hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Samsung ProXpress Color SL-C4010, SL-C4012 - Užitečné nastavení nabídek

Přístup k nabídkám

 1. Podle požadované funkce vyberte na ovládacím panelu tlačítko Fax, Kopírování nebo Skenování.
 2. Vybírejte možnost (Nabídka), dokud se na spodním řádku displeje nezobrazí příslušná nabídka a poté stiskněte možnost OK.
 3. Stiskněte opakovaně šipky, dokud se nezobrazí požadovaná položka nabídky, a poté stiskněte možnost OK.
 4. Pokud položka nastavení obsahuje podnabídky, opakujte krok 3.
 5. Stiskem tlačítka OK uložte výběr.
 6. Stisknutím možnosti (Zastavit/Vymazat) se vrátíte do pohotovostního režimu.

Než si přečtete následující části

V této části se vysvětlují všechny funkce, které jsou dostupné u modelů této řady, aby uživatelé funkce snadno pochopili. Uživatelé si funkce dostupné u jednotlivých modelů mohou prohlédnout v Základní příručce, viz část Přehled nabídek. Tipy pro používání se nacházejí v následujících částech:
 • Ovládací panel poskytuje přístup k různým nabídkám nastavení tiskárny nebo použití funkcí tiskárny. K těmto nabídkám lze přistupovat stisknutím možnosti (Nabídka).
 • Některé nabídky se při určitých variantách nebo u některých modelů nemusí na displeji zobrazit. Pokud tomu tak je, nejsou pro vaši tiskárny platné.
 • U modelů, které možnost (Nabídka) na ovládacím panelu nemají, není tato funkce dostupná. Viz část Přehled ovládacího panelu.
 • Některé názvy nabídek se v závislosti na možnostech nebo modelu tiskárny mohou lišit.

Informace

Poznámka:
Některé nabídky se při určitých variantách nebo u některých modelů nemusí na displeji zobrazit. Pokud tomu tak je, nejsou pro vaši tiskárny platné, viz část Přehled nabídek.
Změna možností nabídky:
Stiskněte na ovládacím panelu možnost (Nabídka) > Informace.
Položka
Popis
Mapa nabídek
Vytiskne se mapa nabídek, která uvádí rozložení a aktuální nastavení této tiskárny.
Konfigurace
Vytiskne sestavu o celkové konfiguraci tiskárny.
Informace o spotřebním materiálu
Vytiskne stránku s informacemi o spotřebním materiálu.
Ukázková stránka
Vytiskne ukázkovou stránku pro kontrolu, zda tiskárna tiskne správně.
Písmo PCL
Vytiskne seznam písem PCL.
Písmo PS
Vytiskne seznam písem PS.
Počitadlo využití
Vytiskne stránku využití. Stránka využití obsahuje celkový počet vytištěných stránek.
Účet
Tato možnost se používá pouze tehdy, když je povolena evidence úloh ze služby SyncThru™ Web Admin Service. Uživatel může tisknout sestavu počtů výtisků pro každého uživatele.
Konfigurace sítě
Vytiskne sestavu s aktuální konfigurací sítě tiskárny.

Rozložení

Poznámka:
Některé nabídky se při určitých variantách nebo u některých modelů nemusí na displeji zobrazit. Pokud tomu tak je, nejsou pro vaši tiskárny platné, viz část Přehled nabídek.
Změna možností nabídky:
Stiskněte na ovládacím panelu možnost (Nabídka) > Rozvržení.
Položka
Popis
Orientace
Slouží k výběru směru, ve kterém se tisknou informace na stránce.
 • Na výšku
  Obrázek : Příklad na výšku
 • Na šířku
  Obrázek : Příklad na šířku
Běžný okraj
Jednostranný okraj: Nastavuje okraj pro jednostranný tisk.
Oboustranný okraj: Nastavuje okraj pro oboustranný tisk.
Vazba: Při tisku na obě strany papíru, bude okraj strany A nejblíže vazby stejný, jako okraj strany B nejblíže k vazbě. Podobně okraje stran nejdále od vazby budou stejné.
Zásobník MP
Nastavuje okraje papíru ve víceúčelovém zásobníku.
<Zásobník X>
Nastavuje okraje papíru v zásobnících papíru.
Okraje emulace
Vytiskne seznam písem PS.
Oboustranné
Tisknout na obě strany papíru, vyberte okraj vazby.
 • Nesvítí: Zakáže tuto možnost.
 • Dlouhý okraj
  Obrázek : Příklad dlouhého okraje
 • Krátký okraj
  Obrázek : Příklad krátkého okraje

