMI PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY EULA. INSTALACÍ, KOPÍROVÁNÍM, STAŽENÍM NEBO JINÝM POUŽITÍM SOFTWAROVÉHO PRODUKTU SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JSTE VÁZÁNI PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY EULA. POKUD NEPŘIJMETE PODMÍNKY TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY, VAŠÍ JEDINOU MOŽNOSTÍ JE VRÁTIT CELÝ NEPOUŽITÝ PRODUKT (HARDWAROVÝ A SOFTWAROVÝ) DO 14 DNŮ, PŘIČEMŽ VÁM BUDOU PODLE PLATNÝCH PODMÍNEK OBCHODU, KDE JSTE PRODUKT ZAKOUPILI, VRÁCENY PENÍZE.
TATO SMLOUVA EULA PŘEDSTAVUJE GLOBÁLNÍ DOHODU A NEVZTAHUJE SE KONKRÉTNĚ NA ŽÁDNOU ZEMI, STÁT NEBO OBLAST. POKUD JSTE SOFTWARE ZÍSKALI JAKO SPOTŘEBITEL VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NA OCHRANU SPOTŘEBITELE VAŠÍ ZEMĚ, STÁTU NEBO OBLASTI, PAK PŘESTOŽE S NIMI MŮŽE BÝT NĚKTERÉ USTANOVENÍ TÉTO SMLOUVY EULA V ROZPORU, ŽÁDNÉ USTANOVENÍ TÉTO SMLOUVY EULA NEMÁ VLIV NA NEVYLUČITELNÁ ZÁKONNÁ PRÁVA NEBO OPRAVNÉ PROSTŘEDKY, KTERÉ VÁM UDĚLUJÍ TYTO PRÁVNÍ PŘEDPISY NA OCHRANU SPOTŘEBITELE, A TATO PRÁVA A OPRAVNÉ PROSTŘEDKY SE VZTAHUJÍ NA TUTO SMLOUVU EULA. DALŠÍ INFORMACE O SVÝCH PRÁVECH SPOTŘEBITELE NALEZNETE V ČLÁNKU 16.
 1. POSKYTNUTÍ LICENCE. Společnost HP vám za předpokladu, že splníte všechny podmínky této smlouvy EULA, poskytne následující práva:
  1. Použití. Softwarový produkt můžete používat na jediném počítači („váš počítač“). Pokud softwarový produkt získáte prostřednictvím internetu a byl původně licencován pro použití na více než jednom počítači, můžete jej instalovat a používat pouze na těchto počítačích. Nelze oddělovat různé komponenty softwarového produktu pro použití na více než jednom počítači. Nemáte právo na distribuci softwarového produktu, jeho úpravu ani zákaz jakékoli jeho licenční nebo kontrolní funkce. Softwarový produkt můžete nahrát do dočasné paměti (RAM) vašeho počítače za účelem používání softwarového produktu.
  2. Uložení. Softwarový produkt smíte kopírovat do místní paměti a na úložná zařízení produktu HP.
  3. Kopírování. Smíte pořídit archivní nebo záložní kopie softwarového produktu za předpokladu, že každá kopie obsahuje všechna originální prohlášení o vlastnictví softwarového produktu a používá se pouze pro účely zálohování.
  4. Vyhrazení práv. Společnost HP a její dodavatelé si vyhrazují práva, která vám nejsou výslovně udělena v rámci této smlouvy EULA.
  5. Freeware. Bez ohledu na podmínky v této smlouvě EULA je celý softwarový produkt a jakékoli jeho části tvořené softwarem nepocházejícím od společnosti HP nebo softwarem poskytnutým na základě veřejné licence třetích stran („freeware“) licencován podle podmínek v licenčním ujednání k softwaru, které je dodané s takovým freewarem, ať už ve formě samostatné smlouvy, licence poskytované mnoha uživatelům nebo elektronické licence s podmínkami přijatými před stažením. Používání freewaru se řídí zcela podle podmínek takové licence.
