hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Samsung MFP SL-K3250-K3300, MultiXpress Color MFP SL-X3220-X3280 - Použití speciálních funkcí kopírování

Na kartách Základní, Upřesnitnebo Obraz na obrazovce Kopírování mohou uživatelé vybrat specifické funkce kopírování.
  Poznámka:
Některé nabídky se při určitých variantách nebo u některých modelů nemusí na displeji zobrazit.
Změna možností nabídky:
 1. Stiskněte možnost Kopírovat na obrazovce displeje.
  Obrázek : Displej
 2. Předlohy umístěte lícem nahoru do podavače RADF nebo umístěte jednu předlohu lícem dolů na pracovní plochu skeneru a zavřete podavač RADF, viz část Vkládání předloh.
 3. Pokud chtějí uživatelé z obrazovky upravit nastavení kopírování včetně zmenšení/zvětšení, jasu, typu předlohy a dalších.
 4. Na obrazovce stiskněte kartu Základní, Upřesnit nebo obraz.
 5. Vyberte požadovanou možnost.
Položka
Popis
Zdroj papíru
Zdroj papíru nastavuje zásobník obsahující papír, který se má používat k tisku. Tiskárna vytiskne naskenovaný obraz na papír ve vybraném zásobníku. Uživatelům se zobrazí ikony, které ukazují formáty papíru a zbývající množství papíru v každém zásobníku.
Zmenšit/zvětšit
Zmenší nebo zvětší kopírovaný snímek.
  Poznámka:
Pokud je tiskárna nastavena na režim Eco, funkce zmenšení a zvětšení nejsou k dispozici.
Výstup
Uživatelé mohou vybrat možnosti, jak mají být výstupy rozložené.
Třídit: Vyberte, jak výstup řadit.
 • Řazené: Výstupy se vytisknou v sadách odpovídajících pořadí předloh.
  Obrázek : Řazené
 • Neřazené: Výstupy se vytisknou řazené do stohů po jednotlivých stránkách.
  Obrázek : Neřazené
Otočit: Stohuje výtisky v protilehlých sadách.
 • Tato funkce je dostupná pouze v případě, že není nainstalována dokončovací jednotka.
 • Tato funkce je dostupná pouze u tisku na formát papíru Letter a A4.
 • Před použitím této funkce musí uživatelé vložit papír do zásobníků krátkou stranou k tiskárně a dlouhou stranou k tiskárně. Například směr podávání v zásobníku 1 papíru je krátkou stranou a směr podávání papíru v zásobníku 2 dlouhou stranou.
 • Tato funkce je dostupná pouze tehdy, když je nainstalována volitelná dokončovací jednotka.
 • Některé funkce jsou dostupné pouze tehdy, když je nainstalována volitelná dokončovací jednotka.
Výstupní zásobník: Tato možnost umožňuje uživatelům stanovit zásobník, do kterého bude probíhat výstup vytištěných dokumentů.
Sešívat: Zadejte počet sponek, který se má použít při vazbě dokument (jedna nebo dvě sponky).
Děrovat: Zadejte počet otvorů, které se mají v dokumentu vyrazit (dva nebo tři otvory). Některé děrovací soupravy mohou nabízet možnost 4 otvorů místo 3 otvorů.
Jas
Uživatelé mohou upravit stupeň tmavosti. Tato funkce umožňuje tisk tmavých obrazů jako světlejších nebo světlých obrazů jako tmavších.
Oboustranné
Uživatelé mohou tiskárnu nastavit, aby tiskla kopie na obě strany papíru.
1->1 strana: Naskenuje jednu stranu předlohy a vytiskne ji na jednu stranu papíru.
Obrázek : 1->2 strany
Obrázek : 2->1 strana
Obrázek : 2->2 strany
  Poznámka:
Je-li předloha umístěna na pracovní plochu skeneru a uživatelé stisknou možnost 1->2 strany, 2->1 stranu nebo 2->2 strany, může se po zkopírování první strany zobrazit zpráva Chcete skenovat další stránku?. Vložte další předlohu a stiskněte možnost Ano. Po dokončení stiskněte v tomto okně možnost Ne.
Barevný režim
Uživatelé mohou zvolit výchozí barevný režim pro kopírování úlohy.
Automatickýa: Automaticky zjistí, jestli je skenovaný dokument barevný nebo černobílý a patřičně nastaví nastavení barev.
Plnobarevnýa: Vytiskne kopii ve stejné barvě jako předloha. V závislosti na kvalitě předlohy se kvalita kopie může od předlohy lišit.
ČB: Vytiskne kopii černobíle bez ohledu na to, jestli je skenovaný dokument barevný nebo černobílý.
Formát předlohy
Pokud formát dokumentu nelze rozpoznat automaticky nebo chcete stanovit konkrétní velikost dokumentu, lze kopie vytvářet po stanovení formátu skenování dokumentu.
Orientace originálu
Při kopírování oboustranných dokumentů nebo provádění oboustranný či kombinovaných kopií zadejte orientaci dokumentu, jinak se kopie nemusí tisknout ve správném pořadí stránek nebo se správným uspořádáním přední a zadní strany.
Obrazy na výšku: Toto nastavení vyberte, pokud horní strana původního dokumentu směřuje horním okrajem k zadní části tiskárny.
Obrazy na šířku: Toto nastavení vyberte, pokud původní dokument vložený do podavače RADF směřuje horním okrajem k levé straně tiskárny nebo je původní dokument umístěný na pracovní plochu skeneru horním okrajem směrem k pravé straně tiskárny.