Papír

Poznámka:
Některé nabídky se při určitých variantách nebo u některých modelů nemusí na displeji zobrazit. Pokud tomu tak je, nejsou pro vaši tiskárny platné, viz část Přehled nabídek.
Změna možností nabídky:
Stiskněte možnost (Nabídka) >Papír na ovládacím panelu.
Položka
Popis
Kopie
Vybere počet kopií.
Zásobník MP / [Zásobník <x>]
 • Formát papíru: Zvolte výchozí formát papíru.
 • Typ papíru: Vyberte typ papíru, který je v tuto chvíli v zásobníku.
Zdroj papíru
Nastavuje výchozí zásobník, který se má použít.
Poznámka:
Nastaví tiskárnu na automatické použití zásobníku s papírem stejného formátu, pokud je používaný zásobník prázdný.

Grafika

Poznámka:
Některé nabídky se při určitých variantách nebo u některých modelů nemusí na displeji zobrazit. Pokud tomu tak je, nejsou pro vaši tiskárny platné, viz část Přehled nabídek.
Změna možností nabídky:
Stiskněte na ovládacím panelu možnost (Nabídka) > Grafika.
Položka
Popis
Rozlišení
Určuje počet vytištěných bodů na palec (dpi). Čím vyšší je nastavení, tím ostřejší jsou vytištěné znaky a grafika.
Prostý text
Vytiskne text tmavší než na normálním dokumentu.
Od okraje k okraji
Umožňuje uživateli zlepšit ostrost textu a grafiky a zlepšit tak čitelnost.
Automatická CR adresa
Umožňuje přidat požadovaný návrat vozíku pro každý posun řádku, což je užitečné pro uživatele systému Unix nebo DOS.
Obrazovka
 • Normální: Tento režim vygeneruje výtisky s plynulými přechody na celé stránce.
 • Rozšířený: Tento režim vygeneruje výtisky s ostrými texty a plynulými grafickými objekty / fotografiemi na stránce.
 • Podrobný: Tento režim vygeneruje výtisky s ostrými podrobnostmi na celé stránce.
Soutisk
Zmenšuje bílou mezeru způsobenou špatným zarovnáním barevných kanálů v režimu barevného tisku. Na jiné barvy bude přetištěný také černý text.