  6. Řešení obnovení. Veškeré řešení obnovení softwaru, dodané se softwarem / pro produkt HP, ať už ve formě řešení na pevném disku, externích médiích (např. disketa, disk CD nebo DVD) a jiném ekvivalentním řešení dodaném v jakékoli jiné formě, smí být použito pouze za účelem obnovení pevného disku produktu HP, se kterým / pro který bylo řešení pro obnovu původně zakoupeno. Použití jakéhokoli operačního systému od společnosti Microsoft v rámci takové obnovy se řídí licenčním ujednáním se společností Microsoft.
 2. UPGRADY. Abyste mohli použít softwarový produkt označený jako upgrade, musíte mít nejprve licenci k původnímu softwarovému produktu, který společnost HP označila jako příslušný pro daný upgrade. Po upgradu nesmíte používat původní softwarový produkt, pro který byl upgrade určen. Používáním softwarového produktu také vyjadřujete souhlas, že společnost HP může automaticky přistupovat k vašemu produktu HP připojenému k internetu za účelem ověření verze a stavu určitých softwarových produktů a může automaticky stahovat a instalovat upgrady nebo aktualizace pro tento softwarový produkt na vašem produktu HP za účelem poskytnutí nových verzí a aktualizací požadovaných pro zachování funkčnosti, výkonu a zabezpečení softwarového produktu a vašeho produktu HP a usnadnění poskytování podpory a dalších služeb. V některých případech a v závislosti na typu upgradu nebo aktualizace budete upozorněni (prostřednictvím okna se zprávou nebo jinak). V tomto případě může být třeba, abyste upgrade nebo aktualizaci sami zahájili.
 3. DODATEČNÝ SOFTWARE. Tato smlouva EULA se vztahuje na aktualizace a doplňky k původnímu softwarovému produktu poskytovanému společností HP. Výjimku tvoří případy, kdy společnost HP poskytne další podmínky spolu s aktualizací nebo doplňkem. V případě rozporu mezi těmito podmínkami platí nově dodané podmínky.
 4. PŘEVOD.
  1. Jiný výrobce. První uživatel softwarového produktu smí provést jednorázový převod softwarového produktu na jiného koncového uživatele. Jakýkoli převod musí zahrnovat všechny komponenty, média, tištěné materiály, tuto smlouvu EULA a také certifikát pravosti, je-li k dispozici. Převod nesmí proběhnout nepřímo, například zasláním. Před převodem musí koncový uživatel přijímající převáděný produkt souhlasit s podmínkami smlouvy EULA. Při převodu softwarového produktu je platnost vaší licence automaticky ukončena.
  2. Omezení. Softwarový produkt nesmíte pronajímat ani půjčovat nebo jej používat ke komerčnímu sdílení času nebo kancelářským účelům. Nesmíte k softwarovému produktu poskytovat podlicence, postupovat jej ani převádět licenci nebo softwarový produkt jiným způsobem, než jak je výslovně stanoveno v této smlouvě EULA.
 5. VLASTNICKÁ PRÁVA. Veškerá práva na duševní vlastnictví softwarového produktu a uživatelské dokumentace patří společnosti HP nebo jejím dodavatelům a jsou chráněna zákony, včetně, ale ne výhradně, zákonů o autorském právu, obchodním tajemství a ochranných známkách platných v USA, a dalšími příslušnými zákony a mezinárodními ustanoveními. Ze softwarového produktu nesmíte odstraňovat žádné identifikační prvky produktu, prohlášení o autorských právech nebo omezení vlastnictví.
 6. OMEZENÍ ZPĚTNÉ ANALÝZY. Na softwarovém produktu nesmíte provádět zpětnou analýzu, dekompilaci ani převod ze strojového kódu, a to v míře přesahující rozsah povolený příslušnými zákony, bez ohledu na toto omezení a kromě případů, kdy je to výslovně umožněno v této smlouvě EULA.
 7. TERMÍNY. Tato smlouva EULA je účinná do jejího ukončení či odmítnutí. Platnost této smlouvy EULA končí také za podmínek uvedených jinde v této smlouvě EULA nebo pokud jakoukoli její podmínku nesplníte.
 8. UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE SHROMAŽĎOVÁNÍ DAT.
  1. Souhlasíte, že společnost HP a její přidružené osoby mohou shromažďovat, kombinovat a používat zařízení a jednotlivé informace o uživateli, které poskytnete v souvislosti s podpůrnými službami týkajícími se softwarového produktu. Společnost HP souhlasí, že nebude tyto informace používat k tomu, aby vám bez vašeho souhlasu zasílala reklamu. Další informace o postupech shromažďování dat naleznete na stránce www.hp.com/go/privacy.
