hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Samsung MFP SCX-4621 - Užitečné nastavení nabídky

Přístup k nabídce

  1. Na ovládacím panelu vyberte tlačítko Copy (Kopírování), Fax nebo Scan (Skenování) podle toho, jakou funkci, chcete použít.
  2. Vyberte možnost (Nabídka), dokud se v dolní části displeje nezobrazí příslušná nabídka, a stiskněte tlačítko OK.
  3. Stiskněte šipku doleva nebo doprava, dokud se nezobrazí příslušná položka nabídky, a potom stiskněte OK.
  4. Pokud položka nastavení obsahuje dílčí nabídky, opakujte krok 3.
  5. Stisknutím tlačítka OK uložte výběr.
  6. Stisknutím možnosti (Stop/Clear) (Zastavit/Vymazat) se vrátíte do pohotovostního režimu.
Položky
Možnosti
Funkce faxua
Darkness (Jas)
Normal, Dark+1–Dark+5, Light+5–Light+1 (Normální, Tmavé+1–Tmavé+5, Světlé+5–Světlé+1)
Rozlišení
Standard, Fine, Super Fine, Photo Fax, Color Fax (Standardní, Jemný, Superjemný, Fotografický fax, Barevný fax)
Formát předlohy
Multi Send (Odeslat více)
Delay Send (Zpozdit odeslání)
Priority Send (Prioritní odeslání)
Send Fax (Odeslat fax)
Forward to Fax (Přesměrovat na fax)
Receive Forward (Přijmout přesměrované)
Forward to Fax (Přesměrovat na fax), Forward to PC (Přesměrovat do počítače), Forward & Print (Přesměrovat a tisknout)
Secure Receive (Bezpečné přijetí)
Off, On, Print (Zapnuto, Vypnuto, Tisk)
Add Page (Přidat stránku)
Cancel Job (Zrušit úlohu)
Fax Setup a (Nastavení faxu)
Odesílání
Redial Times (Časy opakovaného vytáčení), Redial Term (Doba opakovaného vytáčení), Prefix Dial (Vytočení předvolby), ECM Mode (Režim ECM), Fax Confirm (Potvrzení faxu), Image TCR (TCR obrazu), Dial Mode (Režim vytáčení)b
Příjem
Receive Mode (Režim přijetí), Ring To Answer (Zvonění do přijetí), Stamp RCV Name (Označit název RCV), RCV Start Code (Kód spuštění RCV), Auto Reduction (Automatická redukce), Discard Size (Velikost pro zahození), Junk Fax Setup (Nastavení nevyžádaného faxu), DRPD Mode (Režim DRPD)b
Change Default (Změnit výchozí nastavení)
Resolution (Rozlišení), Darkness (Tmavost), Original Size (Původní formát)
Auto Report (Automatická sestava)
On, Off (Zapnuto, Vypnuto)
Manual TX/RX (Ruční TX/RX)
On, Off (Zapnuto, Vypnuto)
Funkce kopírování
Formát předlohy
Zmenšit/zvětšit
Darkness (Jas)
Normal, Dark+1–Dark+5, Light+5–Light+1 (Normální, Tmavé+1–Tmavé+5, Světlé+5–Světlé+1)
Typ předlohy
Text, Text/Photo (Text/Fotka), Photo (Fotka)
Rozložení
Normal (Normální), 2-Up 2 až nekonečno), 4 až nekonečno, ID Copy (Kopie ID)
Úprava pozadí
Off (Vypnuto), Auto, Enhance Level 1 (Úroveň vylepšení 1), Enhance Level 2 (Úroveň vylepšení 2), Erase Level 1–Erase Level 4 (Úroveň mazání 1 až 4)
a. Pouze řada SCX-465xF, 4521FS, 4521HS, 465xFN, 465xHN, 4521NS, 4821HN.
b. Tato možnost nemusí být dostupná v závislosti na zemi/oblasti.
Položky
Možnosti
Nastavení kopírování
Change Default (Změnit výchozí nastavení)