Nastavení systému

Poznámka:
Některé nabídky se při určitých variantách nebo u některých modelů nemusí na displeji zobrazit. Pokud tomu tak je, nejsou pro vaši tiskárny platné, viz část Přehled nabídek.
Změna možností nabídky:
Stiskněte na ovládacím panelu tlačítko (Nabídka) > Nastavení systému.
Položka
Popis
Datum a čas
Slouží k výběru formátu zobrazení času mezi 12 a 24 hodinami.
Režim hodin
Vytiskne text tmavší než na normálním dokumentu.
Jazyk
Slouží k nastavení jazyka textu, který se zobrazuje na displeji ovládacího panelu.
Úsporný režim
Nastavuje, za jak dlouho se automaticky sníží spotřeba elektrické energie, pokud tiskárna nepřijme data.
Událost probuzení
Pokud je vybrána možnost Zapnuto, uživatel může zařízení probudit z úsporného režimu následujícími akcemi:
 • Stisknutím libovolného tlačítka na ovládacím panelu.
 • Vložení papíru do zásobníku.
 • Otevření a zavření předního krytu.
 • Vysunutí nebo zasunutí zásobníku.
  Poznámka:
  Pokud tiskárna není vybavena dotykovou obrazovkou, může uživatel zařízení probudit z úsporného režimu stisknutím libovolného tlačítka na ovládacím panelu, bez ohledu na nastavení této možnosti.
Časový limit úlohy
Pokud po určitou dobu nedojde k žádnému vstupu, tiskárna aktuální úlohu zruší. Uživatel může nastavit dobu, jak dlouho bude tiskárna čekat, než úlohu zruší.
Výchozí papír
Umožňuje vybrat výchozí velikost papíru.
Úprava nadmořské výšky
Slouží k optimalizaci kvality tisku podle nadmořské výšky tiskárny, viz část Úprava nadmořské výšky.
Vlhkost
Optimalizuje kvalitu tisku podle vlhkosti prostředí.
Auto. pokračování
Umožňuje určit, zda bude zařízení pokračovat v tisku poté, co zjistí, že papír neodpovídá nastavení papíru.
 • Nesvítí: Pokud je zjištěna neshoda papíru, zařízení vyčká, až vložíte správný papír.
 • Svítí: Dojde-li k záměně papíru, zařízení vybere nejvhodnější velikost papíru k tisku a pokračuje v tisku, i když má papír chybnou velikost. Odeslána je například hodnota Letter, ale dostupná je pouze Legal, takže tiskárna vytiskne úlohu o velikosti Letter na papír o velikosti Legal.
Automatické přepínání zásobníku
Umožňuje určit, zda bude zařízení pokračovat v tisku poté, co zjistí neshodu papíru. Pokud je například v zásobníku 1 a zásobníku 2 vložen stejný formát papíru, zařízení bude automaticky tisknout ze zásobníku 2 poté, co v zásobníku 1 dojde papír.
Poznámka:
Tato možnost se nezobrazí, pokud jste u nastavení Zdroj papíru v ovladači tiskárny vybrali možnost Automaticky.
Nahrazení papíru
Slouží k automatickému nahrazení formátu papíru nastaveného v ovladači tiskárny, aby se tak zabránilo neshodě mezi formáty papíru Letter a A4. Pokud je například v zásobníku papír formátu A4, ale v ovladači tiskárny uživatel nastaví formát papíru Letter, tiskárna bude tisknout na papír formátu A4 a naopak.
Ochrana zásobníku
Určuje, zda bude použita funkce Automatické přepínání zásobníku. Pokud například uživatel nastaví zásobník 1 na hodnotu Zapnuto, pak bude zásobník 1 vyloučen při přepínání zásobníku.
Režim zásobníku
Určuje, zda zařízení automaticky změní nastavení papíru na požadované nastavení, když uživatel uzavře zásobník.
 • Statické: Nastavení zásobníku se nezmění při otevření nebo zavření zásobníku.
 • Dynamické: Pokud po otevření a zavření zásobníku dojde k neshodě papíru, nastavení papíru (velikost a typ) pro daný zásobník se automaticky změní na nastavení požadované pro úlohu. (Pokud otevíráte a zavíráte zásobník v režimu Dynamický, tiskárna předpokládá, že papír v zásobníku byl vyměněn za velikost a typ nezbytný pro danou úlohu.)
Přeskočit prázdné stránky
Tiskárna rozpozná data k tisku odesílaná z počítače bez ohledu na to, zda je stránka prázdná nebo ne. Uživatel může nastavit, zda chce prázdnou stránku vytisknout nebo vynechat.
Údržba
 • Vym. prázdné zprávy: Tato možnost se zobrazí, pouze když jsou tonerové kazety prázdné.
 • Životnost spotřebního materiálu: Umožňuje uživateli zkontrolovat, kolik stránek se vytisklo a kolik toneru zbývá v kazetě.
 • Upozornění na nízkou hladinu toneru: Pokud v kazetě dochází toner, zobrazí se zpráva upozorňující uživatele na nutnost výměny tonerové kazety. Uživatel může nastavit možnost, jestli se má tato zpráva zobrazit nebo ne.
 • Správa snímání: Tato nabídka umožňuje uživateli upravit kontrast.
 • RAM disk: Povolí/zakáže při správě úloh RAM disk.
Úspora toneru
Aktivace tohoto režimu prodlouží životnost tonerové kazety a sníží náklady na stránku nad rámec normálního režimu, sníží ale kvalitu tisku.
Úsporné nastavení
Umožňuje uživateli ukládat tiskové zdroje a používat ekologický tisk, viz část Ekologický tisk.
 • Výchozí režim: Slouží k zapnutí nebo vypnutí režimu Eco.
 • Vynucený: Zapne režim Eco. Pokud chce uživatel režim Eco vypnout, musí zadat heslo.
 • Vybrat dočasně: Slouží k výběru sady ekologické šablony ze služby SyncThru™ Web Service.
Režim par
Uživatel může snížit množství vodní páry vznikající při tisku.
 • Svítí: Povolen režim par.
 • Nesvítí: Zakázán režim par.
 • Automaticky: Automaticky přepne do režimu par podle doby v prostředích s vysokou vlhkostí.
  Poznámka:
  Povolením možnosti Páry může snížit rychlost tisku.
Automatické vypnutí napájení
Automaticky vypne napájení, pokud je zařízení v úsporném režimu po dobu nastavenou v nabídce Automatické vypnutí napájení > Zapnuto > Časový limit.
Poznámka:
 • Pro opětovné zapnutí tiskárny stiskněte tlačítko (Napájení/Probuzení) na ovládacím panelu.
 • Pokud uživatel používá ovladač tiskárny nebo aplikaci Samsung Easy Printer Manager, čas se automaticky prodlouží.
 • Pokud je zařízení připojeno k síti nebo zpracovává tiskovou úlohu, funkce Automatické vypnutí napájení nepracuje.
Tichý režim
Zapnutím této nabídky může uživatel snížit hlučnost tisku. Může se ale také snížit rychlost a kvalita tisku.
Režim stohování
Pokud uživatel používá tiskárnu ve vlhku nebo používá vlhké tiskové médium z důvodu vysoké vlhkosti, výtisky na výstupním zásobníku mohou být zkroucené a nemusí se správně skládat na sebe. V takovém případě můžete nastavit tiskárnu, aby používala tuto funkci, která zajistí pevné stohování výtisků. Při používání této funkce se však zpomalí rychlost tisku.
Inteligentní oboustranný tisk
Využívá režim jednostranného tisku při tisku pouze jedné originální stránky nebo prázdné stránky, i když je povolena možnost oboustranného tisku.