  2. Shromažďování/používání dat jinými výrobci. Některé softwarové programy, které jsou součástí produktu HP, poskytují se samostatnou licencí jiní výrobci („software jiných výrobců“). Software jiných výrobců může být nainstalován a zprovozněn na vašem produktu HP i v případě, že jste se rozhodli tento software neaktivovat a nezakoupit. Tento software jiných výrobců může sbírat a odesílat technické údaje o vašem systému (tj. IP adresu, jedinečný identifikátor zařízení, verzi nainstalovaného softwaru atd.) a další systémová data. Tyto údaje budou použity jinými výrobci pro identifikaci technických atributů systému a zajištění, že je ve vašem systému nainstalována nejnovější verze softwaru. Pokud si nepřejete, aby software jiných výrobců sbíral takové technické údaje a automaticky vám zasílal aktualizace, odinstalujte tento software před tím, než se připojíte k internetu.
 9. ODMÍTNUTÍ ZÁRUK. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY POSKYTUJÍ SPOLEČNOST HP A JEJÍ DODAVATELÉ SOFTWAROVÝ PRODUKT „TAK, JAK JE“, S VEŠKERÝMI VADAMI A TÍMTO SE ZŘÍKAJÍ VEŠKERÝCH DALŠÍCH ZÁRUK, POVINNOSTÍ A PODMÍNEK, VÝSLOVNÝCH, PŘEDPOKLÁDANÝCH A ZÁKONNÝCH, VČETNĚ, NIKOLI VŠAK VÝHRADNĚ, ZÁRUK: (i) VLASTNICKÉHO TITULU A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN, (ii) OBCHODOVATELNOSTI, (iii) VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU, (iv) FUNGOVÁNÍ SOFTWAROVÉHO PRODUKTU SE SPOTŘEBNÍM MATERIÁLEM ČI PŘÍSLUŠENSTVÍM JINÝCH VÝROBCŮ NEŽ SPOLEČNOSTI HP A (v) NEPŘÍTOMNOSTI VIRŮ, VŠE V SOUVISLOSTI SE SOFTWAROVÝM PRODUKTEM. Některé státy/jurisdikce neumožňují vyloučení předpokládaných záruk ani omezení jejich trvání, proto se na vás výše uvedené odmítnutí nemusí vztahovat.
 10. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. Podle místních zákonů, bez ohledu na škody, které vám mohou vzniknout, bude veškerá odpovědnost společnosti HP a jakýchkoli jejích dodavatelů na základě této smlouvy EULA a váš výhradní opravný prostředek za vše výše uvedené omezen na částku, kterou jste zaplatili za produkt, nebo na částku 5,00 USD, podle toho, která částka bude vyšší. V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PLATNÝMI ZÁKONY NENESE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ SPOLEČNOST HP NEBO JEJÍ DODAVATELÉ ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, VEDLEJŠÍ, NEPŘÍMÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY, ZEJMÉNA ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZTRÁTY ZISKŮ NEBO DŮVĚRNÝCH A JINÝCH ÚDAJŮ, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ÚRAZY, ZTRÁTY SOUKROMÍ, KTERÉ JAKKOLI SOUVISÍ S POUŽITÍM SOFTWAROVÉHO PRODUKTU NEBO S NEMOŽNOSTÍ JEHO POUŽITÍ, PŘÍPADNĚ SE JINÝM ZPŮSOBEM TÝKAJÍ JAKÉHOKOLI USTANOVENÍ TÉTO SMLOUVY EULA, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST HP NEBO JAKÝKOLI JEJÍ DODAVATEL BYLI UPOZORNĚNI NA MOŽNOST VZNIKU TĚCHTO ŠKOD, NEBO V PŘÍPADĚ, ŽE VÝŠE UVEDENÝ OPRAVNÝ PROSTŘEDEK NESPLNÍ SVŮJ HLAVNÍ ÚČEL. Některé státy nebo jurisdikce nepovolují vyloučení či omezení vedlejších nebo následných škod, takže se na vás výše uvedené omezení nebo vyloučení nemusí vztahovat.