Original Size (Velikost předlohy), Copies (Počet kopií), Copy Collation (Skládání kopií), Reduce/Enlarge (Zmenšit/Zvětšit), Darkness (Tmavost), Original Type (Typ předlohy), Adjust Background (Upravit pozadí)
Nastavení systému
Nastavení tiskárny
Printer I (ID tiskárny)a, Fax Number (Číslo faxu)a, Date & Time (Datum a čas)a, Clock Mode (Režim hodin)a, Language Power Save Auto Power Off (Automatické vypnutí úspory výkonu)b, Wakeup Event (Událost probuzení), System Timeout (Časový limit systému), Job Timeout (Časový limit úlohy), Altitude Adjustment (Úprava nadmořské výšky), Auto Continue (Automaticky pokračovat), Paper Substitution (Náhrada papíru), Toner Save (Úspora toneru), Eco Settings (Nastavení Eco)
Nastavení papíru
Paper Size (Velikost papíru), Paper Type (Typ papíru), Margin (Okraj)
Sound/Volume (Zvuk/hlasitost)
Key Sound (Zvuk kláves), Alarm Sound (Zvuk alarmu), Speaker (Reproduktor), Ringer (Vyzvánění)
Hlášení
Configuration (Konfigurace), Supplies Information (Informace o spotřebním materiálu), Address Book (Adresář)a, Fax Confirmation (Potvrzení faxu)a, Fax Sent (Odeslání faxu) a, Fax Received (Přijatý fax)a, Schedule Jobs (Plánované úlohy)a, Junk Fax (Nevyžádaný fax)a, Network Configuration (Konfigurace sítě)c, Usage Counter (Počítadlo využití), Fax Options (Možnosti faxu)a
Údržba
CLR Empty Message (Prázdná zpráva CLR)d, Supplies Life (Životnost spotřebního materiálu), Serial Number (Sériové číslo), TonerLow Alert (Výstraha na nedostatek inkoustu)
Network (Síť)c
TCP/IP (IPv4)
DHCP, BOOTP, Statický
TCP/IP (IPv6)
Aktivace IPv6, konfigurace DHCPv6
Rychlost sítě Ethernet
Automatická, 10 Mb/s poloviční, 10 Mb/s plná, 100 Mb/s poloviční, 100 Mb/s Plná
Vymazat nastavení
Konfigurace sítě
Správce protokolů
a. Pouze řada SCX-465xF, 4521FS, 4521HS, 465xFN, 465xHN, 4521NS, 4821HN.
b. Pouze řada SCX-465x, 465xN, 4021S, 4321NS, 4621NS.
c. Pouze řada SCX-465xN, 4321NS, 4621NS, 465xFN, 465xHN, 4521NS, 4821HN.
d. Tato možnost se zobrazí, pouze pokud v kazetě zbývá malé množství toneru.

Před přečtením následujících částí

Tato část vysvětluje všechny funkce, které jsou k dispozici pro modely této řady, aby uživatelé snadno pochopili funkce. Uživatelé mohou zkontrolovat funkce, které jsou dostupné pro jednotlivé modely, v základní příručce. Viz Přehled nabídky. Následující tipy slouží k používání dalších částí:
  • Ovládací panel poskytuje přístup do různých nabídek nastavení tiskárny nebo používání funkcí tiskárny. Přístup do těchto nabídek je možný stisknutím tlačítka (Menu).
  • Některé nabídky se v závislosti na konkrétních možnostech nebo modelu nemusí na displeji zobrazit. Pokud se zobrazují, tato informace se vaší tiskárny netýká.
  • U modelů, které nemají na ovládacím panelu možnost (Menu), není tato funkce použitelná. Viz Přehled ovládacího panelu.
  • Některé názvy nabídky se mohou lišit od tiskárny v závislosti na funkcích nebo modelu tiskárny.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...