Emulace

Poznámka:
Některé nabídky se při určitých variantách nebo u některých modelů nemusí na displeji zobrazit. Pokud tomu tak je, nejsou pro vaši tiskárny platné, viz část Přehled nabídek.
Změna možností nabídky:
Stiskněte na ovládacím panelu možnost (Nabídka) > Emulace.
Položka
Popis
Typ emulace
Jazyk tiskárny definuje, jak počítač komunikuje s tiskárnou.
Nastavení
Konfiguruje podrobné nastavení pro vybraný typ emulace.

Správa snímání

Poznámka:
Některé nabídky se při určitých variantách nebo u některých modelů nemusí na displeji zobrazit. Pokud tomu tak je, nejsou pro vaši tiskárny platné, viz část Přehled nabídek.
Změna možností nabídky:
Stiskněte na ovládacím panelu tlačítko (Nabídka) > Správa snímání.
Možnost
Popis
Vlastní barva
Tato nabídka umožňuje uživateli upravit kontrast, barvu po barvě.
 • Výchozí: Návrat k výchozí hodnotě.
 • Hustota tisku: Umožňuje uživateli ručně upravit hustotu barvy pro tisk. Nastaví hustotu tisku.
Abyste dosáhli nejlepší kvality, doporučuje se použít Výchozí nastavení.
Automatická regulace barev.
Tiskárna virtuálně vytiskne konkrétní obrázek se vzorcem ke kalibraci polohy tisku. Tato funkce zlepšuje ostrost a čistotu barevného snímku, což znamená, že tiskárna vytiskne barevný snímek na papír podobnější tomu na monitoru.
Poznámka:
Pokud uživatel přesune zařízení, důrazně doporučujeme ovládat tuto nabídku ručně
Nastavení odstínu.
 • Automatické nastavení odstínu: Umožňuje uživateli automaticky nastavit odstín pro nejlepší možnou kvalitu tisku.