 11. ZÁKAZNÍCI VE STÁTNÍ SPRÁVĚ USA. V souladu s normami FAR 12.211 a 12.212 budou komerční počítačový software, dokumentace počítačového softwaru a technická data pro komerční položky licencovány státní správě Spojených států amerických za standardních podmínek komerčních licencí.
 12. SOULAD S EXPORTNÍMI ZÁKONY. Budete dodržovat všechny zákony a nařízení Spojených států amerických a dalších zemí/oblastí („exportní zákony“), aby softwarový produkt (1) nebyl exportován, přímo nebo nepřímo, proti nařízení exportních zákonů, a (2) nebyl použit za jakýmkoli účelem zakázaným exportními zákony, zejména šíření nukleárních, chemických a biologických zbraní.
 13. ZPŮSOBILOST A PRAVOMOC K UZAVŘENÍ SMLOUVY. Prohlašujete, že jste dosáhli plnoletosti v zemi vašeho pobytu a, pokud se vás to týká, máte náležitou pravomoc od svého zaměstnavatele k uzavření této smlouvy.
 14. PLATNÉ ZÁKONY. Tato smlouva EULA se řídí zákony státu Kalifornie ve Spojených státech amerických.
 15. ÚPLNÁ SMLOUVA. Pokud jste v souvislosti se softwarovým produktem neuzavřeli samostatnou licenční smlouvu, tvoří tato smlouva EULA (včetně všech jejích dodatků, které byly dodány s produktem HP) úplnou smlouvu mezi vámi a společností HP s ohledem na softwarový produkt a nahrazuje všechny předchozí a souběžné ústní nebo písemná sdělení, návrhy a vyjádření týkající se softwarového produktu a všech dalších předmětů zahrnutých v této smlouvě EULA. Pokud jsou podmínky jakýchkoli zásad nebo programů společnosti HP pro podporu v rozporu s podmínkami této smlouvy EULA, platí podmínky této smlouvy EULA.
 16. PRÁVA SPOTŘEBITELE. Spotřebitelé v některých zemích, státech či oblastech mohou mít navíc určitá zákonná práva a opravné prostředky, které jim udělují právní předpisy na ochranu spotřebitele. Z tohoto důvodu tedy nelze zákonně odpovědnost společnosti HP vyloučit nebo omezit. Pokud jste software získali jako spotřebitel ve smyslu příslušných právních předpisů na ochranu spotřebitele vaší země, státu nebo oblasti, musíte si ustanovení této smlouvy EULA (včetně odmítnutí záruk, omezení a vyloučení odpovědnosti) podle platných zákonů přečíst, přičemž platí pouze v maximální míře povolené platnými zákony.
  Australští spotřebitelé: Pokud jste software získali jako spotřebitel ve smyslu australského zákona na ochranu spotřebitele, jenž je součástí zákona Australian Competition and Consumer Act (zákon o hospodářské soutěži a ochraně spotřebitelů) z roku 2010, pak navzdory jakýmkoli dalším ustanovením této smlouvy EULA:
  1. Tento software je dodáván se zárukami, které nelze podle australského zákona na ochranu spotřebitele vyloučit a které zajišťují, že zboží bude přijatelné kvality a služby budou poskytovány za vynaložení přiměřené péče a řádných dovedností. Máte nárok na výměnu nebo vrácení peněz v případě zásadního selhání a kompenzaci za jakékoli jiné přiměřeně předvídatelné ztráty a škody. Máte také právo na opravu softwaru nebo jeho výměnu, pokud nebude přijatelné kvality a nejedná se o zásadní selhání.
  2. Žádné ustanovení této smlouvy EULA nevylučuje, neomezuje ani nemění žádné právo, opravný prostředek, záruku nebo jiné podmínky, předpokládané či stanovené australským zákonem na ochranu spotřebitele, které nelze zákonně vyloučit nebo omezit.
  3. Výhody plynoucí z výslovných záruk uvedených v této smlouvě EULA získáváte navíc k dalším právům a opravným prostředkům, které vám uděluje australský zákon na ochranu spotřebitele. Vaše práva udělená australským zákonem na ochranu spotřebitele mají vyšší moc v míře, v níž se liší od omezení uvedených ve výslovné záruce.