Typ předlohy
Nastavení typu předlohy se používá ke zlepšení kvality kopie prostřednictvím výběru typů dokumentu pro aktuální úlohy kopírování.
Text: Použijte u předloh obsahujících převážně text.
Text/Fotografie: Používá se u předloh se smíšeným textem a fotografiemi.
Fotografie: Použijte v případě, že jsou předlohou fotografie.
Zkopírovaná předloha: Používá se pro zkopírované dokumenty.
Mapa: Používá se pro mapy.
Světlá předloha: Používá se pro světlé dokumenty.
N stránek na list
Zmenší formát původních obrazů a vytiskne 2 nebo 32 stránky na jeden list papíru.
Obrázek : N stránek na list
Nesvítí: Kopíruje předlohu na jeden list papíru.
2 na jednu – 32 na jednu: Zkopíruje odpovídající počty samostatných předloh na jednu stránku.
  Poznámka:
V závislosti na formátu původního dokumentu, výstupním formátu papíru a míře zmenšení obrazu mohou být některé možnosti deaktivované.
Brožura
Tiskárna automaticky tiskne na jednu nebo obě strany papíru, které se poté složí, aby vytvořily brožuru všemi stránkami ve správném pořadí.
Tiskárna také zmenší a správně upraví polohu každého obrazu tak, aby se vešel na vybraný papír.
Nesvítí: Zakáže tuto funkci.
Jednostranná předloha: Kopíruje z jedné strany předlohy na jednu stránku brožury.
Obrázek : Jednostranná předloha
Oboustranná předloha – kniha: Kopíruje každou stranu předlohy na jednu stránku brožury.
Obrázek : Oboustranná předloha – kniha
Oboustranná předloha – kalendář: Kopíruje každou stranu předlohy na jednu stránku brožury. Druhá strana každé předlohy je otočená o 180°, aby text v brožuře směroval nahoru.
Obrázek : Oboustranná předloha – kalendář
Kopie knihy
Tato funkce umožňuje uživatelům zkopírovat celou knihu. Je-li kniha příliš silná, zvedněte kryt, dokud jeho závěsy nezachytí zarážka, a poté kryt zavřete. Pokud je kniha tlustší než 30 mm, spusťte kopírování s otevřeným víkem.
Nesvítí: Zakáže tuto funkci.
Levá stránka: Vytiskne se pouze levá stránka knihy.
Pravá stránka: Vytiskne se pouze pravá stránka knihy.
Obě stránky (zleva): Vytiskne obě protilehlé stránky z levé stránky.
Obě stránky (zprava): Vytiskne obě protilehlé stránky z pravé stránky.
  Poznámka:
Tato funkce kopírování je k dispozici pouze tehdy, když pokládáte předlohy na pracovní plochu skeneru.
Úprava pozadí
Vytiskne obrázek bez jeho pozadí. Tato funkce kopírování odstraní barvy pozadí a může být užitečná při kopírování předloh obsahujících barvy na pozadí, například novin nebo katalogů.
Nesvítí: Zakáže tuto funkci.
Automaticky: Optimalizuje pozadí.
Vylepšit: Čím vyšší je číslo, tím je pozadí živější.
Vymazat: Čím vyšší je číslo, tím je pozadí světlejší.
Vymazat okraje
Umožňuje uživatelům vymazat skvrny, otvory, sklady listů a stopy po svorkách podél všech čtyř okrajů dokumentu.
Obrázek : Vymazat okraje
Nesvítí: Zakáže tuto funkci.
Vymazat ohraničení: Vymaže určitou část okraje výtisku.
Vymazat otvory po děrování: Vymaže značky otvorů pro vazbu.
Razítko
Uživatelé mohou použít následující funkce razítka.
IP adresa: Tato možnost umožňuje uživateli tisknout na výtisk adresu IP.
ID: Tato možnost umožňuje uživatelům tisknout na výtisky ID uživatele.
Informace o zařízení: Tato možnost umožňuje uživatelům tisknout na výtisky informace o zařízení.
Komentář: Tato možnost umožňuje uživatelům tisknout na výtisky jejich poznámky.
Datum a čas: Tato možnost umožňuje uživatelům tisknout na výtisky datum a čas.
Číslo stránky: Tato možnost umožňuje uživatelům tisknout na výtisky číslo stránky.
Vodoznak
Možnost vodoznak umožňuje uživatelům tisknout přes stávající dokument text. Například se používá, když uživatelé chtějí mít přes první stránku nebo všechny stránky dokumentu vytištěná úhlopříčně velký šedý nápis KONCEPT nebo DŮVĚRNÉ .
Obrázek : Vodoznak
ID kopírování
Tato funkce je užitečná při kopírování předloh malého formátu, například navštívenek, viz část Kopírování průkazu totožnosti.
Vymazání obrazu na zadní straně
Když je předloha tenká a prosvítá obraz na zadní straně, uživatelé tuto funkci použít k odstranění tohoto zadního obrazu.
Sestavení úlohy
Po dokončení skenování se zobrazí okno Skenovat více stránek s výzvou uživatelům, jestli chtějí skenovat další stránku. Pokud uživatelé vyberou možnost Ano, potom je možné v aktuální úloze naskenovat další stránku. Pokud uživatelé vyberou možnost Ne, proces skenování je dokončen a provede se zbytek úlohy.
a. Pouze řada X322x/ X328x.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...