Síť

Poznámka:
Některé nabídky se při určitých variantách nebo u některých modelů nemusí na displeji zobrazit. Pokud tomu tak je, nejsou pro vaši tiskárny platné, viz část Přehled nabídek.
Změna možností nabídky:
Stiskněte na ovládacím panelu možnost (Nabídka) > Síť.
Poznámka:
Uživatel může tuto funkci použít také ze služby SyncThru™ Web Service. Z počítače připojeného k síti otevřete webový prohlížeč a zadejte adresu IP tiskárny. Po otevření služby SyncThru™ Web Service klikněte na možnost Nastavení > Nastavení sítě, viz část Služba SyncThru™ Web Service.
Možnost
Popis
TCP/IP (IPv4)
Slouží k výběru vhodného protokolu a konfiguraci parametrů pro používání síťového prostředí, viz Nastavení adresy IP.
TCP/IP (IPv6)
Pokud vyberete tuto možnost, budete moci v prostředí sítě používat protokol IPv6, viz Konfigurace protokolu IPv6.
Ethernet
Nastavení rychlosti přenosu sítě.
Poznámka:
Po změně tohoto nastavení vypněte a znovu zapněte napájení.
802.1x
Můžete vybrat ověření uživatele pro síťovou komunikaci. Podrobné informace získáte u správce sítě.
Wi-Fia
Tato možnost slouží k použití bezdrátové sítě.
Vymazat nastavení
Slouží k obnovení nastavení sítě na výchozí hodnoty.
Poznámka:
Vypněte a zapněte zařízení.
NFCa
Vybere tuto možnost k použití funkce NFC.
Konfigurace sítě
V tomto seznamu se zobrazují informace o připojení a konfiguraci sítě zařízení, viz Tisk zprávy o konfiguraci sítě.
Správa protokolu
Slouží k nastavení protokolu.
Poznámka:
Po změně tohoto nastavení vypněte a znovu zapněte napájení.

Přímé USB

Poznámka:
Některé nabídky se při určitých variantách nebo u některých modelů nemusí na displeji zobrazit. Pokud tomu tak je, nejsou pro vaši tiskárny platné, viz část Přehled nabídek.
Změna možností nabídky:
Stiskněte položku (Nabídka) >Přímé USB na ovládacím panelu, viz Používání paměťového zařízení USB.
Možnost
Popis
Tisknout z
Můžete přímo tisknout soubory uložené na paměťovém zařízení USB.
Správa souborů
Soubory s obrázky uložené na paměťovém zařízení USB lze odstranit postupně nebo všechny najednou přeformátováním zařízení.
Kontrola prostoru
Můžete zkontrolovat množství paměti dostupné k ukládání dokumentů.

Správa úloh

Poznámka:
Některé nabídky se při určitých variantách nebo u některých modelů nemusí na displeji zobrazit. Pokud tomu tak je, nejsou pro vaši tiskárny platné, viz část Přehled nabídek.
Změna možností nabídky:
Stiskněte na ovládacím panelu tlačítko (Nabídka) > Správa úloh.
Položka
Popis
Aktivní úloha
Zobrazuje seznamy tiskových úloh, které čekají na vytisknutí.
Zabezpečená úloha
Zobrazuje seznamy tiskových úloh, které jsou zabezpečené na disku.
Uložená úloha
Zobrazuje seznamy tiskových úloh, které jsou uložené na disku.
Zásady ukládání
Pokud už paměť má stejný název, když zadáte nový název souboru, můžete ho přejmenovat nebo přepsat.

PrinterOn

Poznámka:
Některé nabídky se při určitých variantách nebo u některých modelů nemusí na displeji zobrazit. Pokud tomu tak je, nejsou pro vaši tiskárny platné, viz část Přehled nabídek.
Chcete-li zaregistrovat svoji tiskárnu do služby PrinterOn, musíte aktivovat funkci PrinterOn v tiskárně prostřednictvím služby SyncThru™ Web Service, viz Registrace tiskárny ve službě PrinterOn. Tato funkce je dostupná pouze po povolení služby PrinterOn. Podnabídky, které se zobrazí v této nabídce, se mohou lišit na základě toho, zda je tiskárna připojena k serveru PrinterOn.
Poznámka:
Než budete moci použít funkci PrinterOn, budete muset nakonfigurovat připojení k síti zařízení. Pokud se nemůžete připojit k tiskárně po konfiguraci síťového připojení, pak možná budete muset zkontrolovat externí připojení k internetu sítě. Když je funkce PrinterOn povolena, můžete ji nastavit do režimu kódu verze nebo Automatického režimu. Tyto režimy lze změnit na serveru PrinterOn.
 • Kód verze: Uživatelé musí zadat kód verze k tisku dokumentu odeslaného prostřednictvím služby PrinterOn.
 • Automaticky: Tiskárna automaticky vytiskne dokumenty odeslané prostřednictvím služby PrinterOn, aniž by uživatel zadával kód verze.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...