   Software může být schopen uchovávat data vytvořená uživatelem. Společnost HP vás tímto upozorňuje, že při opravě vašeho softwaru společností HP může dojít ke ztrátě těchto dat. V plné míře povolené zákony se omezení a vyloučení odpovědnosti společnosti HP uvedená v této smlouvě EULA vztahují na jakoukoli takovou ztrátu dat.
   Pokud se domníváte, že máte v rámci této dohody nárok na záruku nebo jakýkoli výše uvedený opravný prostředek, kontaktujte společnost HP.
   HP PPS Australia Pty Ltd
   Building F, 1 Homebush Bay Drive
   Rhodes, NSW 2138
   Australia
  Chcete-li požádat o podporu nebo provést reklamaci v rámci záruky, volejte na číslo 13 10 47 (v Austrálii) nebo +61 2 8278 1039 (při volání ze zahraničí), případně přejděte na stránku www8.hp.com/au/en/contact-hp/phone-assist.html, kde najdete aktuální seznam telefonních čísel podpory.
  Pokud jste spotřebitelem ve smyslu australského zákona na ochranu spotřebitele a kupujete software nebo záruku a podpůrné služby k softwaru, které nejsou běžně získávány pro osobní, tuzemské či domácí použití nebo spotřebu, pak navzdory jakémukoli jinému ustanovení této smlouvy EULA společnost HP omezuje svou odpovědnost za nedodržení spotřebitelské záruky následovně:
  1. poskytování záruky nebo podpůrných služeb k softwaru: (pro jednu nebo více následujících položek) opětovné poskytnutí služeb nebo úhrada nákladů za opětovné poskytnutí služeb,
  2. poskytování softwaru: (pro jednu nebo více následujících položek) výměna softwaru nebo dodání ekvivalentního softwaru, oprava softwaru, úhrada nákladů za výměnu softwaru nebo pořízení ekvivalentního softwaru, úhrada nákladů za opravu softwaru, a
  3. jinak v maximální míře povolené zákony.
  Spotřebitelé na Novém Zélandu: Na Novém Zélandu je software dodáván se zárukami, které nelze podle zákona Consumer Guarantees Act (zákon o zárukách spotřebitele) z roku 1993 vyloučit. Na Novém Zélandě označuje spotřebitelská transakce transakci zahrnující osobu, která nakupuje zboží pro osobní, tuzemské nebo domácí použití či spotřebu a nikoli pro obchodní účely. Spotřebitelé na Novém Zélandu, kteří zakoupí zboží pro osobní použití či spotřebu nebo pro použití v domácnosti a nikoli pro obchodní účely („spotřebitelé na Novém Zélandu“) mají právo na opravu, výměnu nebo vrácení peněz v případě selhání a kompenzaci za jiné přiměřeně předvídatelné ztráty a škody. Spotřebitel na Novém Zélandu (podle definice výše) může získat zpět peníze za vrácení produktu do místa nákupu, pokud dojde k porušení novozélandského zákona na ochranu spotřebitele. Dále, pokud je částka, kterou by měl spotřebitel na Novém Zélandu vynaložit na vrácení zboží společnosti HP, významná, společnost HP zboží vyzvedne na své náklady. V případě dodávky produktů nebo poskytování služeb pro obchodní účely souhlasíte s tím, že se na vás zákon Consumer Guarantees Act z roku 1993 nevztahuje a že s ohledem na povahu a hodnotu transakce je toto ustanovení spravedlivé a přiměřené.
© Copyright 2017 HP Development Company, L.P.
Informace uvedené v této příručce mohou být bez předchozího upozornění změněny. Všechny názvy ostatních produktů zde zmíněných mohou být ochrannými známkami příslušných společností. V rozsahu povoleném příslušnými zákony jsou jediné záruky vztahující se na produkty a služby společnosti HP výslovně uvedeny v prohlášeních o záruce, která jsou s takovými produkty a službami dodávána. Žádné informace uvedené zde nelze považovat za vyjádření dodatečné záruky. V rozsahu povoleném příslušnými zákony nebude společnost HP odpovědná za zde obsažené technické a redakční chyby či opomenutí.
Verze: Srpen 2017

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...